• Republika e Kosovës
  Republika Kosovo - Republic of Kosovo
  Kuvendi - Skupština - Assembly


  T R A N S K R I P T

  I MBLEDHJES PLENARE TË KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS,
  E MBAJTUR MË 23 KORRIK 2015


  SA PLENARNE SEDNICE SKUPŠTINE REPUBLIKE KOSOVA,
  ODRŽANE 23. JULA 2015. GODINE


  KORRIK - JULI
  2015
  Rendi i ditës

  1. Koha për deklarime jashtë rendit të ditës,
  2. Koha për pyetje parlamentare,
  3. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për të drejtat e autorit
  dhe të drejtat e përafërta,
  4. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për armë,
  5. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-246 për pajisje
  me armë, municion dhe pajisje përkatëse të sigurisë për institucionet e autorizuara shtetërore për
  siguri,
  6. Shqyrtimi i raportit vjetor të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për vitin 2014.


  Dnevni red  1. Vreme za deklarisanja izvan dnevnog reda,
  2. Vreme za poslanička pitanja,
  3. Prvo razmatranje Nacrta zakona o izmeni i dopuni Zakona o autorskim pravima i srodnim
  pravima,
  4. Drugo razmatranje Nacrta zakona o oružju,
  5. Drugo razmatranje Nacrta zakona o izmeni i dopuni Zakona br. 03/L-246 o opremanju
  oružjem, municijom i odgovarajućom opremom bezbednosti za Ovlašćene državne institucije za
  bezbednost,
  6. Razmatranje godišnjeg izveštaja Centralne izborne komisije za 2014. godinu.  2
  Mbledhjen e drejton nënkryetari i Kuvendit z. Xhavit Haliti.

 • Të nderuar deputetë,
  I hap punimet e seancës plenare të Kuvendit të Republikës së Kosovës sipas rendit të ditës të
  përgatitur nga Kryesia e Kuvendit, në marrëveshje me grupet parlamentare .

  1. Koha është e deklarimeve jashtë rendit të ditës

  Rregullat i dimë të gjithë. Fillojmë me zonjën Izmaku.

 • Faleminderit, kryesues!
  Të nderuar kolegë të paktit që qenkemi në salla,
  Sot unë kam një temë të cilën kisha dashtë ta trajtoj edhe më herët ose të bëjë pyetje
  parlamentare pasi nuk arrita që të shtroj pyetje, pra ka të bëjë me trajtimin punëtorëve në sektorin
  privat në Kosovë në veçanti gjatë periudhës së verës kur punëtorët në pozita të ndryshme në
  sektorin privat punojnë edhe mbi 12 orë pa pushim dhe kjo punë nuk u kompensohet me asnjë
  cent.

  Punëtorët që punojnë në supermarketet e ndryshme në Kosovë gjatë periudhës së verës por edhe
  kamerierët në lokalet e shumta në Kosovë kanë vetëm një ditë pushim në dy javë dhe ditët tjera
  punojnë me një orar i cili zgjatë deri në mesnatë.

  Unë mund të kuptoj dëshirat e pronarëve që të shfrytëzojnë çdo minutë pune posaçërisht në këto
  ditë kur kemi frekuentimin e madh të bashkatdhetarëve tanë por s’mund të kuptoj pambarimisht
  mos respektimin e të drejtave të punëtorëve në vendin e tyre të punës.

  Sigurisht që nuk dua të përgjithësoj të gjithë pronarët në sektorin privat, sepse ka edhe nga ata që
  në këtë drejtim respektojnë shumë mirë ligjet që derivojnë në këtë sferë. Mirëpo kam hasur mbi
  dhjetëra raste në më shumë se 5-6 vende të tilla ku punëtorë të punësuar në sektorin privat
  trajtohen jo si punëtorë, por fatkeqësisht edhe si skllevër.

  Në këtë Kuvend i kemi miratuar disa ligje që mbrojnë të drejtat e punëtorëve por si duket ende
  kemi punë në zbatimin e tyre. Edhe më vështirë kur Inspektorati i Punës ankohet se ka pak
  inspektor në gjithë tregun e Kosovës që mund të mbulojnë terrene për këtë çështje.

  Të nderuar kolegë deputetë,
  Unë nuk arrita të shtroj pra këtë në formë të pyetjes parlamentare por do ftoj nga kjo foltore
  ministrat përkatës që të bëjnë një aktivitet shtesë në këto ditë vere dhe të shohin edhe vetë nga
  afër se çfarë po ndodh, sepse nuk mjafton që ne si politikë bërës të bëjmë një ligj në letër dhe ai
  të mos ndihmoj asgjë në jetën e qytetarit tonë.

  Në vendin tonë llogariten se në sektorin privat punojnë mbi 220 mijë persona me një pagë
  mesatare prej 220 euro në muaj edhe pse ky sektor konsiderohet si promotor i zhvillimit
  ekonomik në Kosovë, përfaqësues të punëtorëve thonë se aty shkelen më së shumti të drejtat e
  punëtorëve. Por, se ata heshtin për diskriminimet për shkak të vështirësive për të gjetur një punë
  tjetër.

  3
  Punëtorët në këtë sektor punojnë me orar të stërzgjatur, pa kontratë pune, me vonesa të pagave,
  pa pagesë të kontributeve dhe në shumicën e rasteve me vetëm një ditë pushim në javë dhe pa
  mjete të sigurisë, e tani verës edhe vetëm me një ditë pushim në dy javë.

  Duke parë këtë gjendje të vështirë jam interesuar dhe kam marrë informacion të saktë që në
  Kosovë ka kompani që paguajnë punëtorët me vetëm 120 euro në muaj e me këtë shumë
  punëtorë duhet të paguajnë ushqimin dhe udhëtimin.

  Ftoj ministrin e Punës por edhe të Punëve të brendshme që të bashkëpunojnë qoftë edhe
  memorandume bashkëpunimi në drejtim të një dedektimi të këtij realiteti sepse kjo verë do të
  jetë edhe më e gjatë se vitet tjera e këta punëtorë s’do ta përballojnë lehtë një punë me orar të
  stërzgjatur e me pushim një ditë në dy javë.

  Pronarët e sektorit privat le të kenë kujdes në këtë çështje sepse ndryshe nuk do të ketë as
  zhvillim në këtë drejtim se dekurajomi dhe motivimi nuk qojnë në zhvillim të organizatave të
  tyre. Por duke mos harruar se kjo çështje prek edhe anën humane të njeriut. Faleminderit!

  (Drejtimin e mbledhjes e merr kryetari i Kuvendit, z. Kadri Veseli.)

