• UNITED NATIONS
  NATIONS UNIES

  United Nations Interim
  Mission d’Administration
  Administration Mission
  Intérimaire des Nations
  UNMIK
  in Kosovo
  Unies au Kosovo
  PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF GOVERNMENT

  Plenarna sednica
  Br. 02-41/02-07
  Priština, 26. januara 2007. godine, u 10,00 časova
  Zgrada Skupštine, Sala plenarnih sednica


  Z A P I S N I K

  Sednici je predsedavao Kolj Beriša, predsednik Skupštine, a kopredsedavajući je bio
  Naim Maljoku, član Predsedništva.

  Predsednik je konstatovao da sednici prisustvuju 75 poslanika i istu je proglasio
  otvorenom.

  Skupština je radila po sledećem

  D N E V N O M R E D U

  1. Usvajanje dnevnog reda,
  2. Usvajanje zapisnika sa plenarne sednice od 11. januara 2007. godine,
  3. Vreme za poslnička pitanja,
  4. Usvajanje završnog teksta Zakona o bezbednosti u drumskom saobraćaju,
  5. Drugo razmatranje Nacrta zakona o izmeni i dopuni zakona o katastru,
  6. Drugo razmatranje Nacrta zakona o arbitraži,
  7. Drugo razmatranje Nacrta zakona o zaštiti biljnih vrsta,
  8. Rasprava o bezbednosnom stanju na Kosovu,
  9. Razmatranje zahteva PG AAK o usvajanju Rezolucije o organizovanju kosovske
  dijaspore,
  10. Razmatranje zahteva grupe poslanika radi rasprave u vezi tri kosovska građana
  optužena pri Haškom sudu,
  11. Razmatranje predloga Parlamentarne grupe ORA o zameni članova
  parlamentarnih komisija


  Predsednik je upoznao prisutne poslanike sa dnevnim redom i dostavljenim materijalima
  za ovu sednicu.

  1. Usvajanje dnevnog reda

  Za reč su se prijavili sledeći poslanici:

  Poslanik Ferid Agani je zatražio da se na današnjoj sednici donese odluka o tome da se
  predlog izaslanika Generalnog sekretara OUN o statusu Kosova, g. Marti Ahtisarija,
  nakon uručenja njegovog paketa Pregovaračkoj ekipi, isti odmah dostavi i poslanicima
  Skupštine Kosova.

  Predsednik je rekao da ovaj zahtev nije hitne prirode. Isti treba da se dostavi u pismenoj
  formi Kancelariji za predloge i predstavke.

  Aljuš Gaši, u ime Parlamentarne Grupe LDK je rekao da je na zadnjoj sednici prilikom
  usvajanja amandmana na Nacrt zakona o bezbednosti u drumskom saobraćaju, ovlašćena
  funksionalna komisija i pravna služba administracije Skupštine da ugradi usvojene
  amandmane u Nacrt zakona i konačan tekst dostavi Skupštini, na usvajanje. Međutim,
  komisija i pravna služba nisu izvršili prečišćavanje i lekturu teksta Nacrta zakona, te isti
  treba da se odloži za narednu sednicu, nakon prečišćavanja i lektorisanja teksta.

  Predsednik je stavio na glasanje predlog predsednika Parlamentarne Grupe LDK i
  Skupština je većinom glasova prihvatila predlog.

  Teuta Sahatćija , u ime Parlamentarne Grupe ORA je predložila da se na narednoj
  sednici raspravlja o izveštaju Generalnog revizora o načinu korišćenja Konsolidovanog
  budžeta Kosova u 2005. godini.

  Fehmi Mujota, u ime Parlamentarne Grupe PDK je zatražio da u cilju bolje organizacije,
  dinamiziranja i funksionalizacije rada Skupštine, parlamentarne grupe podnesu osnovne
  teme za celu tekuću godinu, koje treba ugraditi u kalendar rada Skupštine Kosova za
  2007. godinu.

  Skupština je većinom glasova usvojila dnevni red predložen od strane Predsedništva
  Skupštine.

  2. Usvajanje zapisnika sa plenarne sednice od 11. januara 2007. godine

  Skupština je usvojila zapisnik sa plenarne sednice od 11. januara 2007. godine.

  3. Vreme za poslnička pitanja

  Poslanik Dževat Bislimi je postavio pitanje premijeru Kosova, g. Agimu Čeku u vezi
  deblokiranja privatizacije društvenih preduzeća i objekata u opštini Štrpce i u drugim
  opštinama nastanjenim srpskim stanovništvom.

  Premijer Agim Čeku je odgovorio na pitanje poslanika Bislimija.

  Poslanik Dževat Bislimi je postavio pitanje ministru za rad i socijalno staranje u vezi
  socijalne pomoći u iznosu od 40 € građana koji koriste penzije zemalja Zapadne Evrope.

  Ministar Ibrahim Selmanaj je odgovorio na pitanje poslanika Bislimija.

  Poslanik Dževat Bislimi je postavio pitanje za ministra pravde u vezi sa tretiranjem
  zatvorenika u zatvoru u Dubravi.

  Ministar Jonuz Salihaj je odgovorio na pitanje poslanika Bislimija.

  Poslanik Dževat Bislimi je postavio pitanje za ministra za trgovinu i industriju u vezi sa
  akscizama za domaće proizvođaće.

  Zamenik ministra Kadri Kryeziu je odgovori na pitanje poslanika Bislimija.

  Poslanik Dževat Bislimi je postavio pitanje za ministra za obrazovanje u vezi sa teškim
  uslovima u pojedinim školskim objektima u opštini Vitina.

  Ministar AgimVeliu nije bio prisutan, tako da odgovor ostaje za narednu sednicu.

  Poslanik Genc Gorani je postavio pitanje za ministra za lokalnu vlast u vezi sa
  uslovljavanjima od strane lokalne i centralne administracije radi pružanja usluga
  građanima.

  Ministar Lutfi Haziri je odgovorio na pitanje poslanika Goranija.

  Poslanik Hajredin Hyseni je postavio pitanje za ministra za rad i socijalno staranje u
  vezi sa uslovima stanovanja pojedinih smeštenih građana u kolektivnom smeštaju
  „Kuvajtsko naselje“ u Podujevu.

  Ministar Ibrahim Selmanaj je odgovorio na poslanika Hysenija:

  Poslanik Bajruš Džemaili je postavio pitanje za ministra za trgovinu i industriju u vezi
  netransparentnosti aneksa ugovora između KPA i IMR-ALFERON.

  Ministar Bujar Dugoli nije bio prisutan, tako da odgovor ostaje za narednu sednicu.

  4. Usvajanje završnog teksta Zakona o bezbednosti u drumskom saobraćaju

  Na zahtev Aljuša Gašija , predsednika Parlamentarne Grupe LDK, Skupština je odložila
  ovu tačku za narednu sednicu.

  5.Drugo razmatranje Nacrta zakona o izmeni i dopuni zakona o katastru

  Predsednik
  je upoznao poslanike Skupštine sa procedurom razmatranja ovog Nacrta
  zakona, kao i sa izveštajima glavnih komisija i odgovorne – izvestilačke komisije.

  On je pojedinaćno stavio na glasanje amandmane Komisije za javne službe, lokalnu
  administraciju i medije.

  Skupština je usvojila amandmane: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
  20,21,22 i 23.

  Predsendik je zatim stavio na glasanje Nacrt zakona sa amandmanima u celini. Rezultat
  glasanja je bio sledeći:

  Za.......................
  69,
  Protiv...................
  1.

  Predsednik je konstatovao da je Skupština Kosova većinom glasova usvojila Zakon o
  katastru.

  U nastavku rada sednici je predsedavao Naim Maljoku, član Predsedništva Skupštine.

  6. Drugo razmatranje Nacrta zakona o arbitraži

  Predsedavajući je upoznao poslanike Skupštine u vezi sa postupkom razmatranja ovog
  Nacrta zakona, kao i sa izveštajima glavnih komisija i odgovorne – izvestilačke
  komisije.

  On je stavio na pojedinaćno glasanje amandmane Komisije za pitanja pravosuđa,
  zakonodavstva i Ustavnog okvira.

  Skupština je usvojila sledeće amandmane:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,
  19,20,21,22 ,23 i 24.

  Predsedavajući je zatim stavio na glasanje Nacrt zakona sa amandmanima u celini:
  Rezultat glasanje je bio sledeći:

  Za
  ................
  69,
  Protiv...........

  1.

  Predsedavajući je konstatovao da je Skupština Kosova većinom glasova usvojila Zakon
  o arbitraži.


  7. Drugo razmatranje Nacrta zakona o zaštiti biljnih vrsta

  Predsedavačući je upoznao poslanike Skupštine u vezi sa postupkom razmatranja ovog
  Nacrta zakona, kao i sa izveštajima glavnih komisija i odgovorne – izvestilačke komisije.

  On je stavio na pojedinaćno glasanje amandmane Komisije za poljoprivredu, šumarstvo,
  razvoj sela, sredinu i prostorno planiranje.

  Skupština je usvojila sledeće amandmane: 1,2,3,4,5,6,7,8 i 9.

  Predsedavajući je zatim stavio na glasanje Nacrt zakona sa amandmanima u celini.
  Rezultat glasanje je bio sledeći:

  Za.....................
  69;
  Protiv................
  0.

  Predsedavajući je konstatovao da je Skupština Kosova jednoglasno usvojila Zakon o
  zaštiti biljnih vrsta.

  Predsedavajući je dao pauzu za ručak.

  8. Rasprava o bezbednosnom stanju na Kosovu

  Predsedavajući je pozvao predlagaća ove teme da uzme reć.

  Jakup Krasnići je rekao da je Parlamentarna grupa PDK na predposlednoj sednici (21
  decembra 2006), na osnovu bezbednosnih okolnosti u zemlji zatražila da Skupština
  raspravlja o pitanju bezbednosti na Kosovu.

  Zatražili smo od ministra unutrašnjih poslova da pripremi izveštaj o bezbednosnom
  stanju u zemlji, kao osnovni materijal za raspravu. Međutim, izveštaj koji smo dobili
  nije potpun, nudi manje informacija nego što to čine sredstva javnog informisanja.

  U izveštaju nisu obuhvaćeni svi segmenti koji ugrožavaju život građana na Kosovu. Ne
  kaže se ništa konkretno o mnogobrojnim detonacijama koje su se dogodile tokom ovih
  godina na Kosovu. Razna kriminalna dela nisu otkrivena.

  Ministarstvo je trebalo da objasni zašto je izvršeno pomeranje zatvorenika iz zatvora u
  severnoj Mitrovici?. Zašto jedan deo administratora tog dela sada napuštaju svoje stanove
  i nije rećeno koji je stepen opasnosti koji može doći sa tog dela? U izveštaju se kaže da
  postoje strukture MUP-a i drugi mehanizmi Srbije koji deluju na Kosovu, a koji se
  monitorišu! Ne znamo o kakvom se monitoringu radi. Kakve mere je preduzelo
  Ministarstvo prema njima? Ministarstvo je trebalo da daje konkretne odgovore. One
  mogu ugrožavati bezbednost na Kosovu. Ukoliko Ministarstvo nije imalo mogućnosti,
  trebalo je da zatraži pomoć od odgovornih bezbednosnih organa na Kosovu.

  Predsedavajuči je zatim pozvao ministra za unutrašnje poslove da podnese izveštaj o
  bezbednosnom stanju na Kosovu.

  Ministar Fatmir Redžepi je rekao da smo na zahtev Predsedništva Skupštine pripremili
  izveštaj radi rasprave o bezbednosnom stanju, kao i o aktivnostima i merama koje treba
  preduzeti u skladu sa odgovornostima koje imamo.

  U nastavku, ministar Redžepi je izneo detalje iz izveštaja o bezbednosnom stanju u
  zemlji, koju je ocenio mirnom i stabilnom, i pored izolovanih slučajeva kršenja javnog
  reda i mira, kao i kriminalnih radnji.

  Ukupna bezbednost na Kosovu je praćena određenim izazovima i pretnjama, koje se uoči
  procesa utvrđivanja statusa Kosova manifestuju kroz paralelne strukture, pojave
  maskiranih lica, ilegalno posedovanje oružja i postavljanje eksplozivnih naprava;
  mogućnost izražavanja nezadovoljstva od strane građana, zavisno od rezultata statusa;
  teško ekonomsko i socijalno stanje pojedinih kategorija društva; organizovani kriminal;
  verski ekstremizam i transfer nadležnosti.

  Kosovo se nalazi u poslednjoj fazi procesa utvrđivanja svog statusa. U ovom kontestu
  predlog predsednika Marti Ahtisarija može izazvati nezadovoljstvo kod određenih
  pojedinaca ili manjih grupa na Kosovu.
  Stanje bezbednosti u severnom delu Kosova i dalje ostaje jedno od najosetljivih pitanja u
  zemlji u vreme kada se očekuje utvrđivanje konačnog statusa. Na osnovu informacija
  kojima raspolažemo, na Kosovu deluju razne i legalne organizacije, kao što MUP Srbije,
  koje u glavnom vrše svoju delatnost po naseljima nastanjenim srpskim stanovništvom.
  Međutim, aktivnost ovih struktura prati PSK i policija UNMIK-a.
  Zvanični izveštaji i obaveštenja organa reda i bezbednosti, takođe pokazuju da postoje i
  druge organizacije kao što su ŠIK, SIJ-a, kao i mnoge druge ekstremne grupe kao što je
  AKŠ.
  Na osnovu izveštaja PSK i drugih izvora mogu se donositi nepotpuni zaključci da u
  pojedinim regionima na Kosovu, uglavnom na području Dugađina deluju maskirane
  kriminalne i oružane grupe, koje plačkaju građane predstavljajući se kao pripadnici
  takozvane Albanske nacionalne armije (AKŠ).

  Tokom avgusta – oktobra 2006. godine evidentirano je nekoliko izoliranih slučajeva
  eksplozija u regionu Gnjilana, Kline i Dragaša kao i na severnom delu Mitrovice, koje su
  se negativno odrazile na ukupno bezbedonosno stanje na Kosovu.

  9. decembra 2006. godine u selu Stušica u opštini Glogovac, pripadnici policije i KFOR-a
  otkrili su veliku količnu naoružanja raznih kalibara u jednom kombiju. U vezi sa ovim
  slučajem pretresena je kuća jednog drugog osumnjičenog u čijem je dvorištu bio parkiran
  pomenuti kombi, i tom prilikom je pronađena znatna količina naoružanja i municije. Ovaj
  slučaj je PSK okvalifikovao „kao otkrivanje oružja i municije – krijumčarenje oružjem i
  municijom“.

  3. januara 2007. godine oko 1:20 na magistralnom putu Prishtina – Mitrovica, u blizini
  sela Babimovac, pogođen je vatrenim oružjem policajac PSK, Avni Kasumi, iz Vučitrna.
  Slučaj se dogodio kada se žrtva zajedno sqa dvojicom svoji kolega vraćao sa obavljene
  dužnosti.

  O ovom slučaju preduezete su neophodne radnje, uključujući i konfiskovanje vozila i
  pretres 17. srpskih kuća u Babimovcu, kojom prilikom je pronađena znatna količina
  naoružanja i monicije.

  Situacija u Peći još od okončanja rata je propraćeno raznim incidentima. Ipak, ubistva u
  policijskoj stanici u Peći koje su se dogodile 2006. godine, izazvali su gnev kod građana
  i poljuljali njihovo poverenje u PSK u Peći. Zbog ovog slučaja smenjeni su čelnici
  Regionalne komande u Peći.

  Na osnovu aktivnosti i delovanja, u obliku protesta, uključujući i nasilje koje je ispoljeno
  tokom protesta koji je organizovala „Vetvendosja“, smatramo da ovake i slične aktivnosti
  mogu predstavljati provokaciju i izazov za red i mir na Kosovu.

  Veoma teško ekonomsko i socijalno stanje, posebno kod pojedinih kategorija društva,
  predstavlja stalnu opasnost po bezbedonosno stanje.

  Za razilku od opštih oblika zločina, koji su u padu, organizovani kriminal je u porastu, a
  posebno trgovina drogom i ljudskim bićima kao i prostitucija. Treba naglasiti da je u
  okviru PSK osnovana posebna jedinica za borbu protiv ovih pojava.

  Na osnovu izveštaja PSK o delovanju islamskog ekstremizma na Kosovu proizilazi da
  pokret WAHABBI sa ekstremnom islamskom ideologijom na Kosovu se pojavio odmah
  po završetku rata.
  Trenutno se ocenjuje da je ovaj pokret na Kosovu u fazi stvaranja svoje infrastrukture.


  Mere za očuvanje bezbedonosnog stanja

  PSK je izradila detaljni operativni plan. U okviru ovog plana Policija UNMIK-a je
  povećala broj policijaca u severnom delu Kosova na 500, a PSK na 300 pripadnika.

  Tokom 2006. godine obučeno je 1200 policajaca za suprostavljanje mogućim neredima.
  Ovi policajci su raspoređeni širom Kosova.
  Prema operativnom planu povećane su mere i ostale radnje za zaštitu života i bezbednost
  lica i njihove imovine, sa posebnim akcentom na područja u kojima žive nacionalne
  manjine.

  Na kraju je ministar Redžepi naglasio da su PSK, Policija UNMIK-a i KFOR podigli
  stepen bezbedonosnih mera na čitavoj teritoriji Kosova, kako bi bile spremne da se
  blagovremeno suočavaju sa eventualnim situacijama na Kosovu.

  Nakon izlaganja ministra unutrađnjih poslova g. Fatmir Redžepija, predsedavajući je
  otvorio rasporavu o bezbedonosnoj situaciji u zemlji.

  Aljuš Gaši je u ime Parlamentarne grupe LDK podržao izveštaj ministra i naglasio da ga
  treba ohrabriti u daljem radu. On je naglasio da je potrebno da se Skupštini podnesu
  periodični izveštaji o bezbedonosnom stanju u zemlji. Tražimo da se razmotri mogućnost
  da se poslanicima dostave dnevni bilteni o bezbedonosnom stanju. Za nas su bezbednost i
  stabilnost preduslov za razvoj demokratskih institucija, stoga je neophodna
  kosovarizacija i funksionisanje obaveštajne i kontraobaveštajne službe u cilju
  sprečavanja nezakonitih aktivnosti na Kosovu. Razvoj ovog sektora uticao bi na
  sprečavanje trgovine ljudima i organizovanog kriminala, bilo tranzitnog bilo pojedinih
  domaćih sličnih aktivnosti.

  Naim Maljoku je u ime Parlamentarne grupe AAK podržao izveštaj ministra unutrašnjih
  poslova o bezbedonosnom stanju u zemlji, kao i mere koje je ministar preduzeo za
  podizanje organizacione strukture ove institucije.

  Sa povećanom pažnjom pratimo pozitivna kretanja u susednim zemljama, Makedoniji i
  Albaniji, kao i uspeh koji su postigle u borbi protiv organizovanog kriminala u njihovim
  zemljama. Podržavamo i ohrabrujemo Policijsku službu Kosova u onemogućavanju i
  suzbijanju organizovanog kriminala i nezakonite trgovine, kao i saradnju sa organima
  policije zemalja našeg regiona.

  Bespravno držanje oružja je nepotrebno za građane Kosova. O redu i bezbednosti treba
  da vode računa organi odgovorni za red i bezbednost na Kosovu, kojima moramo pružiti
  podršku i ohrabrivati ih u njihovom radu.

  Pozivamo građane Kosova da sarađuju sa orgnima reda i pravosuđa za rasvetljavanje
  počinjenih zločina, kao i za onemogučavanje i suzbijanje durgih mogućih zločina.

  Yljber Hysa je u ime Parlamentarne grupe ORA rekao da je izveštaj koji je podneo
  ministar unutrašnjih poslova o bezbedonosnom stanju u zemlji od posebnog značaja, što
  predstavlja novu političku kulturu koju moramo uspostaviti u okviru parlamentarnog
  nadzora nad radom ekzekutive.

  U izveštaju je trebalo obuhvatiti i statističke podatke kojima raspolaže ministar radi bolje
  islustracije stanja. U tačci 2.7. u vezi sa organizovanim kriminalom, potrebno je mnogo
  više informacija. U vezi sa tačkom 2.8. u kome se govori o islamskom ekstremizmu, o
  čemu ovo Ministarstvo nema odgovarajućih nadležnosti, on je dao sebi za pravo da
  iznese ovakve kvalifikacije, iako je morao biti mnogo pažljiviji, s obzirom da se radi o
  zvaničnom dokumentu na koji se mogu pozivati i međunarodne institucije.

  Ovakav izveštaj, pre rasprave na plenarnoj sednici, mora biti prethodno razmatran na
  sednici Komisije za bezbednost Skupštine Kosova, na kojoj bi se raspravljalo i o mnogim
  drugim aspektima, pa i o pojedinim kvalifikacijama, o delovanju paralelnih institucija,
  kao i o delovanju paralelnih struktura u severnom delu Mitrovice.

  Emin Krasnići (PDK) stavio je nekoliko primedbi na izveštaj ministra unutrašnjih
  poslova, posebno u vezi sa tačkom 2.2., stav 2, u kome se ocenjuje da ovde deluju razne
  organizacije kao što su ŠIK, SIA i druge ekstrimističke grupe. O ovakvim ocenama datih
  u izveštaju, koje su po meni potpuno neosnovane, morao je da se konsultuje sa
  premijerom Kosova g. Agimom Čekuom, to jest da li se on slaže sa ovakvim
  kvalifikacijama. U tačci 2.4., gde se govori o eksplozijama u Gnjilanu i šire, trebalo je
  objasniti da li je namera ovih eksplozija bila destabilizacija zemlje ili ugrožavanje života
  građana, ili se radi o razračunavanju raznih klanova.
  U tačci 2.8. gde se govori o islamskom ekstremizmu, odnosno o pokretu WAHABIA,
  daju se teške kvalifikacije i bez poznavanja doktrine i filozofije ovog pokreta.
  Radi održive stabilnosti i bezbednosti neophodno je doneti Zakon o bezbednosti na
  Kosovu, na osnovu kojeg bi obavljali svoju delatnost odgovarajući organi iz oblasti
  bezbednosti.

  Emruš Džemajlji (LPK) je pohvalio ministra unutrašnjih poslova za podneti izveštaj o
  bezbedonosnom stanju u zemlji.
  Ja kao predstavnik opozicionog subjekta, dodao je Džemajlji, imam drugo viđenje ove
  situacije u odnosu na ostale opozicione subjekte.
  Vi, g. ministre i ranije ste tvrdili da paralelne bezbedonosne strukture kojima diriguje
  Srbija, držite pod prismotrom, iako je posmatrač OEBS, dok ste vi samo ogranak
  ekzekutive.
  Zašto ne kažete otvoreno da se radi o vojnim, policijskim i dobrovoljnim snagama iz
  Srbije koje deluju na Kosovu?
  Zašto iznosite samo imena domaćih bezbedonosnih organizacija, dok uopšte ne
  pominjete vojne, političke i dobrovoljne snage iz Srbije koje deluju na području Kosova,
  iako su vam one poznate, jer kao što ste rekli vi ste ih nadzirali.
  G. ministre, da li ove organizacije predstavljaju opasnost po bezbednost na Kosovu?

  U izveštaju se govori o verskom ekstremizmu, što nije dovoljno objašnjeno. O tome ne
  postoje konkretni podaci već se iznose uopštene konstatacije. Drugo, u izveštaju uopšte
  nije obuhvaćena aktivnost verskog pravoslavnog ekstremizma. Srpska pravoslavna crkva
  je svoju ukupnu aktivnost usredsredila na interese Srbije a protiv Kosova.

  Ne mogu se složiti sa onim što je rečeno na strani 7 izveštaja, da nezadovoljstvo koje
  građani ispoljavaju putem demokratskih protesta može predstavljati izazov za
  bezbedonost na Kosovu. Naprotiv, svako u svetu proteste posmatra kao ventil koji utiče
  na smanjivanje napetosti.

  Džezair Murati je u ime Parlamentarne grupe 6+ naglasio da podržava izveštaj ministra
  unutrašnjih poslova o bezbednosti na Kosovu, ali da ima neke primedbe na deo u kome se
  govori o islamskom ekstremizmu. Na Kosovu, dodao je g. Murati, pripadnici islamske
  veroispovesti na rezvijaju posebnu aktivnost koja može destabilizovati stanje na Kosovu.

  Pokret WEHABI, koji se pominje u izveštaju, nije tako rasprostanjen na Kosovu i ne
  razvija posebnu aktivnost koja može predstavljati neku opasnost po bezbednost u zemlji.

  Prema svim anketama na Kosovu, Policijska služba Kosova uživa veliko poverenje
  građana Kosova, s toga je neophodno podržati njen rad i ulagati u razvoju i tehničkom
  osposobljavanju za obavljanje i najsloženijih poslova.

  Svoja mišljenja, primedbe i sugestije o bezbedonosnom stanju na Kosovu izneli su i
  sledeći poslanici: Ram Buja, Sokolj Bašota, Dževat Bisljimi, Sabit Rahmani, Vetah
  Beriša, Mark Krasnići, Myrvete Drešaj – Baliu, Dželjalj Canziba, Đyljnaze Syljaj, Ragim
  Zekoli, Hydajet Hyseni, Zyljfije Hundozi, Behdžet Brajšori, Nekibe Keljmendi, Đerđ
  Dedaj i Čibrije Hodđaj, koje su priložene transkriptu.

  Nakon ovih diskusija ministar Fatmir Redžepi je odgovorio na pitanja poslanika.

  Premijer Kosova g. Agim Čeku, zahvalio se poslanicima Skupštine na doprinosu koji su
  dali tokom rasprave o pitanjima bezbednosti zemlje, koju smatra veoma konstruktivnom i
  korisnom.

  Premijer je u nastavku govorio o nastojanjima Vlade Kosova za osnivanje svih
  neophodnih mehanizama u okviru sektora bezbednosti na Kosovu.

  Na kraju rasprave, predsednik Parlamentarne grupe PDK, Jakup Krasnići, koji je podneo
  mociju za raspravu, pohvalio je Skupštinu koja je uvrstila u dnevni red plenarne sednice
  ovo pitanje, zatim ministra koji je podneo izveštaj, kao i sve poslanike koji su učestvovali
  u raspravi davajući svoj doprinos za obogaćivanje izveštaja MUP-a.

  9. Razmatranje zahteva PG AAK za usvajanje Rezolucije o organizovanosti
  kosovske dijaspore

  Na zahtev predsednika Skupštine Kolj Beriše, ova tačka je odložena sa narednu plenarnu
  sednicu.

  10. Razmatranje zahteva grupe poslanika da se raspravlja o tri naša građana
  optuženih od strane Haškog suda

  Na zahtev predsednika Skupštine g. Kolj Beriša ova tačka je odložena na naredu plenarnu
  sednicu .

  11. Razmatranje predloga Parlamentarne grupe ORA za zamenu članova
  parlamentarnih komisija

  Skupština je, na predlog Parlamentarne grupe ORA, većinom glasova usvojila sledeću

  O D L U K U

  Poslanik Genc Gorani imenuje za člana Komisije za javne službe, lokalnu upravu i
  medije, umesto poslanika Yljbera Hyse.

  Poslanik Yljber Hysa imenuje se za člana Komisije za privredu, trgovinu, industriju,
  energetiku, transport i telekomunikacije umesto poslanika Genca Goranija.

  Predsedavajući današnje plenarne sednice zaključio je sednicu u 17,20 časova.


  Predsednik Skupštine Kosova
  Kolj Beriša

  Izradio
  Sektor za plenarna i proceduralna pitanja
 • Ju faleminderit z. kryetar, i nderuari kryetar i Kuvendit të
  Kosovës, të nderuar deputetë, grupi i deputetëve kërkon që në bazë të rregullës 29 pika 2
  të Rregullores së Kuvendit të Kosovës si pikë e veçantë e rendit të ditës të seancës
  plenare të 26 janarit 2007 dhe të seancës së sotme të vihet votimi për shpërndarjen e
  dokumentit të presidentit Ahtisari për zgjidhjen e statusit politik të Kosovës të gjithë
  deputetëve të Kuvendit të Kosovës menjëherë pas dorëzimit të tij të Ekipit të Unitetit.

  Si arsyetim:
  Duke pasur parasysh përvojën e mëhershme të mos informimit me kohë të Kuvendit të
  Kosovës nga ana e Ekipit të Unitetit, në mënyrë të përsëritur ka rezultuar me detyrim të
  deputetëve që ekskluzivisht të informohen nga mediat, në veçanti duke pasur parasysh,
  më vjen keq që duhet ta përdor këtë fjalë, por në një mënyrë edhe injorimim që Ekipi i
  Unitetit ia bëri Kuvendit të Kosovës në seancën e 21 dhjetorit 2006, kur përkundër pikës
  së rregullt të rendit të ditës ata nuk u paraqitën para deputetëve, prandaj kërkojmë që
  Kuvendi i Kosovës në kuadër të pikës së veçantë të rendit të ditës të vendosë, që
  dokumenti i presidentit Ahtisari për zgjidhjen e statusit politik të Kosovës, si njëri prej
  dokumenteve më të rëndësishme në historinë e re të Kosovës, t’u shpërndahet të gjithë
  deputetëve të Kuvendit , menjëherë pas dorëzimit të tij Ekipit të Unitetit. Ju faleminderit.

  KRYETARI I KUVENDIT KOLË BERISHA – Ju faleminderit!, fjalën e ka deputeti
  Alush Gashi

 • I nderuari z. kryetar. Plani lidhur me pikën e 4 të rendit të
  ditës. Në seancën e kaluar ne kemi votuar nen për neni dhe në grupe për amendamente
  për Ligjin për komunikacion rrugor dhe ka qenë vendim unanim i Kuvendit të Kosovës
  që pas pastrimit të tekstit, ky tekst të hidhet në votim final. Ne para dy ditësh e kemi
  marrë këtë tekst, ky tekst duket që është në punim e sipër.Pra, në këto materiale ende
  nuk janë të inkuadruar amendamentet, teksti nuk është i spastruar, teksti nuk është i
  lekturuar dhe ju lus që administrata ta zbatojë vendimin e seancës plenare dhe në
  seancën e ardhshme ta sjellë këtë ligj për votim. Ju faleminderit.

  3
  KRYETARI I KUVENDIT KOLË BERISHA – Ju faleminderit!, Fjalën e ka deputeti
  Nazim Jashari. Teuta Sahatqija me kartelën e Nazimit.

 • I nderuari kryetar i Kuvendit. Dua të propozoj
  një pikë të rendit të ditës për seancën e ardhme. Duke pasur parasysh se me vonesë ka
  ardhur, faktikisht është përfunduar raporti i auditit për pasqyrat e shpenzimeve buxhetore
  të vitit 2005,që e ka ardhur me vonesë prej 6 muajsh ne e dimë që pasqyrat e
  shpenzimeve buxhetore çdo vit duhet të dorëzohen me 31 mars, ndërsa ato të audituara
  më 30 qershor. Propozojmë që raporti i auditimit të buxhetit të vitit 2005 të vihet në rend
  dite në seancën e ardhme. Shpresojmë që për vitet e tjera nuk do të presim nga 6 muaj,
  por për vitin 2006 do t’i kemi me kohë këto raporte . Ju faleminderit.

  KRYETARI I KUVENDIT KOLË BERISHA – Ju faleminderit! Deputeti Fehmi Mujota.

 • Ju faleminderit z. kryetar, z. kryeministër, të nderuar
  ministra ,të nderuar deputetë. Unë do të bëjë një propozim në emër të Grupit Parlamentar
  të Partisë Demokratike të Kosovës, që ka të bëjë me rritjen e efektivitetit të punës të
  Kuvendit dhe të kontrollit më të mirë të punës së Qeverisë. Tashmë një kohë të gjatë po
  ballafaqohemi me një praktikë jo të mirë në Parlamentin e Kosovës, kur ngriten çështje
  ad - hoc dhe ne e kuptojmë edhe nevojën për ngritur edhe çështje të ngutshme, por
  propozimi më i mirë dhe rritja e efikasitetit të Kuvendit do të ishte që Grupi
  Parlametnar, përkatësisht edhe grupet parlamentare në këtë rast të propozojnë tema bosht
  për gjithë vitin dhe paraprakisht Qeveria të jetë e njoftuar për temat që diskutohen për
  secilin muaj në mënyrë që ministrat dhe kabineti qeveritar të ketë mundësinë për
  përgatitje të raporteve, por edhe të përgjigjet në interpelanca dhe në pyetjet parlamentare
  që bëjnë deputetët në Parlament të Kosovës. Prandaj, mendoj që është e nevojshme të
  hidhet një propozim për t’iu shmangur praktikave të deritashme që të humbet efektiviteti
  ose ma mirë me thanë të humbet interesimi për temat që ngriten për debat me ato
  vonohen shpeshherë t’i kemi këto çështje të rregulluara njëherë e mirë me plan dhe
  program.Pra, për çështjet e ngutshme mund të vendosë Kuvendi sipas rregullave në fuqi,
  prandaj është e udhës ta marrim këtë vendim që ta arrijmë këtë efektivitet. Ju
  faleminderit.

  KRYETARI I KUVENDIT KOLË BERISHA – Ju faleminderit! Kërkesa e doktor Aganit
  mund të realizohet ashtu si është kërkuar menjëherë pas dorëzimit të materialit që i
  dorëzohet Ekipit të Unitetit, domethënë sa të ketë mundësi ta fusim si çështje urgjente. Z.
  Agani nuk e dimë datën se kur do të vijë ai... do të shpërndahet materiali posa ta marrim
  nga Ahtisari. Propozimi i Alush Gashit që ligji të tërhiqet momentalisht për shkak se ka
  paqartësi ende në rregullimin e amendamenteve, e vë në votim propozimin e deputetit
  Alush Gashi.

  Kush është kundër: nuk ka
  Abstenim: nuk ka.

  Ju faleminderit. Konstatoj se me shumicë votash tërhiqet Ligji, të jetë i spastruar të vijë
  në seancën tjetër, ku duhet të votojmë në tërësi ligjin. Urdhëroni z. Agani.

  4

 • Ju faleminderit z. kryetar. Unë asgjë tjetër nuk po kërkoj,
  vetëm të respektohet Rregullorja e punës së Kuvendit të Kosovës. Rregulla 29 pika 2. Ju
  lutem që ta qitni në votim propozimin e grupit të deputetëve dhe që Kuvendi në mënyrë
  unanime të votojë që një gjë e tillë të ndodhë. Dëshirojmë të jemi të sigurt se me këtë do
  ta sigurojmë transparencën e plotë të procesit . Mendoj që lidhur me këtë nuk duhet të
  kemi kurrfarë mospajtimi. Pse të mos votojë Kuvendi për një propozim të tillë? Prandaj
  ju lutem ta respektoni Rregulloren e punës dhe Kuvendi le të deklarohet lidhur me këtë
  propozim. Ju faleminderit.

  KRYETARI I KUVENDIT KOLË BERISHA – Ju faleminderit!, urdhëro, deputeti Sabri
  Hamiti e ka fjalën.

 • Zotëri kryetar i Kuvendit, zotëri kryeministër, deputetë të
  respektuar. Nuk është mirë të interpretojmë Rregulloren si një gjë që lëviz prej momentit
  në moment. Deputeti Agani ka dhënë një propozim. Problemi është a propozon ai që të
  hyjë në rendin e ditës kjo materie, se ne jemi duke diskutuar për rendin e ditës, tjetër
  është a do të hyjë në rendin e ditës sot ky problem, e tjetër është si do të bisedohet për
  këtë problem. Unë kërkoj sqarim dhe ne si deputetë kërkojmë sqarim në këtë pikë ku
  jemi duke diskutuar. Pasi të vendoset të hyjë apo jo në rend dite ne do të japim mendimet
  tona. Ju faleminderit.

  KRYETARI I KUVENDIT KOLË BERISHA – Ju faleminderit! Urdhëroni z. Agani.