 • Faleminderit! Shpejtim Bulliqi e ka fjalën.

 • Faleminderit, zoti kryetar i Kuvendit,
  Të respektuar kolegë deputetë,
  Të respektuar ministra, s’paska ardhur asnjë,
  Qytetarë të respektuar të Republikës së Kosovës,
  Arsye pse dola ta marrë fjalën është shqetësimi i qindra mësimdhënësve të Kosovës anë e këndë
  për problemet që na janë shfaqur si pasojë e udhëzimit ose urdhrit administrativ numër 06/2015
  të nxjerrë nga Ministria e Arsimit, i cili ka të bëjë me normativin për përzgjedhjen e
  mësimdhënësve në të gjitha nivelet e arsimit para universitar të cilin udhëzim administrativ e ka
  nënshkruar ministri i Arsimit më 10 korrik 2015.

  Ky udhëzim administrativ realisht është njëri prej udhëzimeve administrative i cili vërtetë do të
  paraqet probleme relativisht të mëdha për të gjithë mësimdhënësit të cilët ndodhen në procesin e
  mësimdhënës në tërë territorin e Kosovës për këtë arsye.

  Zoti ministër,
  Nga ju kërkojmë që udhëzimi administrativ numër 06/2015 të shfuqizohet dhe të mbetet në fuqi
  urdhri administrativ paraprak, i cili është shfuqizuar nga ky i fundit.

  Sigurisht zoti ministër, mund të mos jeni të informuar por nga ministrat paraprak ndoshta me
  qëllim të mirë të tyre pa dashje janë shkaktuar shumë anomali në sistemin arsimor. Këtu një rol
  të veçantë e ka edhe Agjencia Kosovare e Akreditimit, Agjencia Kosovare për Akreditim ende
  nuk i ka licencuar drejtimet siç është rasti matematikë, informatikë, teknologji informatikë, kimi
  biologji, kimi fizikë, gjeografi edukatë qytetare e kështu me radhë edhe pse studimet në këto
  drejtime kanë vazhduar pandërprerë edhe tash këta të diplomuar pa ofenduar asnjë prej tyre
  shpërblehen së fundit edhe me këtë udhëzim administrativ numër 06/2015.

  4
  Ky urdhër i ka befasuar po thuaj se të gjithë mësimdhënësit në tërë territorin e Kosovës, vetë ata
  të cilët në konkurse që janë hapur në gjithë Kosovën me anë të gjykatave, duke u bazuar në këtë
  urdhër, do të fitojnë çdo kontest, e në këtë mënyrë bëhet një diskriminim i tmerrshëm ndaj këtyre
  mësimdhënësve.

  Zoti ministër,
  Udhëzimi administrativ numër 06/2015 bie në kundërshtim edhe me vetveten, shih nenet
  11,12,dhe 13 dhe me udhëzime tjera si ai për licencimin e mësimdhënësve dhe të tjerë.

  Siç dimë Fakulteti i Edukimit në Universitetin e Prishtinës ka qenë vazhdimësi e Shkollave të
  Larta Pedagogjike. Askush në rajon as në Evropë nuk kishte një fakultet të tillë që ofron
  programe siç janë matematikë-informatikë, gjuhë shqipe e kështu me radhë, duke bërë
  paralelizma me Fakultetin e Shkencave Matematiko Natyrore dhe fakultete tjera duke afruar
  programe me emër të njëjtë dhe me përmbajtje skajshmërish të dallueshme.

  Për shembull drejtimi matematikë-informatikë në Fakultetin e Edukimit 40% e plan-programit e
  kishte nga matematika, 40% nga informatika, ndërsa vetëm 20% nga lëndët pedagogjike.

  Po njëkohësisht edhe programet tjera siç është për shembull gjeografia 36%, edukatë qytetare
  34,5%, metodikë 29,5%.

  Zoti ministër,
  Nga ministrat paraprak nuk pat kujdes as kontroll dhe vëzhgim ndaj punës së drejtorive
  komunale të arsimit siç dihet nëpër shumë komuna procesi i licencimit të mësimdhënësve është
  bërë në kundërshtim me rregulloret dhe udhëzimet administrative dhe ligjet përkatëse.

  Nuk e di se si janë të rregulluara këto raporte mes ligjeve, rregulloreve e urdhrave administrativ
  të tuaj.

  Janë licencuar mësimdhënës që nuk është dashur të licencohen, kjo tash bartë pasojat e veta.
  Madje keqpërdorimet dhe shkeljet janë bërë edhe në procesin e avancimit të kuadrove. Sipas
  urdhrit administrativ që ka të bëjë me avancimin e mësimdhënësve, programet AKM, të
  MASHT-it këto programe është dashur t’i vazhdojnë vetëm edhe vetëm ata mësimdhënës të cilët
  kanë mbaruar shkollën e lartë Pedagogjike dhe janë në marrëdhënie të rregullt të punës. Mirëpo,
  realisht në praktikë nuk ka ndodhur një gjë e tillë për arsye se pa të keqe dhe pa dashtë për me e
  ofendua askënd këtu në këto programe janë avancuar dhe janë futë edhe policët të cilët kanë
  mbaruar shkollat e larta pedagogjike por ndoshta edhe njerëz të cilët janë krejt jashtë
  profesioneve arsimore të cilët kanë punua nëpër profesione të ndryshme.

  Që nga viti akademik 2012/2013 sipas Agjencisë Kosovare të Akreditimit në shumicën e
  universiteteve studimet zgjasin në formatin 3-2, domethënë tre vjet bachellor dhe dy vjet master.

  Në këtë aspekt, në Fakultetin e Shkencave Matematiko Natyrore, po ashtu në të gjitha drejtimet e
  profileve arsimore janë kthyer dhe zbatohet po ky program, si dhe në drejtime tjera përkatëse të
  Fakultetit...


  5
  (Ndërprerje nga regjia)

 • Regjia, vazhdoja deputetit fjalën!

 • Përkatësisht ka nxjerrë mësimdhënës. Sipas Agjencisë Kosovare të
  Akreditimit studentë në këto drejtime bazën profesionale e marrin studimet bachellor FSHMN,
  prandaj, u përcaktohet për mësimdhënie. Licenca do të marrin në Fakultetin e Edukimit duke
  plotësuar edhe dy vite në pjesën e lëndëve pedagogjike.