 • Ju faleminderit z. kryetar, falënderoj edhe deputetin Hamiti
  që ma dha këtë mundësi që ta qartësoj edhe pak. Bëhet fjalë për kërkesë që të hyjë në
  rend të ditës si pikë urgjente deklarimi i Kuvendit të Kosovës që në momentin kur
  dokumenti i presidentit Ahtisari t’i dorëzohet Ekipit të Unitetit ai të jetë në dispozicion
  edhe të deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Pra, është kërkesë që të hyjë në rend të ditës
  dhe të votohet për të.

  KRYETARI I KUVENDIT KOLË BERISHA – Ju faleminderit! Urdhëroni Alush Gashi.

 • I nderuari z. kryetar. Mendoj se trajtimi i çështjeve
  urgjente në seanca plenare është i rregulluar me Rregulloren e punës. Projeksioni i
  çështjeve të cilat duhet të diskutohen këtu po ashtu është i rregulluar me Rregullore të
  punës, por nëse zotërinjtë dëshirojnë që ne sot të bisedojmë për atë çështje, ne mund të
  bisedojmë ,por unë nuk e di për çka mund të votojmë në një mënyrë të jashtëzakonshme
  për një çështje për të cilën pritet të jetë e zakonshme.

  KRYETARI I KUVENDIT KOLË BERISHA – Ju faleminderit! Thashë se ende nuk
  është marrë materiali, posa të merret dhe të shkojë në procedurë të përkthimit që t’ju
  shpërndahet deputetëve, por nuk është çështje urgjente që duhet sot me e shqyrtuar këtë,
  prandaj vazhdojmë më tutje. Koha e paraparë për rendin e ditës është 2 minuta për të
  gjithë. Ne kemi kaluar shumë më tepër, urdhëroni z. Mujota.


  5
 • z. kryetar, mendoj se propozimi që e dhamë pak më parë
  rregullon këtë çështje mirë, të kemi mundësi të marrim një vendim që shefat e grupeve
  parlamentare të ofrojnë rendet dhe temat që mendojnë se janë aktuale dhe ato që duhet
  trajtuar gjatë gjithë kohës. Prandaj këtë punë mund ta rregullojmë shumë lehtë në qoftë se
  shefat e grupeve parlamentare përcaktojnë agjendën e takimeve dhe ju paraqesin juve si
  kryetarë dhe Kryesi e Kuvendit. Mendoj se mund ta rregullojmë këtë çështje. Ju
  faleminderit.

  KRYETARI I KUVENDIT KOLË BERISHA – Ju faleminderit! Dhe e kanë pas këtë
  shans, Gani Koci urdhëroni.

 • Z. kryetar, po më duket se po ngatërrohemi nga pak në
  Rregullore të punës të gjithë dhe unë dua të them vetëm një gjë. Z. Agani kërkoj që kjo
  seancë e Kuvendit të marrë një vendim tash që në moment të dorëzimit të dokumentit të
  Ahtisarit t’ju dorëzohet edhe deputetëve të Kuvendit, prandaj nuk është jashtë punës së
  Kuvendit dhe jashtë Rregullores që ky Kuvend të marrë këtë vendim. Unë dua të arsyetoj
  me faktin, kur kemi biseduar ndonjëherë për punën e Grupit të Unitetit ka pas deputetë
  këtu që kanë thënë s’ kemi pasur materialin kurrë dhe ka pasur të atillë që ka thënë se unë
  i kam pasë këto materiale, prandaj është një pozitë jo e barabartë në mes të deputetëve
  këtu në qasje te dokumenteve të tilla. Prandaj, nuk është thyerje e rregullës në qoftë se
  ky Kuvend merr vendim që në moment të dorëzimit t’u dorëzohet edhe deputetëve.

  KRYETARI I KUVENDIT KOLË BERISHA – Ju faleminderit! Çdo material, çdo
  kërkesë për pikat e rendit të ditës, do të shqyrtohet në procedurë të rregullt, prandaj edhe
  kjo. Duhet materiali të përkthehet dhe ende s’e kemi marrë atë dhe në seancën tjetër do
  të vendosim për të ,pse jo. Gjergj Dedaj e ka fjalën.

 • Ju faleminderit z. kryetar, të nderuar të gjithë këtu. Jo
  rastësisht se sondazhi i fundit, domethënë tregoi qartë autoritetin e Kuvendit të Kosovës
  dhe të Qeverisë së saj ,sepse tashmë është e rëndësishme për ju këtu, ma merr mendja
  është ta zëmë Ligji për bimët ,sesa kërkesa e deputetëve për një punë transparente të
  Ekipit të Unitetit që ne si deputetë dhe grupet parlamentare jemi njoftuar nga gazetat. Ne
  sot kemi kërkuar dhe ngulim këmbë që kërkesa jonë, domethënë që pas dorëzimit të
  materialit të presidentit Ahtisari Grupit të Unitetit, menjëherë deputetët që janë të
  zgjedhurit e qytetarëve të Kosovës, ta kenë dokumentin dhe të mos japim deklaratë
  paushalle dhe të mos jemi të painformuar për çështjet jetike për qytetarët e Kosovës.
  Unë ju lus, z. kryetar dhe lus edhe Qeverinë e Kosovës të bëhemi pak më seriozë, sepse
  ju e keni marrë votën e qytetarëve të Kosovës që ta jetësoni dhe jo të bëni fizkultura me
  vullnetin politik të qytetarëve të Kosovës. Ju faleminderit shumë.

  KRYETARI I KUVENDIT KOLË BERISHA – Ju faleminderit! Propozimi i deputetes
  Teuta Sahatqija për dorëzimin e raportit të auditit duhet të shkojë në procedurë të rregullt,
  le të jetë temë e shqyrtimit në këtë Parlament. Fjalën e ka deputeti Xhevat Bislimi.

 • Z. kryetar, zotërinj deputetë, kisha pasur dëshirë të
  ndërlidhem me çështjen e projektit të Ahtisarit. Unë kam mendimin që projekti i Ahtisarit

  6
  tashmë është i ditur nga të gjithë. Ata që kanë mbjellë misër nuk mund të presin të korrin
  grurë dhe e dinë shumë mirë këtë fakt, prandaj nuk është shumë me rëndësi se kur do ta
  kemi, se do ta marrim edhe nëpërmjet gazetave, por e rëndësishme është që ky Kuvend
  të deklarohet rreth këtij projekti me një deklaratë që t’i paraprijë këtij projekti që do të
  vijë dhe do ta kemi dhe e dimë të gjithë çfarë do ta kemi, vetëm pak keq mund të jetë ma
  mirë nuk mund të jetë sesa që ka bërë Grupi Negociator, konsesionet që ka bërë ky grup
  ndaj Serbisë janë të njohura botërisht, kështu që mos u lodhni shumë për këtë punë bile
  janë shumë fatale për Kosovën. Ju faleminderit.

  KRYETARI I KUVENDIT KOLË BERISHA – Ju faleminderit! Kalojmë në pikën e
  dytë të rendit të ditës.

  2. Miratimi procesverbalit të seancës plenare të 11 janarit 2007

  Procesverbali i seancës plenare të 11 janarit 2007 u është shpërndarë deputetëve me
  kohë. A ka vërejtje në procesverbal dhe nëse ka duhet t’i drejtoheni sekretarisë. Nëse
  nuk ka konstatoj se nuk ka vërejtje në procesverbalin e mbledhjeve. Urdhëroni z. Koci.

 • Kërkoj z. kryetar që vërtet këto procesverbale të shkruhen
  shqip, janë plotë gabime edhe teknike edhe gjuhësore të mos flasim më shumë, të
  shkruhen shqip,

  KRYETARI I KUVENDIT KOLË BERISHA – Ju faleminderit! Pajtohem plotësisht me
  ju, edhe procesverbali edhe transkripti të shkruhen shqip.

  Koha për pyetje, deputeti Xhevat Bislimi nga PDK-ja ka pyetje për kryeministrin Agim
  Çekun. Z. Bislimi dëshironi ta keni fjalën.

 • Ju faleminderit z. kryetar. Z. kryeministër, referimi i
  jua Qeverisë që ju e kryesoni dhe i UNMIK-ut për kthimin e serbëve të larguar nga
  Kosova, tashmë është i njohur dhe i përditshëm. Për këtë çështje Qeveria që ju e kryesoni
  ka bërë shumë projekte dhe ka dhënë shumë para nga buxheti i Kosovës.. Mbarë bota e
  di, dua të besoj që edhe ju edhe Qeveria e juaj duhet ta dini, se në Mitrovicën Veriore dhe
  në gjithë Kosovën Veriore është kryer spastrim i mirëfilltë etnik. Shqiptarët që jetonin në
  këtë pjesë të qytetit dhe të Kosovës janë dëbuar prej andej me dhunë nga formacionet e
  organizuara dhe të kontrolluara drejtëpër- drejt nga Beogradi. Ky dëbim dhe spastrim
  etnik kanë ndodhur në prani dhe para syve të forcave ndërkombëtare të sigurisë dhe nën
  “mbikëqyrjen e administratës ndërkombëtare”. Shtëpitë dhe pronat e këtyre shqiptarëve u
  dogjën dhe u shkatërruan dhe u uzurpuan nga formacionet e organizuara serbe, pyetja:

  Pse ju dhe Qeveria që ju kryesoni z. kryeministër nuk ka ndërmarrë asnjë hap politik,
  diplomatik, administrativ dhe financiar për zgjidhjen e kësaj çështjeje të ndjeshme
  politike dhe kombëtare për Kosovën dhe për kthimin e këtyre njerëzve në shtëpitë dhe
  pronat e tyre? Ju faleminderit.


  7
  KRYETARI I KUVENDIT KOLË BERISHA – Ju faleminderit! Urdhëroni z.
  Kryeministër.

 • I nderuar z. kryetar, të nderuar deputetë, i nderuar
  Xhevat, faleminderit për pyetje.

  Veriu i Kosovës gjithmonë ka qenë sfida më e madhe e çdo qeverie,kështu edhe i
  qeverisë së sotme që unë e drejtoj dhe mendoj se nuk qëndron konstatimi i juaj se nuk
  kemi marrë asnjë masë apo nuk kemi bërë asgjë për kthimin e qëndrueshëm të
  shqiptarëve apo për qëndrimin e tyre atje. Por ,dua të them që nuk janë të mjaftueshme
  ato çka i kemi ndërmarrë deri më tash. Po flas vetëm për vitin 2006 çfarë kemi bërë.

  Nga buxheti i Kosovës kemi financuar ndërtimin e 25 shtëpive në tri fshatra në komunën
  e Leposaviqit, fshatrat:Koshtovë, Cerajë dhe Bistricë, 25 shtëpi të reja janë ndërtuar,
  kurse 22 janë riparuar.

  E kemi ndërtuar rrugën katër kilometra e gjysmë deri atje, kemi ndërtuar gjithashtu një
  qendër për grumbullimin e qumështit, kemi ndërtuar tri stacione të autobusit, i kemi
  furnizuar me minibusë qytetarët shqiptarë që të qarkullojnë deri nëpër Kosovë për
  nevojat e tyre. Kemi ndërtuar tri qendra të komuniteteve në tri komunat, në komunën e
  Leposaviqit, Zveçanit dhe Zubin Potokut, kemi ndërtuar ndërtesa, por edhe si kapacitete,
  kështu që qytetarët shqiptarë atje i kryejnë shërbimet e tyre me pamundësi apo me
  pengesa që i kanë t’i kryejnë në kuvendet komunale përkatëse.

  Kemi ndërtuar nënstacione policore gjithashtu dhe janë në funksion sidomos në fshatin
  Çabër, kemi forcuar rrjetin elektrik dhe jemi duke e forcuar tani, kemi ndërtuar një trafo
  të re në lagjen e boshnjakëve, personalisht si kryeministër kam qenë në këtë pjesë, i kam
  vizituar qytetarët atje dhe i kam inkurajuar që të qëndrojnë dhe ua kam shprehur
  gatishmërinë tonë për mbështetje të vazhdueshme. Në këtë vit ka edhe shumë projekte të
  cilat ne i kemi planifikuar që do t’i ndërmarrim për kthimin e qytetarëve shqiptarë atje
  por edhe qëndrimin e tyre aty ku janë sot. Kemi edhe shumë projekte të tjera që i kemi
  bërë, kemi bërë edhe kanalizimin në fshatin Suhodoll, ndriçimin e rrugëve në kodrën e
  minatorëve, e shumë e shumë të tjera, kështu që shumë projekte janë duke u ndërmarrë,
  nuk është që nuk po tregojmë kujdes ,por mundësia, situata është e tillë besoj që shumë
  shpejt do të krijohen rrethana të reja ku do të jenë të mundshëm kthimi , qëndrimi dhe
  integrimi i kësaj pjese në sistemin kushtetues të Kosovës.

  KRYETARI I KUVENDIT KOLË BERISHA – Ju faleminderit! Z. kryeministër. Xhevat
  Bislimi e ka fjalën.

 • Z. kryeministër jemi të informuar për ato që the, por
  është mirë me na thënë sa shtëpi , sa banesa të uzurpuara në Mitrovicën Veriore në
  pjesën veriore të qytetit janë liruar nga Habitati që në pjesën tjetër i ka liruar të gjitha
  banesat, shtëpitë, pronat e uzurpuara sa janë liruar në atë pjesë dhe sa shtëpi të djegura
  ,të shkatërruara në atë pjesë të qytetit janë rindërtuar, nëse është ndërtuar ndonjëra.


  8
  KRYETARI I KUVENDIT KOLË BERISHA – Ju faleminderit! Tash për tash nuk ka
  informata të tjera, po qe se ka informata ma vonë do të informoheni. Deputeti Xhevat
  Bislimi ka një pyetje për ministrin Agim Veliu. Me qenë se ministri i Arsimit Agim Veliu
  nuk është këtu, gjendet në udhëtim zyrtar, mbetet pyetja për seancën e ardhshme. Xhevat
  Bislimi pyetje për ministrin Ibrahim Selmanaj. Urdhëroni

 • Z. ministër, në Kosovë është një numër i
  konsiderueshëm i qytetarëve tanë që kanë pensione nga shtetet e ndryshme të Perëndimit,
  por edhe nga vendet fqinjë, Serbia, Maqedonia etj. Puna është se këta qytetarë megjithëse
  kanë pensione nga ato vende marrin nga buxheti Kosovës ndihmë social prej 40 eurosh
  që shpërndarë Ministria juaj për qytetarët tanë që kanë mbushur 65 vjet. Ju zoti ministër
  e keni të qartë gjendjen e rëndë sociale shpeshherë të pashpresë të invalidëve të luftës
  anti -pushtuese çlirimtare të UÇK-së të shumë familjeve të dëshmorëve dhe të
  veteranëve të luftës të UÇK-së. Ju, zoti ministër, gjithashtu, jeni në dijeni se shumë
  qytetarë tanë invalidë të punës dhe invalidë të tjerë dhe familjet e shumta mezi sigurojnë
  një kafshatë bukë, pyetja:

  Pse Ministria juaj nuk ua ndërpret këtë ndihmë sociale prej 40 eurosh këtyre qytetarëve
  që marrin pensione nga vendet e huaja dhe e njëjta ndihmë t’u shpërndahet familjeve dhe
  personave të tjerë më me nevojë. Ju faleminderit

  KRYETARI I KUVENDIT KOLË BERISHA – Ju faleminderit! Urdhëroni z. ministër.

 • Ju faleminderit z. kryetar, z. kryeministër
  kolegë,ministra të nderuar kolegë deputetë. Jeni në dijeni se në Kosovë është në fuqi Ligji
  bazik mbi metodologjinë e pensioneve, me ç’rast përfitojnë të gjithë qytetarët e Kosovës
  që kanë mbushur moshën 65 vjeçare. Ditëve të fundit jemi përgatitur dhe kemi të
  gatshëm Projektligjin për sigurimin pensional invalidor që kemi thënë edhe një herë ma
  herët para deputetëve të Parlamentit . Ky ligj ka një kosto të lartë financiare, jemi në
  kalkulimin final me partnerë tanët që janë UNDIP-ja, Fondi Monetar dhe Banka
  Botërore.

  Problemet në Kosovë nuk është vetëm ky problem i gjendjes sociale, por duke pasur
  parasysh edhe regjistrimin e qytetarëve të Kosovës që është një prej problemeve më të
  mëdha, nuk mund t’i identifikojmë qytetarët tanë dhe kanë depërtuar edhe raste të
  tjera, kur ka pasur edhe pensionistë që kanë vdekur dhe mungesa e kontaktit të
  drejtëpërdrejt në zyrat e regjistrimit civil dhe mosregjistrimi ose çregjistrimi i të
  vdekurve na ka kushtuar deri sa e kemi vërejtur këtë fenomen dhe janë marrë masat
  paraprake. Po flitet më shumë dhe po punohet më pak. Do ta bëjë me dije z. Bislimi që
  nga shkurti do të fillojë së implementuari Ligji për kujdesin e familjeve të dëshmorëve
  dhe të invalidëve të luftës dhe që nga muaji shkurt do të jemi të përgatitur pasi të marrim
  edhe mendimin e Fondit Monetar dhe Ndërkombëtar të Bankës Botërore ne do ta
  nxjerrim për diskutim edhe para Parlamentit edhe Projektligjin për sigurimin pensional
  invalidor.


  9
  Në raportet e tjera ndërkombëtare me shfrytëzimin e të drejtës së pensioneve kemi
  mbërritur që me shtetet fqinje të kemi marrëveshje dhe pensionet të sigurohen në linja të
  drejtëpërdrejta për pensionistët që kanë punuar qoftë në Maqedoni, në Zvicër ose në
  Kroaci. Po asgjë nuk është e lehtë me mandatin që e kemi dhe me Rezolutën 1244. Ju
  faleminderit.

  KRYETARI I KUVENDIT KOLË BERISHA – Ju faleminderit! Z. Bislimi doni prapë
  fjalën, urdhëroni.

 • Z. ministër a keni të dhëna të përafërta sa është shuma
  e parave që përfiton kjo kategori që përmenda më lart për çdo muaj?

  KRYETARI I KUVENDIT KOLË BERISHA – Ju faleminderit! Përgjigjja do të jepet me
  shkrim, deputeti Genc Gorani ka pyetje për zëvendës -kryeministrin z. Lutfi Hazirin.
  Urdhëroni z. Gorani.

 • Ju faleminderit z. kryetar, zotëri zëvendës- kryeministër
  dhe ministër i Pushtetit Lokal. Jemi dëshmitarë se qytetarëve tanë u kushtëzohet ofrimi i
  shërbimeve civile në nivel komunal dhe qendror, duke kërkuar dëshmi nga qytetarët se
  janë pagues të rregullt të detyrimeve tatimore dhe të obligimeve të tjera ndaj
  institucioneve publike. Në shembullin e Prizrenit qytetarëve u refuzohet lëshimi i
  dokumenteve kadastrale dhe vazhdimi i lejës së punës për zejtarët. Në shembullin e dytë
  dhe sigurisht se nuk është i fundit, në Vushtrri u refuzohen të gjitha shërbimet komunale
  qytetarëve deri sa ata të sjellin certifikatë se janë pagues të rregullt të detyrimeve
  tatimore dhe sidomos të tatimit komunal në pronë . Pyetja:

  Në bazë të cilit ligj dhe akti nënligjor qeveritë dhe kuvendet komunale e kushtëzojnë
  ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve, duke pasur parasysh obligimin kushtetues dhe
  ligjor që komunat e kanë për ofrimin e shërbimeve ndaj të gjithë qytetarëve pa dallim.
  Ju faleminderit.

  KRYETARI I KUVENDIT KOLË BERISHA – Ju faleminderit! Urdhëroni z.
  Zëvendëskryeministër.

  ZËVEND
 • Ju faleminderit z. kryetar i Kuvendit, z.
  kryeministër, deputetë të nderuar, i nderuar z. Gorani.

  Ministria e administrimit të Pushtetit Lokal më 9 janar ka marrë pyetjen tuaj që tash në
  formë gojore e paraqitët lidhur me kushtëzimin e komunave në pagesën e tatimit në pronë
  për ofrimin e shërbimeve publike në nivelin lokal, duke u bazuar në përgjegjësitë që dalin
  nga Rregullorja 2005/15 mbi ndryshimet e Rregullores mbi degën e IPVQ-së shtojca 14.
  Ministria e administrimit të Pushtetit Lokal ka shqyrtuar shkresën tuaj lidhur me dy rastet
  e paraqitura dhe ju njoftojmë si më poshtë.
  Nën 1. Komuna e Prizrenit qytetarëve ua refuzon lëshimin e dokumentit kadastral. Ky
  kushtëzim është bazuar në nenin 17.3 pika C të Rregullores së UNMIK-ut 2003/29 për
  tatimin mbi pronën e paluajtshme në Kosovë si dhe me nenin 1, paragrafi 1 i shërbimit

  10
  kadastral citojmë nenin: ,,TË gjitha shërbimet kadastrale komunale janë parë si shërbime
  të pronës dhe nëse nuk duhet të ofrohen, nëse tatimi në pronë nuk është paguar,,. Neni 1
  paragrafi 2. citojmë: ,,Për regjistrim të pronës nuk duhet të plotësohet, nëse nuk është
  paguar tatimi në pronë,, etj. Me Udhëzimin administrativ për tatimin në pronë nr. 3/2004
  mbi urdhëresat e ndalimit të shërbimeve komunale për detyrimin e pagesës së tatimit në
  pronë, të nxjerrë nga Ministria e Ekonomisë dhe e Financave, në rastin e dytë komuna e
  Vushtrrisë qytetarëve po ua kushtëzon me pagesë tatimin në pronë lidhur me shërbimet
  komunale pronësore në pajtim me nenin 17.3 pika c e Rregullores së UNMIK-ut 2003/29
  për tatimin mbi pronën e paluajtshme në Kosovë, si dhe neni 1 paragrafi 1 i shërbimeve
  kadastrale ku thuhet citoj:

  ,,Të gjitha shërbimet komunale kadastrale janë parë si shërbime të pronës dhe se nuk
  duhet të ofrohen nëse tatimi në pronë nuk është paguar.

  Neni 1 paragrafi 2 citoj:” Kërkesa për regjistrim të pronës nuk duhet të plotësohet nëse
  nuk është paguar tatimi në pronë”, udhëzimi administrativ për tatimin në pronë nr. 3/2004
  mbi urdhëresat e ndalimit të shërbimeve komunale për detyrimin e pagesës së tatimit në
  pronë të nxjerra po ashtu nga Ministria e Ekonomisë dhe Financave. Kjo përgjegjësi në
  komuna ushtrohet konform akteve qendrore të shënuara më lart nëse komunat nuk kanë
  nxjerrë rregullore të tjera lokale që mbulojnë këtë përgjegjësi.

  Ministria e administrimit të Pushtetit Lokal mbikëqyr cilësinë e shërbimeve komunale,
  transparencën e organeve në ushtrim të përgjegjësive para qytetarëve dhe subjekteve të
  tjera në zbatimin e përgjegjësive të bartura në komuna. ........ në kuadër të monitorimit të
  rregullt dhe të vazhdueshëm të komunave të Kosovës. Në vazhdimësi këshillon zyrtarët
  komunalë për të vepruar në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe duke respektuar të
  drejtat e të gjithëve ...... Po ashtu gjatë monitorimit të komunave ka vërejtur se në disa
  komuna të Kosovës me aktet e nivelit qendror dhe rekomandimet e tyre qytetarët janë
  kushtëzuar me pagesën e tatimit në pronë në ofrim të shërbimeve komunale,duke
  përfshirë edhe shërbimet civile në komunë. Pas identifikimit të këtyre rasteve në komuna.
  Ministria ka kërkuar nga hartuesit e këtyre akteve që qytetarët të mos kushtëzohen për
  pagesën e tatimit në pronë për ofrimin e shërbimeve civile, si dhe është kërkuar që
  zyrtarët nga ministria të jenë në mbikëqyrje të drejtpërdrejtë në hartimin e akteve
  nënligjore, apo të rregulloreve komunale. Takimet e mbajtura për këto çështje kanë
  rezultuar të suksesshme me rastin e nxjerrjes së udhëzimit administrativ nr. 3/2004 nga
  MEF-i ,ku zyrtarët kanë marrë pjesë aktive në hartimin e urdhëresës administrative ,si
  dhe kanë kërkuar të përcaktohen se në cilat shërbime publike të ofruar nga komuna
  mund të kushtëzohen qytetarët. Me këtë udhëzim administrativ janë përcaktuar se në
  cilat shërbime të tjera komunat kanë mundësi ligjore të vendosin pengesa ligjore për
  kushtëzimin e ofrimit të shërbimeve në rastin e detyrimit të pagesës së taksës së pronës.
  Jua përkujtoj se komunat e kanë vetëm këtë të hyrë të garantuar vetëm një taks e kjo
  është taksa e pronës si mjete që gjenerojnë në interes të plotësimit të buxhetit komunal të
  të hyrave komunale për zhvillim, të planeve në interes të komunave të tyre dhe krejt në
  fund ,duke falënderuar z. Gorani për interesimin tuaj si deputet në Parlament ju
  falënderoj, sepse interesimi i juaj ka zgjuar angazhimin më të madh të zyrave tona për të
  punuar në unifikimin, për t’u ndihmuar komunave në unifikimin e mundësive

  11
  kushtëzuese për shërbimet komunale që janë pjesë e aktiviteteve të përditshme. Ju
  faleminderit.

  KRYETARI I KUVENDIT KOLË BERISHA – Ju faleminderit! Z. Gorani keni pyetje
  plotësuese? Nuk ka . Deputeti Xhevat Bislimi ka pyetje për ministrin Bujar Dugolli,
  meqenëse ministri është në udhëtim autorizon Kadri Kryeziun, nëse pajtoheni. Unë
  mendoj se nuk ka pengesa në atë, unë pajtohem plotësisht.

 • Z. ministër, mbrojtja dhe stimulimi i prodhuesve
  vendorë ka qenë premtim dhe i partive që sot qeverisin Kosovën. Në fakt Qeveria pra,
  edhe Ministria e juaj , me privatizimin ,. me politikat doganore dhe me politikat tatimore
  po destimulon dhe po i shkatërron prodhimin dhe ekonominë vendore. Shembull
  ilustrues është edhe akciza në shumë prej 4.5 euro për litër të prodhuar nga prodhuesit
  vendor i pijeve jo alkoolike që përmbajnë më pak se 50% fruta, të njëjtën shumë e
  paguajnë edhe ata që këto pije i importojnë nga vendet e tjera. Pyetja:

  Kur do t’i lironi prodhuesit vendor nga kjo akcizë e cila dëmton dhe destimulon
  prodhuesit vendor? Ju faleminderit.

  KRYETARI I KUVENDIT KOLË BERISHA – Ju faleminderit! Urdhëroni z.
  zëvendësministër.

  ZËVEND
 • I nderuar kryetar, i nderuar kryeministër, të
  nderuar deputetë, i nderuar z. Bislimi.

  Në fillim duhet të cek se pyetja juaj hyn në sferën e politikave fiskale të cilat i miratojnë
  dhe vendosin Ministria e Ekonomisë dhe e Financave dhe Këshilli Ekonomik Fiskal,
  anëtar i të cilit nuk është Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, prandaj kjo pyetje më mirë
  është dashur t’i drejtohet Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave e cila do të përgjigjet
  me kompetencë në këtë sferë, megjithatë ne do të japim një përgjigje në këtë sferë pasi
  që Ministria e Tregtisë dhe Industrisë dhe Ministria e Ekonomisë dhe Financave janë
  ministri të cilat i kanë disa kompetenca të përbashkëta.

  Tanimë duhet të njoftoj se taksa akcize në Kosovë ka filluar së aplikuari se ishte prej
  themelimit të Shërbimit Doganor të UNMIK-ut dhe kjo taksë ka qenë e vendosur me
  Rregulloren 2000/1 dhe Rregulloren 2000/2.. Duhet theksuar se taksa akcize për këtë
  grup të mallrave që prodhohet në Kosovë ka filluar të aplikohet praktikisht tek në prill të
  vitit të kaluar dhe jo në lartësinë që ju keni cekur 4.5 euro por në normën specifike për
  njësi litër në lartësi prej 0.45 euro ose thënë ndryshe 4.5 cent për litër dhe kjo është
  përcaktuar me rregulloren 2006/8 e cila është si plotësim e Rregullores së UNMIK-ut
  2005/32 mbi kodin e akcizës në Kosovë. Mirëpo, unë mund të sqaroj se aplikimi i
  njëanshëm i barrierave doganore vetëm për mallrat e importuara për momentin e
  tanishëm do të ishte një veprim tejet joracional kjo aq më tepër tani kur marrëveshjet e
  tregtisë së lirë në mes të shteteve të rajonit janë në zbatim e sipër e të cilat duhet parë jo
  vetëm nga një perspektivë e vetme. Deri më tash kemi nënshkruar 4 marrëveshje të

  12
  tregtisë së lirë sidomos me shtetet e Evropës Juglindore, respektivisht të Ballkanit
  Perëndimor.

  Në bazë të informatave që kemi është vërejtur se prodhuesit vendorë participojnë në
  mbledhjen e TVSH-së për këto produkte me vetëm 18% dhe 72% është nga importi,
  kurse sipas deklaratave të prodhuesve të pijeve ata thonë se mbulojnë 70% të tregut në
  Kosovës. Sipas të dhënave zyrtare kjo nuk qëndron. Gjithsesi të vlerësohet sa duhet të
  thuhet apo jo. Gjithsesi ne jemi jashtëzakonisht të interesuar t’i përkrahim prodhuesit
  vendorë dhe t’i krijojmë atyre kushte sa më të volitshme për të ushtruar biznesin e tyre
  dhe në kuadër të kësaj gjatë vitit 2006 me propozim dhe udhëheqje të Ministrisë të
  Tregtisë dhe të Industrisë është krijuar një grup ndërqeveritar, i cili ka propozuar
  ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores 2004/13 dhe të Rregullores 2006/4.

  Në drejtim të përkrahjes së biznesit këtë vit Ministria e Tregtisë dhe Industrisë gjithashtu
  janë duke përgatitur edhe një paketë të re të propozimeve për lehtësimin e taksave dhe
  tatimeve për bizneset e cilës do të vlerësonte zhvillimin ekonomik dhe tërheqjen e
  investimeve nga jashtë. Ju faleminderit.

  KRYETARI I KUVENDIT KOLË BERISHA – Ju faleminderit! Keni pyetje plotësuese,
  z. Bislimi.

 • Ju faleminderit z. ministër. Është bërë një gabim aty te
  04.5 po pyetja mendoj se është shumë e qartë edhe bie në kompetencat e Ministrisë ..
  meqë lidhet me prodhuesit dhe me prodhimin vendor, por unë kisha dashur me ditë dhe i
  di politikat e UNMIK-ut e vendosjen e akcizave, politikat doganore po ju si ministri çfarë
  keni bërë që të stimulohet prodhuesi vendor dhe kjo akcizë të hiqet për prodhimin
  vendor.

  KRYETARI I KUVENDIT KOLË BERISHA – Ju faleminderit! Deputeti Xhevat Bislimi
  ka pyetje për ministrin Jonuz Salihaj. E keni fajlën z. Bislimi

 • Nuk e kam pyetjen këtu.

  KRYETARI I KUVENDIT KOLË BERISHA – Ju faleminderit! Nuk e keni ju qe
  ministri e ka është shumë e arsyeshme, sepse kanë qenë gati 10 pyetje tuajat.

 • I nderuari z. kryetar, kryeministër, ministra të nderuar
  deputetë, pyetja e deputetit Xhevat Bislimit ka qenë kjo: Kemi informata se trajtimi i të
  burgosurve në burgun e Dubravës nuk është i kënaqshëm në përputhje me standardet dhe
  me konventat ndërkombëtare, korrupsioni dhe nepotizmi sipas disa burimeve janë mjaft
  të theksuara në këtë burg. Më shqetësuese është siguria e të burgosurve,trajtimi, rrahja
  dhe torturimi i tyre nga njësia speciale e njësisë së burgut, kam informata se ka raste kur i
  burgosuri ther me thikë një të burgosur tjetër:

  Cilat janë masat që keni marrë për rritjen e sigurisë fizike të të burgosurve dhe për
  ndalimin e torturës ndaj tyre? Kjo është pyetja.

  13

  I nderuari Bislimi ju falënderoj për mundësitë që m’i dhatë në këtë pyetje, do të paraqes
  një përgjigje të shkurtër që nga bartja e kompetencave faktike nga Departamenti i
  Drejtësisë,i Ministrisë së Drejtësisë, ministria që i ka kushtuar një kujdes të posaçëm
  ruajtjes së disiplinës dhe rritjes së shkallës së sigurisë në burgje dhe në qendrat e
  paraburgimit në Kosovë. Ruajtja e rendit dhe e sigurisë në institucionet korrektuese është
  në funksion të drejtëpër- drejtë të procesit të risocializimit të suksesshëm të personave të
  dënuar. Për përmbushjen e këtyre objektivave kujdeset Shërbimi Sprovues i Kosovës,
  shërbim model i vetmi në regjion. NË shqiptimin dhe zbatimin e masave që kanë të bëjnë
  me ruajtjen e rendit dhe me sigurinë në institucionet korrektuese respektohen ligjet dhe
  konventat e njohura ndërkombëtare që i referohen kësaj fushe siç janë: ligji mbi
  ekzekutimin e sanksioneve penale i Kosovës, Kodi i drejtësisë për të miturit i Kosovës
  ,tërësia e rregullave minimale për trajtimin e të burgosurve në vitin 1955, rregullat
  evropiane të burgut Strazburg 1987, Konventa kundër torturës dhe dënimeve kundër
  trajtimeve të tjera mizore çnjerëzore ose degraduese e datës 10 dhjetor 1984, parimet
  themelore mbi trajtimin e të burgosurve datë 14 dhjetor 1990 rregullat e Kombeve të
  Bashkuara për mbrojtjet të miturve dhe të privuarit nga liria e tjera.

  Burgu i Dubravës, si e dini , është i vetmi burg i sigurisë së lartë me një numër të madh
  personash të dënuar. Ne u jemi mirënjohës të gjithë atyre që paraqesin dhe argumentojnë
  në rast të shkeljes të të drejtave të burgosurve. Për këtë qëllim ne kemi hapur dyert e
  burgut për mjetet e informacionit dhe për OJQ-të e ndryshme të cilat monitorojnë të
  drejtat e tyre. Dua të theksoj se gjatë vitit 2006 kemi pasur vetëm dy raste të ankesave të
  paraqitura nga të dënuarit për keqtrajtim nga personeli i këtij burgu ,për të cilat janë
  zhvilluar hetimet dhe janë marrë masa adekuate nga drejtoria e burgut. Po ashtu janë
  hetuar edhe tri raste të tjera që ndërlidhen me mundësinë e keqpërdorimit të detyrës
  zyrtare për cilat është njoftuar edhe policia. Në burgun e Dubravës nuk ka njësi speciale
  të policisë së burgut, sepse ekzistimi i saj nuk ka bazë ligjore, por ekziston një njësit prej
  20 vetave ,detyrë e të cilit është aftësimi i stafit korrektues. kontrolli dhe mbikëqyrja e
  sigurisë në këtë burg e veçmas i kontrabandës eventuale.

  Është e vërtetë se në këtë burg është shënuar edhe një rast i përdorimit të një mjeti të
  improvizuar si thikë që është përdorur nga një burgosur ndaj një i burgosuri tjetër për
  cilin rast janë marrë masat e duhura disiplinore ndaj kryesit të kësaj shkeljeje të rëndë
  disiplinore dhe rasti ka kaluar atje te policia e cila ka bërë hetimet duke përcjell lëndët e
  prokurori për hetime të mëtejme. Meqë personi i cili ka pësuar, por pa pasoja të rënda për
  jetë, ishte shumë agresiv për shkaqe të sigurisë dhe në interes të ruajtjes së rendit dhe
  qetësisë është transferuar në një institucion në këtë rast në qendrën korrektuese në
  Gjilan.

  Ministria e Drejtësisë është duke punuar pa reshtur në nxjerrjen e akteve juridike
  nënligjore që kanë të bëjnë me shtimin e masave të sigurisë në institucionet korrektuese
  ,me krijimin e njësitit për transportimin e të burgosurve,me pajisjen e këtij burgu me
  mjete dhe instalime moderne elektronike të sigurisë,me rritjen e efikasitetit të
  bashkëpunimit me Shërbimin Policor të Kosovës, me luftimin dhe parandalimin e
  korrupsionit eventual dhe keqpërdorimeve të mundshme si dhe me vlerësimin permanent

  14
  të personelit të Shërbimit Korrektues të Kosovës , me qëllim të marrjes së masave
  adekuate ndaj atyre që nuk zbatojnë rregullat dhe ligjet. Ju faleminderit.

  KRYETARI I KUVENDIT KOLË BERISHA – Ju faleminderit! Z. Bislimi keni pyetje
  plotësuese.

 • Meqë është fjala për burgjet dhe të burgosurit kam një
  pyetje shtesë: Çfarë po ndodh me të burgosurit në Mitrovicë,a ka lëvizje të tyre dhe ku po
  i çojnë?

  KRYETARI I KUVENDIT KOLË BERISHA – Ju faleminderit! Z. ministër e keni fjalën.

 • Nuk ka lëvizje të burgosurve në Mitrovicë, janë shifrat e
  sakta dhe kanë qenë publike dhe i kam dhënë për mjetet e informacionit publik.
  Normalisht që numri i të burgosurve në Mitrovicë është pak më i vogël se më parë, por
  në përgjithësi numri i të burgosurve në Kosovë tani vetëm ka arritur shifrën 1400. Unë
  dje kam qenë në burgun e Dubravës për fat të keq është shtim numrit të burgosurve, por
  lëvizja në Mitrovicë nuk është çështje shumë e balancuar atje aq sa shqiptarë sa serbë
  dhe nuk besoj që do të duhej të manipulohej me këtë shumë edhe pse e dimë që gjendja e
  sigurisë në Mitrovicë është problematike. Nga ana tjetër unë kam pasë kontakte me
  komesionerin e policisë dhe janë marrë masa shtesë sidomos në Gjykatën e Qarkut të
  Mitrovicës dhe në Qendrën e Paraburgimit në Mitrovicë dhe çdo gjë është e qetë dhe në
  rregull në kontroll çdo gjë dhe nuk ka kurrfarë nevoje për shqetësim.

  KRYETARI I KUVENDIT KOLË BERISHA – Ju faleminderit! Deputeti Hajredin
  Hyseni ka pyetje për ministrin Ibrahim Selmanaj. Z. Hyseni e keni fjalën.

 • Ju faleminderit z. kryetar, z. ministër, në komunën e
  Besianës qe 7 vite 132 familje jetojnë në konteinerë të adaptuar për të banuar në
  qendrën e quajtur Lagja e Kuvajtit. Shumica e këtyre banorëve jetojnë me ndihma sociale
  dhe ballafaqohen me kushte ma elementare për jetesën. Pushteti lokal nuk ka bërë asgjë
  për t’ua zgjidhur çështjen e banimit . Pyetja konkrete është:

  A ka Ministria ndonjë plan konkret për t’ua zgjidhur çështjen e banimit dhe për t’u
  strehuar dhe për t’i trajtuar njësoj si qytetarët e tjerë këta banorë?

  KRYETARI I KUVENDIT KOLË BERISHA – Ju faleminderit!

 • Ju faleminderit për pyetjen. Unë do ta bëj një
  pasqyrë se si është gjendja në lagjen Kuvajtjane në Bellovc të Podujevë? Nga
  Komuniteti Botëror Islamik në vitin 1999 janë ndërtuar 18 objekte banimi 16 prej tyre
  nga 8 banesa kurse 2 prej tyre me nga dy banesa të cilat janë lëshuar në përdorim në
  korrik të këtij viti.

  Në këtë kompleks janë vendosur 132 familje me 623 anëtarë. Pranë objektit është
  ndërtuar një infrastrukturë rrugore me trotuare me shkolla ambulanca nga ky komitet

  15
  dhe këndi për lojëra të fëmijëve të lagjes, ku banorët e kësaj lagjeje janë të interesuar
  për të kultivuar perime në kopsht, është siguruar pronë e mjaftueshme.
  Struktura e statusit të familjeve,të familjeve të dëshmorëve janë 15 familje në asistencë
  sociale ,46 familje të viktimave civile të luftës, 5 familje invalidësh të luftës, 8 famlje të
  të rënëve të UÇK-së, janë 5 gjithsej 107,kurse 25 familje që janë të vendosura në këtë
  lagje kanë nga një anëtar të punësuar. 54 fëmijë të pababë , pa njërin prind marrin nga 20
  euro në muaj nga ky komitet. Duhet përmendur edhe një shifer se gratë kryefamiljare
  janë 31 dhe krejt fëmijë pa prind janë 83. Me datën 12 dhjetor është vizituar kjo lagje
  nga ministri Çeku që dua ta komentoj një lajm që ishte mbrëmë në lajmet kryesore se
  askush nga institucionet nuk i ka vizituar dhe që nga ajo kohë thjeshtë ishte një
  dezinformatë. Lagjja furnizohet me rrymë vetëm kur nuk ka në gjithë komunën është
  shumë e vërtetë, ka një linjë të veçantë të furnizimit dhe ngrohja përdoret nga ky sistem i
  furnizimit me këtë linjën e veçantë. Sa i përket ujit kjo lagje furnizohet rregullisht pa
  ndërprerje,përkundër asaj se banorët e kësaj lagjeje asnjëherë nuk i kanë kryer dhe nuk i
  kanë shlyer borxhet ndaj KEK-ut dhe obligimet e tjera Lidhur me ndonjë projekt të
  ndërtimit të objekteve pas vizitës që është bërë nga ministri Çeku e kemi diskutuar në
  Qeveri dhe është një ndër prioritetet e para dhe Qeveria shumë shpejt. Gjithë herë duke u
  bazuar edhe në planet të cilat i kanë komuna, pushteti lokal i Besianës Ministria e
  Planifikimit Hapësinor. Mendoj se viti 2007 do të jetë një vit që do të rezultojë me një
  punë konkrete për banorët e kësaj lagjeje. Ju faleminderit.

  KRYETARI I KUVENDIT KOLË BERISHA – Ju faleminderit! Z. Hyseni keni pyetje
  plotësuese.

 • Ju faleminderit z. ministër . Unë mund të konstatoj
  se vërtet në atë lagje rrymë më shumë nuk ka se ka dhe nuk është e vërtetë se ata kanë
  rrymë çdo herë si konstatimi i juaj. Por pyetja ime shtesë është: A mund të na jepni një
  shifer sa ndërtesa banimi janë ndërtuar nga Qeveria e Kosovës për të kthyerit sot dhe
  janë shitur ato ndërtesa dhe sa ndërtesa banimi janë ndërtuar dhe momentalisht nuk janë
  të banuara?

  KRYETARI I KUVENDIT KOLË BERISHA – Ju faleminderit! Z. ministër.

 • Më vjen keq që duhet me dalë edhe një herë , por
  z. Bislimi ka drejtuar një pyetje shumë të gabueshme më së pari, sepse ne, Ministria e
  Punës dhe e Mirëqenies Sociale dhe t’u kisha lutur herave të tjera se vërtet jemi shumë
  kooperativë, kërkoj falje para kryeministrit, por nuk jemi në kuiz dhe jo gjithherë ke
  drejtë me parashtrua pyetje kështu: Parashtroje pyetjen me shkrim do të përgjigjem.

  KRYETARI I KUVENDIT KOLË BERISHA – Ju faleminderit! Deputeti Bajrush
  Xhemaili ka pyetje për ministrin Dugolli, por ai nuk gjendet këtu , është në udhëtim
  zyrtar. Urdhëroni z. Xhemaili.

 • Për me e përsëritë mos me harruar ai me u
  përgjigjur po e lexoj. Faleminderit z. kryetarë ju përshëndes të gjithëve. Një vit më parë
  në shkurt të vitit të kaluar me rastin e privatizimit të gjigantit ekonomik të Kosovës

  16
  Feroniklit u nënshkrua kontrata dhe bashkë me të edhe një aneks kontratë si thuhej në
  mes Agjensionit Kosovar të Mirëbesimit dhe Myral Feronit si pronar i ri i kësaj
  ndërmarrje. Për përmbajtjen e kësaj kontrate sidomos të aneksit u përfol shumë dhe sot e
  kësaj dite për pos nënshkruesve askujt nuk u lejohet ta dijë përmbajtjen e saj, taman
  sikur të ishte kontratë ilegale. Është e çuditshme se si pronari i ri ish- Feronikli tani një
  kohë Feronikel kërkon shërbime nga institucione të ndryshme të Kosovës, por nuk ua
  lejon askujt t’ia shikojë as kontratën as aneksin, prandaj pyes ministrin e Tregtisë dhe
  Industrisë z. Bujar Dugolli, i cili është edhe nënkryetar në bordin e AKM-së që tregojë se
  përse nuk ban transparente marrëveshja e mbivotimit apo obligimit që ka marrë në
  kontratë përmes Spinofit Special në bazë të tenderit të publikuar, mbi këtë bazë do të
  dihej se a janë në përputhje zotimet në kontratë sipas kushteve të tenderimit. Ju
  faleminderit.

  KRYETARI I KUVENDIT KOLË BERISHA – Ju faleminderit! Përgjigjen do ta merrni
  në seancën e ardhshme.

  Kalojmë në pikën 5 të rendit të ditës.

  5. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për
  kadastrën.

  Miratimi në parim i këtij projektligji është bërë me 31 gusht 2006. komisionet
  parlamentare e kanë shqyrtuar dhe Kuvendi e ka propozuar raportin e rekomandimit me
  amendamente.

  Fjalën e ka përfaqësuesi i Komisionit. Nuk e do. Ju faleminderit.

  Në bazë të raportit të Komisionit kryesor dhe Komisionit për Shërbime Publike
  Administratë Lokale dhe Media ,si komision funksional raportues, në vijim jepet radhitja
  e rekomandimeve dhe e amendamenteve në tekstin e Projektligjit për ndryshimet dhe
  plotësimet e ligjit nr. 2003/25 për kadastrin si vijon:

  Komisioni për Çështje Gjyqësore Legjislacion dhe Kornizë Kushtetuese ka vlerësuar se
  Projektligji për ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit nr. 2003/25 për kadastrin ka baza
  juridike në Kornizën Kushtetuese. Komisioni për Buxhet ka vlerësuar se dispozitat e
  projektligjit në fjalë nuk kanë implikime buxhetore. Komisioni për të Drejtat dhe
  Interesat e Komuniteteve ka vlerësuar se dispozitat e Projektligjit dhe ndryshimet që
  bëhen në të dhe amendamentet e propozuara nuk i cenojnë të drejtat, obligimet dhe
  interesat e komuniteteve. Kalojmë në aprovimin e amendamenteve një nga një.

  Amendamenti numër 1.

  Votojmë tash: me 62 vota për dhe 2 kundër kalon amendamenti.

  Amandamenti numër 2.
  Votojmë tash: momentalisht në sallë kemi 69 deputetë.

  17
  Me 58 vota për dhe 1 kundër kalon amendamenti.

  Amandamenti nr. 3.
  Votojmë tash: 63 vota për dhe asnjë kundër kalon amendamenti.

  Amandamenti nr. 4.
  Votojmë tash: 62 vota për dhe 1 kundër kalon amendamenti.

  Amandamenti nr. 5.

 • Ju faleminderit 59 deputetë për 1 abstenim. Miratohet
  amendamenti nr. 5

  Kalojmë në amendamentin.

 • Për fat të keq ne në vazhdimësi po ballafaqohemi me
  një përbuzje që i bëhet gjuhës edhe në ligjet që na vijnë edhe në dokumenet, ne nuk po
  mund të paraqitemi vazhdimisht, sepse po shohim se po vazhdon ,do me thënë kjo gjë. Ta
  zëmë amendamenti të cilin e miratuam, unë kërkova edhe më herët po si duket nuk e pa
  kryesuesi. Është shkruar me shumë gabime të cilat nuk janë vetëm drejtshkrimore, por
  kanë edhe konotacione të tjera. Për shembull përcaktimi i kufirit është në rastet kur kufiri
  i parcelave të pronarëve, ju lutem këtu fqinjë, pronaret dhe pronarët janë dy kuptime të
  ndryshme, do me thanë ky është vetëm njëri prej gabimeve ka edhe shumë të tjera edhe
  në këtë amendament edhe në amendamentet e tjera. Ju lusim që të keni kujdes në
  përdorimin e gjuhës, sepse këto nuk janë vetëm çështje të lekturës ose të gabimeve
  drejtshkrimore. Edhe teksti më poshtë ka gabime të tilla. Neni 2.7 njësoj, ose ngastër e
  tjera. Do me thënë ju lus që t’i korrigjoni këto gabime.

 • Ju faleminderit z. deputete. Konsideroj se ne mund të
  marrim një vendim që sugjerojmë ose obligojmë Zyrën Ligjore që para se ligji të
  procedohet në nënshkrim t’i bëhet lekturë e duhur drejtshkrimore .

  Kalojmë në miratimin e amendamentit numër 6.
  Votojmë tash.

  Për ............. 59;

  Asnjë kundër.

  Miratohet amendamenti numër 6.
  Në sallë janë 67 deputetë.

  Kalojmë në amendamentin 7
  Votojmë tani.

  Për............ 59;
  Asnjë kundër.

  18
  Kalon amendamenti numër 7.

  Amendamenti numër 8
  Votojmë tani.

  Për............. 58;
  Asnjë kundër.
  Miratohet amendamenti numër 8.

  Hedhim në votim amendamentin numër 9.
  Votojmë tani.


  Për............
  58;
  Asnjë
  kundër.
  Miratohet amendamenti numër 9.

  Kalojmë në amendamentin numër 10
  E hedhim në votim.
  Votojmë tani.

  Për.......... 56;
  Asnjë kundër.
  Miratohet amendamenti numër 10.

  Amendamenti numër 11
  E hedhim në votim.
  Votojmë tani.

  Për ............
  55;
  Asnjë kundër.
  Miratohet amendamenti numër 11.

  Për amendamentin numër 12.
  Kërkoj edhe një herë verifikimin e prezencës në sallë. për shkak se kam reagime që janë
  vetëm 55 deputetë, kërkoj pra verifikimin e prezencës.
  Në sallë janë 67 deputetë, kemi kuorum për votim.

  Votojmë për amendamentin numër 12
  Votojmë tani.

  Për
  ...........
  62;
  Asnjë
  kundër.
  Kalon amendamenti 12.

  Amendamenti numër 13

  19
  Votojmë tash.

  Për
  ............
  59;
  Asnjë
  kundër.
  Kalon amendamenti 13.

  Kalojmë në votimin e amendamentit numër 14
  Votojmë tash.


  Për ............... 56;
  Kundër........
  1,
  Kalon amendamenti numër 14.

  Kalojmë në votimin e amendamentit numër 15
  Votojmë tash.

  Për ...........
  61;
  Asnjë kundër.
  Kalon amendamenti numër 15.


  Kalojmë në votimin e amendamentit numër 16
  Votojmë tash.

  Për ............
  60;
  Kundër......
  1.
  Kalon amendamenti numër 16.

  Kalojmë në votimin e amendamentit numër 17
  Votojmë tash

  Për
  ...........
  61;
  Kundër......

  1.
  Kalon amendamenti 17.


  Kalojmë në votimin e amendamentit numër 18
  Votojmë tash.

  Për ............
  61;
  Asnjë kundër.
  Kalon amendamenti numër 18.


  Kalojmë në votimin e amendamentit numër 19
  Votojmë tash.

  20

  Për ............. 58;
  Kundër ........ 1.
  Kalon amendamenti numër 19.

  Votojmë amendamentin numër 20.
  Votojmë tash.

  Për .............. 62;
  Asnjë kundër.
  Kalon amendamenti numër 20.  Kalojmë në votimin e amendamentit numër 21
  Votojmë tash.

  Për ............
  65;
  Asnjë kundër.
  Kalon amendamenti numër 21.

  Kalojmë në votimin e amendamentit numër 22
  Votojmë tash.

  Për ............
  64;
  Asnjë kundër.
  Kalon amendamenti numër 22.


  Kalojmë në amendamentin numër 23
  Deputeti Nazim Jashari e ka fjalën.

 • Faleminderit z. kryesues. Të nderuar kolegë deputetë.
  Më lejoni fillimisht ta shpreh pakënaqësinë lidhur me mënyrën si po procedojmë. Unë
  po përpiqem që së paku 5 minuta të dëgjoj për cilin ligj është fjala, sepse nuk e kisha
  vëmendjen kur filloi shqyrtimi i këtyre amendamenteve dhe nuk po dëgjohet kërkund hiç
  amendamenti i filan ligjit. Pra, jemi me siguri për Ligjin për arbitrazhin, kadastrën.
  Prandaj z. kryesues është e udhës të përsëritet amendamenti i Ligjit. Hapet debati,
  mbyllet debati, nëse nuk ka për debat, për amendament, e jo kështu të shkojmë me një
  automatizëm sikur makinë.

 • Para çdo votimi për amendamentet kur është kërkuar
  fjala ,pra për amendamentin i cili votohet në vijim, deputetët e kanë marrë fjalën dhe
  kanë shprehur vërejtjet dhe reagimet.

  Votojmë për amendamentin numër 23

  21
  Pika e rendit të ditës e cila është në vijim dhe për cilën po votohet.
  Votojmë tash.

  Për ......... 65;
  Asnjë kundër.
  Miratohet amendamenti numër 23.

  Lus deputetët të përgatiten për votimin e Projektligjit në tërësi me amendamentet e
  votuara.

  Vë në votim miratimin e Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për
  kadastrën me amendamentet e votuara, pra në këtë seancë.
  Votojmë tash.

  Për ............
  69;
  Kundër.....
  1.

  Konstatoj se Kuvendi me shumicë votash miratoi Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e
  Ligjit për kadastrën.
  Në sallë ishin në momentin e votimit 76 deputetë.

  Kalojmë në pikën e gjashtë të rendit të ditës. Lus deputetët për vëmendje se çka do të
  shqyrtohet në pikën e 6-të të rendit të ditës.


  6. Shqyrtimi i dytë i Projektligji për arbitrazhin

  Konstatime hyrëse.
  Miratimi në parim i këtij projektligji është bërë më 27 prill 2006.

  Komisionet parlamentare e kanë shqyrtuar dhe Kuvendit i kanë paraqitur raportet dhe
  rekomandimet me amendamente.

  Në bazë të raporteve të komisioneve kryesore dhe të Komisionit për Çështje Gjyqësore,
  Legjislacion dhe Kornizë Kushtetuese, si komision funksional dhe raportues ,në vijim
  jepet radhitja e rekomandimeve dhe e amendamenteve në tekstin e Projektligjit për
  arbitrazhin.

  Komisioni për Çështje Gjyqësore, Legjislacion dhe Kornizë Kushtetuese ka vlerësuar se
  Projektligji për arbitrazhin ka bazën juridike në Kornizën Kushtetuese.

  Komisioni për Buxhet dhe Financa ka vlerësuar se dispozitat e Projektligjit për
  arbitrazhin dhe amendamentet e propozuara nuk përmbajnë implikime buxhetore.


  22
  Komisioni për të Drejtat dhe Interesat e Komuniteteve dhe Kthim ka vlerësuar se
  dispozitat e Projektligjit për arbitrazhin dhe amendamentet e propozuara nuk i cenojnë të
  drejtat dhe interesat e komuniteteve.

  Për fjalë është paraqitur deputetja Nerxhivane Dauti. E keni fjalën.

 • Ju faleminderit z. kryesues. Në cilësinë e
  raportueses së Komisionit për Legjislacion kam nevojë t’i jap disa sqarime lidhur me këtë
  projektligj para se të votohen amendamentet e propozuara.

  Pas leximit të parë të mbajtur më 27 prill 2006 Projektligji është shqyrtuar nga
  Komisioni për Çështje Gjyqësore, Legjislacion dhe Kornizë Kushtetuese. Pas shqyrtimit
  të tekstit të Projektligjit dhe pas konsultimeve të brendshme me palë të interesuara,
  veçanërisht me Odën Ekonomike të Kosovës ,rekomandohet që Projektligji për
  arbitrazhin të miratohet nga Kuvendi i Kosovës me ndryshime që do të paraqiten në
  vijim.

  Paraprakisht konsideroj se disa aspekte të Projektligjit duhet të sqarohen, aspekte që janë
  të rëndësishme për Kuvendin. Projektligji për arbitrazhin inkorporon tërësisht model
  Ligjin e uncitralit për arbitrazhin.

  Projektligji po ashtu inkorporon Konventën e Nju Jorkut për njohjen dhe ekzekutimin e
  vendimeve të arbitrazheve të huaja të vitit 1958. Duhet theksuar se një pjesë e madhe e
  propozimeve për ndryshim të Projektligjit që janë paraqitur nga Oda Ekonomike e
  Kosovës nuk janë marrë parasysh me rastin e shqyrtimit të këtij Projektligji. Arsyeja
  është se këto propozime janë bazuar në një keqinterpretim të materies të cilën e rregullon
  Projektligji për arbitrazhin.

  Oda Ekonomike ka propozuar një sërë ndryshimesh qëllimi i të cilave ishte
  institucionalizimi i arbitrazhit rreth Odës Ekonomike. Sipas Ligjit për Odën Ekonomike
  të Kosovës Ligji numër 2004/7 i datës 20 maj 2005, Oda Ekonomike e ka arbitrazhin e
  përhershëm në kuptimin e arbitrazhit institucional ,i cili është kompetent për zgjidhjen e
  kontesteve të biznesit mes anëtarëve të Odës dhe personave të tjerë fizikë ose juridikë.

  Përbërjen, organizimin dhe kompetencat e këtij arbitrazhi, si dhe procedurat e tij në
  kuadër të këtij arbitrazhi institucional i rregullon vetë Oda Ekonomike me statut dhe me
  akte të tjera të përgjithshme të Odës. Për këtë nuk nevojitet ligj i Kuvendit. Për këtë
  arsye rregullimi i arbitrazhit në kuadër të Odës Ekonomike nuk është qëllimi i
  Projektligjit për arbitrazhin. Në shkencën juridike bëhet dallimi midis arbitrazhit ad-hok
  dhe arbitrazhit institucional.

  Në arbitrazhin ad-hok vullneti i lirë i palëve është determinanti kryesor lidhur me
  përcaktimin e përbërjes së tribunalit të arbitrazhit dhe t ë procedurës të cilën e ndjek ky
  tribunal. Në anën tjetër ka raste ku ligjvënësi autorizon ndonjë institucion që të ofrojë
  shërbime të arbitrazhit , që quhet arbitrazh institucional. Një autorizim të tillë e ka Oda
  Ekonomike në bazë të Ligjit për Odën Ekonomike. Mirëpo një autorizim i tillë nuk

  23
  nënkupton që ky institucion ka monopolin në fushën e arbitrazhit dhe po ashtu nuk
  nënkupton që palët në kontest kanë për detyrë t’i nënshtrohen arbitrazhit të këtij
  institucioni.

  Palët mund t’i nënshtrohen arbitrazhit institucional,konkretisht t’i drejtohen Odës
  Ekonomike dhe atëherë bëhet në funksion tribunali i caktuar nga Oda dhe zbatohet
  procedura e caktuar nga ajo. Mirëpo palët po ashtu kanë të drejtë të zgjedhin arbitrazhin
  ad-hok në kuadër të të cilit ata vetë e mbrojnë arbitrat dhe vetë e caktojnë procedurën e
  arbitrazhit. Mu rregullimi i arbitrazhit ad-hok është qëllimi i Projektligjit për arbitrazhin
  që po e votojmë sot. Nëse krahasohen ligje të tjera të arbitrazhit në rajon dhe në Evropë
  shihet qartë se objekti i rregullimit ligjor është arbitrazhi ad-hok, sepse në asnjë prej
  ligjeve të tjera nuk figuron referenca në oda ekonomike ose institucione të tjera.

  Çështjet e arbitrazhit institucional rregullohen me ligj të veçantë dhe janë të ndara nga
  rregullimi ligjor i arbitrazhit ad-hok.

  Siç theksova më lart Komisioni ka identifikuar disa çështje që duhet të sqarohen më mirë
  dhe këto i ka formuluar në formë të amendamenteve në vijim..

  Kolegë të nderuar deputetë,

  Ju ftoj të votoni për amendamentet e propozuara nga Komisioni për Legjislacion si
  Komision funksional. Pra, të gjitha amendamentet në vijim janë të Komisionit funksional.
  Ju faleminderit për vëmendje.

 • Ju faleminderit z. deputete. Pra ,dëgjuam edhe në
  emër të Komisionit Funksional fjalën e z. deputete Nerxhivane Dauti. Kalojmë në
  procedim të amendamenteve për votim.

  Amendamenti numër 1
  Votojmë tash.

  Për............ 52;
  Kundër......
  2.
  Kalon amendamenti numër 1.

  Kalojmë në votimin e amendamentit numër 2
  Më falni, Nazim Jashari e ka fjalën, Urdhëro Nazim.

 • Faleminderit z. kryesues. E kam shumë të qartë pse nuk
  shikohet kah salla me rastin e trajtimit të amendamenteve se zakonisht nuk e marrin
  fjalën ose e marrin rrallë. Prandaj edhe ky automatizëm, po vërejtja përsëri qëndron së
  paku atje në grafikë duhet të figurojë ligji për të cilin është duke u diskutuar ose
  debatuar. Deputetët që vijnë me vonesë që mund të përfshihen e që nuk kanë qenë pjesë
  e kësaj pune ,ta dinë se për cilin ligj është fjalë. Tek amendamenti numër 2 e kam këtë
  vërejtje. Unë jam pjesë e Komisionit i cili ka punuar, po që vendimet në këtë komision

  24
  janë marrë me shumicë votash ose nuk kam qenë atë ditë kur është marrë vendimi
  definitiv.

  Mendoj se propozimi në Projektligj është larg më i mirë se sa propozimin që e ka bërë
  Komisioni. Pra ,duhet ta përcjellim një praktikë e cila funksionon gjithkund thuaja ku
  ekzistojnë ligjet për arbitrazhin dhe që me procedurë kontestimore këto materie
  rregullohen përmes gjykatave të qarkut apo gjykatave të rregullta dhe jo Gjykatës
  Ekonomike, e cila mund të jetë një gjykatë e specializuar që merret me probleme
  ekonomike, po jo edhe që trajton lëndë të materies të cilat kanë të bëjnë me konteste mes
  ....
  Prandaj në këtë aspekt mendoj se përpiluesi, hartuesi i ligjit, pra propozuesi i ligjit e
  ka bërë zgjidhjen më të mirë sesa Komisioni që e ka miratuar dhe kisha dëshiruar që
  Kuvendi ta konfirmojë nenin sipas propozimit të propozuesit të ligjit. Është edhe një rast
  më vonë në nenin 23 të cilën prapë do të ndalem dhe do të kërkoj fjalën. Faleminderit.

 • Ju faleminderit z. deputet ishte një reagim i një anëtari
  të Komisionit Funksional. Hedhim në votim amendamentin numër 2- propozues
  Komisioni Funksional.
  Votojmë tash.

  Për ............. 53
  Kundër ...... 9.
  Kalon amendamenti numër 2.
  Në sall janë 67 deputetë.

  Amendamenti numër 3
  Për fjalë është paraqitur deputetja Sala Ahmetaj. E keni fjalën.

 • Tek amendamenti numër 3 kujtoj se Komisionit ose i
  ka shpëtuar ose nuk e di një fjalë që nuk është e domosdoshme, s’është e nevojshme të
  jetë këtu ose të zëvendësohet me ndonjë fjalë tjetër. Është fjala për nenin 5.2. Të gjitha
  mosmarrëveshjet që kanë të bëjnë me kërkesa civile juridike dhe ekonomike juridike
  mund t’i nënshtrohen arbitrazhit, përveç nëse shprehimisht është e ndaluar me ligj. Kujtoj
  se fjala shprehimisht është e panevojshme. Do me thënë përveç nëse është e ndaluar me
  ligj, sepse shprehimisht unë nuk e di çfarë kuptimi mund të ketë si fjalë në një ligj, nëse
  nuk është e saktësuar me ligj ose nuk është e ndaluar me ligj . Fjala shprehimisht ,pra ,të
  hiqet, mendoj s’është e nevojshme. Në gjuhë i thonë të prinë në informim.

 • Ju faleminderit. Në emër të Komisionit Z. Nerxhivane
  Dauti, e keni fjalën.

 • Unë mendoj se në qoftë se gjuhësisht i pengon
  ajo ligjit duhet m’u fshi.

 • Faleminderit.
  E vëmë në votim amendamentin numër 3 me vërejtjen që e dha deputetja Sala Ahmetaj.
  Votojmë tash.

  25

  Për ............
  56;
  Kundër .....
  3.
  Miratohet amendamenti numër 3.

  Amendamenti numër 4
  Komisioni Funksional -votojmë tash.

  Për ............
  59;
  Kundër ...... 2.
  Miratohet amendamenti numër 4.

  Amendamenti numër 5
  Komisioni Funksional -votojmë tash.

  Për ..........
  58;
  Asnjë kundër.
  Kalon amendamenti numër 5.

  Amendamenti numër 6
  Propozim pra i Komisionit funksional, votojmë tash.

  Për ...........
  55
  Kundër.....
  1.
  Kalon amendamenti numër 6.

  Amendamenti numër 7
  Komisioni Funksional, votojmë tash.

  Për ............. 56;

  Kundër........
  1.
  Kalon amendamenti numër 7.

  Amendamenti numër 8
  Komisioni Funksional, votojmë tash.

  Për...............
  58;

  Kundër........
  1.
  Kalon amendamenti numër 8.

  Amendamenti numër 9
  Komisioni Funksional, votojmë tash.

  Për ................ 58;

  Asnjë kundër.
  Kalon amendamenti numër 9.

  26

  Amendamenti numër 10
  Komisioni Funksional, votojmë tash.

  Për .............. 57;
  Asnjë kundër.
  Kalon amendamenti numër 10.

  Amendamenti numër 11
  Komisioni Funksional, votojmë tash.

  Për............. 61;
  Kundër ...... 1.
  Kalon amendamenti numër 11.

  Amendamenti numër 12
  Komisioni Funksional, votojmë tash.

  Për ............. 62;
  Kundër ...... 2.
  Kalon amendamenti numër 12.

  Amendamenti numër 13
  Komisioni Funksional, votojmë tash.

  Për ..........
  59;


  Kundër......
  1.
  Kalon amendamenti numër 13.

  Amendamenti numër 14
  Komisioni Funksional, votojmë tash.

  Për ...........
  66;

  Kundër.....
  1.
  Kalon amendamenti numër 14.


  Amendamenti numër 15
  Komisioni funksional, votojmë tash.

  Për ..........
  61;
  Asnjë kundër.
  Kalon amendamenti numër 15.

  Amendamenti numër 16
  Komisioni Funksional, votojmë tash.

  27

  Për........... 59;
  Asnjë kundër.
  Kalon amendamenti numër 16.

  Amendamenti numër 17
  Komisioni Funksional, votojmë tash.

  Për ...........
  64;
  Kundër.....
  1.
  Kalon amendamenti numër 17.

  Amendamenti numër 18
  Komisioni funksional, votojmë tash.

  Për ............
  58;
  Kundër ...... 2.
  Kalon amendamenti numër 18.

  Amendamenti numër 19
  Komisioni funksional, votojmë tash.

  Për ...........
  57;
  Kundër ..... 1.
  Kalon amendamenti numër 19.
  Në sall janë 69 deputetë.

  Amendamenti numër 20
  Komisioni Funksional, votojmë tash.

  Për ...........
  62;
  Kundër.....
  1.
  Kalon amendamenti numër 20.

  Amendamenti numër 21
  Komisioni Funksional, votojmë tash.

  Për ............
  60;
  Kundër......
  1.
  Kalon amendamenti numër 21.

  Amendamenti numër 22
  Komisioni Funksional, votojmë tash.

  Për ..........
  60;
  Kundër....
  1.

  28
  Kalon amendamenti numër 22.

  Amendamenti numër 23
  Për fjalë është paraqitur deputeti Nazim Jashari. E keni fjalën.


 • Faleminderit z. kryesues. Të nderuar kolegë
  deputetë. Insistoj edhe një herë që të jemi më të vëmendshëm në punë dhe të përpiqemi
  ta përmirësojmë punën e Komisionit këtu në seancë se është e drejtë jona e
  patjetërsueshme.

  Ky ligj është një ligj shumë i rëndësishëm i nevojshëm, i domosdoshëm, për çudi ka
  qenë një ligj shumë i mirë i punuar nga propozuesi, shumë i mirë, po habia ime këtu është
  që propozuesi nuk ka ndejt në seancë që ta mbrojë punën e vet dhe siç duket nuk po e
  merr autorsinë mbi këtë punë, sepse përndryshe do të kishe ndejt këtu dhe do ta kishte
  mbrojtur punën e vet. Ne si Komision pra, me dy vendime tona me dy amendamente tona
  e kemi dobësuar ligjin, amendamentin numër 2 dhe amendamentin numër 23. Në qoftë se
  është taksativisht e thënë në Propozimligj që është Gjykata Supreme ajo së cilës i
  drejtohen vendimet e arbitrazhit të nxjerra jashtë Kosovës, këtu me propozimin e
  amendamentit është paraparë të jetë Gjykata Ekonomike.

  Gjykata Ekonomike nuk mund kurrë t’i ketë fuqinë dhe autoritetin e Gjykatës Supreme,
  ajo nuk mund të autorizojë gjykatat e tjera, Gjykata Ekonomike ,pra ,s’mund të ketë
  autoritetin për t’i autorizuar gjykatat e tjera në Kosovë për të zbatuar vendime, Gjykata
  Supreme po. Prandaj të jemi më të vëmendshëm dhe ta kthejmë amendamentin mbrapsht
  dhe ta votojmë ashtu siç e ka paraparë propozuesi . Është Gjykata Supreme ajo e cila
  mund t’i delegojë lëndën gjykatës e cila ka kompetencë lëndore në territorin e së cilës
  parashihet të ekzekutohet vendimi i arbitrazhit Gjykata Ekonomike këtë kompetencë nuk
  mund ta ketë. Prandaj edhe një herë po insistoj ta bëjmë përmirësimin, pra ta kthejmë
  amendamentin mbrapa.

 • Ju faleminderit. Deputetja Nerxhivane Dauti e ka
  fjalën.

 • Ju faleminderit z. kryesues, këtu është fjala për
  vendimet e arbitrazhit të nxjerra jashtë Kosovës. Prandaj kompetenca është shumë e
  qartë. Këtu ka qenë intenca e Komisionit Funksional që të ndërrohet kompetenca, do me
  thanë që të jetë Gjykata Supreme e jo gjykata e shkallës më të ulët. Fjala është për një
  instancë më të lartë.Pra, instancë më të lartë se Gjykata Supreme nuk ka. Prandaj, njohjen
  dhe ekzekutimin e vendimeve të arbitrazhit të nxjerra jashtë Kosovës e bën vetëm
  Gjykata Supreme e Kosovës.

 • Ju faleminderit. Deputeti Nazim Jashari e ka fjalën.

 • Pra, prof. Nerxhivane ka plotësisht të drejtë, pajtohet
  me mua edhe unë pajtohem me te, por në amendament dhe askund nuk na figuron
  Gjykata Supreme. Gjykata Supreme na figuron vetëm në nenin e 40 të propozuar nga

  29
  propozuesi, por Gjykatë Supreme nuk e kemi fare në amendament, këtu qëndron esenca,
  prandaj duhet që ta kthejmë ashtu siç e ka dhënë propozuesi dhe jo të shkojmë në formën
  siç ka ardhur me amendament.

 • Ju faleminderit. Nuk ka të lajmëruar më për fjalë.

  Vë në votim amendamentin numër 23 të propozuar nga Komisioni Funksional
  Votojmë tash.

  Për ...........
  46;
  Kundër..... 14.
  Kalon amendamenti numër 23.

  Amendamenti numër 24 dhe i fundit.
  Komisioni Funksional, votojmë tash.

  Për........... 61;
  Kundër.....
  1.
  Miratohet amendamenti numër 24.