  Madje sipas Agjencisë Kosovare të Akreditimit edhe studimet master do të ketë programe të
  veçanta për ata që përcaktohen të punojnë në shkollat e mesme të ulëta dhe atë duke ju mundësua
  që faktikisht të gjithë këta mësimdhënës në një farë forme të ju krijohet mundësia të punojnë
  edhe në shkolla të mesme të larta.

  Sigurisht që në qoftë se i marrim edhe i analizojmë të gjitha këto probleme të cilat i ka shkaktua
  ky udhëzim administrativ që është nxjerr tash së fundit nga ana e Ministrisë së Arsimit në terren
  do të paraqiten probleme të jashtëzakonshme për arsye se faktikisht neve po japim përparësi
  mësimdhënësve të cilët kanë një bazë shumë të ulët nga përgatitja e tyre profesionale dhe
  faktikisht fakultetet amë ose fakultetet bazë ku faktikisht kanë marrë bazën e përgatitjes
  profesionale të këtyre në një farë mënyre në të gjitha nenet e këtij udhëzimi administrativ po
  anashkalohen.

  Për mos me ardhur deri te të gjitha këto probleme sepse besoj që këto probleme tash e tutje do të
  thellohen edhe më tutje dhe të gjitha këto do të adresohen në Ministrinë e Arsimit.

  Unë kërkoj që ky udhëzim administrativ të shfuqizohet sa më parë.

  2. Urdhri administrativ paraprak të riformulohet dhe të jetë shumë preciz në mënyrë që të mos
  këtë dykuptimësi dhe hapësirë për shumë interpretime në atë.

  2.1. Në shkollat e mesme të larta të kualifikuara dhe të licencuara të konsiderohen vetëm ata të
  cilët studimet themelore bachellor profili arsimor i kanë përfunduar në Fakultetin e Shkencave
  Matematiko Natyrore në lëndët ekzakte siç është matematike, fizika, kimia, biologjia dhe
  gjeografia. Për lëndët gjuhësore në Fakultetin e Filologjisë, për lëndët shoqërore në Fakultetin
  Filozofik.

  2.2. Grada master të merret në konsideratë vetëm për ata të cilët studimet themelore bachellor i
  kanë përfunduar në fakultetet të cilat i përmendëm në pikën 2.1 dhe grada master të merr
  parasysh vetëm nëse studimet master kanë qenë vazhdimësi e studimeve themelore bachellor.

  3. Studimet master për licencim në mësimdhënie që së shpejti do të fillojnë në Fakultetin e
  Edukimit të kenë të drejtë të vazhdojnë vetëm ata të cilët studimet bachellor i kanë mbaruar në
  fakultetet që i përmendëm në pikën 2.2.


  6
  Atëherë kur të vijë gjenerata e parë e të diplomuarve master në fakultetin e Edukimit ata të
  konsiderohen me prioritet për mësimdhënie dhe atë sipas programit për shkollat e mesme të ulët
  dhe sipas programit për shkollat e mesme të larta. Faleminderit!

 • Faleminderit! Visar Ymeri e ka fjalën në emër të grupit parlamentar.

 • Deputetë të Kuvendit të Republikës së Kosovës,
  Gjatë vitit 2014, Kosovës iu u shtua, siç e keni parë në raportin e BQK-së edhe një bankë, kjo
  është Ziraat Banka nga Turqia, e cila u licencua në Kosovë si degë e bankës që operon në Turqi.

  Mbase ia vlen të theksohet se Ziraat në Turqi ishte do të thotë bujqësi, pra është një agrobankë,
  por edhe më me rëndësi mendoj se Ziraat është me kapital shtetëror.

  Kjo është banka e tretë që operon në tregun e Kosovës e që është e pronësuar nga shteti, tërësisht
  është ose pjesërisht. Dy tjerat janë NLB Prishtina nga Sllovenia si dhe “Komercijalna banka” nga
  Serbia.

  Tipike pra për ekonominë e qeverive të deritashme por edhe të kësaj aktuale të Kosovës. Cilëndo
  nevojë që ta kemi, ne e importojmë.

  Ekonomia e Kosovës natyrisht që ka nevojë për një bankë publike por ato po i marrim nga
  shtetet tjera. kështu nevoja jonë po shndërrohet në pasurim për tjetrin dhe kjo epo e prolongon
  nevojën tonë duke mos e përmbushur dhe po e rritë vazhdimisht pasurimin e tjetrit gjë që nuk
  përmbushet dot.

  Ekonomia nuk zhvillohet kështu, kështu vetëm po pasurohen personat e caktuar në këtë rast
  Banka Komerciale profiti i të cilave për çdo vit shkon duke u rritur në përpjesëtim të zhdrejtë me
  rritjen ekonomike të Kosovës dhe në përpjesëtim të zhdrejtë po ashtu me varfërimin e popullit të
  Kosovës.

  Sistemi bankar nuk vlerësohet vetëm në bazë të profitit që ai arrin ta ketë. Sistemi bankar më
  shumë duhet të vlerësohet në bazë të shkallës së kreditimit për ekonominë që ai e krijon. Roli
  primar i sistemit bankar duhet të jetë ndërmjetësimi në qarkullimin e parasë nga ata që kanë
  likuiditet tepricë në një kohë të caktuar tek ata që kanë mungesë likuiditeti operacional
  stimulimit të konsumit ose për financimin e projekteve investive.

  Në alternativën qeverisëse të Lëvizjes “Vetëvendosje” ne e kemi paraparë themelimin e dy
  fondeve të veçanta për investime në prodhimin vendor: fondi për bujqësi dhe në anën tjetër fondi
  investiv për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Në afat të mesëm këto dy fonde do të
  shndërroheshin në bankë për zhvillim dhe eksport. Kjo bankë do të jetë e themeluar në
  bashkëpunim me sektorin privat ku pronësinë vendimmarrëse do ta mbajë shteti, por menaxhimi
  do të bëhet në bazë të parimeve të tregut dhe konkurrencës së lirë në treg. Mërgatës sonë do t’i
  ofrohet që paratë e tyre, të cilat nuk dëshirojnë t’i investojnë drejtpërdrejtë në prodhim ti
  kanalizojnë në ekonominë e vendit përmes bankës për zhvillim dhe eksport.