  Të nderuar deputetë ,vë në votim Projektligjin në tërësi për arbitrazhin me amendamentet
  e votuara në këtë seancë.
  Votojmë tash.


  Për............ 69;
  Kundër......
  1.
  Konstatoj se Kuvendi me shumicë votash miratoi Ligjin për arbitrazhin në tërësi. Në sallë
  ishin 70 deputetë. Ju faleminderit.

  Kalojmë në pikën e shtatë të rendit të ditës.

  7. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për mbrojtjen e varieteteve të bimëve

  Konstatimet hyrëse. Miratimi në parim i këtij projektligji është bërë më 31 gusht 2006.
  Komisionet parlamentare e kanë shqyrtuar dhe Kuvendit i kanë paraqitur raportet dhe
  rekomandimet me amendamente. Në bazë të raporteve të komisioneve kryesore dhe
  Komisionit për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural, Mjedis dhe Planifikim Hapësinor, si
  komision funksional dhe raportues, në vijim jepet radhitja e rekomandimeve dhe
  amendamenteve në tekstin e Projektligjit për mbrojtjen e varieteteve të bimëve si vijon.

  Komisioni për Çështje Gjyqësore, Legjislacion dhe Kornizë Kushtetuese ka vlerësuar se
  Projektligji për mbrojtjen e varieteteve të bimëve ka bazën juridike në Kornizën
  Kushtetuese.


  30
  Komisioni për Buxhet ka vlerësuar se dispozitat e Projektligjit për mbrojtjen e varieteteve
  të bimëve dhe amendamentet e propozuara nuk përmbajnë implikime buxhetore.

  Komisioni për të Drejtat dhe Interesat e Komuniteteve ka vlerësuar se dispozitat e
  Projektligjit për mbrojtjen e varieteteve të bimëve dhe amendamentet e propozuara nuk i
  cenojnë të drejtat dhe interesat e komuniteteve.

  Ju ftoj të merrni pjesë në votimin e amendamenteve të propozuara në këtë projektligj.

  Amendamenti numër 1
  Komisioni Funksional, votojmë tash.

  Për ..........
  59;
  Kundër...
  2.
  Kalon amendamenti numër 1.

  Amendamenti numër 2
  Komisioni Funksional propozues, votojmë tash.

  Për ..........
  59;
  Kundër ....
  2.
  Kalon amendamenti numër 2.

  Amendamenti numër 3
  Komisioni Funksional, votojmë tash.

  Për......... 59;
  Kundër...
  1.
  Kalon amendamenti numër 3.

  Amendamenti numër 4
  Komisioni Funksional, votojmë tash.

  Për ..........
  62;
  Kundër.....
  1.
  Kalon amendamenti numër 4.

  Amendamenti numër 5
  Komisioni Funksional, votojmë tash.

  Për ..........
  58;
  Kundër .....
  1.
  Kalon amendamenti numër 5.

  Amendamenti numër 6
  Komisioni Funksional, votojmë tash.

  31

  Për........... 54;
  Kundër.....
  1.
  Kalon amendamenti numër 6.

  Amendamenti numër 7
  Komisioni funksional, votojmë tash.

  Për ..........
  56;
  Kundër ....
  1.
  Kalon amendamenti numër 7.

  Amendamenti numër 8
  Komisioni funksional, votojmë tash.

  Për........... 57;
  Kundër.... 3.
  Kalon amendamenti numër 8.

  Amendamenti numër 9 dhe i fundit
  Komisioni funksional, votojmë tash.

  Për ..........
  59;
  Asnjë kundër.
  Miratohet amendamenti numër 9.

  Të nderuar deputetë ,më lejoni që ta vë në votim Projektligjin për mbrojtjen e varieteteve
  të bimëve me amendamentet e miratuara në këtë Kuvend.
  Votojmë tash.

  Për ..........
  69;
  Asnjë kundër.
  Konstatoj se Kuvendi me shumicë votash miratoi Ligjin për mbrojtjen e varieteteve të
  bimëve.
  Në sallë në momentin e votimit ishin 72 deputetë.

  Për fjalë është lajmëruar deputetja Sala Ahmetaj.E keni fjalën.


 • U paraqita disa herë sot ,por kështu është puna. Më
  vjen keq po edhe këto korrigjime gjuhësore që janë bërë nuk janë bërë mirë shumica dhe
  ju lus të keni kujdes për gjuhën. Nuk ka, do me thënë togfjalësh se këtu është thënë fjala
  nejse, është çështje tjetër ajo, por qartë i ndryshëm ose qarti i dallueshëm. Ajo është ose i
  ndryshëm ose s’është i ndryshëm. E qartë është shumë e panevojshme si fjalë, do me
  thanë edhe të tjera, po nuk po shkojmë më tutje.


  32
 • Ju faleminderit. Besoj që duhet të kemi parasysh dhe
  vërejtja të shkojë atje ku edhe e ka vendin në Zyrën Ligjore që para se ligjet të vijnë në
  shqyrtim në Kuvend dhe këto pasi që janë miratuar para se të shpallen të bëhet korrektura
  gjuhësore e projektligjeve.

  Pauzë deri në orën 2,30 minuta. I lus deputetët, është kërkesa që pauza deri në orën 2,00
  ju lus deputetët që të vini në sallë në kohë, për shkak që i kemi dy debate. Faleminderit. • Të shikojmë a kemi kuorumin për të filluar pikën me
  debat,
  Të nderuar deputetë, vazhdojmë punën- pika e 8 e rendit të ditës,

  8. Debat për gjendjen e sigurisë në Kosovë

  Konstatimet hyrëse:

  Në seancën plenare të Kuvendit të mbajtur më 21 dhjetor 2006, është miratuar propozimi
  që të debatohet për çështjen e sigurisë në Kosovë. Për të përgatitur këtë debat është
  kërkuar nga ministri i Punëve të Brendshme, zoti Fatmir Rexhepi, që të përgatitë dhe
  Kuvendit t’ia paraqes një informatë, për gjendjen e sigurisë në vend. Raporti për gjendjen
  e përgjithshme të sigurisë në Kosovë u është shpërndarë deputetëve më 24. janar 2007.
  Ftoj përfaqësuesin e Grupit Parlamentar të PDK-së si propozues ta marrë fjalën,
  propozues i debatit për këtë pikë të rendit të ditës.

 • I nderuari kryesues, ministër, të nderuar deputetë!
  Ne patëm kërkuar që Parlamenti të debatojë për çështjen e sigurisë edhe mbi bazën e një
  raporti ose informacioni që do ta merrnin nga ministri i Punëve të Brendshme ose nga
  Ministria e Punëve të Brendshme. Ne dje kemi marrë një raport, por ajo që dua të them
  është një raport shumë përgjysmues, ndoshta edhe për faktin se sfera më e madhe ose
  pjesa më e madhe e sigurisë është në kompetencat e administratës së UNMIK-ut dhe të
  shefit të UNMIK-ut dhe mekanizmave të tjerë, kështu që ndoshta më mirë kishte me
  qenë të jetë raporti më i plotë, këtu para nesh t’i kishim edhe drejtuesit ose përgjegjësit
  kryesorë të sigurisë në Kosovë, përndryshe neve që kemi përcjell vazhdimisht dhe me
  kujdes sigurinë në Kosovë, mund të themi se raporti na ofron më pak informacione sesa
  që kanë dhënë mjetet e informimit publik.

  Prandaj unë mund të them se për grupin parlamentar, por edhe për mua si deputet i
  Parlamentit të Kosovës, mund të them qe Qeveria dhe Ministria ose nuk e kanë kuptuar,
  ose nuk duanë të kuptojnë rëndësinë e sigurisë për jetën e njeriut, për procesin politik, për
  zhvillimin ekonomik dhe në fund të fundit për jetën dhe sigurinë e fëmijëve tanë dhe kjo
  pasiguri shihet në shumë segmente.

  Konsideroj që në raport nuk janë përfshirë të gjitha segmentet që rrezikojnë jetën e
  qytetarëve të Kosovës. Këtu ndoshta nuk është dashtë të lihet anash as siguria në

  33
  komunikacion, ku përditë humbin jetë njerëzish. Këtu me pakë fjalë, ose tepër pak fjalë
  është folur për krimin e organizuar politik dhe ekonomik që ka ndodhur në Kosovë. Dhe
  cila është shkalla e ndriçimeve dhe deri ku kanë shkuar ndriçimet për krime të rënda
  politike dhe ekonomike, në raport vetëm përmendet, por nuk thuhet asgjë konkrete.

  Nuk thuhet asgjë konkrete edhe për aksionet e shumta shpërthyese që kanë ndodhur gjatë
  këtyre viteve në Kosovë, edhe gjatë këtij mandati. Fundi i fundit nëse veprat e ndryshme
  kriminele nuk janë zbuluar edhe në mandatin kur nuk ka ekzistuar kjo ministri. Ne si
  Parlament duhet të kemi informacione. A janë mbyllë ato vepra, apo vazhdon hetimi se
  derisa veprat nuk zbulohen aty gjithnjë njerëzit që kanë kryer ato vepra janë potencial për
  të vazhduar krimin., qoftë të natyrës politike, qoftë të natyrës ekonomike. Ne jemi në
  pritje të madhe dhe përsëri Ministria i ka kushtuar pak rëndësi sigurisë në tërë hapësirën
  e Kosovës. Është përmendur pak, çështja e statusit politik dhe çështja e pritjes, por
  mendoj se kësaj çështjeje nuk i është kushtuar rëndësi e duhur.

  Ministria ndoshta është dashtë të na sqaronte, cilat janë lëvizjet edhe pse është bërë
  lëvizja e të burgosurve nga burgu i Mitrovicës Veriore. Pse një pjesë e administratorëve
  të asaj pjese tani i lëshojnë banesat e tyre dhe nuk na është thënë se cila është shkalla e
  rrezikshmërisë që mund të vijë nga ajo pjesë e Kosovës për Kosovën dhe për qytetarët e
  saj. Mendoj se për këtë pikë në raport është dashtë të thuhet diçka më tepër. Thuhet se
  ekzistojnë veprimet paralele ose të strukturave të MUP-it dhe të mekanizmave të tjerë të
  Serbisë dhe ato janë njëfarë monitorimi, nuk dimë për çfarë monitorimi është fjala dhe
  ato grupe që mund t’i rrezikojnë sigurinë, jetën e njerëzve në Kosovë, vërtetë vetëm
  duhet të monitorohen? Edhe cilat do të ishin masat që do t’i merrte Ministria? Po çka në
  fund të fundit, ne e dimë se Ministria ka kompetenca dhe përgjegjësi të kufizuara. A kanë
  marrë ndonjë masë Ministria dhe Qeveria për të kërkuar nga përgjegjësit kryesorë të
  sigurisë në Kosovë, të kemi informacione më shumë ne- institucionet e Kosovës. Dhe
  mendoj që për të gjitha çështjet që është dashtë të jepet përgjigje, nga Ministria ose që ka
  muajt të jepen përgjigje nga Ministria ,është dashtë të jenë përgjigjet me konkrete.

  Nëse për të gjitha Ministria dhe ministri kanë qenë të pamundur për të dhënë përgjigje,
  atëherë është dashtë të kërkohet ndihmë nga organet përgjegjëse për sigurinë në Kosovë.
  Ju faleminderit!

 • Ju faleminderit. Ftoj ministrin e Punëve të
  Brendshme, Fatmir Rexhepin ta marrë fjalën.

 • I nderuari kryesues i seancës, i nderuar kryeministër,
  kolegë ministra, të nderuar deputetë!
  Me kërkesën e Kryesisë së Parlamentit, ne u përpoqëm për një kohë të shkurtë të
  përgatisim një raport, një informatë sa më komplete që ta keni para veti, në mënyrë që të
  debatojmë për gjendjen e sigurisë, faktorët dhe masat, të cilat duhet t’i ndërmarrim si
  institucione, por edhe si Ministri e Punëve të Brendshme në kuadër të mandatit të cilin e
  kemi. Gjatë kësaj paraqitjeje, unë sigurisht që do t’i keni edhe disa, do t’i hasni disa
  korrigjime të vogla në tekst që janë lëshuar, prandaj më lejoni që ta paraqes këtë raport
  para juve:

  34

  Gjendja e përgjithshme e sigurisë në Kosovë, në bazë të dhënave që ka në
  dispozicion Ministria e Punëve të Brendshme, vazhdon të jetë e qetë dhe stabile.
  Përkundër rasteve deri më tash të izoluara të prishjes së rendit dhe qetësisë publike,
  si dhe veprave kriminale, situata e përgjithshme e sigurisë është nën kontrollin e
  mekanizmave vendorë e ndërkombëtarë të sigurisë në Kosovë.
  Faza e zhvillimit në të cilën ndodhet vendi karakterizohet me sfida të ndryshme të
  brendshme dhe të jashtme, që mund të rezultojnë me prishjen e rendit, të sigurisë
  publike dhe stabilitetit të Kosovës. Mirëpo, mekanizmat e sigurisë vlerësojnë se janë
  duke marrë masat nevojshme dhe të mjaftueshme për t’i përballuar ato. Gjatë këtij
  raporti do të paraqesim sfidat veç e veç dhe në tërësi, si dhe ndikimin e tyre të
  përgjithshëm në situatën e sigurisë në vend.
  Një ndër sfidat kryesore, e cila shtjellohet në këtë raport, mbetet relacioni i
  qytetarëve të Kosovës me procesin e definimit të statusit të vendit dhe reagimet e
  tyre të mundshme pas prezantimit të propozimit mbi statusin final. Reagimet e
  individëve ose të grupeve të caktuara gjatë fazës së ardhshme pritet të shprehin
  pakënaqësitë eventuale të tyre në forma të ndryshme dhe sfiduese për sigurinë e
  përgjithshme në vend. Po ashtu, këtu bëjnë pjesë edhe strukturat paralele dhe
  funksionimi i deritashëm i tyre në vend.
  Kështu që, në këtë raport jepen në mënyrë të qartë elementet sfiduese të sigurisë në
  Kosovë, informatat për raste të caktuara, si dhe masat të cilat janë ndërmarrë deri
  më tash dhe që do të ndërmerren në ndërkohë. Raporti është i bazuar në raportet e
  përgatitura edhe më herët nga MPB-ja për Kuvendin e Kosovës, SHPK-ja për MPB-
  në, deklarimet zyrtare dhe publike të institucioneve e të mekanizmave përgjegjës të
  sigurisë në Kosovë.
  Siguria e përgjithshme në Kosovë shoqërohet nga sfida dhe kërcënime të caktuara,
  të cilat përbëhen nga: procesi i përcaktimit të statusit të Kosovës; strukturat
  paralele; paraqitja e personave me maska; posedimi ilegal i armëve dhe vendosja e
  mjeteve eksploduese; mundësia e shprehjes së pakënaqësisë nga ana e qytetarëve,
  varësisht prej rezultatit të statusit; gjendja e vështirë ekonomike dhe sociale e disa
  kategorive në shoqëri; krimi i organizuar; ekstremizmi islamik dhe transferimi i
  kompetencave.
  2.1 Procesi
  i
  përcaktimit
  të statusit të Kosovës
  Kosova gjendet në fazën e fundit të procesit të përcaktimit të statusit të saj, i
  udhëhequr nga i dërguari i posaçëm i Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së,
  presidenti Martti Ahtisari. Fakti se tashmë gjendemi në fazën finale të këtij procesi
  pashmangshëm do të thotë se qytetarët e Kosovës në përgjithësi dhe grupet etnike
  veç e veç, në veçanti janë më të ndjeshëm në aspektin e perceptimit të sigurisë.

  35
  Në këtë kontekst propozimi që pritet të bëhet së shpejti publik, mund të zgjojë
  pakënaqësi të individëve apo të grupeve të caktuara të vogla në Kosovë. Sidoqoftë
  duhet thënë se Ministria e Punëve të Brendshme, në bashkëpunim me mekanizmat e
  sigurisë në Kosovë është e vetëdijshme për rëndësinë e kësaj faze dhe për rolin
  sfidues të saj në sigurinë e përgjithshme në Kosovë.
  Policia dhe mekanizmat e tjerë përgjegjës janë të sensibilizuar për nevojat e tashme
  dhe për mbajtjen dhe ruajtjen e sundimit të ligjit, si dhe për mbrojtjen e të drejtave
  dhe të lirive themelore të qytetarëve të Kosovës. Për këtë, bazuar në raportet zyrtare
  të policisë, tashmë kemi një numër më të madh të pjesëtarëve të SHPK-së dhe të
  policisë ndërkombëtare që janë prezentë në pjesët që mund të cilësohen si më të
  ndjeshme të vendit.
  Gjendja e sigurisë në pjesën Veriore të Kosovës vazhdon të mbetet çështja më e
  ndjeshme në vend gjatë procesit të statusit final. Specifikat që e kanë karakterizuar
  këtë pjesë të vendit prej mbarimit të luftës në Kosovë në vitin 1999, forcojnë sfidën
  ndaj mekanizmave vendorë e ndërkombëtarë në ruajtjen e qetësisë publike dhe
  sundimin e ligjit. SHPK-ja dhe përgjegjësit e tjerë të sigurisë, sikurse KFOR-i dhe
  Policia e UNMIK-ut, tash për tash veprojnë normalisht dhe rregullisht në këtë pjesë
  të vendit.
  Në aspektin politik, pjesa Veriore e regjionit të Mitrovicës, është mjaft e ndjeshme
  dhe vazhdon të jetë problem politik, edhe në kohën e afërt kur pritet të publikohet
  propozimi mbi statusin e Kosovës. Pakënaqësia e mundshme e një pjese të
  qytetarëve të Kosovës si individë apo si grupe mund të ndikojë në aktivizimin më të
  intensifikuar të strukturave paralele. sidomos në këtë rajon.
  Sidoqoftë, masat e deritashme dhe ato të planifikuara janë bërë në bazë të raporteve
  dhe të informacioneve që kanë mekanizmat e sigurisë në Kosovë. Ekziston një qasje
  e përpunuar dhe e planifikuar strategjike për rajonin e Veriut të Kosovës. Njëra prej
  elementeve të rëndësishme të këtij plani ose qasjeje është vendosja e Komandës
  Rajonale të SHPK-së, nga pjesa Jugore e qytetit të Mitrovicës, në pjesën Veriore të
  tij .


  2.2 Strukturat
  paralele
  Në bazë të informacioneve që disponojmë në Kosovë veprojnë organizata të
  ndryshme ilegale, si ato të MUP-it të Serbisë, të cilat kryesisht funksionojnë nëpër
  vendbanimet e komunitetit serb.
  Mirëpo, këto struktura janë në monitorim të SHPKsë dhe Policisë së UNMIK-ut dhe
  të organet e sigurisë në pajtueshmëri me autorizimet e tyre do t’i marren masat e
  nevojshme në përputhshmëri me ligjin, për çka janë inkurajuar nga Qeveria dhe
  MPB-ja.

  36
  Njoftimet dhe raportet zyrtare të organeve të rendit dhe sigurisë, po ashtu flasin se
  ka edhe organizata të ndryshme, si SHIK-u, SIA, si dhe grupe të tjera ekstremiste, të
  quajtura si AKSH, organizata këto të cilat përmes komunikatave anonime në mediat
  e shkruara dhe elektronike kohë pas kohe, dërgojnë kërcënime të ndryshme në
  adresë të qytetarëve, si dhe të personaliteteve të ndryshme politike dhe
  institucioneve të Kosovës dhe të atyre ndërkombëtare.
  Lidhur me strukturat paralele që veprojnë në Kosovë edhe pse kjo mbetet fushë e
  rezervuar për policinë e UNMIK-ut, SHPK-ja do të veprojë ndaj çdo personi apo
  organizate e cila merret me veprimtari kriminale në Kosovë.
  2.3
  Paraqitja e personave me maska
  Në bazë të raporteve nga SHPK-ja dhe burimeve të hapura mund të arrihet në
  konkluzione gjysmake se në disa rajone në Kosovë, kryesisht në rajonin e
  Dukagjinit (rreth Malishevës, Gjakovës, Klinës dhe Istogut) dhe atë të Drenicës
  (Skënderajt) veprojnë grupe të maskuara të cilësuara si kriminale dhe të armatosura,
  të cilat grabisin qytetarët duke u prezantuar si pjesëtarë të të ashtuquajturës AKSH.
  Ata gjatë këtyre akteve kriminale, po ashtu fusin frikën tek këta qytetarë në mënyrë
  që të mos i raportojnë rastet në Polici. Në disa raste përpos se është raportuar se janë
  vjedhur (grabitur) të holla, telefona mobil, janë grabitur edhe dokumente personale
  identifikuese. Për të gjitha këto pra posedojnë të dhëna më të detajuara nga SHPK-
  së.
  2.4
  Incidentet e fundit që mund të ndikojnë në sigurinë e përgjithshme në
  Kosovë
  Gjatë muajve gusht-tetor 2006, siç jemi njoftuar janë evidentuar disa raste të
  izoluara, të shpërthimeve në disa rajone, të cilat kanë pasur një reflektim negativ në
  pasqyrën e sigurisë së përgjithshme në Kosovë:
  • Në Gjilan kanë ndodhur tri shpërthime dhe në Ferizaj një shpërthim i
  ngjashëm;
  • Në rastin e shpërthimit në Klinë, përveç dëmeve materiale, janë plagosur 4
  persona të minoritetit serb;

  Në rastin e shpërthimit në Dragash nuk ka pasur të lënduar;
  • Shpërthimi në pjesën veriore të Mitrovicës (kafiteria Dolce Vita) janë
  lënduar disa persona të minoritetit serb;
  Hetimet nga ana e policisë në Kosovë, për këto raste janë ngritur në nivelin më të
  lartë dhe janë intensifikuar, duke pasur parasysh ndikimin e këtyre rasteve në
  situatën e përgjithshme të sigurisë dhe nevojën për të ndriçuar sa më shpejtë këto
  raste.
  Ministria e Punëve të Brendshme -janar 2007
  2.4.1 Rasti i gjetjes së armëve në fshatin Shtuticë

  37
  Në bazë të raporteve nga SHPK-ja, më 9 dhjetor 2006 rreth orës 9:30 në fshatin
  Shtuticë të komunës së Drenasit nga njësitë policore dhe të KFORit është zbuluar
  një sasi e madhe e armatimit të llojeve të ndryshme në një veturë kombi, pronë e një
  mashkulli shqiptar të Kosovës. Lidhur me këtë rast është bastisur edhe shtëpia e një
  të dyshuari tjetër në oborrin e të cilit ishte parkuar kjo veturë, me ç'rast është gjetur
  një sasi e konsiderueshme e armatimit dhe e municionit. Rasti është klasifikuar nga
  SHPK-ja si "gjetje e armëve dhe e municionet - kontrabandim me armë dhe
  municion".

  Gjatë këtyre bastisjeve janë gjetur armë që variojnë prej një topi pa dridhje, mbi
  100 granata të kalibrit të ndryshëm, mbi 2000 fishekë të kalibrit të ndryshëm,
  pushkë automatike, çanta dhe pajisje të tjera ushtarake. Armatimi dhe
  municioni i konfiskuar nuk ka mundur të ekzaminohej nga ana e krimteknikës,
  pasi që granatat dhe municioni për shkaqe sigurie janë shkatërruar nga ana e
  KFOR-it finlandez.

  Për rastin e Shtuticës janë arrestuar tre të dyshuar, ndërsa lënda është dërguar në
  Prokurori. Policia ka arrestuar Mursel Bilallin, Naim Bazajn (nga komuna e
  Drenasit) dhe Halit Ademin (nga komuna e Vitisë). Për arsye se njëri nga të
  dyshuarit ka qenë zyrtar i atëhershëm i Qeverisë, e gjithë çështja është
  politizuar dhe rrjedhimisht ka tërhequr vëmendjen e opinionit kosovar.
  Në vazhdim e sipër janë hetimet e veçanta lidhur me mbajtjen, prejardhjen,
  destinimin dhe involvimin që kanë të bëjnë me këtë rast.
  Posedimi i armëve pa leje dhe kontrabandimi i tyre, konsiderohen sfidë për sigurinë
  në Kosovë. Për këtë arsye MPB-ja sugjeron që gjatë vitit 2007, KFOR-i në
  bashkëpunim me faktorët relevantë të sigurisë të hartojë dhe të zbatojë një plan të
  detajuar dhe gjithëpërfshirës i cili do të mundësonte tejkalimin e suksesshëm të
  kësaj sfide.
  2.4.2 Rasti i vrasies së policit në Babimofc
  Sipas një raporti informues të SHPK-së, më 3 janar 2007 rreth orës 01:20 në rrugën
  magjistrale Prishtinë-Mitrovicë, në afërsi të fshatit Babimofc, është qëlluar me armë
  zjarri polici i SHPK-së, Avni Kasumi nga komuna e Vushtrrisë. Rasti ka ndodhur
  derisa viktima bashkë me dy kolegë të tij, ishte duke u kthyer nga detyra dhe në
  Prishtinë afët Stacionit të Autobusëve, te ura, kanë hipur në një veturë private, që
  ishte e drejtuar nga një person civil nga fshati Dumnicë e Vushtrrisë.
  Përderisa vetura ishte në lëvizje te fshati Babimofc, në rrethana të panjohura është
  qëlluar me një plumb, që goditi policin e SHPK-së. Avni Kasumin që vdiq.
  Ai është qëlluar në kokë mbrapa në anën e djathtë, ndërsa vetura është qëlluar në
  xhamin e derës së prapme, në anën e djathtë.


  38
  • Për këtë rast janë marrë veprimet e domosdoshme, përfshirë këtu edhe konfiskimin
  e veturës dhe bastisjet e 17 shtëpive në fshatin me serb Babimovc, ku është
  konfiskuar një sasi e konsiderueshme e armatimit dhe municionit.
  • Deri më tash janë intervistuar 22 persona, në cilësinë e dëshmitarit. Hetuesit
  deri më tash kanë pranuar informata të shumta intelegjente dhe janë duke i
  verifikuar ato. Për momentin ende nuk kemi të dyshuarin e mundshëm.
  2.4.3. Masat për përmirësimin e situatës së sigurisë në regjionin e Pejës
  Siç jeni të njoftuar, pra në përgjithësi, situata në Pejë prej përfundimit të luftës ka
  qenë e përcjellë me incidente të ndryshme. Megjithatë, vrasjet në stacionin policor
  në Pejë (brenda dhe afër tij) që kanë ndodhur gjatë vitit 2006, kanë zgjuar indinjatën
  e qytetarëve dhe kanë luhatur besimin e tyre në funksionimin e SHPK-së në Pejë.
  Për këtë arsye kreu i Policisë së UNMIK-ut dhe udhëheqësit e SHPK-së kanë
  cilësuar se është krijuar nevoja për ndryshime kadrovike në lidershipin e Komandës
  Regjionale të Pejës, me qëllim të një organizimi më efikas atje, i cili me gjasë do të
  ndikojë edhe në kthimin e besimit te qytetarët.
  Sipas pohimeve të SHPK-së këto masa për përmirësimin e situatës së sigurisë në
  regjionin e Pejës janë duke dhënë rezultate fillestare. Në këtë kuadër, vërehet një
  klimë më e favorshme e punës përbrenda SHPK-së dhe vlerësohet se kjo do të
  reflektojë në ngritjen e efikasitetit të punës së SHPK-së në atë regjion, si dhe në
  nivel më të lartë të bashkëpunimit midis qytetarëve dhe SHPK-së.
  Në përgjithësi, aktualisht janë rritur masat shtesë të sigurisë në të gjitha rajonet, me
  theks të veçantë në vendbanimet minoritare, vendbanimet e personaliteteve etj, duke
  shtuar prezencën policore në pikat më të frekuentuara, në pikat e kontrollit ,në
  trafik dhe patrullimin e shpeshtuar në disa rajone.
  Qeveria e Kosovës dhe Ministria e Punëve të Brendshme mbështesin SHPK-në në
  hetimet e mëtejshme të intensifikuara dhe profesionale, për këto dhe për raste tjera,
  të cilat paraqesin provokim ose sfidë për sigurinë e përgjithshme në Kosovë. MPB-
  ja është në bashkëpunim të vazhdueshëm dhe më të mirë me mekanizmat e sigurisë
  në këtë fazë.
  2.5
  Mundësia e shprehjes së pakënaqësisë nga ana e qytetarëve varësisht prej
  dinamikës së procesit të statusit
  Shtyrja e mëhershme e publikimit të propozimit mbi statusin e Kosovës është
  përcjellë me pakënaqësi të qytetarëve të vendit. Qytetarët e Kosovës kanë pritur që
  publikimi i këtij propozimi të bëhet në fund të vitit të kaluar, ndërsa sipas
  informacioneve të deritashme, vonesa e publikimit të propozimit ka rritur
  pakënaqësinë e qytetarëve të vendit, sikurse edhe ka rritur dilemat e tyre në procesin
  e gjithmbarshëm që kanë të bëjnë me statusin.
  Sfidë shtesë paraqesin edhe deklarimet e liderëve lokalë serbë në Kosovë, si dhe
  pretendimet dhe ndërhyrjet e autoriteteve të Serbisë në lidhje me zhvillimet në
  Kosovë.

  39
  Bazuar në aktivitetet dhe veprimet e shfaqura në forma protestash, duke përfshirë
  edhe veprimet e dhunshme, gjatë protestave të organizuara nga "Vetëvendosja",
  konsiderojmë se veprimet dhe format e tilla mund të paraqesin sfidë dhe provokim
  për rendin dhe qetësinë në Kosovë. Një raport analitik lidhur me protestat e tilla i
  është dërguar Kryesisë së Kuvendit, më herët nga Ministria e Punëve të Brendshme.
  2.6 Gjendja e vështirë ekonomike dhe sociale e disa kategorive në shoqëri
  Gjendja e vështirësuar ekonomiko-sociale, që është evidente në Kosovë, sidomos te
  disa kategori të caktuara shoqërore si pensionistët, invalidët e luftës, të rinjtë jashtë
  sistemit arsimor (pa perspektivë punësimi), familjet me gjendje të rëndë ekonomiko-
  sociale, familjet e të zhdukurve dhe kategoritë tjera,paraqesin rrezik permanent për
  situatën e sigurisë në shkallë lokale apo me- gjerë.
  2.7 Krimi i organizuar
  Për dallim nga krimet e kategorive të tjera të përgjithshme të cilat kanë shënuar
  rënie të dukshme nga viti në vit, veprimtaritë që bëjnë pjesë në krimin e organizuar
  kanë shënuar rritje të konsiderueshme, sidomos fenomenet negative, si trafikimi i
  drogës, i qenieve njerëzore, prostitucion etj. Rasti i fundit i përdorimit të Kosovës
  si transit për transportimin e një sasie të konsiderueshme të drogës, është një lëshim
  i cili nuk duhet të përsëritet më.
  Vlen të ceket se është themeluar më parë një njësi e SHPK-së, e cila merret me
  luftimin e këtyre fenomeneve, por kompetencat në këtë lëmi të hetimeve të krimit
  mbeten tek Policia e UNMIK-ut dhe transferi gradual te SHPK-ja.
  2.8
  Esktremizmi fetar (islamik) është rrezik për shoqëri demokratike
  Në Kosovë liria fetare është e garantuar si dhe tradicionalisht kultivohen tolerancë e
  madhe dhe mirëkuptim në mes religjioneve të ndryshme, ati islamik, katolik dhe
  ortodoks.
  Në bazë të një raporti analitik të SHPK-së lidhur me ekstremizmin islamik në
  Kosovë, del se: Lëvizja WAHABBI, pra organizatë me ideologji ekstremiste islame
  në Kosovë ,ka filluar të përhapet në përmasa më të vogla menjëherë pas përfundimit
  të luftës, ndërsa metodologjia të cilën e kanë aplikuar në Kosovë ka qenë përmes
  organizatave të ndryshme humanitare dhe joqeveritare, kinse duke i ndihmuar
  popullatës civile, ndërsa qëllimi i tyre kryesor ka qenë përhapja e ideve. Aktualisht
  vlerësohet se aktivitetet e pjesëtarëve të WAHABBI-t në Kosovë janë në fazën e
  krijimit të infrastrukturës së tyre.
  Që të ruhen liria dhe toleranca fetare në Kosovën demokratike ne duhet luftuar këtë
  dukuri dhe për ta luftuar këtë dukuri, por për të pasur në kontroll lëvizjet e

  40
  ndryshme të dyshimta, duhet të ketë një bashkëpunim dhe qasje të përbashkët të
  institucioneve të Kosovës, Bashkësisë Islame të Kosovës dhe SHPK-së, ndërsa kjo e
  fundit duhet të bashkëpunojë edhe me shërbimet dhe agjensionet e tjera policore të
  vendeve fqinje.

  Për luftimin e elementeve ekstremiste fetare në Kosovë është i nevojshme krijimi i
  një grupi punues të përbërë nga pjesëtarë të institucioneve të ndryshme. Ministria e
  Punëve të Brendshme është në fazën fillestare të krijimit të grupit punues për
  luftimin e elementeve ekstremiste fetare në Kosovë.
  2.9
  Transferimi i kompetencave
  Lidhur me transferin e kopetencave .... për mandatin politik që e ka Ministria e
  Punëve të Brendshme dhe ne kuadër të kësaj faze ,do t’i bëjmë të gjitha përgatitjet,
  ngritjen e kapacitetit në marrjen e kompetencave në fazat e planifikuara.
  Vlen të theksohet se themelimi i Ministrisë së Punëve të Brendshme gjen bazën
  juridike në implementimin e Rregullores së UNMIK-ut Nr. 2005/53, apo të
  ashtuquajturit `transferim të hershëm të kompetencave'.
  Në ndërkohë, si rezultat i punës së MPB-s6 dhe rrjedhimisht të vlerësimeve korrekte
  dhe të gjithmbarshme është bërë i ashtuquajturi `transferim i vonshëm i
  kompetencave' me hyrjen në fuqi të Rregullores së UNMIK-ut Nr. 2006/26, në
  shtojcën XVI. NW e rëndësisë në veçanti se me këtë fillon bartja e kompetencave në
  drejtim të SHPK-së: `MPB mbikëqyr Shërbimin Policor të Kosovës, me autorizimin
  e PSSP-së, duke vepruar përmes komisarit të policisë dhe pa ndërhyrë në veprimet e
  Shërbimit Policor të Kosovës dhe në zbatimin e hetimeve penale'. Pra edhe pse
  mund të vërehet qartë se autorizimet ndaj SHPK-s kanë qenë shumë të kufizuara,
  prej themelimit të MPB-së e edhe me tutje, është krijuar një perceptim jo i saktë në
  opinion lidhur me përgjegjësitë e MPB-s6 dhe me autorizimet ndaj mekanizmave
  për sigurinë e brendshme në Kosovë. Sidoqoftë, MPB-ja është përkushtuar që të:
  ndërtojë raporte të mirëfillta profesionale me SHPK-në, të mbështesë organizimin
  dhe ristrukturimin e planifikuar, të ndërtojë dhe të ngritë kapacitete profesionale në
  departamentet e themeluara dhe në ato të transferuara nga MSHP-ja, të krijojë
  kushtet dhe hapësirat për punë dhe të hartojë infrastrukturën ligjore në mënyrë që të
  përgatitet për marrjen e kompetencave në faza të ndryshme.
  Për më tepër, një ndër çështjet më strategjike të MPB-së mbeten aktivitetet e
  ndërmarra që pritet të kulmojnë me kalimin e mëtutjeshëm të kompetencave të
  sektorit të sigurisë në MPB. Në planin tekniko-politik kjo mbetet të realizohet
  përmes takimeve të vazhdueshme me Misionin Planifikues të BE-së për Polici dhe
  Drejtësi dhe të Grupit Punues për Tranzicion - Sundimi i Ligjit. Por, gjatë këtij
  procesi insistohet që parimi bazë për këtë transferim të jetë në përputhshmëri me
  Rregulloren e UNMIK-ut 2005/54, neni 2 që thotë se, pas bartjes së përgjegjësive në
  fushën e policisë, përgjegjësinë për funksionimin e SHPK-së, që aktualisht i
  nënshtrohet autorizimit të PSSP-së, do ta marrë MPB-ja.

  41
  3 . Masat për ruajtjen e gjendjes së sigurisë
  3.1. Masat aktuale
  Duke u bazuar në të gjitha sfidat dhe kërcënimet e lartpërmendura, SHPK-ja ka
  hartuar një "Plan operativ të detajuar", i cili është në implementim e sipër. Në
  kuadër të kësaj, vlen të përmendet se policia ka rritur numrin e policëve në pjesën
  Veriore të Kosovës. Policia e UNMIK-ut ka rritur numrin e pjesëtarëve të saj në
  500, ndërsa SHPK-ja në 300. Sa i përket KFOR-it, ata disa herë kanë deklaruar
  publikisht se kanë ndërmarrë masa shtesë adekuate në pjesën Veriore të Kosovës.
  Po ashtu, në vitin 2006 janë trajnuar 1200 policë për ballafaqimin me situatat e
  mundshme të trazirave. Ata janë të shpërndarë në të gjitha regjionet e Kosovës, të
  cilët mund të rigrupohen dhe të përqendrohen shpejt që të intervenojnë për të
  mbajtur nën kontroll masat e qytetarëve në rast demonstrate masive.
  Sipas planit operativ dhe me qëllim të parandalimit të veprimeve kriminale, është
  bërë shtimi i masave dhe i veprimeve në mbrojtjen e jetës dhe në sigurinë e
  personave dhe të pasurisë së tyre, me theks të veçantë në vendet ku jetojnë
  minoritetet;

  Masa shtesë në sigurimin dhe mbikëqyrjen e kufirit si dhe kontrollin e kalimit
  kufitar; sigurimit të personave dhe objekteve (sipërfaqeve) të caktuara; shtimi i
  masave operativo- taktike të policisë dhe KFOR-it në kontrollin e mjeteve,
  objekteve dhe të personave me qëllim të zbulimit të mjeteve dhe veprimeve
  diverzante dhe terroriste;
  si dhe mbledhja e e të dhënave për persona e grupe që merren me këto veprimtari.
  Po ashtu kontrollimi dhe menaxhimi i kufijve është dhe mbetet njëra prej
  preokupimeve më të mëdha të MPB-së. Në këtë rast dhe në këtë aspekt, në
  bashkëpunim me donatorët, është hartuar Strategjia e menaxhimit të integruar të
  kufijve, që pritet të fillojë të implementohet në vitin 2007. Konceptet bazike të kësaj
  strategjie bazohen në praktikat më të mira për kontrollimin efikas të kufijve të
  Bashkimit Evropian dhe konkretisht në bashkëpunimin dhe në bashkëveprimin më
  të ngushtë të faktorëve relevantë si Doganat, Policia e UNMIK-ut dhe SHPK-së, në
  mënyrë që të mos përsëriten lëshime të ngjashme sikur në rastin e mëhershëm të
  përdorimit të Kosovës si tranzicion për trafikun e drogës. Kjo strategji pritet të
  ndikojë në ngritjen e bashkëpunimit më të mirë të shërbimeve që merren me
  menaxhim të kufijve të regjionit e më gjerë.
  3.2. Masat e planifikuara
  Në bazë të raporteve dhe të informatave të pranuara në MPB nga mekanizmat
  relevantë të sigurisë, siç janë KFOR-i, Policia e UNMIK-ut, SHPK-ja, këta
  mekanizma të sigurisë kanë përpiluar plane me qëllim të koordinimit të aktiviteteve
  dhe të veprimeve të tyre në pajtueshmëri me vlerësimin e gjendjes së tanishme të
  sigurisë, por edhe zhvillimeve eventuale të mundshme. Për këtë plan sidomos është
  marrë parasysh ndikimi që mund të ketë publikimi i Pakos së Ahtisarit dhe
  rrjedhimisht proceset e mëtutjeshme lidhur me të, që mund të reflektohen edhe në
  siguri në nivelin e përgjithshëm.

  42
  Në veçanti Plani i veprimit strategjik për Mitrovicën - 2007",si synim bazik ka
  ruajtjen e tërësisë dhe pacenueshmërisë territoriale të Kosovës, si dhe funksionimin
  kompakt të SHPK-së në tërë Kosovën.
  Në përfundim, siç u tha edhe më lartë në këtë raport, situata e përgjithshme e
  sigurisë në Kosovë është e qetë, stabile, por e ndjeshme. Por janë disa faktorë të
  cilët u përmendën, në ndjeshmërinë e kësaj situate dhe si të tillë i kemi paraqitur në
  raport. Institucionet dhe mekanizmat e sigurisë kanë ndërmarrë dhe po ndërmarrin
  masat e nevojshme për të ruajtur stabilitetin e brendshëm të Kosovës, si dhe të
  garantojnë integritetin dhe sovranitetin e vendit.
  Për këtë arsye, Shërbimi Policor i Kosovës, policia e UNMIK-ut dhe KFOR-it , ka
  ngritur nivelin e masave të sigurisë në tërë territorin e Kosovës, në mënyrë që të
  shprehin gatishmërinë e tyre për ballafaqim me të gjitha situatat eventuale që mund
  të ndodhin në Kosovë. Masat e tilla janë ndërmarrë në koordinim të plotë mes këtyre
  mekanizmave dhe institucioneve, ndërsa ato masa do të vazhdojnë në të njëjtin nivel
  derisa vlerësohet se janë të nevojshme për ruajtjen e stabilitetit në Kosovë.
  Në bashkëpunim me faktorët e sigurisë në Kosovë do të bëhet vlerësimi periodik
  dhe sipas rasteve, i gjendjes së sigurisë me ndërmarrjen e masave operative, si dhe
  me njoftimin e institucioneve gjegjëse lidhur me këto veprime.
  Mirëpresim vlerësimet dhe plotësimet nga debati në Parlament Ju faleminderit për
  vëmendje!
 • Ju faleminderit zoti ministër, në emër të Gupit
  Parlamentar të LDK-së, ftoj shefin e Grupit Parlamentar, deputetin Alush Gashi
 • Ju faleminderit zoti kryesues, e mirëpresim raportin e
  ministrit dhe inkurajojmë hartim e raporteve periodike për gjendjen e sigurisë dhe ofrim
  të atyre të dhënave për Kuvendin, në mënyrë të rregullt, kërkojmë që të shqyrtohet
  mundësia e shpërndarjes së buletineve ditore për gjendje të sigurisë për deputetë. Për ne
  siguria dhe stabiliteti janë parakusht për zhvillimin e institucioneve demokratike dhe janë
  parakusht për zhvillim të tërësishëm të vendit tonë, andaj edhe domosdoja e funksionimit
  dhe e kosovarizimit të organeve të zbulimit dhe kundërzbulimit, si të pjesës civile dhe
  ushtarake është e domosdoshme, si mënyra më e mirë nëse jo edhe e vetmja e
  parandalimit të veprimeve joligjore në vendin tonë.
  Mendojmë se zhvillimi i këtij sektori do të ndikonte në parandalim të trafikimit si edhe të
  zhvillimit të aktiviteteve të krimit të organizuar qoftë në pjesën tranzitore apo edhe të
  ndonjë aktiviteti vendor sikur ky sektor i sigurisë të jetë i kosovarizuar. Ne e kemi
  mbështet si grup dhe e mbështesim zhvillimin e këtij sektori , e mbështesim edhe debatin
  periodik për gjendje të sigurisë në Kuvendin e Kosovës.

  43
  I ftoj deputetët e grupit tonë të japin kontributin e tyre me diskutime individuale. Ju
  faleminderit zotëri kryesues!
 • Ju faleminderit, të nderuar deputetë më lejoni që të
  kufizohem nga roli i kryesuesit, do të flas në emër të Grupit Parlamentar të AAK-së për
  këtë pikë të rendit të ditës.
 • I nderuari zoti kryeministër, të nderuar ministra,
  deputetë të nderuar!
  Grupi Parlamentar i AAK-së, mirëpret debatin e sotëm në temën, gjendja e sigurisë në
  Kosovë, njëkohësisht mirëpresim raportin e ministrit të Punëve të Brendshme, zotit
  Fatmir Rexhepi, ne përcjellim me vëmendje dhe me përkrahje të plotë hapat që i ka
  ndërmarrë Ministria e Punëve të Brendshme në ngritjen e infrastrukturës organizative të
  Ministrisë. Ministria e Punëve të Brendshme nuk ka pasur ngecje në procesin e
  transferimit të kompetencave, siç e dini të nderuar deputetë, me emërimin e ministrit të
  Punëve të Brendshme ka filluar bartja ose transferi i kompetencave në formë të pakove
  tremujore, Ne e përkrahim Ministrinë dhe e vlerësojmë punën e saj ne procesin e bartjes
  së këtyre kompetencave, pra me faktin se nuk ka pasur ngecje dhe në bartjen e këtyre
  kompetencave.
  Me interesim të shtuar përcjellim zhvillimet pozitive në fqinjësi, Maqedoni dhe në
  Shqipëri, sukseset që këto shtete i kanë arritur në luftën kundër krimit të organizuar atje.
  Bashkëpunimi i Shërbimit Policor të Kosovës të nderuar deputetë, me policinë e
  Maqedonisë në lirimin e afaristit kosovar vjeshtën e kaluar ne e përkrahim dhe mendojmë
  se ky duhet të jetë një shembull pozitiv mbi të cilin duhet ndërtohet dhe të intensifikohet
  edhe më tej bashkëpunimi i Shërbimit Policor të Kosovës, me policinë e Maqedonisë dhe
  të Shqipërisë në luftën e përbashkët kundër krimit të organizuar.
  Zoti ministër, Grupi Parlamentar i AAK-së, ju inkurajon që në kompetencat që i keni dhe
  në mundësitë që i kenim, ta intensifikoni bashkëpunimin në luftën kundër krimit të
  organizuar dhe trafiqeve në rajon. Konsiderojmë se dorëzimi dhe shkatërrimi i armëve në
  Shtuticë, ka qenë dhe është lajm i mirë për ne, njerëzit e përfshirë në këtë veprim joligjor,
  sipas ligjit trajtohen nga drejtësia.U bëjmë apel qytetarëve të Kosovës t’i dorëzojnë dhe të
  lajmërojnë armët ilegale. Ftojmë qytetarët e Kosovës, në bashkëpunim me organet e
  rendit dhe të drejtësisë, në zbardhjen e krimeve të kryera, si dhe në parandalimin dhe
  pengimin e krimeve të mundshme- kryerjen e tyre në Kosovë.
  Konsiderojmë se mbajtja e armëve të paligjshme nuk është e nevojshme për qytetarët e
  Kosovës. Rendin e sigurinë duhet ta mbajnë dhe të jenë përgjegjës organet e rendit e
  rendit e të sigurisë në Kosovë të cilat i mbështesim dhe jemi të inkurajuar me faktin se
  dita ditës janë në forcim dhe konsolidim të mëtejmë.
  Të nderuar deputetë, duke ju ftuar në emër të Grupit Parlamentar të AAK-së, në debat
  konstruktiv, ju ftoj që t’i japim mbështetje raportit dhe Ministrisë së Punëve të
  Brendshme. Ju faleminderit!

  44
 • Ju faleminderit, në emër të Grupit Parlamentar ORA,
  deputeti Ylber Hysa.
 • Më falni që po përdor kartelë tjetër, ju faleminderit. Së
  pari më lejoni t’ ju përshëndes dhe t’ ju them që në emër të ORA-s, ne përshëndetim këtë
  iniciativë edhe kërkesën për të pasur debat edhe përgjigjen e ministrit të ri me një raport,
  konsiderojmë që kjo është shumë e rëndësishme si një pjesë e një kulture të re politike të
  cilën duhet ta vendosim edhe në kuadër të mbikëqyrjeve institucionale të një ministrie
  kaq me rëndësi së cilës presim t’i barten kompetencat.
  Në këtë aspekt kjo është një gjë e mirë dhe do ta përshëndesim në të
  ardhmen.Konsiderojmë që raporti ka qenë mirë ta përcjellë edhe një varg statistikash të
  cilat janë pranë kësaj Ministrie, të cilat në fakt janë të deponuara në SHPK, në mënyrë që
  do të ilustronin qasjen e cila është sjellë këtu në raport, e cila nganjëherë duket që ka vënë
  thekse më të, me ngjyrë më shumë aty ku praktikisht nuk ka kompetenca, ndërkohë që
  aty ku ka kompetenca ka dhënë shpjegime më të holla, siç është konkretisht me disa pika
  shumë të ndjeshme, me pikën 2.7, rreth krimit të organizuar ku do të mund të pritej më
  shumë informatë Sa i përket pikës 2.8, që është ekstremizmi islamik ku realisht kjo
  ministri nuk ka shumë kompetenca i ka dhënë vetes të drejtë të bëjë kualifikime të cilat,
  marrë parasysh se ky dokument realisht është zyrtar, do të duhej të kihej shumë kujdes,
  sepse ky dokument është i citueshëm edhe në institucione sikur ato dje të Këshillit të
  Evropës.
  Konsiderojmë se një raport i tillë para se të vijë në një seancë të tillë, do të duhej të
  respektonte komisionet përkatëse, në mënyrë që të filtrohej dhe në bazë të një debati pak
  më të thuktë, të bëheshin edhe imputet, të cilat besoj vetëm se do t’i ndihmonin ministrit
  dhe kësaj ministrie. Është sugjerim yni që herën tjetër këto të kihen parasysh, në mënyrë
  që aty të diskutohen edhe shumë aspekte të tjera të cilat do të mund të diskutonim në
  mënyrë shumë më të saktë edhe rreth disa kualifikimeve për veprimin e institucioneve
  paralele, e pse jo edhe për veprimin e këtyre strukturave në Veri. Konsiderojmë që
  Mitrovicës është dashur t’i kushtohej një rëndësi relevante sidomos nuk do të ishte e
  tepërt sikur Ministria normalisht në kuadër të kompetencave që ka, ta bënte edhe një lloj
  parashikimi për fazën dhe dinamikën e cila vjen sidomos pasi që është theksuar në fillim
  të raportit, që na pret një sfidë e konsiderueshme, për faktin se po hyjmë në definimin e
  statusit final.
  Janë këto disa vërejtje, me rezervat tjera të cilat do t’i kishim thënë në mënyrë më të
  drejtpërdrejtë, posa të na jepet rasti në komision. Shfrytëzoj rastin që këtu të thërras një
  dëgjim në Komisionin tonë për Siguri ku të gjitha këto vërejtje do të mund t’i shqyrtojmë
  në mënyrë pak më të elaboruar. Ju faleminderit!
 • Ju faleminderit, fjalën e ka deputeti Ramë Buja,
  përgatitet deputeti Emin Krasniqi.
  DEPUTETI,
 • Të nderuar kolegë deputetë, i nderuar zoti kryesues, pika për
  cilën po debatojmë është një pikë shumë problemore dhe çështje kulmore, secili qytet në

  45
  rajon dhe në botë dhe te ne gjithsesi, por ne sikur nuk i qasemi as seriozisht sa meriton
  kjo pikë, asnjëherë, por për as sa kemi qasje serioze për aq është edhe situata.
  Raporti i ministrit është për t’u përshëndetur, duke pasur parasysh kohën prej kur ka
  marrë detyrën, për kompetencat që ka dhe përgjegjësitë që mund t’i vihen në barrë, e
  respektojmë raportin si të tillë, por megjithatë është tautologji e dobët e informacioneve
  që kemi marrë në mjete të informimit edhe të shkruara edhe tonike, edhe vizuale, por
  megjithatë mund të themi se si nismë për të raportuar këtë formë është e mirë. Çështjet që
  përmenden në raport, i quajtur raport, janë çështje për të cilat do të duhej një qasje për të
  dhe rreth tyre të jetë me serioze. Ato që përmenden janë tepër përciptazi, atë që përmendi
  kolegu im, Ylber Hysaj për pikën e 8. është diçka që për mua fletë shumë, e që nuk është
  thënë asgjë, sepse thuhet se kanë ardhur elementet e tilla të dyshimta përmes organizatave
  humanitare, qe 7 vite në Kosovë, gjersa janë në fazën e nismës së veprimit të tyre, ose të
  organizimit fillestar, janë shumë me rezervë. Flitet për një plan të detajuar për veprimet
  që eventualisht mund të pasojnë në Kosovë dhe përmend vetëm një shifër 500 dhe 300 të
  dështuar, por nuk përendët një gjë që për mua është tepër domethënëse, shumë ndikuese,
  çështja e lëvizjes së papenguar të asaj sasie marramendëse shumë të drogës nëpër
  Kosovë, që unë e kam quajtur dhe po vazhdoj ta quaj parodi policeske në Kosovë.
  E përcjell gjatë tërë territorit dhe e dhuruar për policinë maqedonase, që ata të marrin një
  mirënjohje nga kudo qoftë dhe për çka do qoftë. Kjo ishte për mua shumë domethënëse,
  me kuptimin më negativ të fjalës.
  Jam mbështetës i asaj që dikush e tha para meje se do të duhej insistuar edhe nga
  Ministria, në fjalë që kompetencat të barten më shumë tek policia vendore, te SHPK-ja,
  sepse jemi dëshmitarë të gjithë se çfarë ishte roli i SHPK-së në 2004, se si u fyen e u
  poshtuan dhe u denigruan SHPK-ja dhe nuk u la të luajë rolin që kishte dhe që mund ta
  bënte shumë më efektiv dhe unë u them miqve dhe dashamirësve tanë ndërkombëtarë, që
  kanë ardhur këtu edhe 101 vjet mund të rrinë në Kosovë dhe po nuk ju dhanë
  kompetencat meritore SHPK-së dhe institucioneve vendore, mund të jenë kështu të
  pasuksesshëm siç ishin gjer më sot. 1000 vrasje janë në Kosovë ju lutem, ne flasim për
  stabilitet, për qetësi, për siguri në Kosovë, 1000 vrasje të pazbuluara në Kosovë. Kjo
  është më shumë se qesharake dhe më shumë se sa irituese. Andaj unë kisha bërë thirrje
  për ministrin dhe Ministrinë që të insistojnë me çdo kusht që kompetencat të barten dhe
  atëherë të kërkohen përgjegjësitë.
  Vazhdimisht që vite të tëra janë kërkua përgjegjësi, por kompetencat nuk kanë qenë
  askund. E dimë bashkë, ju e dinë më mirë ,sepse jeni personalisht duke u marrë me te,
  por çështjet mund të vijnë në vend nëse kompetencat barten te vendorët dhe përgjegjësitë
  gjithashtu dhe pastaj kërkohet edhe llogaria. Këto punë po them unë nuk di se si mund të
  shkohet kështu. Ju faleminderit!
 • Ju faleminderit, deputeti Emin Krasniqi, e ka fjalën,
  të përgatitet deputeti Sokol Bashota

  46
 • Të nderuar pjesëmarrës, i nderuar zoti kryesues dhe
  njëherit kryetar i Komisionit për Siguri, përshëndetje për kryeministrin, 5 ministrat të
  gjithë deputetët e deputetet, pjesëmarrës në këtë seancë dhe të gjithë ata që kanë
  mundësinë dhe janë pranë për të na përcjellë.
  Fillimisht shtroj, duke pasur parasysh ndihmesën e të gjitha strukturave reprezentuese,
  institucionale e politike e të subjektëve politike në Kosovë, ne jemi ditë e më afër
  aderimit tonë, që edhe në sferën e sigurisë të bëhemi një segment i segmentit rajonal të
  sigurisë. Por kushtimisht e them nga të gjithë ne këtu dhe nga pjesa më e madhe e
  qytetarëve dëgjohet paraqitja ka informacione, ka informata se etj. sigurisht se ky
  jomenaxhim dhe kjo mungesë e plotë e koordinimit të aktiviteteve dhe e angazhimeve
  tona bën që ne të kemi një degëzim total të vjeljes edhe të distribuimit të informatave që
  secili prej nesh thotë: kam informata, kam informacion se, etj.
  Përshëndetje edhe për ministrin dhe për mënyrën e komunikimit, por përkitazi me
  raportit dhe me aspektet e përfshira në raportin e ministrit të Punëve të Brendshme, unë
  paraqes këto vërejtje:
  Në pikën 2,2. paragrafi 2. zoti ministër në fjalën tuaj kualifikuese se ka organizata si
  SHIK-u si SIA etj. vërejtja e parë është se, ju është dashur jo të kontaktoni, po të
  komunikoni dhe që këtë aspekt të këtij raporti t’ja kishit paraqitur shefit tuaj,
  kryeministrit të Qeverisë së Kosovës, zotit Agim Çeku, i cili edhe ai besoj se nuk do të
  ishte pajtuar me këtë kualifikim shumë kuturu dhe tejet të pabazë. Nëse mund të
  krahasohen strukturat paralele të inteligjencës është dashur atëherë krahas Shërbimit
  Informativ të Kosovës, që drejtohet nga zoti Kadri Veseli, si strukturë paralele e
  inteligjencës të ishte Agjencia e Inteligjencës së Kosovës, që drejtohet nga zoti Avdi
  Behrani e jo me iks organizata ku unë kisha për të përmendur disa prej tyre, nja 7 – 8 që
  ekzistojnë vetëm ne një informatë në internet si USH, UTESH, USH, FKBSH, etj. ndërsa
  po qe se ju keni pasur guximin dhe torruan të bëni këtë krahasim është dashur të thuani
  pak më drejtpërdrejtë, pra cila qenka kjo SIA..
  Në pikën 2,2 2,4 në fjalën tuaj për shpërthimet në Gjilan e gjetiu, është dashur që në një
  aspekt të fjalës suaj dhe në raport të përfshihet, a ishin vërtetë këto shpërthime që
  drejtoheshin për destabilizimin dhe për të kërcënuar jetën e qytetarëve, apo kualifikim
  interesash klanore etj?
  Në pikën 2.7 një ndër rekomandimet e ministrit që në emër të Ministrisë së Punëve të
  Brendshme, t’i sugjerojë KFOR-it etj., ne e dimë të gjithë paralajmërimi është shumë i
  rëndë, por duke qenë se gjetja a posedimi i një numri mbi 400 mijë armë, në duar të
  qytetarëve shqiptarë të Kosovës, paraqet një sfidë, një kërcënim shumë serioz, jo vetëm
  për KFOR-in që i është drejtuar ky, po për të gjitha institucionet dhe veprimtarët edhe
  subjektet e tjera politike, jo të jetë një paralajmërim që na përkujton kohët e moçme, i
  Ministrisë së Punëve të Brendshme, dikur që u drejtohet federatave etj. për një
  paralajmërim, për mbledhjen e armëve etj.

  47
  Në vërejtjet e tjera kam edhe ekstremizmin islamik. Unë dua vetëm t’i përkujtoj se
  lëvizja WHABBI është doktrinë filozofike, apolitike dhe sunduese në Arabinë Saudite.
  Kur të kihen parasysh levat e koordinimit dhe subordinimit të asaj me Shtetet e
  Bashkuara të Amerikës dhe kontributi duke dalluar kontributin e asaj të angazhimeve
  edhe në këtë rajon, atëherë ky është një kualifikim, a një sintagmë shumë e rëndë që nuk
  përkon as me objektivat e Ministrisë, as me objektivat e institucioneve tona dhe as me
  vetë angazhimet tona. Për të mos e zgjatur më tepër, ndër prioritetet për të tejkaluar këtë,
  nisma e mbarë që ka filluar në kuadër të Komisionit Parlamentar për Siguri, që është njëri
  ndër objektivat kryesorë edhe paralajmërimi për ofrimin e ligjit, a projektligjit për
  agjencinë e inteligjencës së Kosovës, do të jetë një levë, një kohë koordinues që tejkalon
  apo mbulon kompetencat edhe përgjegjësitë e Ministrisë dhe të ministrit të Punëve të
  Brendshme, për tejkalimin e disa aspekteve të sigurisë.
  2. Gjersa në kuadër ose në kontekst të objektivave të sigurisë rajonale nuk i qasemi si
  institucione dhe si subjekte hartimit të ligjit për ligjërinë, apo ligji i sigurisë së Kosovës,
  që është edhe njeri ndër objektivat kryesorë të BE-së , edhe të NATO-s, ne nuk mund të
  thirremi në një siguri dhe stabilitet, që për çdo ditë me vetë sjelljen dhe paraqitjen tonë,
  riprodhojmë josiguri. Ju faleminderit!
 • Ju faleminderit, deputeti Sokol Bashota, e ka fjalën, le
  të përgatitet deputeti Emrush Xhemajli
 • Ju faleminderit zoti kryesues, të nderuar deputetë,
  zoti ministër më vjen keq por, edhe ky raport sikur ai i mëhershmi, vërtet është një raport
  amator. Raportin e kaluar kam dhënë vërejtje, por siç duket ju nuk dëshironi të
  bashkëpunoni me profesionist, por dhe si i tillë, nuk mund t’u shpërndahet deputetëve
  vetëm një ditë para seancës. Ky raport ka shumë mangësi, s’ka fare apo shumë pak ide
  për zgjidhjen e problemeve të cekura. Pra është një raport i njëanshëm. Unë dua t’i
  potencoj disa çështje:
  Në paragrafin 2. ju potenconi se, strukturat paralele monitorohen nga SHPK-ja, por për
  ndonjë veprim konkret ia hidhni topin e fajit UNMIK-ut. Kjo zoti ministër, nuk ju
  justifikon Juve as stafin tuaj. Në të njëjtin paragraf bëni një krahasim dhe një paragjykim
  jo të ndershëm dhe aspak profesional, kur thuani se, SHIK-u, është organizatë
  ekstremiste dhe kështu e futni në një thes, me organizatat e tjera. SHIK-u zotëri ministër,
  është formuar gjatë luftës, të cilin e ka krijua Shtabi i Përgjithshëm i UÇK-së, ka vepruar
  edhe pas luftës dhe vepron legalisht edhe sot dhe njihet botërisht veprimtaria e tij.
  Zyrtarisht me SHIK-un komunikojnë edhe institucionet më të larta të vendit, siç është
  edhe kryeministri i Kosovës. Kjo tregon zoti ministër, se Ju, nuk keni denjuar
  bashkëpunoni as me SHPK-në, e as me Komisionin për Siguri, i cili parasheh përfshirjen
  e SHIK-ut në krijimin e Shërbimit Inteligjent të Kosovës.
  Në paragrafin 2.8, folni për ekstremizmin islamik, zoti ministër, vërtet a ka ekstremizëm
  islamik në Kosovë?. Ju raportuat për një lëvizje të quajtur WAHABBI, e kuptoj se këtë
  emër mund ta keni marrë apo mund të jeni shërbyer nga “Veqernje Novosti”, por është
  dashur të na thuani se çka është WEHABBI-zmi? Është dashur të bashkëpunonit më

  48
  shumë, po e potencoj edhe një herë, me struktura të SHPK-së, të cilat janë kompetente,
  dhe të mësoni për rrymën fetare selefizmin dhe ifanizmin të cilat vërtet do të jenë sfidë
  për Kosovën nesër, të cilat në raport nuk i keni potencuar. Në raportin e mëhershëm dhe
  në këtë sot, folni për dukurinë e drogës. Na atë kohë ju kam thënë se, mos çuditeni se do
  ta gjeni nëpër raftet e barnatoreve. Ndërsa sot, mëse 400 kg. Zoti ministër transportohen
  para hundëve tuaja, e sa e sa të tjera që nuk dihen. Sulmet e mëhershme që kanë ndodhur
  si në Gjilan, Ferizaj, nuk kemi ende një raport, se sa janë zbuluar dhe çfarë motivi kanë
  pasur, ndërsa sulmi ndaj jush zoti ministër vërtet ishte krim i organizuar apo konflikt
  personal interesash. Ju zëni veprimin e maskave dhe folni për rajonin e Drenicës, do me
  thënë e spastroni veprimin e maskave në Drenicë, në një vend ku vërtet është vendi më i
  qetë në rajon. Z. ministër unë e kuptoj se posti i ministrit është post politik, por raportin
  për sigurinë pse e keni bërë raport politik dhe kur ministri i Punëve të Brendshme e
  politizon sigurinë në Kosovë, nuk e di se për çfarë sigurie mund të flasim ne pastaj. Ju
  faleminderit.

 • Ju faleminderit. Fjalën e ka deputeti Emrush
  Xhemajli, kurse le të përgatitet deputeti Xhevat Bislimi

 • Përshëndetje, z. kryesues, të nderuar deputetë, z.
  kryeministër dhe ju monitorues të Kuvendit ju përshëndes të gjithëve.
  E përgëzoj ministrin e Punëve të Brendshme për përparimin që ka bërë në fushën e
  raportimit në krahasim me raportin e mëparshëm i cili për mendimin tonë ka qenë krejt
  formal. Mirëpo edhe raporti i tashëm në krahasim me atë se si duhet të jetë një raport i
  punëve të brendshme mbetet për t’u dëshiruar, po e lëmë dhe po mendojmë se kjo ka
  ndodhur për shkak të kompetencave, mirëpo qysh në fillim po them gjatë përkthimit të
  atyre pjesëve anglisht, besoj se e dimë të gjithë se dabëllve nuk është në alfabetin shqip,
  d.m.th me pas kujdes në ato pjesë së ju vijnë të gatshme vetëm të përkthyera me pa se a
  janë përkthyer mirë. Kontrolloni tekstin dhe e kuptoni atë që po them. Unë si përfaqësues
  i një subjekti opozitar do ta kem një qasje pak më ndryshe nga pozita dhe subjektet që
  janë në oponencë. Edhe më herët ju keni thënë se strukturat paralele të sigurisë të
  dirigjuara nga Serbia i keni në vëzhgim, i monitoroni, po dihet se monitorues është
  OSBE-ja., janë tjerët, ju jeni ekzekutivi. Pse nuk keni qenë aspak konkret sa u përket
  forcave ushtarake e policore vullnetare serbe që veprojnë në Kosovë edhe kur i keni ditë
  detajisht disa detaje që i keni prezantuar këtu nuk keni dhënë disa detaje sa u përket
  forcave serbe, ku janë ato, cilat janë qendrat e vendqëndrimeve dhe vendkomandimeve
  dhe cila është lidhshmëria e tyre me qendrat e ushtrisë dhe policisë serbe brenda Serbisë?
  Pse e fshihni faktin se aktiviteti dhe lidhshmëria e tyre organizohen nëpër objekte fetare,
  ortodokse dhe objekte të tjera laike të destinuara për qëllime civile. Pse cekni vetëm
  emra të shqiptarëve të organizimeve dhe nuk i cekni fare me emër organizatat si “Odredi
  “i çetnikëve”, “Organizata serbe” për gjoja çlirimin e Kosovës” etj, etj dhe aktivitetin e
  tyre dhe i përmend SHIK-un, SIE-n e çka po di unë në Kosovë, struktura për të cilat u tha
  mirë këtu, janë të njohura për të gjithë. Pse i fshihni faktet se në Kosovë veprojnë që
  besoj se e dini dhe thatë se jeni duke i monitoruar të brigadës 58 serbe të këmbësorisë me
  armatim të lehtë në rajonin e Leposaviçit, Zveçanti, Zubinpotokut dhe në Veri të
  Mitrovicës. Fakti se në një brigadë ushtarake e policore vullnetare të lehtë gjithashtu janë

  49
  të organizuar në fshatrat serbe të Gjilanit, të Kamenicës, Vitisë dhe Novobërdës. Se
  gjithashtu pasi jeni duke i përcjell e dini dhe nuk e thoni se në njësi ushtarake janë të
  organizuar edhe Ranilluku dhe Shtërpca. Ndërsa fshihni faktin se në Graçanicë në
  fshatarat serbe të Prishtinës, Lipjanit dhe Fushë-Kosovës dhe Obiliqit vepron një njësi e
  batalionit të përforcuar. Ju e dini se atje po rrëzohen largpërquesit dhe banorët po mbeten
  pa rrymë. A paraqesin rrezik për Kosovën dhe a do të thonë diçka për ju z. ministër lidhur
  me sigurinë në Kosovë emrat: Nastiq, Markoviq, Ivkoviq, Iliq, Jokiq, Bellosheviq dhe
  lidhjet e disa të këtyre direkte me Koshtunicën dhe strukturat e tjera serbe në thellësi të
  Serbisë. Opinionit të shqetësuar për këto aktivitete , dihet mirë se ku synojnë këto
  struktura kriminale të orientuara kundër Kosovës. Ju jeni përgjigjur me improvizime
  bukur të pahijshme, se gjoja rreziku vjen jo nga armët dhe kriminelët që depërtojnë nga
  kufiri në Kosovë për mesin e saj në Drenicë. Në raport detajisht janë dhënë emrat ,
  mbiemrat dhe rasti i Drenasit në orë 9,30 që ka të bëjë me disa armë të lëna të kohës së
  luftës të gjetura te ish -pjesëtarët e UÇK-së që njihen për juve për përkushtimin ndaj
  Kosovës, që e kanë mbrojtur dhe mund t’i dalin në mbrojtje prapë Kosovës, ndërsa
  kalimthi i kaloni strukturat e MUP-it të Serbisë dhe nuk përmend strukturat paralele serbe
  të Kosovës të lidhura me këto struktura në bashkëveprim me Serbinë. Këto struktura z.
  nuk merren me armë të vjetra, por me fjalën e fundit të teknikës, armë të reja të cilat
  depërtojnë vazhdimisht nga Serbia. Këtë e dini fare mirë se ju jeni duke i monitoruar
  këto. Mendoj se është koha e fundit kur Ministria e Brendshme ndjek politikë
  vetëakuzuese për Kosovën, se që na akuzojnë të tjerët e kuptojmë, por që ne ta akuzojmë
  vetëveten në fushën e sigurisë dhe këtë rol ta marrë pikërisht ministri i Punëve të
  Brendshme, kjo nuk është e pranueshme, edhe kur oponenca ndonjëherë sikur që e kërkoi
  këtë seancë dha vërejtje, nuk duhet të nisemi nga këto. Në raport flitet edhe për
  ekstremizmin fetar që u përmend këtu dhe unë inkurajoj ministrin e brendshëm për këtë
  qasje, kjo pjesë nuk është e plotë dhe për arsye se për ekstremizmin fetar islamik nuk
  flitet konkretisht, ndoshta mund të ketë çka të flitet, por në formë të përgjithësuar. E dyta
  kjo pjesë e raportit nuk është e plotë, krejt e njëanshme edhe për faktin se nuk është
  përfshirë aktiviteti shumë i njohur i ekstremizmit fetar ortodoks.A nuk jemi të gjithë
  dëshmitarë të aktivitetit politik të Kishës Ortodokse Serbe, gjithë veprimtarinë e saj e ka
  fokusuar në aktivitetin politik në atë që nuk është e thirrur në dobi të shtetit të Serbisë dhe
  kundër Kosovës, a nuk jemi dëshmitarë që kleriku serb Sava i ka harruar krejt punët e
  zotit dhe po merret hapur me politikë besa edhe me diplomaci kohëve të fundit ,duke
  lobuar deri në skajet më të largëta të globit për shtetin e Serbisë dhe kundër Kosovës.A e
  di UNMIK-u që e ka uzurpuar pjesën më të mirë të kompetencave në këtë fushë se
  Kosova me legjislacionin që ka insistuar shumë bukur edhe ai që të aprovohet vendi ynë
  është sekular, besimi është i ndarë nga punët e shtetit të shkollës dhe të institucioneve.
  Mos harroni zotëri se ky aktivitet u ka rënë në sy edhe forcave që quhen të moderuara në
  Serbi që për çdo ditë mund t’i lexoni dhe e kanë kritikuar veprimin e kishës së tyre dhe
  është për çudi si nuk i ka rënë në sy ministrit të Punëve të Brendshme. Nuk mund të
  pajtohem me atë që thuhet në faqen 7 të raportit. Shprehja e pakënaqësisë së qytetarëve
  përmes protestave demokratike, siç ishin ato të vitit të kaluar, nuk është aspak e vërtetë
  dhe askund në botë që e sfidojnë dhe e provokojnë sigurinë në Kosovë, përkundrazi çdo
  kund në botë konsiderohen ventilime që i shërbejnë sigurisë. Protestat e saj ,që po i
  organizon lëvizja “Vetëvendosje”, besa edhe me neve që jemi në Kuvend këtu, andaj kjo
  pjesë e raportit më tepër do t’i shkonte ndonjë raporti të kohës së kaluar të viteve 80-të,

  50
  kur protestat demokratike konsideroheshin kercnim për sigurinë, ndërsa nga raporti i
  tashëm kjo pjesë duhet të hiqet ose të mos përsëritet ma se me të vërtetë nuk ka kuptim.
  Burimi i këtyre protestave, ju e dini mirë se nuk ka qenë planifikimi kriminal, po
  rrjedhim i veprimtarisë së Grupit Negociator që tashmë mund të quhet edhe grupi
  uzurpator që nuk pyet ma për vendin e as për Kuvendin. Ky grup është duke e provokuar
  situatën dhe revolta e qytetarëve ka qenë plotësisht e ligjshme. Ju faleminderit, me
  mendimin ma të mirë që të kontribuojmë që gjendja e sigurisë në vend të jetë ashtu si
  duhet.