  7
  Kjo bankë do të ofrojë kredi të ulëta për bujqësinë, për zgjerimin e sipërmarrjes, për eksport dhe
  për aktivitete tjera investive që krijojnë vende të punës dhe e rritin ekonominë në përgjithësi. Ajo
  do të shërbejë po ashtu si bankë për financimin e investimeve të mëdha dhe afatgjate në sektorin
  publik, në KEK për shembull, në Trepçë, në PTK dhe tjera dhe në sektorë tjerë të prodhimit që
  kanë rëndësi strategjike për ekonominë e Republikës së Kosovës. Kjo bankë po ashtu me
  ndërhyrjen e vetë në treg do të krijonte njëmend konkurrencë të mirëfilltë që do të rezultonte në
  uljen e dallimit në mes të kamatave në depozita dhe kamatave në kredi gjë që është dallimi që e
  krijon profitin e bankave, i cili përkundër lëvizjes së normave të kamatave në këto dy shërbime
  bankare asnjëherë nuk ndryshon në madhësinë e tij.

  Pra, ky është profiti që po e realizojnë bankat dhe kjo marzhë është ajo që po varfëron popullin e
  Kosovës i cili është vendosur kryekëput nën varësinë e këtyre bankave komerciale të cilat po e
  varfërojnë ekonominë tonë duke mos i kthyer gati se asgjë asaj. Faleminderit!

 • Faleminderit! Donika Kadaj-Bujupi, në emër të Grupit Parlamentar të Aleancës, e
  ka fjalën.

 • BUJUPI: Faleminderit! Nuk jam në emër të Grupit, Teuta Haxhiu do të jetë
  në emër të grupit, por pasi e mora fjalën në rregull është.

  Unë nuk po dua të flas sot as për mungesën e planifikimit të furnizimit me energji elektrike, as
  s’po dua ta përmend privatizimin e dëmshëm që ka ndodh me KEDS, as nuk po dua të flas pse
  po i refuzoni kompanitë e perëndimit, në këtë rast kompanitë gjermane dhe asnjë temë që lidhet
  me afera të shumta në sektorin energjetik në vend deri te mungesa e çfarëdo vullneti politik për
  t’i ndërtuar kapacitetet e reja energjetike. Por, veç po dua ta pyes kryeministrin e vendit pasi erdh
  a e din që në 80% të komunave të Kosovës në këtë javë në këto temperatura kaq të larta deri në
  10 orë në ditë nuk ka as rrymë, as ujë? Më së pakti 10 orë në ditë nuk ka unë mundem t’i
  numëroj komunat, një nga një, ku njerëzit nuk kanë furnizimin me rrymë dhe nuk kanë ujë.

  Edhe si Qeveri a e keni ndërmarrë veprim për ta sanuar këtë gjendje, a e keni thirrur dikë në
  përgjegjësi? A munden qytetarët të presin që do të përmirësohet kjo gjendje se kështu si e keni
  lënë po krijohet përshtypja si me qenë situatë e jashtëzakonshme. Se në situata normale ku një
  shtet ka një Qeveri për një javë në temperatura 40 gradë nuk lihen qytetarët pa rrymë dhe pa ujë.

  Kryeministër pasi jeni këtu ndoshta ka qenë mirë të na tregoni cilat veprime i keni ndërmarrë dhe
  çka po bëni në këtë drejtim?

 • Donikë duhet t’ia shtroni pyetje parlamentare. Qe kryeministri për gjendje të
  jashtëzakonshme. Valdete, Shukrije. Valdete, në emër të grupit, a po? Valdete Bajrami, në emër
  të Grupit Parlamentar “Nisma”, e ka fjalën.

 • Faleminderit, kryetar!
  Të nderuar kolegë deputetë,
  Të nderuar qytetarë,
  Kryeministër,
  Kabinet qeveritar,

  8
  Gjendja e rëndë politike në vendin tonë si dhe mos funksionimi i ekzekutivit po i jep efekte
  negative në jetën gjithë qytetarëve duke përfshirë këtu gjendjen e rëndë sociale të një numri
  shumë të madh të qytetarëve tanë. Në këtë gjendje nuk janë vetëm familjet të cilat kanë një të
  ardhur minimale, por po janë ato familje të cilat nuk kanë të ardhura fare e që do të duhej që
  shteti të kujdesej për to, familje të cilat kanë anëtarë të familjes me të meta fizike, me sëmundje
  të rënda dhe që nuk po gjejnë mbështetje në institucionet gjegjëse.

  Shtrohet pyetja se çka është duke bërë shteti për qytetarët e vetë. Deri në ditët e sotme krejt çka
  kemi dëgjuar nga Qeveria në fillim të qeverisjes së saj ishte kërkesa t’iu japim kohë sa të kalojë
  100-ditëshi, pastaj u tha që Qeveria nuk paska shkop magjik për të krijuar vende të punës ashtu
  siç ishte premtuar gjatë fushatës.

  Ditët, muajt po kalojnë dhe asnjë pikë ndryshimi apo përmirësimi nuk po e bën kjo Qeveri për
  jetën dhe mirëqenien e qytetarëve të saj. Sot dua të ndalem pak te çështja e shërbimeve sociale që
  nuk po është fare në dispozicion të familjeve në nevojë dhe këtu pat thënë që shumë qytetarë po
  e keqpërdorin këtë shërbim social. Po ju a nuk po e keqpërdorni gjithë buxhetin e shtetit duke
  mos kursyer as asistenca sociale dhe po i akuzoni familjarët në nevojë që po marrin një shumë
  kaq të ultë ju lutem. Çka është duke ndodhur me këtë shërbim? Kohët e fundit është paraqitur
  problemi i bllokimit të llogarive zyrtare të MP-së, MS-së që janë të dedikuara për shfrytëzuesit e
  ndihmës sociale e që kjo po ua merr edhe bukën e gojës pikërisht këtyre familjeve.

  Përmbaruesit privat në disa regjione në territorin e gjykatave themelore caktojnë përmbarimin
  dhe bllokojnë llogarinë e shfrytëzuesve të ndihmave sociale e cila llogari është nën menaxhimin
  e DPSF-së dhe është krijuar me bankën e caktuar vetëm për një qëllim të qarkullimit të mjeteve
  nga ndihma sociale. Pra, nuk është llogari rrjedhëse e zakonshme personale në emër të borxhit që
  shfrytëzuesi i ndihmës sociale e ka ndaj një kompanie apo qoftë edhe ndaj ndonjë personi privat.

  Ky veprim, të nderuar qytetarë, është antikushtetues kundër të drejtës së njeriut për ushqim dhe
  kundër çdo konvente ndërkombëtare për të drejtën e njeriut dhe për çështje sociale . sepse, mjetet
  e ndihmës sociale nuk janë pagë ato janë të ardhura apo të fituara nga puna e bartësit të familjes
  por janë mjete të siguruara nga shteti për një familje në nevojë dhe për ushqim dhe mbijetesë.

  Ju bëj thirrje Qeverisë që të mos i prekin këto llogari të qytetarëve, të cilët të vetmin burim e
  kanë këtë ndihmë sociale edhe pse është shumë e vogël. Dhe në asnjë mënyrë nuk duhet të ju
  merren ato pak para që dedikohen pikërisht për këto familje. Në këtë drejtim sipas gjendjes
  faktike në terren nuk kanë ndërmarrë asnjë hap të vetëm që të eliminohet kjo shkelje e të drejtave
  ligjore që u bëhet shfrytëzuesve të ndihmës sociale. Andaj, nuk presim ndoshta edhe nga kjo
  Qeveri që të reflektojë pasi që rahatinë ia ka bë sigurisht militantëve të saj partiak e sa për popull
  dertin kush nuk e ka.

  E vetmja ndihmë që po ju ofrohet qytetarëve në nevojë për ekzistencë po janë atdhetarët tanë nga
  diaspora ku në forma të ndryshme po i ndihmojnë familjet në nevojë e ku besa kontributi tyre
  shkon deri në atë pikë sa edhe bëjnë ndërtimin e shumë shtëpive pikërisht për këto familje. Ditë
  më parë kryeministri i vendit tha se ne nuk mundemi për 8 muaj që të bëjmë hapjen e 150 mijë
  vendeve të punës ose 200 mijë siç ishte deklaruar nga partneri i tij. Kryeministër deri më sot të
  vetmit, të cilët kanë gjetur punësim janë pikërisht militantë tuaj dhe atij të PDK-së.

  9
  Kjo tallje e Qeverisë dhe e dy partive në koalicion e bërë gjatë fushatës për krijimin e vendeve të
  punës me të vërtetë qon deri në atë pikë sa që edhe qytetarët edhe ne si opozitë jemi të
  vetëdijshëm që ajo nuk realizohet, por së paku të jeni të përgjegjshëm t’i keni parasysh rastet
  sociale dhe të merreni me ta dhe mos t’i keni vetëm në fokus njerëzit e juaj të partive.
  Faleminderit!

 • Ganimete Musliu e ka fjalën.

 • Faleminderit, zoti kryetar!
  I nderuari kryeministër,
  Të nderuar ministra,
  Kolege dhe ju kolegë deputetë,
  Sot në këtë seancë dua të flas për një shqetësim të qytetarëve, por edhe tonin që ka të bëjë me
  aksidentet e shumta në komunikacion që po raportohen çdo ditë nëpër media tona. Çdo ditë
  raportohet për aksidente që ndodhin në rrugët tona ku përveç lëndimeve dhe dëmeve materiale
  numri i atyre që humbin jetën në trafik është shumë shqetësuese.

  Mund të mendohet që aksidentet e tilla ndodhin në gjithë botën, kjo është e vërtetë, mirëpo nëse
  e shikojmë numrin e aksidenteve në raport me numrin e përgjithshëm të popullsisë shifrat në
  Kosovë janë alarmante. Pyetja që shtrohet këtu është ku qëndron problemi? Cilët faktorë luajnë
  rol dhe kush është përgjegjës për këto aksidente? Për një gjendje të tillë nëpër rrugët e Kosovës
  rol luajnë shumë faktorë. Faktorët e pa menaxhuar fatmirësisht janë të paktë, në bazë të
  statistikave faktori kryesor për këtë situatë është i menaxhuar dhe i mënjanuar prandaj është
  shumë urgjente që të ndërhyhet për të ndryshuar për të mirë në këtë drejtim. Gjithmonë duke iu
  referuar statistikave dhe raporteve zyrtare të policisë këtu kemi të bëjmë kryesisht me faktorë siç
  janë: pajisjet me patentë shoferë, mosprania e mjaftueshme e policisë së trafikut, gjendja e
  rrugëve dhe kushtet atmosferike.

  Në këtë listë me një epërsi të lartë prin faktori njeri, sidomos në rastet e aksidenteve me pasoja
  fatale. Një pasqyrë e shkurtë shihet kështu, në vitin 2013 numri i përgjithshëm i aksidenteve në
  Kosovë ishte 19 954, prej tyre me fatalitet 104 aksidente me 119 të vdekur dhe të lënduar 9 mijë
  e 817 persona. Në vitin 2014 numri i përgjithshëm ishte 16 300 me fatalitet 111 aksidente, të
  vdekur 127 persona, të lënduar 9 713. Krahasuar me dy vitet paraprake në vitin 2015 edhe pse
  jemi vetëm në muajin e 7 të vitit numri i përgjithshëm i aksidenteve është 7 376. Me fatalitet 41,
  të vdekur 46, të lënduar 4 207.

  Sipas kësaj del se për 3 vjet kemi humbur 276 qytetarë, e të mos flasim për numrin e atyre që
  mbetën me pasoja dhe lëndime. Këto shifra janë zyrtare dhe janë të marra nga Policia e Kosovës.
  Çka mund dhe çka duhet të bëjmë që këto statistika t’i ndryshojmë për të mirë? Hapat që duhet të
  ndërmarrin janë: monitorimi dhe plotësim ndryshimi i Ligjit për patentë shoferë, ngritja e
  kritereve për këtë dhe kontrolli i rreptë ndaj keqpërdorimeve në këtë drejtim, kontrolli i shtuar i
  policisë së trafikut, dënimet përveç në të holla duhet të përfshin edhe sanksionet me pikë në
  sistem dhe në raste përsëritjesh tërheqja e patentë shoferit. Kontrolli në përmirësimi i rrugës,
  mirëmbajtja më e mirë në stinët e dimrit, gjithashtu mendoj se si Kuvend komisioni përkatës
  duhet ta bëjë edhe monitorimin dhe rishqyrtimit të Ligjit për siguri në komunikacion.


  10
  Duke iu shprehur ngushëllime të gjithë atyre që humbën më të dashurit e tyre në komunikacion
  kërkoj nga institucionet përgjegjëse që të shtojnë kontrollin në rrugët tona dhe thjeshtë këto
  aksidente të jenë sa më të pakta dhe mundësisht të evitohen në tërësi. Faleminderit!

 • Faleminderit! Në emër të Grupit Parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës,
  Armend apo Sali cili jeni? Armend Zemaj e ka fjalën.

 • Të nderuar kolegë deputetë,
  Kabinet qeveritar,
  Kryetar i Kuvendit,
  Para pak kohësh kërkova këtu nga ministri i Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
  për të shikuar gjendjen e pyjeve të Komunës së Deçanit e cila përfshin pjesën më të madhe që
  janë më masive në Bjeshkë të Nemuna.