 • Ju faleminderit z. deputet, fjalën e ka deputeti Xhevat
  Bislimi, kurse le të përgatitet deputeti Sabit Rrahmani.

 • Faleminderit z. kryesues. Z. kryeministër, ju ministra.
  Unë nuk jam specialist i kësaj fushe, por si anëtar i Komisionit për Siguri, po mundohem
  të jap kontributin tim për këtë debat, për këtë çështje themeltare për një vend dhe kam
  veçuar 2-3 çështje që mendoj se janë më të ndjeshme. Si qytetar, por edhe si deputet ,më
  bëri përshtypje fakti që theksi i rrezikshmërisë, i kërcënimit ,vendoset te SHIK-u që të
  gjithë shqiptarët e dinë rolin e tij për organizimin e luftës, për mbarëvajtjen e luftës,
  fitoren e luftës. Te disa organizata të tjera që nuk e di a janë të rëndësishme apo të
  parëndësishme, por pothuajse kalimthi kalohet veprimtaria shumë e organizuar, shumë e
  fuqishme e MUP-it dhe e shërbimeve të tjera sekrete serbe në Kosovë. Z. të nderuar z.
  ministër, nuk po them ndonjë gjë të re por kërcënim për lirinë dhe sigurinë e Kosovës
  përbën Serbia dhe askush tjetër dhe jo as pakica serbe në Kosovë, absolutisht nuk paraqet
  ndonjë kërcënim, kërcënimi është Serbia e cila ka instrumentalizuar pakicën serbe në
  Kosovë, po e armatos, po e organizon për hesapet e veta që i dimë të gjithë. Nuk është
  folur fare për administratën, veprimin e administratës serbe në Kosovë, pastaj është
  veçuar çështja e armëve te shqiptarët në Kosovë. Unë z. ministër mendoj që Qeveria,
  partitë politike, institucionet e Kosovës janë të thirrura, janë të ndërtuara që të luftojnë
  shkaqet e jo të merren vetëm me pasoja, sepse armët te shqiptarët nuk mbahen për pikën
  e qefit, vetëm që i ka shkrepë dikujt që ta mbajë armën, por është një tregues edhe 8 vjet
  pas lufte se shqiptari nuk ndihet i lirë në vendin e tij. Shqiptari nuk ndihet i sigurtë në
  vendin e tij dhe kjo gjendje është shumë reale. Derisa Serbia kërcënon për çdo ditë me
  invazion dhe pjesërisht është futur edhe brenda Kosovës, derisa Serbia ndërhyn për çdo
  ditë në çështjet e brendshme të Kosovës, derisa Serbia organizon organizata të ndryshme
  të armatosura, formacione, shërbime sekrete, unë nuk mund të kuptoj se si dikush e sheh
  rrezikun te arma e shqiptarit. Shqiptari do të çarmatoset vetëm atëherë kur këto
  institucione do të krijojnë formacione të rregullta, të armatosura që do t’i dalin zot
  Kosovës, kufijve të saj, jetës së qytetarit, familjes shqiptare kudo në Kosovë, përndryshe
  ne rrahim ujë në havan zotëri, prandaj mendoj që Qeveria, të gjitha institucionet, politika
  e Kosovës, duhet të marrë kompetenca, jo të presë kompetenca, të marrë kompetenca se
  ne vdiqëm me këto budallallëqe qe 7-8 vjet, kërkojmë kompetenca, merrni zotëri
  kompetencat, votën për këtë punë e keni marrë që t’i garantoni liri qytetarit të Kosovës,
  pa dallim përkatësie kombëtare, por veçmas popullatës shqiptare e cila me të drejtë
  ndjehet e kërcënuar , sepse e ka provuar në lëkurën e saj, në jetën e saj me qindra mija
  viktima e ka paguar mungesën e armëve në Kosovë. Derisa Serbisë nuk i është marrë
  asnjë pushkë gjuetie, por është tërhequr edhe me pushkë të gjuetisë nga Kosova dhe

  51
  armatoset për çdo ditë me armë më moderne, koncentron armatim në kufijtë e Kosovës
  për çdo ditë, ne merremi me disa armë të ndryshkura që paskan mbetur prej luftës.
  Po ndalemi pak te religjioni. Unë jam shumë në dakord me ata që thanë se religjioni kur
  keqpërdoret për qëllime të tjera politike – ideologjike vërtet përbën një kërcënim për
  sigurinë e vendit tonë dhe të çdo vendi tjetër, por është mirë z. ministër që fetë në Kosovë
  ta kenë të njëjtin trajtim, jo për dikë nënë e për dikë njerkë, jo fesë ortodokse serbe t’i
  garantohen të gjitha fushat , hapësirat e mundshme që të sigurojë dhe të luftojë edhe
  kundër interesave të Kosovës, të propagandojë, ta shfrytëzojë kishën për interesa të pastra
  politike dhe shoviniste, mund të them ,kurse në anën tjetër të vihet theksi vetëm te feja
  islame për të cilën edhe unë mendoj se duhet të vendoset brenda kornizës ligjore, të
  veprojë si çdo veprimtari politike, kulturore, ekonomike, shpirtërore brenda kornizës
  ligjore, qoftë edhe feja islame, ortodokse, katolike dhe mundësisht si çdo veprimtari tjetër
  edhe feja islame që është kryesisht e shqiptarëve ,ta marrë fytyrën e këtij vendi dhe të
  këtyre njerëzve.
  Një pengesë tjetër që nuk po lejon të ndërtojmë siguri, rend dhe rregull unë e shoh edhe te
  sistemi i ndërtuar kryesisht mbi bazën e korrupsionit, të mitos, nepotizmit dhe shantazhit
  .Pra,edhe ky sistem është bërë pengesë që të ndërtohet rendi politik institucional,
  ekonomik, ligjor etj. Ju faleminderit dhe suksese më të mira në të ardhmen.

 • Ju faleminderit, fjalën e ka Sabit Rrahmani, kurse le
  të përgatitet deputeti Fetah Berisha.

 • Ju faleminderit z. kryesues, i nderuari z.
  kryeministër, të nderuar ministra të kabinetit qeveritar, të nderuar kolegë deputet dhe ju
  monitorues të Kuvendit.
  Është për t’u vlerësuar kontributi i Ministrisë së Brendshme lidhur me mbrojtjen dhe
  respektimin e rendit dhe të sigurisë, po ashtu është për t’u vlerësuar edhe kontributi i
  Ministrisë së Drejtësisë që të krijojë një rend dhe ligj të zbatueshëm për të gjithë qytetarët
  e Kosovës. Meqenëse këto dy ministri janë formuar në kohën shumë të afërt, ka një vit,
  ndoshta është e pamundur që për një vit të evitohen të gjitha problemet që kanë ndodhur
  prej vitit 1999 deri në kohën kur këto dy ministri janë formuar, duke marrë parasysh se në
  Kosovë ka pasur shumë probleme deri në vitin 2006 kur këto dy ministri janë formuar
  dhe kompetencat e sigurisë, të rendit dhe të drejtësisë nuk janë kompetencë e
  institucioneve të Kosovës. Unë mendoj se rend dhe siguri në Kosovë mund të ketë kur të
  kuptohen tri gjëra, një nga shumica, një nga komunitetet joserbe dhe një nga vetë
  komuniteti serb, cilat janë ato: Shumica shqiptare njëherë e përgjithmonë duhet ta kuptojë
  se Kosova duhet të jetë demokratike, multietnike dhe se në të kanë vend të gjitha pakicat
  duke përfshirë edhe komunitetin serb në Kosovë. Komuniteti serb njëherë e përgjithmonë
  duhet ta kuptojë që sovraniteti serb mbi Kosovën ka përfunduar me luftë në vitin 1999,
  kurse pakicat joserbe duhet ta kuptojnë njëherë e përgjithmonë dhe t’i binden realitetit të
  ri të krijuar në Kosovën e pasluftës që Kosova është shtet i tyre dhe nuk ka shtet rezervë
  për ta. Nëse këto tri gjëra kuptohen në këto tri drejtime, atëherë unë mendoj që do të ketë
  rend dhe siguri të plotë në Kosovë.
  Sa i përket raportit që ju z. ministër keni cekur sfidat dhe kërcënimet, përcaktimi i
  procesit të statusit final, kërcënimet nuk varen prej qytetarëve të Kosovës, kërcënimet
  varen nga bashkësia ndërkombëtare dhe kërcënimet varen nga vendimet dhe qëndrimet e

  52
  Grupit të Unitetit. Nëse nuk respektohet vullneti politik i qytetarëve të Kosovës dhe
  vullneti i shumicës shqiptare,me siguri që do të ketë kërcënime për destabilizim të
  situatës dhe për trazira, d.m.th ky është një shenj që duhet t’ua japim ashkësisë
  ndërkombëtare dhe Grupit të Unitetit që të mos luajnë me fatin e shumicës shqiptare,
  sepse nëse ndokush e ka merituar pavarësinë e Kosovës dihet që në këtë Kosovë është
  derdhur gjak, janë maltretuar , janë vrarë njerëzit dhe mënyra e vetme që të zhduken këto
  kërcënime është që Kosova dhe vullneti politik i qytetarëve të Kosovës të respektohet. Z.
  ministër për fat të keq nuk është ashtu siç thatë ju në fjalën tuaj që i kontrolloni strukturat
  paralele në Kosovë, nuk është e vërtetë dhe kjo nuk qëndron. Duke marrë parasysh që ju
  jeni të informuar shumë mirë me deklaratën e përfaqësuesit të listës serbe për Kosovën
  Oliver Ivanoviq, i cili para disa dite tha që në Veriun e Mitrovicës janë duke u përgatitur
  grupe paramilitare diku 1.500 anëtarë të këtyre grupeve dhe janë të gatshëm për çdo gjë,
  janë të armatosur, por nuk janë të kontrolluar prej askujt. Nëse kjo nuk është e vërtetë që
  ai e ka thënë, atëherë ju mohoni që nuk e ka thanë, plus asaj Qeveria e Kosovës dhe unë e
  quaj grupi i ëndrrave, grupin e unitetit i cili e ka marrë votën e këtij Kuvendi, por jo ky
  formacion që është tash, formacioni me kryetarin Rugova dhe formacioni me të tjerët që
  ka qenë se grupi i unitetit kurrë nuk ka dalë në votim, kur janë ndërruar përfaqësuesit e
  tjerë që unë mendoj se është shumë gabim, vetëm sa i ka ndihmuar strukturat paralele,
  duke u ndihmuar këto struktura i kanë dhënë sovranitet Serbisë në Kosovë.Mu për atë
  arsye se me dhënien e një numri të komunave në një pjesë të territorit të Kosovës, si
  arsyetim që ky është decentralizim, fakt që institucionet ia kanë marrë vetes të drejtën për
  me menaxhuar të gjithë territorin e Kosovës në një mënyrë apo në një formë i kanë
  dhënë hise Serbisë në Kosovë. Kjo është shumë e vërtetë, edhe kryeministri i atëhershëm,
  edhe kryeministri Çeku kanë thanë që decentralizimi nëse nuk shkon mirë, atëherë do të
  jetë vetëm provë, a do të jetë provë dhe a do të kemi kontroll armësh që hyjnë, siç tha z.
  Emrush Xhemajli, përmes kufirit nga Serbia në Kosovë , në Mitrovicë, Graçanicë e
  shumë vende të tjera që janë të populluara më popullatë serbe. Dobratini është një fshat
  në komunën e Lipjanit. Z. kryeministër dhe z. ministër, në Dobratin ekziston një burg
  ilegal i serbëve të Kosovës, pra disa ditë një pjesëtar i një komuniteti ashkali është zënë
  rastësisht në fshatin Radevë të komunës së Lipjanit dhe është dërguar në Dobratin dhe aty
  ka hasur me një person të komunitetit ashkali nga komuna e Shtimes që ne si përfaqësues
  legjitim të këtij komuniteti e kemi ditur se ai person është i zhdukur dhe nuk ka pasur
  shenja se është gjallë. Nuk dihet se kush ka ndikuar në lirimin e atij personi dhe brenda
  24 orëve ai person lirohet prej atij burgi ilegal që e kontrollojnë serbët e Kosovës dhe
  personi në fjalë është detyruar me ikë nga Kosova. Nëse ka nevojë me thanë emrin po e
  them, por nuk po e shoh të arsyeshme, kështu është informuar Shërbimi Policor i
  Kosovës, po mu për atë arsye që nuk kanë marrë hapa konkretë m’u dasht me thanë këtë
  në mënyrë publike.
  Sa u përket këtyre rasteve nuk mund të flitet edhe shumë bardh krejt për shumicën, duhet
  të jemi të hapur dhe nuk duhet të frikohemi prej të vërtetës. Paraqitja e personave me
  maska për çdo muaj, çdo fjalë është e tepërt në këtë rast dhe a kanë mbrojtje qytetarët,
  nga kush kanë mbrojtje dhe kur vriten edhe policia në detyrë zyrtare, sikur që ka
  ndodhur rasti me dy policë në kohën e fundit, atëherë çka ka për qytetarët e lirë:?
  Pakënaqësitë e qytetarëve janë shumë të mëdha. Në kohën e paraluftës në vitin 97-98 me
  qenë se shumica prej deputetëve këtu ka fëmijë dhe kanë prind, kur ju ka dalë djali apo
  vajza prej shtëpisë u kanë thanë ruaju se po ju zanë policia, po të rrahin, malltretojnë,

  53
  bile edhe u kanë marrë pare nëpër xhepa edhe pa i pyetur fare. Dikujt i ka shkuar i
  maltretuar, dikuj i ka shkuar i rrahur fëmija, tash cila është porosia e prindërve për
  fëmijët e tyre, kur të dalësh ruaju se mos nuk po vjen i gjallë, d.m.th nuk dihet se prej kujt
  me u ruajt, asi situate e brishtë është në Kosovë, nuk mund të flasim aq bardh.
  Incidentet e fundit që kanë ndikuar. z. ministër ju ndoshta nuk e dini por në Pejë është
  marrë një vajzë e komunitetit egjiptas në moshën 19 vjeçare është mbajtur 24 orë prej
  personave jo të panjohur dhe është kthyer te shtëpia, plus asaj i njëjti rast në rrafshin e
  Dukagjinit është mbajtur një person peng edhe deri sa nuk kanë ardhur 10.000 prej
  Zvicrës nuk ka guxu me u liru, këto raste as që kanë guxuar me u raportu në polici, kjo
  është e vërteta dhe duhet ta themi, me qenë se po flasim për siguri.
  Pakënaqësitë e qytetarëve lidhur me “Vehabi” që thatë z. ministër absolut nuk jam me
  mendimin e juve dhe nuk dua të debatoj lidhur me këtë me qenë se vetëm krijon
  probleme ndëretnike.
  Vrasjet pas luftës z. ministër. Është e vërtetë që siguria është kompetencë e UNMIK-ut
  dhe unë mendoj që me kalimin e kompetencave te Ministria e Brendshme dhe të
  Ministria e Drejtësisë do të kishte rast që institucionet e Kosovës t’i zbulojnë disa raste që
  deri tash janë të pazbuluara. Në Kosovën e pasluftës kanë ndodhur shumë vrasje, duke
  marrë parasysh se Xhemajl Mustafa, ish i nderuari kolegu ynë Smajl Hajdaraj, vëllai i
  ish- kryeministrit Haradinaj e shumë e shumë raste të tjera që janë të pazgjidhura, mirëpo
  ka disa raste të komunitetet pakicë e pikërisht te komuniteti ashkali që dihet se kush i ka
  bërë, dihen organizatorët dhe nuk kapen. Unë aspak nuk e kam ndërmend me ju frigu të
  vërtetës dhe ndoshta dikush e dëgjon këtë debat, por edhe me më vra dikush unë kam me
  thanë të vërtetën qysh ju kam thënë edhe Shërbimit Policor të Kosovës edhe
  administratës së UNMIK-ut, por absolutisht nuk janë marrë hapa në këtë rast. Një rast
  konkret: Djegia e fëmiut 11 vjeçar, Emrah Hasanit më 1 nëntor të vitit 2000, dihet
  personi se kush e ka kryer këtë akt, qe 6 vite është i lirë, dëshmitarët nuk janë të mbrojtur
  me thanë të vërtetën, por organet e dinë shumë mirë se kush është por nuk reagojnë. Pse?
  Pikërisht shërbimi Policor i Kosovës në Ferizaj e di këtë rast pse e la atë person me u
  shëtitë dhe me e bë një krim tjetër.

 • Ju faleminderit, fjalën e ka deputeti Fetah Berisha,
  kurse le të përgatitet deputeti Mark Krasniqi.

 • Faleminderit z. kryesues. I nderuar kryeministër,
  ministra dhe kolegë deputetë.
  Çështjen e sigurisë të cilën po e shtrojmë sot si debat e patëm shtruar edhe dy herë të
  tjera në këtë Kuvend më 20 korrik 2005 dhe më 19 dhe 20 shtator 2006, kur debatuam
  dhe interpretuam raportin statistikor të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Raporti
  statistikor joanalitik i Ministrisë të Punëve të Brendshme atëherë, prej vitit 2000 deri
  2006 u është paraqitur deputetëve për debat dhe ishte një meritë shumë e madhe që për
  herë të parë për çështjen e sigurisë. Edhe raporti i sotshëm është material mjaft i thuktë,
  ndonëse pak i shkurtër, jo i analizuar në detaje për llojet e krimit të organizuar si
  korrupsioni, mospajtimet pronësore, gjendja e vështirë sociale, papunësia, shpërthimet e
  ndryshme etj, të cilat janë bërë sindrom që brejnë sigurinë në Kosovë, ashtu si miell. Kur
  debatohet për sigurinë në Kosovë sot duhet të debatohet për sigurinë në dy periudha.
  Periudha e parë: Siguria e Kosovës pas luftës pa Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe

  54
  siguria në Kosovë para statusit me Ministrinë e Punëve të Brendshme të Kosovës.
  Kosova në vitet menjëherë pas lufte fatkeqësisht përjetoi çastet e frikshme, për qytetarët
  e Kosovës nuk kishte siguri, ata i kishte ngërthyer një ankth i frikës, traumës, shkatërrimi
  i luftës, vrasjet etj. Mirëpo është për t’u çuditur se sot këtu në këtë debat dhe debatet e
  tjera nuk përmenden vrasjet pas luftës, plagosjet, kërcënimet, pastaj edhe të atyre
  njerëzve që i kemi në mesin tonë. Këtu shtrohet një pyetje për Ministrinë e Punëve të
  Brendshme, a thua punohet në këtë drejtim edhe pse nuk i kanë kompetencat deri në fund
  dhe nëse punohet në këtë drejtim deri ku kanë shkuar gjërat? Dihet mirëfilli se këto
  plagosje, këto vrasje së pari i kanë dëmtuar familjet, kemi humbur ekspertë në fusha të
  ndryshme, është dëmtuar rënd rrugëtimi i Kosovës për pavarësi, ndërsa fatkeqësisht edhe
  këtë herë si çdoherë tjetër fitimtar ka qenë vetëm regjimi kriminal i Beogradit. Çfarë
  është siguria në Kosovë në prag të statusit? Këtë fazë e karakterizojnë : transicioni, kalim
  i kompetencave tek vendorët, plotësimi i standardeve, sulmet me mjete shpërthyese,
  mungesa e rrymës, e punës, moszhvillimi ekonomik, shqetësimet e qytetarëve etj. Ajo që
  e shqetëson sot është moszbulimi i asnjë vrasje deri më sot, ato sidomos që kanë qenë
  politike. Është me rëndësi të përmendet këtu efikasiteti i gjykatave dhe i prokurorive,
  pastaj mungesa e shërbimit inteligjent, pastaj investimi i pakët për Ministrinë e Punëve të
  Brendshme, ngritja profesionale e SHPK-së etj, të gjitha këto ndikojnë jo mirë në
  sigurinë për Kosovën. Strukturat paralele serbe të cilat janë në Veriun e Mitrovicës dhe
  çdo kund tjetër, ato janë rrezik për Kosovën, ato janë kërcënim për Kosovën, ato nuk
  duhet të ekzistojnë, prandaj më duket se është domosdoshmëri e kohës që krahas procesit
  të mirëfilltë të privatizimit dhe mundësisë së punësimit, denoncimit të korrupsionit, pastaj
  denoncimit të krimit të organizuar politik dhe ekonomik është e ngutshme të formohet
  shërbimi inteligjent i shtetit të Kosovës legal, të zhbëhen strukturat paralele serbe në
  Kosovë, për SHPK-në të rritet investimi financiar , në mënyrë që ata të ngriten në
  pikëpamje profesionale.
  Sa i përket rastit të Shtuticës, kur u zbulua dhe u kap tërë ai arsenal armësh mund të
  thuhet dhe të vlerësohet dhe të përgëzohet SHPK-ja për veprimin që e bëri, ato janë
  zbuluar, janë asgjësuar, njerëzit janë kapur dhe janë burgosur dhe tani lënda i është
  drejtuar drejtësisë e presim që drejtësia të funksionojë tash e tutje. Trimëron fakti në
  raport ku në një nëntitull është formuar plani operativ i detajuar i cili do t’i ndihmojë me
  siguri sigurisë në Kosovë dhe pastaj do t’i ndihmojë edhe zbulimit të veprave kriminale
  të cilat janë deri më sot të pazbuluara. Ju faleminderit.

 • Ju faleminderit, deputeti Mark Krasniqi, kurse le të
  përgatitet deputetja Myrvete Dreshaj - Baliu.

 • I nderuari kryesues, kryeministër, ministra dhe
  deputetë, ju përshëndes të gjithëve përzemërsisht.
  Siguria është një faktor shumë i rëndësishëm për jetën normale të çdo njeriu, të çdo
  individi, të çdo shoqërie e sidomos çdo shteti. Atje ku nuk ka siguri, ka vetëm anarki.
  Këtu u cekën në këtë raport të ministrit të Punëve të Brendshme disa faktorë të cilët e
  rrezikojnë sigurinë në Kosovë, d.m.th është bërë një konstatim i një sëmundje që e kemi
  ne në shoqërinë tonë, për fat të mirë kjo sëmundje nuk është aq e rëndë ,të paktën si po na
  thonë njerëzit që janë më kompetentë ,që i përcjellin sigurinë dhe jetën shoqërore në
  Kosovë, po tash duhet të kërkohet edhe mjeti si ta shërojmë këtë sëmundje në shoqërinë

  55
  tonë. Këtu u përmendën disa faktorë të cilët mund të ndikojnë. Ndër të gjithë këta faktorë
  kryesorë janë policia, ligji dhe njerëzit e jurisprudencës. Më duket se duhet të
  angazhohemi të gjithë në këtë drejtim që ta kemi një ambient sa më të qetë, sa më
  demokratik dhe sa më të frytshëm për çdo aktivitet tjetër kur ta kemi qetësinë dhe
  sigurinë. Janë familja, shkolla që duhet të ndikojnë dhe të edukojnë brezin më të ri,
  është shkolla dhe është shteti i cili e edukon popullsinë e vet me ligje, me propagandë etj,
  etj. Mirëpo edhe vetë qytetarët duhet të kenë një mundësi që t’i mbrojnë vetë jetën ,
  pasurinë dhe familjen e tyre, sepse policia të cilën e kemi e duhet ta kemi sa më të mirë,
  mjerisht nuk ka kompetenca. Unë e kam pasur një rast të bisedoj me një epror të tyre dhe
  thotë se ne kemi kompetenca vetëm për ta konstatuar gjendjen, pastaj e bëjmë referatin
  dhe ja dorëzojmë prokurorit, e pastaj dihet se deri ku zgjidhet puna, por nga ana tjetër unë
  kam parë vetë në shtetet e Evropës Perëndimore, por edhe në Amerikë se disa struktura,
  ndoshta edhe qytetarët dhe familjet kanë të drejtë ta kenë një armë në shtëpi. Unë kamë
  parë edhe në Mal të Zi, vjet isha në Ulqin dhe lexova në një gazetë malazeze që ndalohet
  mbajtja e revoleve jashtë shtëpisë, d.m.th në shtëpi është e lejuar edhe unë kisha me
  përkrahë këtë ligj që çdo familje ta ketë një armë për t’u mbrojotur nga maskat, nga
  kriminelët që vijnë me i plaçkitë, me i vra, me i dhunua ose me bë ndonjë gjë të keqe.
  Kur ta dinë maskat se është në çdo shtëpi një zjarr nuk do ta hapin derën aq lehtë, por
  thonë se po përhapen edhe vëllavrasjet e ndryshme, ai që e ka mendjen me vra ai
  gjithmonë e ka gjetur armën, mos asgjë tjetër pamë edhe para disa ditësh njëra e kishte
  përdorur edhe kazmën për ta vrarë burrin e vet.Mirëpo kjo nuk është problem. Kosova si
  shtet po thonë multietnik i cili nuk është aspak multietnik në kuptimin juridik që e thonë,
  por ka qytetarë të etniteteve të ndryshme që është normale, do të ketë probleme
  gjithmonë me Serbinë që këtu u cek disa herë. Serbia edhe në kohën e turkut ka pasur
  reparte të posaçme bashibozukësh, komitat të armatosur, të paguar mirë dhe të udhëzuar
  si duhet për të bërë krime në shqiptarët e Kosovës.Shpesh herë ka ngjarë dhe raste të tilla
  ka pasur që e kanë vrarë ndonjë serb ata vetë dhe pastaj Serbia e ka hapë propagandën e
  vetë siç e ka zakon që këtë e bënë shqiptarët për ta bind botën e jashtme se ne jemi një
  popull shkatërrimtar edhe nuk duhet të kemi përkrahje prej tij.
  Mua më brengos më tepër faktori i jashtëm i cili u cek edhe këtu pak më herët, i cili
  mund të shkaktojë pasiguri shumë të madhe, nëse nuk zgjidhet problem i Kosovës sipas
  normave ndërkombëtare, sipas ligjit të përgjithshëm, mos asgjë tjetër moral që shumica
  të ketë të drejtën e vetëvendosjes këtu siguri nuk do të ketë. Këtë duhet ta dijë faktori
  ndërkombëtar patjetër. Faktori ndërkombëtar neve po na shtin edhe në telashe me
  Serbinë, që Serbia që ka qenë gjithmonë armik i popullit shqiptar gjatë gjithë historisë ajo
  e tillë është edhe sot, e tillë do të jetë edhe nesër. Tash Serbinë na impunojnë që të ulet në
  anën tjetër të tavolinës dhe të bisedojnë njerëzit tanë me njerëzit e Serbisë se si duhet të
  rregullohet Kosova. Kosova nga e cila Serbia është dëbuar nga forcat shqiptare të
  armatosura, nga lufta paqësore dhe demokratike dhe diplomatike, por kjo dihet se nuk
  duhet të jemi tepër të bindur në forcën tonë dhe t’ia bëjmë qejfin vetes se Serbinë e
  ndoqën nga Kosova NATO-ja, bombat e NATOS të cilat ne nuk i kemi pasur, jo që nuk
  do të guxonim t’i përdorim ,por kur s’kemi çka të bëjmë, ku ta marrim ne që të jemi ajo
  forcë që ta mbrojmë gjithmonë vetveten. Serbia do të bëjë çmos për destabilizimin e
  Kosovës, kurrë nuk do të heqë dorë nga Kosova Serbia, për të keqën e Kosovës, aq më
  tepër ajo do të ketë mundësi në këtë mënyrë të “zgjidhjes” së problemit të Kosovës me
  decentralizimin e pushtetit, me formimin e 10-15 serbive të vogla nëpër Kosovë të cilat

  56
  do të jenë drejtpërsëdrejti të lidhur me Beogradin, të cilat do t’i kenë edhe kufijtë e vet
  dhe të cilat do të jenë në shërbim të Beogradit e jo të Kosovës. Ju faleminderit.

 • Ju faleminderit. Deputetja Myrvete Dreshaj – Baliu e
  ka fjalën, kurse le të përgatitet deputeti Xhelal Canziba.

 • BALIU – I nderuar z. kryesues, kryeministër,
  ministra kolegë deputetë.
  Edhe pse gjendja e sigurisë në Kosovë nuk konsiderohet stabile, ky vlerësim nuk e
  përjashton mundësinë e nxitjes së kapaciteteve të përkeqësimit në periudhën e ardhshme.
  Procesi në të cilin ndodhet Kosova , sidomos tash, pas publikimit të pakos së Ahtisarit ,në
  mundësi që ky vend të jetë shtet me kontroll të kufizuar, hap mundësinë që çështjet të
  mund të provokojnë situatën së paku në dy rrugë të rrezikshme. Së pari reagimet e
  qytetarëve serbë të mbështetura nga institucionet dhe forcat e tjera radikale serbe nga
  Serbia, duke përfshirë këtu edhe mbylljen brenda të ashtuquajtur edhe enklava dhe madje
  duke i shpallur ato edhe zona autonome si dhe reagimet e qytetarëve shqiptarë ndaj
  përkufizimeve të pavarësisë në pakon e Ahtisarit e të krijimit të rrethanave të tjera në
  zona të caktuara të Kosovës. E gjithë kjo do të mund të bartte një përkeqësim të gjendjes
  së sigurisë jo vetëm në Kosovë dhe jo vetëm brenda këtyre dy komuniteteve, por edhe në
  rajon. Meqenëse ndodhemi para rreziqeve të kësaj natyre atëherë do të ishte mirë të
  diskutohet çështja dhe të merrnim përgjigje se a ka kapacitete Kosova për menaxhimin e
  krizave të këtilla, Në të vërtetë a kemi një mekanizëm të përbashkët nga vendorët dhe
  ndërkombëtarët për menaxhimin e krizave nga institucionet politike dhe të sigurisë ato
  vendore dhe ndërkombëtare? A do të ndihemi të sigurt në një mekanizëm të tillë jo vetëm
  ushtarak e policor?. Periudha përmes të cilës pritet të kalojmë na bën të shqetësuar
  përkundër rëndësive të përditshme të KFOR-it dhe të SHPK-së që janë në gatishmëri
  dhe mund të realizojnë një mision të tillë. Renditja e perceptimit të rrezikut të sigurisë,
  ashtu siç është paraqitur në raport, duke mos i klasifikuar ato sipas dimensioneve që në
  hapësirë dhe kohë mund të kërcënojnë gjendjen e sigurisë në Kosovë, nuk na vijnë që
  janë adresuar si kërcënime reale në të cilat mund të përballemi gjatë procesit politik që po
  kalon Kosova. Edhe 7 vjet e sa pas luftës dëgjojmë nga institucionet më të larta vendore
  se në Kosovë veprojnë mekanizma paralele të pushteti që rrezikojnë sigurinë, si gjykatat
  dhe policia e Serbisë,që institucionet tona po i mbajnë në përcjellje dhe në kontroll të
  përhershëm. Ne sot e kësaj dite nuk e kemi një vlerësim të qartë të veprimit të këtyre
  mekanizmave të institucioneve të Serbisë dhe organizatave të ndryshme ilegale të
  paramilitarëve serbë të mbetura pas lufte siç thuhet se veprojnë kohë pas kohe. Pse ka
  mbetur qe 7 vjet e sa një organizim i tillë i forcave radikale serbe, pse është toleruar një
  veprim i tillë nga mekanizmat ndërkombëtarë të sigurisë të instaluar në Kosovë, përse i
  lejohet Serbisë që njësitë e saj të policisë të veprojnë në territorin e Kosovës kur ajo
  është nën protektoratin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara? Ky rrezik paraqet
  kërcënim serioz për sigurinë e qytetarëve të Kosovës dhe nuk mund të jetë as për se
  afërmi i krahasuar me rrezikun e rasteve individuale të izoluar dhe aso çfarë ndodhin në
  gjithë botën. Disa nga ato, kam parasysh gjetjen e armëve në Drenicë etj. Më duket se
  janë sforcuar më shumë për t’i arsyetuar reagimet partiake, mbajtja e armëve është e
  dënueshme, por nuk mund të krahasohet me rrezikun afatgjatë dhe në përmasa rajonale
  që paraqesin strukturat e organizuara ilegale serbe. Raporti që kemi marrë do të mund të

  57
  veçohej edhe për identifikimin e njëanshëm të disa burimeve që paraqesin rrezik në
  Kosovë. Pas luftës kanë vepruar dhe janë identifikuar një varg organizatash fetare
  islamike, të krishtera, ortodokse dhe gjatë kësaj periudhe kanë krijuar strukturat e tyre
  organizative. Në këtë raport lexojmë për rrezikun e vetëm të njërës prej tyre dhe nuk
  thuhet asnjë shembull i veprimit të jashtëligjshëm të saj. Më duket se edhe në këtë drejtim
  raporti do të duhej të ishte më i qartë dhe më bindës. Ju faleminderit.

 • Ju faleminderit. Deputeti Xhelal Canziba, kurse le të
  përgatitet deputetja Gjylnaze Syla.

 • Faleminderit z. kryesues. I nderuari z. kryeministër,
  ministra dhe ju kolegë deputetë.
  Krahas boshteve të tjera kryesore të ekzistencës së një shteti ,ku pa dyshim zhvillimet
  politike, ato në legjislacion, ekonomi apo në kuadrin shoqëror përbëjnë një preokupim
  kryesor, sërish siguria e brendshme dhe e jashtme ..............të qëndrueshmërisë së
  stabilitetit dhe profesionalizmit të institucioneve të specializuara ,mbetet shtylla kryesore
  e ekzistencës fizike si dhe garantimi i kushtetutshmërisë dhe i funksionimit të
  institucioneve demokratike në çdo vend sovran. Me rastin e Kosovës, ndonëse UNMIK-u
  po punon në drejtim të ngritjes së kapaciteteve vendore të drejtimit dhe administrimit të
  shtetit dhe të pushtetit në fushën e zhvillimit të kapaciteteve lokale të sigurisë ,nuk
  vërehet ndonjë zhvillim domethënës dhe perspektivë. UNMIK-u ndërmjet boshtit të
  sigurisë ka ngritur struktura përkatëse policore të cilat përveç komponentit ndërkombëtar
  përfshijnë edhe policinë vendore, e përbërë nga një personel shumetnik. Megjithëkëtë kjo
  nuk është e mjaftueshme për të konsoliduar një mjedis sigurie sipas standardeve të
  kërkuara. Policia ndërkombëtare e cila mban edhe përgjegjësinë kryesore përbëhet nga
  një kontingjent i gjerë dhe përfshin kontribute që vijnë nga shumë shtete, duke filluar nga
  ato të konsoliduara dhe me eksperiencë efektive në këtë fushë, por njëkohësisht edhe nga
  mjaft përfaqësues të vendeve në zhvillim, të cilat nuk kanë mundësi reale të ofrojnë
  ndonjë kontribut esencial, pasi vijnë nga praktika jo shumë domethënëse. Kompozimi i
  kësaj force të përbërë nga më shumë se 50 vende me shumë pak njohuri dhe lidhje me
  rajonin, është një argument më tepër me opinionin e përgjithshëm se efektiviteti i saj
  mungon. Ajo nuk është një strukturë sigurie e integruar në parametra të domosdoshëm.
  sikurse është KFOR-i dhe nuk ka një eksperiencë të mëparshme me operacione të tilla.
  Ndonëse kësaj strukture nuk i mungojnë përgatitja psikologjike dhe trajnimi profesional,
  lidhjet e saj me komunitetin janë të dobëta për shkak të moskuptimit të saj dhe si u duhet
  realitetit dhe shoqërisë kosovare. Këtë argument e përforcon edhe fakti se kohëzgjatja e
  mandatit të qëndrimit të efektivave policore ndërkombëtare nuk krijojnë mundësi reale që
  stafi i këtyre strukturave të operojë me efikasitetin e nevojshëm, prandaj ndodh shpesh që
  ndërhyrjet e të tjerëve të dështojnë dhe të mos parandalojnë dot veprimtaritë e
  paligjshme.
  Nga ana tjetër Kosovës i mungon struktura e një force të saj mbrojtëse të pavarur qoftë
  edhe embrionale, pa dyshim që siguria e saj garantohet sot edhe për një të ardhme të
  papërcaktuar nga KFOR-i, përndryshe nga forcat policore vendore që po vijnë duke i
  profesionalizuar kapacitetet e tyre operacionale. Kosova ende nuk ka një shtyllë të
  qëndrueshme të sigurisë dhe të mbrojtjes kombëtare. Kjo është e kuptueshme për
  periudhën e tranzicionit, por nuk është e justifikueshme që kjo gjendje të zgjatet

  58
  pambarim, por si mundet që Kosova të ndërtojë një të ardhme të sigurt dhe të përmbushë
  detyrimet e saj ndaj faktorit ndërkombëtar, si dhe standardet e kërkuara për përcaktimin e
  statusit përfundimtar kur kriteri themelor për ekzistencën e çdo shteti- korpusi i tij
  mbrojtës është inekzistent. Një Kosovë e pavarur e sigurt dhe e integruar në mënyrë
  absolute. nuk mund të ekzistoj[ si e tillë pa strukturën e saj të pavarur të forcave të
  armatosura. TMK-ja e cila është kthyer më shumë në një njësi të ndërhyrjes me rastin e
  emergjencës civile dhe hapësirës tepër të kufizuar që i kanë lënë ndërkombëtarët, Kosova
  vuan gjithashtu edhe prej së njëjtës gjendje dhe në drejtim të shërbimit të specializuar të
  intelelgjencës që është përqendruar në duar të forcave dhe strukturave ndërkombëtare në
  terren. Kjo është gjithashtu një fushë e rëndësishme e shtetit, mungesa e së cilës
  vështirëson punën e autoriteteve të vetëqeverisjes, pasi mungesa e informacionit të
  specializuar ndikon negativisht edhe në procesin e arritjes së standardeve. Mungesa e
  këtyre pushteteve krijon edhe një imazh të paplotë dhe të paqartë për aftësitë dhe
  kapacitetet menaxhuese të autoriteteve kosovare.që besoj se ndikon edhe në prestigjin
  dhe në kredibilitetin e tyre në mes popullsisë vendore, por edhe para faktorit
  ndërkombëtar. Prandaj procesi i transferimit të pushteteve duhet zgjeruar me kurajo dhe
  në fusha të tilla sensitive. Është e nevojshme që autoritetet kosovare, në bashkëpunim me
  partnerët ndërkombëtarë, kryesisht të autoriteteve të NATO-s dhe të atyre të KFOR-it, në
  terren të fillojnë sa më parë përgatitjet për hedhjen e bazave për ndërtimin e një strukture
  të mirëfilltë ushtarake të Kosovës, si dhe një akademi ku do të përgatiten oficerët dhe
  nënoficerët e një force perspektive. Ngritja dhe përgatitja e një ushtrie profesionale
  kërkojnë kohë, buxhet dhe sakrifica, prandaj duhet filluar pa humbur kohë dhe sa më parë
  të punohet në këtë drejtim. Kjo përpjekje ka nevojë gjithashtu edhe përgatitjen e
  autoriteteve civile, politike dhe administrativo-profesionale për të realizuar kontrollin dhe
  drejtimin civil të kësaj force si dhe ngritjen e departamenteve të veçanta në strukturat e
  institucioneve të përkohshme të cilat do të monitorojnë këtë proces dhe do të hedhin
  themelet e strukturave të specializuara drejtuese të së ardhmes. Është gjithashtu e
  rëndësishme të kuptohet se një konceptim më i plotë i marrëdhënieve në mes autoriteteve
  civile kosovare dhe drejtuesve ushtarakë do t’i shërbente më mirë prezantimit të tyre,
  pasi është i njohur fakti se për shkaqe të njohura historike, por edhe si rezultat i një
  eksperience më të gjerë ndërkombëtare që është e lidhur me rolin e ushtarakëve në
  themelimin dhe ruajtjen e shtetit, përfaqësuesit e TMK-së janë ndër faktorët më të
  respektuar me më shumë reputacion dhe besueshmëri në popullsinë kosovare ,çka do të
  ndikojë pozitivisht në menaxhimin e situatave dhe drejtimin e vendit. Ju faleminderit.

 • Ju faleminderit. Deputetja Gjylnaze Syla, kurse le të
  përgatitet deputeti Ragip Zekolli.

 • Falemidnerit. I nderuari z. kryesues, i nderuari z.
  kryeministër, ministra, të nderuar deputetë.
  I nderuari z. ministër Rexhepi ju faleminderit për raportin tuaj gjithëpërfshirës dhe për
  informata të rëndësishme për gjendjen e sigurisë në vend. Debatin e sotëm për gjendjen e
  përgjithshme të sigurisë në Kosovë e mbështes dhe shpresoj se do të përfundojë me
  kontributin e përbashkët për siguri në vend. Unë plotësisht pajtohem me vlerësimin tuaj
  se gjendja e përgjithshme e sigurisë në vend është stabile dhe e qetë, por për këtë duhet
  falënderuar qytetarët e Kosovës dhe mekanizmat e sigurisë vendore, SHPK-në, TMK-në

  59
  dhe mekanizmat ndërkombëtarë, KFOR-in dhe policinë e UNMIK-ut. Megjithkëtë
  ngjarjet dhe situatat që kërcënojnë dhe sfidojnë sigurinë e përgjithshme dhe atë personale
  mund të krijojnë ndjenjën e pasigurisë, prandaj s’ka dyshim, siguria është prioritet. Të
  nderuar deputetë siguria është rezultat i ndërveprimit të faktorëve nacionalë, rajonalë,
  ndërkombëtarë, socialë dhe ekonomikë, këta faktorë nuk janë të izoluar, por të
  ndërlidhur. Në vazhdim unë do ta trajtoj sigurinë politike, ekonomike dhe trasferin e
  kompetencave.
  Së pari dëshiroj të fokusohem në sigurinë politike, në rëndësinë e qartësimit sa më të
  shpejtë të statusit të Kosovës si faktor i rëndësishëm që ndikon drejtpërdrejt në sigurinë e
  qytetarëve. Shtyrja, vonesa dhe paqartësia për fatin e vendit kanë shkaktuar lodhjen,
  pakënaqësinë dhe pasigurinë e popullit të Kosovës. Përcaktimi real i fatit të vendit nga
  institucionet dhe populli i Kosovës për shtet të pavarur dhe sovran është shumë i
  rëndësishëm, sepse forcon stabilitetin dhe sigurinë e brendshme, kurse kontribuon në
  sigurinë dhe stabilitetin në rajon. Për më tepër hap perspektivën për integrimin në
  Bashkësinë Evropiane. Në të vërtetë statusi i qartë për Kosovën do të përmbushë nevojën
  e Kosovës për zhvillim shoqëror, ekonomik dhe institucional. Në këtë kontekst është e
  domosdoshme që sa më shpejtë të bëhet e qartë përmbajtja e pakos së presidentit
  Ahtisari dhe të merret vendim unik dhe në afatin sa më të shkurtër nga bashkësia
  ndërkombëtare për njohjen e shtetit të Kosovës. Por sfida politike ende mbeten : Veriu i
  Kosovës. ekzistimi i strukturave paralele, i mekanizmave ilegalë, si ato të MUP-it të
  Serbisë edhe pse, siç thuhet në raport ,monitorohen nga SHPK-ja dhe policia e UNMIK-
  ut, krijojnë klimë të pasigurt. Meqë kjo është kompetencë e rezervuar, atëherë kërkohet
  angazhim i shtuar efikas dhe me rezultate konkrete i faktorëve përgjegjës ndërkombëtarë
  dhe i atyre vendorë, janë shqetësuese veprimet e fundit në këtë aspekt.
  Sa i përket sigurisë ekonomike ajo është e ndërlidhur me atë politike, mungesa e
  zgjidhjes më të shpejtë, zgjatja e kohës për zgjidhjen e problemeve të papunësisë, atyre
  sociale dhe kualitetit të jetës, për shkak të mos zhvillimit të ekonomisë ,krijojnë ndjenja
  të pasigurisë për të ardhmen e vendit. Po aq sa na duhet siguria politike, po aq na duhen
  stabiliteti ekonomik dhe sundimi i ligjit , i cili krijon stabilitet edhe më të madh politik.
  Nuk mund të ketë siguri të qëndrueshme pa zhvillim ekonomik, varfëria gjendja e rëndë
  ekonomiko-sociale, e pensionistëve, invalidëve të luftës, papunësia e të rinjve, familjet e
  të zhdukurve, janë burimet potenciale për keqësimin e situatës së sigurisë.
  Sa i përket transferimit të kompetencave, suksesi në bartjen e kompetencave dhe
  formimin e Ministrisë së Punëve të Brendshme janë evidente, si dhe puna e suksesshme
  e Shërbimit Policor të Kosovës, me gjithë se autorizimet e Ministrisë së Punëve të
  Brendshme janë të kufizuara dhe bartja e përgjegjësive në fushën e policisë në
  funksionimin e SHPK-së duhet përshpejtuar dhe funksionalizuar. Duke përgëzuar
  Ministrinë e Punëve të Brendshme për masat e parapara, për më shumë siguri në vend
  dhe me qëllim që të kontribuojnë në angazhimet e mëtejme të përbashkëta, konsideroj se
  janë të nevojshme edhe këto masa: vizioni i qartë për sigurinë, përpilimi i politikave të
  sigurimit, infrastruktura ligjore dhe procedurale ku do të veçoj Ligjin për policinë, Ligjin
  për grumbullimin e armëve, Ligjin për mbajtjen e armëve.
  Rritja e nivelit të edukimit dhe profesionalizimit të SHPK-së, efikasiteti i sektorit të
  sigurisë, por edhe të mbikëqyrjes së tij demokratike dhe krijimi i shërbimti inteligjent
  profesional.

  60
  Të nderuar deputetë edhe pse përgjegjësia për siguri bie mbi KFOR-in, policinë e
  UNMIK-ut, SHPK-në dhe TMK-në ,me gjithë atë është përgjegjësi e të gjithë neve,
  pozitës dhe opozitës, Qeverisë, Kuvendit, shoqërisë civile, mediave dhe qytetarëve të
  Kosovës. I ftoj të gjitha komunitetet e sidomos komunitetin serb që të marrë pjesë në
  ndërtimin e institucioneve demokratike të Kosovës. Nevojitet bashkëpunim i ngushtë dhe
  bashkëveprimi i të gjithëve që Kosova të jetë vend i sigurt për të gjithë qytetarët e saj dhe
  kontribuues i paqes dhe sigurisë në rajon, Evropë dhe në botë. Ju faleminderit.

 • Ju faleminderit. Deputeti Ragip Zekolli e ka fjalën,
  kurse le të përgatitet deputetja Zylfije Hundozi.

 • Faleminderit z. kryesues. I nderuar kryeministër,
  ministra e në veçanti ministër i Punëve të Brendshme. Ju faleminderit që e keni paraqitur,
  mirëpo unë do të mundohem , të paktën, të prek dy – tri gjëra të cilat nuk janë thënë në
  raport . Mendoj që do t’i kontribuojnë kësaj çështjeje, e cila është tejet e ndjeshme edhe
  për momentin, por edhe për rrethanat në të cilat ndodhet Kosova.
  Çështja e parë,në të cilën dua të fokusohem, mendoj se do të ishte mirë që në raport të
  ekzistonte një pasus për trafikimin e qenieve njerëzore, përkatësisht prostitucionit .Edhe
  pse Qeveria ka krijuar Zyrën e kryeministrit dhe në çdo ministri, por për fat të keq unë
  po lidhem vetëm me një sondazh në mjetet e informimit në kohët e fundit që kjo çështje
  në Kosovë është në rritje, ndërsa prin Prizreni. Më vjen keq që them kështu, por është një
  raport prej 500 m2, ku ndodhet edhe Shërbimi Policor i Kosovës dhe stacioni i
  autobusëve edhe një qendër dhe vërtet para syve tonë ndodhin këto gjëra që mendoj që do
  të ishte mirë të jemi shumë më të organizuar në këtë drejtim.
  Çështja e dytë për të cilën mendoj se duhet të ekzistojë një bashkëpunim më i mirë është
  bashkëpunimi i policisë së komunitetit e sidomos ky bashkëpunim të jetë me shkollat, në
  turnet e pasdites ku bëhet mësimi i pasdites dhe ju përgëzoj z. ministër për një çështje që
  mendoj është tejet e rëndësishme edhe pse e keni thënë këtë rast, por dashtë e pa dashtë
  duhet pranuar se ekziston një ekstremizëm islamik, ndoshta edhe brenda vet faktorit
  islam që është apo nuk është e dhimbshme duhet të thuhet, sepse janë gjërat të cilat
  kanë ndodhur dhe ndoshta me një preventivë mund të kalohen këto. Më e dhimbshmja e
  të gjitha këtyre është edhe vetë raporti se në këtë situatë pse vërtet nuk po mund t’i
  gjejmë shkaktarët e krimeve, pse ata nuk po dënohen para drejtësisë apo edhe pse kur
  denohen. Ju lutem ato dënime janë aq të vogla sa nuk mund të zihen në gojë. Ju
  faleminderit!


  KRYESUESI I SEANC
 • Ju faleminderit! Zylfije Hondozi për
  momentin nuk është këtu. Deputeti Hydajet Hyseni Kaloshi e ka fjalën.

 • Ju faleminderit z. kryesues, po pres pak derisa të
  dalë ministri. Pse thashë këtë se e kisha ndërmend ta përshëndes, po i përshëndes
  përfaqësuesit e tjerë të Qeverisë, kryeministrin, dhe që në fillim duhet të them edhe unë
  se Raporti i prezantuar edhe mua më duket se është një raport i thekët. A ishte kështu
  apo jo? Megjithatë edhe si i tillë i thekët e goxha thekër, ky raport, megjithatë,
  përfundon se gjendja e sigurisë në Kosovë është solide, është e qetë , e kënaqshme, me

  61
  ndonjë ndjeshmëri. Unë ndihem mirë kur është kështu dhe vërtet Kosova meriton
  lëvdata për këtë nivel të sigurisë, duke pasur parasysh vakumin ligjor e institucional në
  të cilin po jetojmë qe sa kohë. Ata që kanë kontribuar në këtë nivel meritojnë edhe
  mirënjohje. Unë i përgëzoj të gjithë ata që punojnë në ruajtjen e sigurisë dhe avancimin e
  saj.
  Megjithatë, mendoj që gjendjen duhet ta shikojmë seriozisht dhe në gjithë
  kompleksitetin e saj, por edhe gjithë dimensionet e saj. Megjithatë, mendoj që vend për
  vetëkënaqësi nuk duhet të ketë. Gjendja e sigurisë në Kosovë shpesh është dukur e qetë
  dhe më vonë shumë shpejtë jemi detyruar të pranojmë se megjithatë ishim nxituar në
  vlerësime.
  Nuk mund të themi se gjendja është e kënaqshme nëse ne kemi lajme indice se rreth
  Kosovës, jashtë Kosovës, shpesh edhe në Kosovë përgatiten plane përbindësh për
  Kosovën, ato ose duhet të demantohen ose duhet të merren seriozisht. Z. ministër dhe
  rreziqet të cilat janë përfshirë, mendoj duhet parë në rendin që ato përfaqësojnë vërtet.
  Nuk më tingëllonin bindshëm potencimi ashtu siç është bërë në Raport i ashtuquajturit
  ekstremizëm islamik. Është e ekzagjeruar, ka tendenca për t’ia mbathur Kosovës një
  sindrom të tillë. Nuk them se nuk ka pasur përpjekje për ta shartuar në Kosovë edhe një
  polip të tillë, por megjithatë është fakt i njohur dhe duhet afirmuar se në Kosovë nuk ka
  ndezur një ekstremizëm i tillë dhe nuk mund të ndezë kurrë, sepse është imuniteti i
  posaçëm që ka populli i Kosovës, është tradita e lashtë e bashkëjetesës, e tolerancës
  edhe të feve të ndryshme , bile edhe e etnive të ndryshme , të cilën ne nuk e kemi
  afirmuar dhe duhet ta afirmojmë këtë aspekt pozitiv që është dëshmuar dhe gjatë këtyre
  kohëve, por nëse duhet të flitet për ekstremizmin fetar të mos i harrojmë edhe
  ekstremizmat e tjerë. z. ministër, nuk janë më pak të rrezikshëm, përkundrazi edhe në të
  kaluarën tonë të freskët janë do fundamentalizma të tjerë fetarë që janë dëshmuar si
  vërtetë tepër të rrezikshëm jo vetëm për popullin shqiptar, por edhe për popujt e tjerë
  në Kosovë.
  Nuk më duket në rregull po ashtu që kur përmenden organizatat e ndryshme inteligjente,
  kuaziintelegjente që të futen në një thes dhe t’u ndajmbathen të gjitha edhe instrumentet
  e kërcënimit. Ne nuk kemi dëgjuar asnjë, ta zëmë për njërin prej tyre se ka përdorur
  instrumente të tilla. Le t’i vihet secilit ajo që ka, por jo të përzihen dhe të identifikohen të
  gjithë. Dhe këtu mendoj se do të duhej pak më shumë të flasim për strukturat e vjetra, të
  cilat ne gabimisht po i quajmë struktura paralele, duke i tërhequr dofarë paralelesh në do
  kohë të tjera. Strukturat e vjetra janë të vjetra dhe të vjetërsuara të rrezikshme, sepse janë
  dëshmuar të rrezikshme. Asnjë ngjashmëri nuk mund të ketë me format e ndryshme të
  vetorganizimit që kanë pasur edhe efektet dhe përkrahjen e duhur. E njëjta gjë më duket
  se është dhe ndihem mirë që ky debat nuk u fokusua vetëm në të ashtuquajturin rast të
  Shtuticës e të tjera, është një nga rastet. Në Kosovë ka pasur shumë raste të tilla dhe
  mendoj që do të duhet parë mirë arsyet pse ndodhin fenomene të tilla dhe nuk duhet
  lejuar që të përdoret kjo në një funksion që ka qenë po ashtu konstant e njëfarë
  demonizimi i Drenicës. Ne nuk po e afirmojmë faktin që është shumë domethënës, që
  Drenica edhe përkundër asaj që ka përjetuar dhe e ka përjetuar veçanërisht, megjithatë
  është rajoni ose zona me siguri më të lartë në Kosovë, me nivel më të ulët të dhunës e
  kriminalitetit. U takon institucioneve profesionale që ta afirmojnë dhe vlerësojnë pse
  ndodh kjo. Është një konkluzion që është shumë domethënës për Kosovën dhe të
  ardhmëni e saj.

  62
  Për mua më shqetësuese armët jashtë Kosovës se armët që eventualisht kanë mbetur
  nga një luftë për fat të keq ende jo krejtësisht e përfunduar dhe e kurorëzuar me ato që
  edhe synon ky popull.
  Edhe protestat si një nga shkaqet rrezikshme të “ Vetëvendosjes” të veçuara duke
  harruar fenomene të tilla edhe të tjerët. Në Kosovë ka pasur edhe protesta të tjera,
  vazhdimisht bëhen: bllokada rrugësh e tjera. Pse harrohen ato? Ngjarjet e marsit ju e
  dini i kanë provokuar pikërisht ngjarjet e tilla dhe jo protestat e “Vetëvendosjes”.
  Qëndrime me kute të ndryshme që kanë qenë sindrom i së kaluarës kurrë nuk i kanë
  shërbyer vendosjes së një gjendje të dëshiruar të sigurisë në Kosovë.
  Unë dëshiroj vërtet që gjendja e sigurisë të jetë ashtu siç është thënë, por megjithatë nuk
  mendoj se duhet ta harrojmë faktin se Kosova deri diku po kriminalizohet, bandat po
  bëjnë ligjin, ajo që u tha pak më parë fenomenet si prostitucioni, narkomania,
  alkoolizmi, e të tjera janë në rritje dhe ne duhet t’ua brejmë rrugët që në fillim.
  Megjithatë mendoj se nuk duhet ta nënçmojmë edhe një fakt. Ne mburremi që rinia jonë
  është ndoshta në nivele të larta të përdorimit të internetit e tjera, por po e harrojmë një
  fakt se shumica e fëmijëve të Kosovës luan conterstrajk. Ku çon kjo dhe çka bëjnë
  institucionet tona që të pengojnë në një mënyrë intoksimin e tillë të brezave që po
  vijnë. Megjithatë unë pajtohem me ju z. ministër se një nga faktorët kryesorë të
  destabilizimit eventualë të Kosovës qëndron në zhgënjimin eventual të popullit të
  Kosovës. Është rrezik serioz dhe potencial, por nuk të mjaftohemi vetëm me kaq, duhet
  edhe të shkojmë tutje. Çka e shkaktoi këtë zhgënjim të cilin ne veç po shohim? Thotë
  një shkrimtar anglez: “Ruajuni shpërthimit të njerëzve të durueshëm”. Në Kosovë kjo
  është dëshmuar disa herë. Ky popull duron shumë, por kur zhgënjehet keq, atëherë edhe
  shpërthen keq. Kush e ka përgjegjësinë që ky popull është vënë në një situatë të tillë? A
  jemi të gjithë pjesëmarrës në të, me euforinë që kemi krijuar shpesh pa mbulesë. Pastaj,
  a i ka kontribuar kësaj edhe ajo që u bë me procesin negociues. Si ta kuptojnë tash atë
  ofertën agresive që u prezantua me shumë pompë? Ku janë këtu tash ato fitoret me
  runda e tjera për të cilat flisni? Çka bëmë me të ashtuquajturat decentralizime e tjera? A
  mos ishin detonatorë të destabilizimit të ardhshëm, po instrumentalizimi që po
  dëshmohet i rrezikshëm i komunitetit serb në Kosovë, a nuk u legjitimua edhe duke i
  ulur ata në anën përballë Kosovës në tavolinën e bisedimeve dhe nuk është vetëm
  përgjegjësi e përfaqësuesve të Kosovës zonja e zotërinj?Është përgjegjësi edhe e
  faktorëve ndërkombëtarë që kanë pasur përvojë, kanë parë se janë të informuar se ku
  çon kjo. Ka qenë edhe e paralajmëruar. Këtë rrezik nuk mundemi ta nënçmojmë zonja
  dhe zotërinj. Dhe e theksoj këtë jo për të alarmuar, por që megjithatë të shikojmë ku
  jemi dhe të mos lejojmë të na përsëriten situatat si në të kaluarën, ta parandalojmë të
  keqen, t’i biem drurit e gurit tash që të mos na ndodhin raporte ose oferta që mund të
  jenë zhgënjyese dhe të rrezikshme për të gjithë në Kosovë. Ende ka kohë, por duke e
  futur kokën në zall nuk mund të japim përgjigjet e duhura.


  KRYESUEISI I SEANC
 • Ju faleminderit z. deputet, Zylfije
  Hondozi e ka fjalën, le të përgatitet deputeti Behxhet Brajshori

 • Z. kryesues, z. kryeministër, ministra të
  pranishëm, kolegë deputetë,

  63
  Debati i sotëm për gjendjen e sigurisë në Kosovë në këtë kohë kaq të ndjeshme për
  Kosovën është më se i qëlluar. Është e dukshme që prej se është formuar Ministria e
  Punëve të Brendshme dhe është bërë transferimi i disa kompetencave, situata e sigurisë
  është gjithnjë e më e mirë. Nga Raporti i dhënë mund të kuptohet se gjendja e sigurisë
  është e qetë dhe stabile dhe pse nuk është ideale, falë disa rasteve sporadike.
  Rasti më i freskët ishte kontrabandimi i një sasie të madhe të drogës të fshehur në kuti
  të ngjyrës dhe që i ka kaluar dy pikat doganore pa u zbuluar fare dhe është bartë nëpër
  tërë territorin e Kosovës. Nëse merret parasysh se në Kosovë hyjnë lirisht pjesëtarët e
  sigurimit sekret serb, gjë që e kanë pohuar edhe ata vetë dhe që prezenca e tyre në
  vendin tonë paraqet një rrezik permanent të provokimeve të incidenteve të ndryshme,
  të cilave shpesh nuk i është gjetur autori, kur dhe destabilizimit të situatës së
  përgjithshme. Çka është më e keqja formojnë në imazh të keq për Kosovën në sytë e
  bashkësisë ndërkombëtare. Kjo na tregon se pika më e dobët janë kufijtë e Kosovës dhe
  angazhimi i shtuar i organeve të sigurimit duhet të jetë aty. Sa i përket sigurisë së
  brendshme ajo çdo ditë është duke u përmirësuar dhe një sërë aksionesh të suksesshme
  të organeve të sigurisë kohëve të fundit na japin shpresë dhe zgjojnë optimizëm se
  Kosova po bëhet vendi gjithnjë më i sigurt për të jetuar. Sfida më e madhe për organet e
  rendit do të jetë koha pas shpalljes të statusit të Kosovës gjatë së cilës pritet që të ketë
  pakënaqësi edhe nga ana shqiptare dhe ajo serbe. Nga grupet e ndryshme njerëzish e
  sidomos mundësia që në Veri të Kosovës të ketë trazira nga ana e strukturave paralele
  ose akte të tjera të njëanshme. Është e madhe kur dihet se pala serbe asnjëherë nuk ka
  dashur të integrohet në institucionet e Kosovës dhe është kundër pavarësisë së saj.
  Përgatitjet që i kanë bërë organet e rendit, gjegjësisht plani strategjik për veprim, për
  këtë kohë janë për t’u lavdëruar dhe të krijojnë ndjenjën se gjendja e sigurisë edhe
  atëherë do të jetë në nivelin e duhur.
  Pjesa në Raport për ekstremizmin islamik nuk e ka vendin në të, se në Kosovë nuk
  mund të thuhet se ka ekstremizëm islamik, por mund të thuhet se ka një intensifikim të
  veprimtarive fetare të një grupi të vogël të njerëzve në Kosovë që në krahasim me
  periudhën e socializmit kur nuk kishte fare aktivitete fetare te na duken si një
  ekstremizëm. Kësi kualifikimesh nga ana jonë kur e tërë propaganda serbe në Perëndim
  është e përqendruar të na barazojë me ekstremistët islamikë ,janë të dëmshme dhe janë
  shkruar pa u analizuar mirë situata faktike në Kosovë. Ju faleminderit!

  KRYESUEISI I SEANC
 • Ju faleminderit! deputeti Behxhet
  Brajshori e ka fjalën, përgatitet deputetja Nekibe Kelmnedi


 • I nderuari Z. kryesues, kryeministër, ministra
  dhe të nderuar kolegë deputetë
  Unë e përgëzoj ministrin për Raportin që e ka sjell në Kuvend dhe natyrisht që në
  fillim, po ashtu e përgëzoj Shërbimin Policor të Kosovës për veprimet e suksesshme
  kohëve të fundi natyrisht në Kosovë në eliminimin e dukurive të caktuara negative që
  janë paraqitur.
  Që në fillim të Raportit konstatohet se gjendja e sigurisë në Kosovë vazhdon të jetë e
  qetë dhe stabile dhe nuk kemi asnjë arsye ndoshta asnjëri prej nesh të mos besojmë në
  masë të caktuar që kështu është dhe kështu duhet të jetë. Mirëpo, natyrisht është me

  64
  atë ndjenjën se gjithmonë mund të jetë në gjendje edhe më të mirë, gjithsesi edhe më
  stabile.do ta komentoja raportin të nderuar kolegë, por do të bëja tri katër sugjerime të
  cilat mendoj se mund të ndikojnë në përmirësimin e mëtejmë të gjendjes së sigurisë në
  Kosovë. Sugjerim imi i parë do të jetë - nevoja e investimeve në ngritjen e bazës
  materiale të Shërbimit Policor të Kosovës dhe të të gjitha institucioneve të tjera që merren
  me ruajtjen e rendit dhe të sigurisë në Kosovë. Nëse do të kemi ndonjë investim më të
  madh në të gjitha aspektet në këto segmente, qoftë në ngritjen e bazës së drejtpërdrejtë
  materiale , apo të pajisjes së Shërbimit Policor të Kosovës me pajisje teknike të
  nevojshme për zbulimin e rasteve, gjendja e sigurisë do të jetë dukshëm më e mirë.
  Sugjerimi i dytë do të jetë: investimet në ekonomi. Nëse arrijmë ta kemi një shkallë më
  të lartë të zhvillimit ekonomik, do të kemi një mirëqenie më të madhe shoqërore dhe në
  këtë drejtim natyrisht do të kemi një gjendje të sigurisë shumë më të mirë, sepse do të
  eliminoheshin sfidat të cilat janë thënë në raport sikur që është gjendja e rëndë
  ekonomike dhe sociale dhe sfidat tjera, të cilat mund ta provokojnë situatën. Duhet të
  jem i sinqertë se një gjë e tillë mund të ndodhe në kushtet e rënda sociale dhe
  ekonomike. Prandaj, këta dy faktorë janë të lidhur njëri me tjetrin, investimet në bazën
  materiale në Shërbimit Policor të Kosovës dhe investimet ekonomike në përgjithësi do te
  ndihmojnë njëri tjetrin.
  Sugjerimi i tretë do të ishte: eliminimi i domosdoshëm i strukturave paralele.
  Të nderuar kolegë. Asnjë shtet në botë nuk do të lejojë veprime e strukturave paralele
  në vendin e vet. Këtë duhet ta bëjë Shërbimi Policor i Kosovës bashkë me Policinë e
  UNMIK-ut dhe organet e tjera të rendit dhe të sigurisë dhe
  Sugjerimi i katërt do të ishte ngritja e efektivitetit të organeve të gjyqësisë. Nëse nuk
  do të kemi një efektivitet sa duhet të organeve të gjyqësisë lëndët do të na mbesin edhe
  nëse dorëzohen nga Shërbimi Policor i Kosovës në organet e Prokurorisë dhe të
  gjyqësisë ato do të na mbesin të pazgjedhura dhe si të tilla do të krijohet bindja se
  askush nuk mund të dënohet. Ju faleminderit!

  KRYESUEISI I SEANC
 • Ju faleminderit! Deputetja Nekibe
  Kelmendi e ka fjalën, le të përgatitet deputeti Gjergj Dedaj

 • i nderuari Z. kryesues, i nderuari Z. kryeministër
  e ministër, te nderuar kolegë deputetë,
  Unë jo vetëm që e kam dëgjuar sot drejtpërdrejt Raportin e ministrit të Punëve të
  Brendshme, por edhe e kam lexuar me vëmendje. Për aq kohë të shkurtër të ushtrimit të
  funksionit të Ministrit të Punëve të Brendshme për aq kompetenca sa ka kjo
  Ministri.Vlerësoj se kjo ministri ka arritur që autoritetin e institucionit të Ministrisë të
  Punëve të Brendshme ta ngris në një shkallë të lakmueshme si dhe e ka ngritur edhe
  autoritetin e Shërbimit Policor të Kosovës, i cili tani nuk është me nëpër restorante e
  kafe, por është në të gjitha rrugët dhe në të gjitha këndet e qyteteve të Kosovës gjithnjë
  në shërim të popullit dhe për ruajtjen e rendit dhe të qetësisë. Nuk presim më shume të
  dhëna konkrete në Raportin e Ministrit të Punëve të Brendshme, sepse me të dhëna më
  konkrete mendoj se as që disponon për faktin se ekzistojnë shërbime të UNMIK-ut, të
  cilat më shumë merren me gjëra konkrete dhe nga ana tjetër të dhënat më konkrete, do
  ta dëmtonin angazhimin e policisë së SHPK-së, Policisë së UNMIK-ut, KFOR-it e të

  65
  tjerëve për zbulimin e kryerësve të krimeve të raportuara dhe të sfidave të raportuara në
  Raportin e ministrit të Punëve të Brendshme.
  Nuk pajtohem me disa diskutues ,apo me disa diskutime të deputetëve, kur Raportin e
  shtrembërojnë dhe e nxisin popullatën në mosrespektimin e institucionit ,siç janë
  Ministria e Punëve të Brendshme dhe Shërbimi Policor i Kosovës. Ne, sot nuk po
  debatojmë për krimet dhe luftimin e krimeve i cili nuk i përket vetëm Ministrisë së
  Punëve të Brendshme, por u përket edhe institucioneve të tjera dhe organeve të tjera të
  ndjekjes penale. Ne sot po diskutojmë dhe po debatojmë këtu për gjendjen e sigurisë dhe
  me shume realitet është thënë në Raportin e ministrit të Punëve të Brendshme se gjendja
  e sigurisë është e mirë, është e kënaqshme për rrethanat në të cilat ne jetojmë, punojmë
  dhe veprojmë këtu në Kosovë. Diskutimin tim do ta përfundoj me apelin që ta
  ndihmojmë SHPK-në dhe të mos nxisim me fjalimet dhe me retorikat tona të ashpëra
  trazira te popullata, sidomos tani kur vërtet gjendemi para sfidave të mëdha, por kemi
  përballuar edhe më shume, do t’i përballojmë edhe këto sfida dhe nuk do të lejojmë që
  angazhimin tonë shumëvjeçar të gjithë popullit dhe të gjitha strukturave e të të gjitha
  partive, ta humbim duke krijuar trazira mu në momentin kur pritet një raport shumë i
  rëndësishëm për Kosovën. Ju faleminderit!