  Përpos degradimit të vazhdueshëm të kësaj pjese të natyrës, qytetarët e Deçanit vazhdimisht kanë
  ngritur zërin si ndaj pushtetit lokal por edhe atij me kompetencë qendror për gjendjen e krijuar
  viteve të fundit dhe e cila asnjëherë nuk ka të ndalur. Që nga fillimi i punimeve për ndërtimin e
  tri hidrocentraleve të cilat ishin proklamuar si investim që do të sjell përfitim në favor të
  interesave të qytetarëve të kësaj treve por që shihet tanimë që është interes i caktuar i grupeve të
  caktuara dhe individëve, përpos degradimit të shtratit të lumit Lumbardh, duke e larguar masën
  drunore përgjatë këtij lumi, duke krijuar zonë erozive nga shtrati i këtij ka bërë që të sjell edhe
  mungesë të ujit të pijes duke bërë që shtrati i lumit e sidomos tash verës të mbetet i shkretë.

  Në këto ditë të nxehta verore komuna e Deçanit në përgjithësi si pjesa e qytetit por edhe shumë
  fshatra të saj po ballafaqohen tash e sa ditë me mungesë të madhe të ujit me reduktime të mëdha,
  të paplanifikuara të cilat po shkaktojnë probleme të mëdha qofshin ato higjienike dhe qofshin ato
  psikike. Pjesa më e madhe e qytetit të Deçanit dhe shumë fshatra si: Prapaçan, Dubovik, Papiq,
  fshatrat e rajonit të Vokshit edhe pse këtu kishim të riparuar një ujësjellës për 10 fshatra i cili
  momentalisht gjendet duke u hetuar edhe në prokurori tregon qartë keqpërdorimin dhe gjendjen e
  krijuar për mos pasje të ujit në këtë trevë e cila është e njohur për ujë të bollshëm. Ky shqetësim
  nuk është zoti ministër, sidomos kjo vlen edhe për Kabinetin qeveritar, por edhe pjesën lokale
  sepse janë proklamuar investime të përvjetshme, por siç shihet kjo nuk është prioritet, që uji i
  pijes të jetë i furnizuar për të gjithë qytetarët e kësaj treve.

  Andaj, edhe sot, pa dashur që të kem interferim në gjendjen e natyrës në të nxehtët që është, kjo
  ndodh jo vetëm gjatë verës, pse tash është e shtuar, kjo ndodh edhe në kushtet dimërore, kur
  qytetarët e komunës së Deçanit, pjesë-pjesë nuk kanë fare ujë të pijes dhe të cilët në mënyrat e
  veta po ballafaqohen për furnizim, i cili nuk është aspak higjienik dhe shëndetësor.

  Andaj, e ngreha këtë çështje, e cila është shumë serioze...

 • E ka fjalën Glauk Konjufca, nga “Vetëvendosje”.

 • Deputetë të Kuvendit të Republikës së Kosovës,
  Më 19 janar, Qeveria e Republikës së Kosovës e pat sjell në Kuvend të vetmin ligj tamam të
  mirë, që e ka sjell kjo Qeveri prej kur e ka marrë mandatin dhe, ky ka qenë ai ligji i famshëm për

  11
  “Trepçën”, ku në pikën e tretë e definonte “Trepçën” edhe si kompani publike, por në të njëjtën
  ditë ky ligj u pat tërhequr dhe kjo i pat shtyrë minatorët e “Trepçës”, që të futen në një grevë urie
  dhe ia patën dërguar një letër kryeministrit Isa Mustafa.

  Në pikën e fundit të kësaj letre, që ia patën drejtuar minatorët, shkruan kështu, unë po e lexoj
  pikën e fundit: “Qeveria e Republikës së Kosovës duhet ta zgjidhë brenda afatit 5-mujor statusin
  e ndërmarrjes “Trepça”. Nëse nuk definohet statusi i “Trepçës” në afatin 5-mujor atëherë greva
  rifillon dhe ndërpriten të gjitha kontaktet me institucionet dhe Qeverinë e Republikës së
  Kosovës, mirëpo besojmë se deri te kjo nuk do të vijë, pasi që institucionet e Kosovës do t’i
  kryejnë obligimet e tyre. Në një rast të tillë gjendja mund të eskalojë dhe përgjegjësitë i mbajnë
  institucionet e Republikës së Kosovës.”

  Pas tërheqjes së atij ligji, Qeveria deri në prill nuk e pati sjellë ligjin tjetër, mirëpo i cili sërish i
  shmanget asaj temës kryesore sa i përket statusit të “Trepçës”. Qeveria pat bërë premtime
  publike, se brenda 5 muajsh do ta sjellë një strategji dhe një ligj, me të cilin do të rregullohej ky
  kombinati “Trepça” dhe nuk e ka mbajtur premtimin, sepse jemi një muaj prej kur kanë kaluar
  ato pesë muaj që i janë dhënë afat Qeverisë së Republikës së Kosovës nga ana e minatorëve të
  “Trepçës”. Dhe, kjo është shumë joserioze, është papërgjegjësi totale, është mos mbajtje e
  premtimeve dhe, në njërën nga mbledhjet e tashme të Qeverisë së Kosovës, ata kanë
  paralajmëruar se Ligji për “Trepçën”, as strategjia nuk do të sillet deri në vitin e ardhshëm.

  Çfarë është edhe më shqetësuese, në një prononcim publik zëdhënësi i Qeverisë, kur e kanë
  pyetur për “Trepçën” shprehet kështu: “Kemi pasur takime konsultative me kompani kanadeze
  dhe gjermane në fushën e industrisë minerare, për të përcaktuar orientimet tona lidhur me
  ‘Trepçën’”.

  Më falni, por kjo deklaratë, kjo qasje është shumë shqetësuese, duhet të jetë shqetësuese për të
  gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës. Çka do të thotë kjo? Qeveria mendon që për orientimet
  e veta, sa i përket ekonomisë, “Trepçës” e zhvillimit të Kosovës, duhet për t’ u pyetur kompanitë
  private kanadeze dhe gjermane. Kjo është skandaloze, më falni. Qysh mund të shprehet një
  zyrtar i Qeverisë kështu?

  Po ti t’i pyesësh kompanitë private çfarë mendojnë ato për “Trepçën”, ato natyrisht që kanë për
  të thënë: “a ka mundësi me na i shitë sa më shpejt edhe sa më lirë”, ashtu qysh janë bërë “rrush e
  kumbulla” krejt këto asetet e Kosovës.