  KRYESUEISI I SEANC
 • Ju faleminderit! Deputeti Gjergj Dedaj
  e ka fjalën, le të përgatitet deputeti Xhezair Murati

 • Ju faleminderit shumë Z. kryesues, z. Kryeministër,
  ministra ,deputetë
  Rregullisht jam në dilemë gjatë këtij debati a me marrë fjalën a jo, por përkundër
  dëshirës së shumë deputetëve këtu vendosa ta marr fjalën dhe do të vazhdoj edhe në
  vitin 2007 të jem një deputet i mërzitshëm edhe t’u kontribuoj sa mund dhe sa di
  proceseve siç ishim pjesë e të gjitha lëvizjeve që kanë ndodhur në këto dy dekadat e
  fundit në Kosovë në të gjitha segmentet e jetës. Mund te kem edhe besoni se kam
  respekt për ministrin Rexhepi, por kjo nuk do të thotë që duhet me e përshëndetur këtë
  raport, sepse ma shumë është një raport përshkrues i ngjarjeve të cilat kanë ndodhur në
  Kosovë që i kemi lexuar në gazeta e kemi parë në media, i kemi parë në jetën e
  përditshme e po të quhej raport, do të ishte raport atëherë ka qenë dashur ndoshta që
  ministri i Brendshëm Rexhepi të na tregonte për rezultatet e hetimeve, rezultatet e gjetjes
  dhe arrestimit të kryerësve të veprave të ndryshme që kanë ndodhur në Kosovë. Është e
  vërtetë që prej luftës e deri më sot në Kosovë ka afër, nuk e di shifrën e saktë se
  ndodhin vrasje po thuajse çdo ditë rreth 1000 të vrarë në Kosovë dhe tash quhet se
  situata shumë stabile, shumë e qetë në një Kosovë të vogël me 11 mijë metra katrorë me
  një Kosovë që del pas lufte do me thënë me mjaft vuajtje dhe tragjedi. Unë mendoj se
  është e papranueshme bile shpeshherë mundem me thënë se është edhe mëkat. Po ashtu,
  “ju përgëzoj” për një rezultat spektakular që keni dashur ta bëni për marketing në
  Shtuticë të Drenicës, ku kam pasur nderin dhe kam nderin që ata djemë personalisht t’i
  njoh dhe nuk ma merr mendja dhe nuk jam asnjëherë i bindur se edhe pse mund të
  zhvillohet ndonjë proces i montuar për politikë ndoshta ndaj tyre më shumë është d.m.th.
  si një rast për marketing që dikujt iu ka dashur që edhe ta njollosë Drenicën edhe
  Kosovën, sepse po të hyni në çdo fshat në Kosovë edhe në çdo familje ndoshta edhe në

  66
  fshatrat serbe do të gjeni mbetje të luftës -armë të ndryshkura, të hedhura, të gjuajtura
  edhe tash shumë bukur i kishit rregulluar për një fotografi, për një marketing anti Kosovë
  . Unë mendoj se një gjë të tillë ka qenë dashur ta bëni edhe në fshatin Babimost kur
  është vrarë polici i SHPK-së edhe ato armë që i keni marr prej serbëve është dashur
  edhe ato po ashtu t’i fotografoni edhe të bëni , d.m.th. t’i bëni publike . Mendoj se nuk e
  kemi pasur atë kurajë dhe atë guxim dhe se është shumë keq.
  Sa i përket se nuk dua me hy në detale të Raportit, unë nuk jam specialist as nuk jam
  marrë me këto çështje asnjëherë në jetë, por sa i përket çështjes së lëvizjes “
  Vetëvendosja “shoh që e kini një ton të averizionit ndaj atyre protestave që mendoj që
  kanë qenë shumë dinjitoze dhe shumë të qeta. Shihni protestat që bëhen nëpër qendrat e
  ndryshme dhe metropolit të Evropës kur shkelet vullneti ose shkelet premtimi i
  qeveritarëve mund me thënë se janë pesëdhjetë herë më të vrazhdëta ose mund te thëm
  që ndoshta me qindra here më të vrazhda. Mund t’i shihni çdo mbrëmje e shpeshherë
  nëpër media se si protestojnë qytetarët e atyre vendeve kur shkelen dhe fyhen të drejtat
  dhe premtimet që ua japin qeveritarët për çështje të caktuara. Unë mendoj se nuk
  qëndron që, siç thotë populli me bo hop para se me e kërcye murin, edhe vlerësimi i
  kryeministrit Çeku në takim me z. Ryker që thotë se ju siguroj që nuk do të ketë
  protesta dhe trazira pa marrë parasysh statusin politik të Kosovës. Unë ju them këtu
  shumë bindshëm nuk e di se është për ju është qesharake, sepse shpeshherë po ju shoh
  gjatë këtij debati se po qeshni dhe kam dëshirë t’ju shoh gjithnjë të gëzueshëm dhe
  duke qeshur, sinqerisht po ju them, mirëpo është mirë me qeshë në fund të këtij procesi
  dhe kjo mua aspak nuk po më pengon, sa po më pengon se d.m.th. po jepni premtime
  paushall, pa e ditur se si do të sillet populli i Kosovës ose nuk keni informacione nëse
  shkelet vullneti politik i qytetarëve të Kosovës. siç është pavarësia e plotë e Kosovës.
  Unë jam plotësisht i bindur se nuk jemi duke u marrë seriozisht me këtë çështje, e kemi
  lënë çështje shumë periferike- çështjen e statusit. Dje Këshilli i Evropës debatoi edhe
  nxori një rezolutë për Kosovën, sot presidenti Ahtisari para Grupit të Kontaktit e qet,
  d.m.th. pakon propozimin për Kosovën, na merremi me këtë çështje, d.m.th. ose me
  çështje të tjera Kuvendi i Kosovës që janë krejtësisht që kanë kohë për me u marrë pak
  ma vonë tue iu shmangë çështjeve kruciale , substanciale që është çështja e statusit të
  Kosovës, çështja e Kushtetutës së Kosovë, çështja e simboleve shtetërore, çështja e
  zgjedhjeve, d.m.th. nuk dëshironi me hy në problemet me të cilat po ballafaqohen dhe
  duhet të ballafaqohen qytetarët e Kosovës. Unë nuk dua me thënë diçka tjetër më shumë
  ndoshta për këtë, një fjali që e keni cekë aty për një organizatë , ajo nuk është organizatë
  WAHABBI, por lëvizja e WEHABBI, ndoshta e keni përkthyer, nuk po dua me
  prejudikua prej ku e keni përkthye është çështje juaja ajo është një lëvizje ideologjike,
  një sekt fetar, por jo organizatë dhe unë mundem me thënë si pjesëtar i një besimi
  katolik që populli që është shumicë absolute i besimit mysliman asnjëherë në historinë
  e vet , as në të kaluarën e as në të tashmen dhe i sigurojë miqtë tanë ndërkombëtarë se
  asnjëherë nuk do të kemi parashenja dhe lëvizje të tilla të cilat do të pinë ujë në Kosovë,
  por jemi treguar shpeshherë posaçërisht besimtarët që janë shumica të besimit
  mysliman edhe më katolikë se katolikët sa i përket respektimit të bashkësisë
  ndërkombëtare dhe për këtë mendoj se është fyese. Është mirë që ajo të hiqet nga
  Raporti. Ju faleminderit shume.  67

  KRYESUESI I SEANC
 • Ju faleminderit z. deputet! Deputeti
  Xhezair Murati e ka fjalën ,le të përgatitet deputetja Qibrije Hoxha e fundit

 • G. Predsedavajući uz poštovanje prisustva premiera
  Qekua, g.ministara koji su danas tu i kolege poslanika. Imam jednu zamerku,da kada
  analiziramo ovaku ozbiljnu temu u ovakom ozbiljnom političkom trenutku, nije
  dovoljno prisustvo poslanika u sali da bih političke partije trebale da razmisle o
  disciplini prisustva poslanika kada se raspravljaju neke teme koje su, kao ova jedna od
  izuzetno značajnih. Ovaj i ja sam jedan od onih poslanika koji nije planirao da se javi
  danas za diskusiju, ali upravo ovaj odeljak o kojem je dosta kolega mojih govorilo koji
  je posvećen navodno Islamskom ekstremizmu. Ja prvo moram da pohvalim izveštaj koji
  je uradilo Mnistarstvo, sažet je obuhvatan i ja u ime Grupe koju predstavljam
  zahvaljujem Komisiji za bezbednost koja je dosta ozbiljno radila i pre formiranja našeg
  Ministarstva, ali kažem spada u one koje ću ovde argumentovani da na Kosovu medju
  pripadnicima muslimanske vjeroispovesti nema ekstremizma ni u onoj najmanjoj meri
  koji bi bio uzročnik nekakve destabilizacije ili ovaj lošeg bezbednosnog stanja o čemu
  su i dosta mojih kolega govorilo. Takodje, pored WEHABBIZAM koji se ovde pominje
  ima negde nekih članova ovog pokreta ali sigurno mnogo manje nego u drugim
  zemljama, nego u drugim sredinama i jest on evidentiran, ali sigurno ne spada u onu
  opasnost kako bih neki želeli. Zašto sam govorio ovo. Naime, ako bi smo mi posvetili
  veću pažnju analizi islamskog eksretmizma na Kosovu samo bi smo išli na ruku onima
  koji veoma često ovo toliko uveličavaju da pokušavaju da ubede medjunarodnu
  zajednicu da je islamski fundamentalizam jedna opasnost po sve druge na Kosovu što
  nije istina što i dosadašnja situacija pokazala što i ovaj, nedavno čak u Savetu Evrope
  jedan predstavnik u jednoj delegaciji našeg severnog suseda u Savetu Evrope je govorio
  o islamskom ekstremizmu na Kosuvu, a on predstvalja partiju koja je vodila sve ratove
  na prostorima bivše Jugoslavije. Dalje, predstavnici pravoslavne crkve na Kosovu daju
  izvore o islamskom ekstremizmu na Kosovu a uopšte ne vodeći računa da su oni
  uzročnici nekog verskog ekstremizma, dakle ko će o kome a neko o poštenju ako je
  već kontrola bezbednog stanja na Kosovu, ja ponovo kažem da Kosovska policijska
  služba prema svim analizama koje imamo, prema anketama gradjana koje su izvršene
  spada u onu državnu strukturu koja ravradjuju punu pažnju gradjana i ja se pridružujem
  kolegama koji su danas predložili, mislim da je to kolega Brajshori, da mi dobro
  razmislimo na koji način da uzvratimo materijalno makar simbolično da nagradimo ovu
  službu koja postaje sve više profesionalna i koja izuzetno profesionalno obavlja poslove
  radih kojih je iabrana. Ja bih takodje pomenuo, što se tiče sredine nedavno nakon
  poseate konsultataivnog saveta naše Skupštine, dakle mesto Rečane kod Prizrena,
  nakon poseste tog mesta, prije toga od premijera Qeukua, nakon posete od strane nekih
  ministara naše Vlade, nakon ocena o izuzetnom uspešnom integracijom te sredine iz
  nekih izvora je kao pandan takvoj uspešnosti došla informacija da je navodno Rečane i
  nedaleko od njega bošnjačko selo Planjane izvog WEHABIYMA i ne znam kakvog
  islamskog ekstremizma. Ja ovde izjavljujem, ne znam da li se satelitski prenosi ova
  sednicas, da nema nikakvih dokaza, niti jednog člana pokreta WEHABIZMA u selu
  Rečane, ja stojim iza ove izjave i pozivam našu Kosovsku policijsku službu da proveri
  moje navode i da me uveriu u suprotno. Prema tome, savaki pokušaj unošenja igranja

  68
  na ovu kartu, sigurno će biti osudjen na propast. Ovu vjest je objavila čak i televizija
  Bjelina, zamislite televizija Bjelina da govori o WHABBIZMU u Prizrenskom kraju koji
  se može uvek proveriti da li postoji ili ne. Hoću time da kažem da mi jesmo ovo
  evidentirali, ali svakako da je naša diskusija pokazala da mi ne smemo da upozoravamo
  na nešto što nam nije opasnost, ja podržavam Izveštaj u ime grupe koje predstavljam.
  Zahvaljujem kolegama koji su o svemu o ovome govorili i zahvaljujem Kosovskoj
  policijskoj službi još jednom koja je na visini zadatka koju obavlja u ovom periodu
  političkog i Kosovskog trenutka. Hvala Vam!

  KRYESUEISI I SEANC
 • Ju faleminderit! Qibrije Hoxha e ka
  fjalën

 • Ju faleminderit i nderuar kryesues, i nderuar kryeministër, i
  nderuar ministër, të nderuar kolegë deputetë. Unë e pata vetëm një ndërhyrje të shkurtër
  dhe më tepër do të merresha me anën teknike të Raportit të prezantuar. Përndryshe ju
  përgëzoj për raportin i nderuar ministër dhe atë që desha, unë ndoshta do të jetë vetëm
  një sugjerim nga ana ime. Mendoj se do të ishte më mirë që të sistemohen d.m.th. raporti
  i të gjitha formave të krimit dhe dukurive negative si po e zëmë të trafikimit të drogës e
  qenieve njerëzore, që më duket se ishte bërë një lëshim,nuk ishte përmendë. Sa u përket
  ekstremizmave të ndryshëm , unë po e them se ekstremizmi, në vend që ta përmend
  vetëm një ekstremizëm, do ta quaja ekstremizëm fetar, kështu që brenda tij do të mund të
  bëhej një analizë me qenë se ne jemi dëshmitarë që ka ekstremizëm legal në Kosovë,
  kurse sa i përket kësaj nuk pajtohem me kolegët e mi, të cilët mendojnë se kontingjenti ,
  i cili u zu nga doganierët maqedonas, ishte lëshim i doganierëve tanë ose i Shërbimit
  Policor të Kosovës. Unë konsideroj se pikërisht Shërbimi Policor i Kosovës dhe
  doganierët tanë janë ata të cilët e mundësuan zënien e këtij kontingjenti dhe shpjegimi
  për këtë u dha ato ditë kur edhe ndodhi kjo, si nga ana e doganierëve tanë dhe
  institucioneve tona, po ashtu edhe nga ana e institucioneve të Maqedonisë. Ju
  faleminderit.


  KRYESUESI I SEANC
 • Ju faleminderit! Të lajmëruar për fjalë
  nuk ka më deputetë. Debatin e përcollën 70 deputetë. Për fjalë është paraqitur ministri
  Fatmir Rexhepi. E keni fjalën.

 • Ju faleminderit z. kryesues i seancës. Rasti që u
  shtrua në dhjetor për të debatuar për çështjet e sigurisë ishte i veçantë, ishte kërkesa
  që të raportohet në një seancë të veçantë të Parlamentit lidhur me rastin në Shtutiacë,
  që kishte të bëjë me armë dhe në kuadër të saj ne e ofruam atë pasqyrë që e patëm si
  argument këtu e bazuar në informacionet zyrtare. Vendi është atje ku ka ndodhur,
  regjioni është atje ku ka ndodhur, prandaj nuk ka kurrgjë politike nga ana e ministrit. Në
  anën tjetër, në këtë Raport që ka të bëjë me gjendjen e përgjithshme të sigurisë në
  Kosovë dhe tash kur jemi në prag pra të qepjes së pakos për statusin përfundimtar dhe
  më vonë për implementimin, pra të detyrave që dalin prej institucionet të vendit ishin
  edhe disa nga faktorët që unë i kam ofruar në këtë material dhe normalisht në kuadër të
  këtij debati kishte edhe vërejtje shumë me vend, kështu që ato pranohen, por më duhet të

  69
  them me sa vijon: u veçuan disa nga kjo pjesë në këtë raport, u përmendën edhe
  strukturat paralele që ashtu figurojnë në Raport. Unë nuk kam këtu të drejtë të flas si
  institucion legal e legjitim i zgjedhur edhe sikur ju për historikun e tyre, por ne na takon
  të nxjerrim qëndrimet tona politike e kur ky Parlament vlerëson se institucionet paralele
  në Kosovë, pavarësisht a janë shqiptare apo serbe dhe merr ndonjë qëndrim tjetër
  politik, ne i përgjigjemi asaj me vendimin politik që e nxjerr Parlamenti. Prandaj nuk ka
  nevojë për krahasime të atilla se as që është qëllimi i ministrit, pra në këtë plan nuk
  është detyrë imja ajo, por si institucione paralele që ndikojnë në rrjedhat e sigurisë ajo
  është e qëndrueshme. Jo vetëm në fushën e sigurisë, ne kemi institucione paralele edhe në
  fushat e tjera. Në qoftë se ne pajtohemi se ato duhet të veprojnë në Kosovë ,atëherë
  thoni Parlamentit okej, unë bashkë me juve, kështu që këtë prizëm duhet me e pasë
  vendosjen e institucioneve paralele këtu. Ndoshta është dashur të jetë edhe ndonjë emër
  që u përmend këtu, por unë ofecialisht i pata këto, në pamundësi të kohës, por herën tjetër
  do t’i sjell edhe ato që u përmendën se qëndrojnë edhe ato çka thanë disa nga deputetët.
  Nuk është bërë me ndonjë qëllim nga ana e ministrit.
  Sa i përket pjesës tjetër që u ngrit këtu, në fjalimin tim e përmenda ekstremizmin fetar, jo
  ato çka janë në Raport, sepse e përmenda se do të korrigjoj në kuadër të asaj një
  vlerësim timin personal si ministër. Ka pasuar apo s’ ka pasuar, është e vërtetë që ju e
  keni ashtu në Raport, por unë thashë ekstremizmi fetar, ndërsa liria fetare, vlerat e saj,
  ato janë të pranishme në Kosovë, ato janë të lejume, ne i respektojmë dhe vetë i
  përkasim edhe asaj feje, në këtë rast edhe unë i përkas fesë islame, prandaj në këtë plan
  nuk kemi nevojë të bëhemi më shumë patriotë në disa plane të tjera, njëri tjetrin ta
  hedhim atje ku nuk e ka vendin. Përndryshe, unë njësoj si ju edhe babagjyshin e kam
  haxhi, kështu që nuk ka nevojë na me i fshehur disa gjëra që shëtitin nëpër Kosovë, janë
  të dëmshme edhe tash të qesim plane të tjera, të mbrojmë diçka çka nuk duhet me u
  mbrojtë, Duhet ta kemi guximin edhe intelektual edhe parlamentar edhe qeveritar ta
  themi të vërtetën. Ekstremizmi fetar pra, edhe ajo pjesë që e thatë për pjesën e
  ekstremizmit ortodoks dhe të tjera, por në këtë rast informatat zyrtare që unë kam
  poseduar, që ku i kam, e nuk qëndrojnë ato që thoni ju. Këto diku rreth dhjetë faqe që
  unë shumë pak kam nxjerrë në këtë material . Nëse është në interes të Komisionit
  Parlamentar unë ia ofroj Raportin e iinteligjencës kriminale që kanë të bëjë me
  ekstremizmin fetar në Kosovë. Në këtë rast, është veçuar do të thotë një grup me
  ideologji ekstremizmi të cilin e keni parë, prandaj duhet të jemi korrekt në këtë Raport.
  Po ashtu vlerësimi lidhur me protestat që po japim ngjyra, kurrkush në Kosovë aq më
  parë unë si ministër, në asnjë kohë , as sot as nesër, nuk do të ndodhë që protestave
  demokratike t’u jap ndonjë ngjyrim tjetër, por duhet veçuar diçka. Edhe në kuadër të
  protestave që kanë ndodhur në Kosovë nga ana e shqiptarëve, në këtë rast të”
  Vetëvendosjes” kemi pasur protesta me karakter të dhunës dhe në qoftë se na
  pajtohemi me to, urdhëroni tregoni. Prandaj, nuk kemi nevojë, ne e ndajmë vijën e kuqe
  në mes asaj çka është protestë e dhunshme dhe asaj çka është protestë demokratike
  me kërkesa çfarë i kemi dëgjuar, kështu që edhe kjo sqarohet mirë në Raport. Unë
  jam për atë që do të thotë liri ,por nuk jam patjetër për lirinë e protestave. Liria e
  demonstratave është, por kur merr karakterin e dhunës ne të gjithë duhet ta gjykojmë
  edhe normalisht aktorët e tyre të dalin para drejtësisë, pavarësisht kush është. Nuk
  qëndron konstatimi se Shërbimi Policor i Kosovës i kontrollon strukturat paralele në
  kuptimin e funksionimit të tyre, por edhe në Raport është edhe gjithkund tjetër ajo e

  70
  monitoron veprimtarinë e tyre dhe do të punojnë, do me thënë do të veprojnë në pajtim
  me rrethanat e me ligjin që ajo veprimtari të mos marrë dimensione të tjera dhe me
  pasoja për siguri. Për fund unë, me qenë se do të presim zhvillime politike në
  Kosovë,siç e dini, prandaj edhe statusi i ardhshëm edhe implementimi i tij për
  institucionet tona vendore edhe për neve pra ka të bëjë se si të qeverisim me
  pavarësinë e vendit, çfarë sigurie duhet të ofrojmë. Edhe në këtë plan unë kërkoj nga
  Parlamenti që edhe për Shërbimin Policor të Kosovës edhe për Ministrinë e Punëve të
  Brendshme, të kemi përkrahjen politike , në mënyrë që të punojmë sa më shumë në
  planin e sigurisë për të gjithë qytetarët edhe për pakicat edhe për të gjitha pjesët tona të
  vendit, sepse nuk ishte qëllim Raporti ta ndaj. Unë i veçova disa regjione ma
  karakteristike, masat, mobilizimin, mundësitë, mekanizmat e sigurisë, prandaj kërkoj
  edhe përkrahjen tuaj politike. Ju faleminderit!  KRYESUESI I SEANC
 • Ju faleminderit! Kryeministri Agim
  Çeku e ka fjalën.

  AGIM
 • I nderuar kryesues, të nderuar deputetë edhe unë
  desha t’ ju falënderoj për këtë debat të cilin e vlerësoj shumë konstruktiv dhe të
  dobishëm. Ne i dëgjuam me vëmendje vërejtjet dhe sugjerimet tuaja dhe të gjitha do t’i
  marrim parasysh. Patët shumë vërejtje, por besoj që të gjithë u pajtuat se Raporti, ky i
  dyti, ishte shumë më i mirë se i pari. Ne në vazhdimësi jemi duke i ngritur kapacitetet
  tona, në vazhdimësi jemi duke marrë shumë më shumë përgjegjësi dhe jam i bindur se
  edhe situata në të ardhmen do të jetë shumë më e mirë edhe Raporti i ardhshëm do të
  jetë shumë më i mirë, shumë më gjithëpërfshirës dhe do të jetë shumë më pozitiv.
  Edhe pse disa herë mu përmend emri këtu, unë nuk u provokova nga ky fakt dhe nuk
  dua t’i komentoj ishin do më thënë, cekja e emrit tim ishte tendencioze, nuk dua ta
  komentoj, dua ta përmirësoj z. Dedaj se nuk kam thënë që në Kosovë nuk do të ketë
  protesta. Protesta është e drejtë legjitime, është e drejtë demokratike. Jemi vend
  demokratik dhe protesta do të ketë tërë kohën dhe askush nuk mund t’i kundërshtojë as
  t’i ndalojë etj. Unë kam thënë që në Kosovë nuk do të ketë dhunë dhe nuk pres dhunë. Ka
  përpjekje të tilla që shumë kundërshtarë të pavarësisë së Kosovës apo kundërshtarë të
  Kosovës tentojnë ta portretojnë Kosovën si vend i dhunës, tentojnë ta portretojnë
  popullin tonë si popull i dhunshëm. Unë e kam thënë që nuk jemi popull i dhunshëm,
  nuk jemi vendi i dhunës, nuk ka arsye për dhunë, nuk ka cak për dhunë. Kundër kujt
  dhuna? Janë mjete demokratike, është Parlamenti se kur e humb besimin Qeveria apo
  Grupi i Unitetit apo kushdo ka mënyra të tjera me të cilat mund të shprehet
  pakënaqësia e qytetarëve, por unë u provokova nga dy gjërat të tjera. U provokova nga
  kërkesa juaj e vazhdueshme që ne duhet t’i ndërtojmë institucionet tona të mirëfillta të
  sigurisë dhe u provokova nga shtypi i sotëm kur lexova se akuzohet Qeveria se nuk ka
  projekte për ndërtimin e këtyre strukturave, nuk ka projekt për të ardhmen e TMK-së
  etj,, çka nuk qëndron fare. Qeveria ka projekte. Ne do t’i kemi sistemin e Sektorit të
  sigurisë të ndërtuar me të gjitha institucionet si çdo shtet tjetër normal. Do ta kemi
  forcën ushtarake tonën, do ta kemi shërbimin inteligjentë të mirëfilltë profesional
  jopolitik të mbikëqyrur normalisht, të gjitha këto institucione nga Parlamenti Kosovës.

  71
  Kështu që, kemi projekte TMK-ja sa i përket forcës ushtarake të TMK-së, TMK-ja
  gjithmonë ka pasur vizion dhe ka projekte për ndërtimin, ngritjen dhe zhvillimin e kësaj
  force. Tani ka pasur projekt, ka pasur vizion. Tani janë duke u ndërmarrë hapa konkret
  qysh me kohë në bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar, zyrën e koordinatorit, me
  KFOR-in është ngritur grupi i cili quhet grupi për zhvillimin e forcës dhe ky grup
  është në detaje duke e planifikuar që nga struktura detyrat, misionin deri te dukja e një
  ushtari, deri te kostoja e një ushtari, d.m.th kështu që është në shumë detale ekziston. Ky
  projekt i TMK-së është projekt i të gjithë neve i Qeverisë dhe është i harmonizuar me
  KFOR-in me NATO- n, me Zyrën e koordinatorit dhe është duke u realizuar. Gjithashtu,
  ne e kemi marrë një projekt në vitin e kaluar i cili quhej: Rishikimi i Sektorit të
  Sigurisë, i sponsoruar nga faktori ndërkombëtar por sekretariati i këtij projekti ka qenë
  në Zyrën për siguri publike të kryeministrit, do me thënë në zyrën e kryeministrit kanë
  qenë të përfshirë gjithë spektri politik dhe si komitet drejtues i këtij projekti, dhe në
  nëntor është prezantuar ky raport. Këto ditë do të bëhet publik dhe ky raport
  rekomandon, ka qenë inkluziv do me thënë gjithëpërfshirës, rekomandon që Kosova ta
  ketë forcën e vet ushtarake , ta ketë Ministrinë e Mbrojtjes, ta ketë Shërbimin
  inteligjentë e të tjerë. Të gjitha këto rekomandime i ka marrë parasysh edhe z. Ahtisari
  dhe nuk kam asnjë arsye të dyshoj apo besoj fuqishëm që ai në pakon me dy (2) kur
  vjen në Kosovë do ta shohim se do të rekomandoj që Kosova t’i ketë këto kapacitete.
  Gjithashtu, ne i kemi ngritur grupet për transicion. Në mesin e të gjitha grupeve është
  Grupi për qeverisje dhe është grupi tjetër për siguri. Grupi për qeverisje është duke
  hartuar skemat organizative, projektet për ministri, institucionet e reja që do t’i kemi.
  Ka përfunduar dhe është në debat projekti për Ministrinë e Jashtme, fillon puna në
  bashkëpunim me Zyrën e Koordinatorit të TMK-së për hartimin e projektin e
  Ministrisë së Mbrojtjes. Grupi për siguri gjithashtu është duke bartur kompetencat në
  Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe pritet menjëherë në këtë fazë të transicionit që
  komisionar i policisë të jetë vendorë dhe të jetë plotësisht nën kompetencat e ministrit
  të Ministrisë së Mbrojtjes. Puna është duke ecur në këtë drejtim.
  Sa i përket Shërbimit inteligjent, ju e dini edhe më parë kemi thënë në këtë Parlament
  se është angazhuar një këshilltar ndërkombëtar i paguar nga Komisioni Evropian dhe
  cili në bashkëpunim me Zyrën ligjore, strukturat e tjera, Zyrën për siguri publike ka
  hartuar ligjin për këtë shërbim – Agjenci të sigurisë dhe të gjitha aktet nënligjore , duke
  filluar nga kriteret profesionale që duhet t’i plotësojë çdo kandidat i mundshëm,
  pjesëtar i mundshëm i këtij shërbimi deri te rregulloret e punës të brendshme të
  inspektimit e tjerë e tjerë, kështu që e gjithë kjo punë është bërë, është e kryer, projekti
  është gati dhe kemi premtime apo zotime, nuk pres befasi në këtë aspekt që do ta
  propozoj do ta rekomandoj edhe Ahtisari dhe menjëherë në status do të fillojë jetësimi
  i këtyre projekteve. Projektet i kemi dhe jemi duke punuar në këtë drejtim, kështu që
  nuk qëndron fakti apo që Qeveria nuk është kurrkund apo në fund të pusit me këto
  projekte. Jemi në ngjarje, kemi projekte dhe pritet realizimi i tyre i shpejtë. Ju
  faleminderit!

  KRYESUESI I SEANC
 • Ju faleminderit z. kryeministër dhe në
  fund fjalën e ka propozuesi i mocionit të debatit. z. Jakup Krasiqi, e keni fjalën


  72
 • Z. kryesues, i nderuari kryeministër, në rend të parë
  duhet ta falënderoj Grupin Parlamentar të Partisë Demokratike që e ka kërkuar që të
  debatohet për sigurinë në Kosovë. Po e falënderoj edhe Kuvendin që e ka miratuar, i
  falënderoj edhe deputetët që kanë marrë pjesë në debat, e falënderoj dhe ministrin që e
  ka bërë këtë raport.
  Ajo çka duhet të them në këtë rast dhe që e tregoj në një formë debati vërtet kërkesa e
  Grupit parlamentar nuk ka qenë kërkesë politike, ka qenë një kërkesë që ky Parlament
  të merret seriozisht me siguri dhe me çështjen e sigurisë, edhe sa u përket çështjeve të
  brendshme të Kosovës, edhe sa i përket sigurisë në raport me pasigurinë që vjen nga
  jashtë Kosovës.
  E di që nuk është, gjatë këtyre viteve nuk ka qenë ndonjë interes i madh për t’i mbrojtur
  interesat e kombit dhe të Kosovës, se njerëzit që i kanë mbrojtur interesat e kombit dhe
  të Kosovës jo pak herë gjatë këtyre viteve janë gjetur para gjyqeve të ndryshme politike
  të organizuara në Kosovë dhe jashtë Kosovës. Mendoj që këtë e dini, bile gjatë këtyre
  shtatë viteve nuk ka qenë ndonjë privilegj për t’u punësuar as në administratën e shtetit
  në Kosovë, bile as në Ministrinë e Punëve të Brendshme tani që është në themelim,
  përkundrazi njerëzit që kanë kontribuar janë ndjekur. Unë do t’i marrë disa segmente:
  u fol për sekten Vahabi, mendoj që edhe për këtë edhe aty ku përmendet SHIK-u si
  segment paralel janë marrë nga interneti, ndoshta ministri nuk ka faj, por hartuesit që e
  kanë sjellë informacionin, informatat i kanë marr nga interneti, nga faqja e internetit:
  Albanian terorizëm” – kuptohet janë faqe serbe të internetit dhe natyrisht këto akuza
  kanë ardhur nga shërbimet serbe dhe dikush nga Ministria e Punëve të Brendshme i ka
  marrë këto informacione dhe ia ka servuar ministrit. Sa i përket sektit Vehabi unë mund
  të them që absolutisht Ministria nuk duhet të merret me të. Kjo është çështje e edukimit
  dhe e arsimit. Ne duhet t’i përforcojmë edukimin dhe arsimin në Kosovë për t’i ikur
  fundamentalizmave arab, përndryshe ne jemi shqiptarë, jemi në Evropë dhe jemi të
  besimit islam, por të islamizmit evropian jo të islamizmit arab.
  Një çështje tjetër që nuk është thënë në Raport e që lidhet shumë me pasigurinë është
  keqqeverisja, shkelja e ligjeve nga qeveritarët, keqpërdorimi i financave publike, ngecja
  në zhvillimin ekonomik, papunësia. Të gjitha këto kanë bërë që Lordi Xhonson në
  Këshillin e Evropës të bëjë kërkesë për një Rezolutë dhe ju e dini se me atë rezolutë
  nuk përmendet fjala pavarësi edhe pse ka qenë, por nuk e kam fjalën për rezolutën e
  kam për një fakt se edhe Lordi Xhonson edhe pse do ta mbrojë interesin e Kosovës dhe
  të qytetarëve të saj ai nuk ka pasur argmente. Prej të gjitha argumenteve për pavarësinë
  e Kosovës ka mbetur vetëm njëri ai se nëse shqiptarët nuk e marrin pavarësinë mund të
  ngriten në kryengritje dhe të bëjnë tollovi. Të gjitha argumentet e tjera që janë t’i
  ndërtojnë institucionet e Kosovës gjatë këtyre gjashtë viteve janë harxhuar edhe këto
  argumente nuk na i kanë harxhuar të tjerët, i kemi harxhuar ne me keqqeverisjen, me
  paligjësitë dhe me keqpërdorimin e mjeteve financiare të qytetarëve të Kosovës


  KRYESUESI I SEANC
 • Ndërhyn: Kthehu në temë ju lutem.

 • Mendoj se kjo është një obligim i Qeverisë. Sa i
  përket armëve, ne vërtet si shkas është marrë Shtutica, por ne nuk konsiderojmë se
  armët në vetvete janë të sigurta a të pasigurta se njeriu mund të flenë nën armë dhe mos

  73
  me e shkaktua atë pasiguri, politika është ajo që i bën armët të jenë të pasigurta ose
  nganjëherë edhe armët prodhojnë siguri. Ne kemi qenë kundër politikës që bënë që
  arma të shkaktojë pasigurinë për qytetarët e Kosovës dhe për të ardhmen e qytetarëve të
  Kosovës.
  Në çështjet që i përmenda mendoj që Raporti nuk ka dhënë përgjigje. Sa i përket asaj që
  dikush nga deputetët vlerëson, e vlerëson punën e ministrit edhe unë vërtet kisha
  dëshiruar ta vlerësoja, por nuk di sa varet nga vlerësimi që e bëjmë ne. Mendoj që
  çështja duhet të shtrohet sa të tjerët e vlerësojnë punën e Qeverisë dhe punën e
  Ministrisë dhe mbi bazën e atyre vlerësimeve përcaktohet në një formë edhe e ardhmja
  jonë. Dhe krejt në fund, edhe një herë unë dua t’i falënderoj të gjithë deputetët që
  morën pjesë në debat dhe dhanë kontribut për të plotësuar Raportin e Ministrisë së
  Punëve të Brendshme. Ju faleminderit!

  KRYESUESI I SEANC
 • Ju faleminderit! Të nderuar deputetë me
  këtë përfundon debati dhe pika e tetë e rendit të ditës. Ne për të vazhduar seancën i kemi
  edhe tri pika të rendit të ditës. Unë kam propozim nga kryetari i Kuvendit që këto tri
  pika të rendit të ditës t’i bashkëngjiten seancës së ardhshme. Ky është propozim pra i
  kryetarit të Kuvendit pasi që pika e dhjetë do të marrë shumë debat, është kërkesa e
  Grupit të deputetëve për të shqyrtuar çështjen e qytetarëve tanë para Tribunalit të
  Hagës. Për këtë propozim ju lus që të deklarohemi a po e vazhdojmë seancën, por duhet
  një pauzë ju lus, se qe katër orë jemi ulur këtu, apo do t’ ju lus në emër të grupeve
  parlamentare. Deputeti Alush Gashi e ka fjalën

 • Ne e mbështesim propozimin e kryetarit të Kuvendit.


  KRYESUESI I SEANC
 • Ju faleminderit! Gjylnaze Syla

 • Z. kryesues i kam dy çështje: qëndrimin e Grupit
  Parlamentar që ne gjithashtu e mbështesim, por paraprakisht dëshiroj t’ia kujtoj z.
  Jakupi se çka ka thënë më 21 dhjetor dhe këtu e mbaj transkriptin dhe dëshiroj t’ia
  citoj fjalët.

  KRYESUESI I SEANC
 • Unë jam i detyruar t’jua ndërpres fjalën.
  Ka përfunduar debati për pikën e tetë të rendit të ditës. Ju lutem.

 • Kërkova fjalën. Ju faleminderit! Thotë askush më
  nuk mund të thotë se Qeveria dhe ministritë janë pak të papërgjegjshme dhe nuk
  mbajnë përgjegjësi për maskat. Z. Krasniqi besoj se e keni lexuar Raportin, aty nuk janë
  maskat të cilat ju u referoheni, por janë maskat kundër helmimit. Ne thotë kemi qenë të
  bindur...

  KRYESUESI I SEANC
 • Ju lutem propozimi i kryetarit për
  bartjen e tri pikave të rendit të ditës për seancën e ardhshme. Ju lus, e dëgjuam
  propozimin në emër të Grupit Parlamentar të LDK-së, fjalën e ka Teuta, emri i saj
  është këtu. Urdhëroni!

  74

 • Z. kryesues Grupi ynë parlamentar pajtohet që dy pikat të
  shtyhen dhe të jenë pjesë e seancës së ardhshme, por ju kisha lutur që për pikën e
  fundit, pika 11, e cila nuk merr kohë të informohet Kuvendi për propozimin e Grupit
  tonë parlamentar për ndërrimin e anëtarëve të Komisionit. Nuk kërkon ndonjë kohë të
  gjatë. Mendojmë që mund ta kalojmë tash për disa minuta.

  KRYESUESI I SEANC
 • Mirë atëherë pika e 11-të e rendit të
  ditës për t’u plotësuar komisionet parlamentare, e ka fjalën ,do të thotë kërkohet një
  votë formale për ndërrimin e anëtarëve të Komisionit, të nga Grupi Parlamentar ORA
  për të njëjtit. Deputeti Gen Gorani për Shërbime Publike në vend të deputetit Ylber Hysa
  dhe deputeti Ylber Hysa në vend të Gencë Goranit. Votim formal ju lutem, po miratohet
  me shumicë votash. Dy pikat e rendit të ditës i bashkëngjiten seancës së ardhshme të
  Kuvendit.

  Ju faleminderit për vëmendje!


  Seanca përfundoi punën në orën 17,20
  75