  Qeveria nuk funksionon duke i pyetur kompanitë private për pasuritë tona. Një qeveri serioze më
  së pari e ka orientimin e vet, se çka i duhet Kosovës, cili është plani më adekuat dhe, ky është
  plan nacional, një debat shoqëror edhe këtu në Kuvendin e Kosovës dhe kështu përcaktohen
  orientimet dhe ajo çka na duhet më së shumti, e jo duke i pyetur kompanitë private se çka
  mendojnë ato, çka duhet të bëjmë me “Trepçën”. Kjo është skandaloze.

 • Faleminderit! Me lejen tuaj, koha ka mbaruar. A dëshironi nga dy minuta për t’ ua
  dhënë, janë edhe shtatë diskutues, apo ta mbarojmë. Shefat e grupeve parlamentare po i shoh se
  janë për jo. Teutë, për besë ka reagim, se me qejf të shtatëve do t’ua lejoja të flisni.


  12
  E vazhdojmë edhe dhjetë minuta, tre vetë nga tre minuta. Teuta e ke fjalën, pastaj shkojmë edhe
  dy partitë tjera, PDK-ja s’e merr fjalën më. Nga tre minuta i keni, të lutem! OK, katër minuta
  edhe dy vende ngaa tre, strikt. Urdhëro, vazhdo!

 • Faleminderit, kryetar!
  Në sistemin arsimor parauniversitar të Kosovës ka një numër jo të vogël të shkollave të mesme të
  larta, të drejtimeve profesionale, të cilat janë hapur me vendim të Ministrisë. Gjithashtu,
  ekzistojnë edhe shkolla të mesme të larta të tjera, sipas drejtimeve janë të karakterit të përzier, në
  të cilat ka drejtime gjimnazi, siç janë drejtimi gjimnaz i shkencave natyrore, gjimnaz matematik
  informatikë, i shkencave shoqërore, i shkencave gjuhësore, e tjera, por, në këto shkolla hapen
  çdo vit drejtime profesionale, siç janë drejtimet: makineri, bujqësi, shkenca juridike, drejtime të
  shkencave teknike, hotelieri, turizëm e shumë të tjera.

  Në fakt, arsimi i mesëm i lartë, rolin kryesor e ka në përgatitjen e nxënësve për studime
  universitare, në drejtimin e të cilëve ata kanë prirje me të madhe, por një numër jo i vogël i
  nxënësve të kësaj kategorie nuk arrijnë të kenë suksesin e mjaftueshëm për t’u bërë studentë. Për
  këtë arsye, ka qenë shumë e nevojshme, që këto shkolla profesionale, pra të ketë drejtime
  profesionale brenda gjimnazeve edhe në mënyrë që nxënësve të tillë t’u jepet mundësia që ata të
  përgatiten për profesionet e tyre që parapëlqejnë dhe të bëhen zotërues të atyre profesioneve.

  Por në fakt, çfarë është duke ndodhur me shkollat tona profesionale. Në shkollat profesionale
  mungon baza themelore e të mësuarit dhe e të nxënit të dijeve nga ana e nxënësve. Në këto
  shkolla nuk ka libër nga i cili duhet të mësojnë. Nxënësit tanë nuk kanë libra të drejtimeve
  profesionale, për shkak të mungesës së librave mësimdhënësit detyrohen t’u sigurojnë literaturë,
  qoftë na interneti edhe atë nëse mund ta gjejnë, qoftë duke u dhënë shënime nga kapituj të
  shkëputur nga librat universitar, të cilat edhe lodhin nxënësit, por edhe janë jo të përshtatshme
  për moshën e tyre. Në shumicën e këtyre shkollave nxënësit nuk kanë ku dhe si ta bëjnë apo
  ushtrojnë praktikën e tyre profesionale, sepse para se të hapen këto drejtime profesionale, gati në
  asnjërin prej këtyre drejtimeve nuk është bërë studim i mjaftueshëm nga ekspertë të këtyre
  lëmenjve, në mënyrë që ata të përgjigjen në pyetjen, ku dhe si ta realizojnë praktikën
  profesionale si pjesë e pandarë e plan-programeve të këtyre drejtimeve.

  Si pasojë, në shkollat tona profesionale regjistrohen nxënësit më të dobët të mundshëm për nga
  suksesi që e kanë pasur në shkollimin fillor dhe duke mos pasur mundësi që t’i realizojnë
  synimet për një shkollim të duhur profesional. Mësimdhënësit tanë të drejtimeve profesionale,
  nuk e kanë dhe akoma nuk mund të gjejnë vullnetin e duhur, për t’i joshur nxënësit e mirë, që në
  shkollimin e mesëm të lartë të vijojnë në ndonjërën prej drejtimeve profesionale.

  Pra, janë këto tri arsye që ne si Aleancë mendojmë se në qoftë se nuk veprohet në këtë drejtim,
  atëherë shkollat tona profesionale do të mbeten të zbrazëta, pa nxënës, edhe pse janë dhënë
  milionë eurosh nga Ministria për t’i ndërtuar ato objekte.

  Mendojmë gjithashtu, se para se të merren vendime për të ndërtuar shkollë profesionale apo për
  të hapur ndonjë drejtim të ri profesional në shkollat ekzistuese, duhet të bëhen analiza dhe studim
  i mirëfilltë edhe për kuadrin mësimor edhe për literaturën që duhet të përdoret edhe për mjetet
  konkretizuese apo laboratorët, që duhet ngritur për të realizuar praktikën profesionale.

  13
  Ne si Aleancë vlerësojmë gjithashtu se është më mirë që të njëjtat të planifikohen për hapjen e
  punëtorive profesionale, funksionalizimin e bizneseve të vogla profesionale, në mënyrë që edhe
  nxënësit të kenë mundësi të kryejnë pra praktikën e tyre profesionale, po ashtu edhe të hapen
  vende të reja të punës. Gjithashtu, rekomandojmë që në vend të investimeve miliona eurosh për
  ndërtime të objekteve të zbrazëta do të ishte më mirë, që Ministria t’i sigurojë secilit nxënës
  librin e tij në secilën lëndë mësimore të drejtimit profesional dhe pastaj të kërkohet cilësia në
  arsim të cilën aq shumë po e dëshirojmë...

  (Ndërprerje nga regjia)

 • Faleminderit! Do të shkoj një nga pozita një nga opozita. Nuredini ose Salihu, le të
  vendosin, janë të LDK-së.

 • I nderuar zoti kryetar i Kuvendit,
  I nderuar zoti kryeministër dhe Kabinet qeveritar,
  Të nderuara deputete dhe deputetë,
  Të nderuara zonja dhe zotërinj,
  Unë si deputet i ri i Kuvendit në legjislaturën e pestë ndjej nevojën, që në fund të sesionit
  pranveror të punës së Kuvendit të shpreh përshtypjet e mia lidhur me punën e deritashme të
  Kuvendit, komisioneve, administratës së Kuvendit, në marrëdhënie me jashtë, bashkëpunimi
  qytetar, shoqëri civile dhe mediat.

  Duke përkujtuar fillimin sfidues deri te marrëveshja e tashme e koalicionit, e konstituimit të
  kësaj legjislature, betimit të deputetëve, zgjedhjen e organeve të Kuvendit dhe pauza e gjatë para
  fillimit të funksionalizimit dhe fillimit të Kuvendit të deputeteve në legjislaturën e pestë dhe
  kritikat e mediave për opinionet ndaj Kuvendit dhe deputetëve për paga të majme, jo të merituar,
  pra të punonjësve. Në këtë gjendje opinioni nuk ishte shumë i interesuar për rolin domethënës të
  deputetëve dhe të Kuvendit të Kosovës në funksion të një shteti me demokraci parlamentare.

  Desha vetëm të rikujtoj për vendimin e deputetëve në legjislaturën e kaluar, kur ata hoqën dorë
  në rritjen e pagave dhe se përafërsisht paga bazë e deputetëve tash është gati një masë sa edhe
  zëvendësministrat dhe sekretarët permanentë.

  Si deputet i ri dua të ngre shqetësimin tim lidhur me ngritjen e njohurive dhe kapaciteteve për
  deputetë në mandat të parë në këtë legjislaturë. Deputetët e kësaj legjislature filluan punën me
  një trajnim njëditor me shpërndarjen e doracakëve të punës në komisione, të organizuar nga NDI.
  Edhe atë po e përkujtoj se LDK-ja ishte 15 marsi i vitit 2015 dhe kjo ishte e tëra.

  Nga shembujt e mirë të përkrahjes profesionale dhe marrëdhënies me qytetarët do të përmendja
  Parlamentin kroat, ku në kuadër të parlamentit kanë komisionin profesional dhe këshillin e
  qytetarëve, anëtarët e dy komisioneve parlamentare të cilat kanë të gjitha të drejtat, përveç të
  drejtën për votë. Kuvendi për momentin ka përkrahje minimale profesionale në ngritjen e
  kapaciteteve dhe se vetëm disa institucione ndërkombëtare edhe atë në afat të shkurtër
  ndihmojnë në mbështetje profesionale sikur se është
 • ja dhe DIKAF.


  14
  Ne nenin 74 të Kushtetutës ushtrimi i funksionit përmban që deputetët e Kuvendit të Kosovës
  ushtrojnë funksionin e tyre në interes më të mirë të Republikës së Kosovës, në pajtim me
  Kushtetutën, ligjet dhe rregullat e procedurës së Kuvendit. Pra, unë parashtroj pyetjen se si mund
  të ushtroj unë një funksion të tillë, pa qenë i njoftuar dhe i pajisur me materiale dhe pajisje të
  duhura? A kemi ushtruar në mënyrë të denjë funksionet tona si deputet dhe Kuvend, duke filluar
  nga ai funksioni ligjvënës, planifikimi i ligjvënës dhe procesi i ligjvënies, mbikëqyrjes së
  ekzekutivit, mbikëqyrja e zbatimit të ligjeve, mocioni për interpelancë, pyetje për qeveritarët,
  debate për parlamentare, mbikëqyrje e institucioneve të pavarura, marrëdhëniet dhe konsultat me
  publikun, marrëdhëniet me medie, e të tjerë.

  Nëse lexohen raportet e mbikëqyrjes së Kuvendit, komisioneve dhe deputetëve nga institucionet
  e ndryshme vërehen më shumë të dhënat kuantitative se sa ato substanciale, kualitative dhe
  krahasuar sipas statistikave vjetore të legjislaturës, po pse jo edhe rezultate krahasimore të
  parlamenteve të shteteve tjera të rajonit, që janë pjesë e Bashkimit Evropian.

  Rregullorja e Kuvendit e vitit 2010 ka nevojë për plotësim dhe ndryshim, dhe se tentativat për
  miratimin e rregullores së re nga legjislatura e kaluar kanë dështuar dhe disa herë kjo i përngjan
  legjendës për ndërtimin e “Urës së Shenjtë”.

  Rregullorja në fuqi ka mangësi të mëdha, sidomos kur i referohet rregullave rreth të drejtave dhe
  detyrave të deputetëve. Shumë nga këto dispozita janë burokratike, autoritare, që pamundësojnë
  punën e mirëfilltë të deputetëve të Kuvendit të Kosovës.

  Dhe krejt në fund, mungojnë ambientet e punës të deputetëve për punë veç e veç, si në nivel
  qendror po edhe në nivel lokal, pra nëpër komuna, edhe pse ato janë premtuar, ndërsa sesioni i
  komunave ende nuk ka marrë vendim që të hapet ndonjë zyrë apo...

  (Ndërprerje nga regjia)

 • Nuredin, më vjen keq... Faleminderit për paraqitjen e këtyre qëndrimeve! Dëgjo,
  tash kemi nga opozita. Shqipja nga opozita, Shqipja, Zafiri, Shaipi,... Zafir, a po bëhesh
  gjentëlmen, Shqipja le ta marrë fjalën. Shqipja dhe me kaq po e përfundojmë. Më vjen keq!
  Pastaj na mbesin edhe katër deputetë për herët tjera.

 • Faleminderit shumë, kryetar!
  Unë brenda një minute do të mundohem të ngre një shqetësim, që besoj është i gjithë këtij
  Kuvendi. Të hënën që shkoi, më 20 qershor, Komisioni ad hoc ka bërë intervistimin e mbi 50
  kandidatëve për anëtarë të Bordit të RTK-së dhe ajo çka ka ndodhur vërtet është jo vetëm e
  papranueshme, por besoj edhe e turpshme.

  E para, nuk janë lejuar vëzhguesit dhe mediat që të monitorojnë procesin përkundër faktit që një
  gjë e tillë është e lejuar me Rregullore.

  E dyta, mënyra e vlerësimit dhe kandidatët që janë rekomanduar për seancë, vërtet është më
  shumë se e papranueshme. Në mesin e kandidatëve ka pasur njerëz me kredibilitet të lartë, me
  autoritet të lartë të cilët kanë dhjetëra publikime, qoftë në fushën e mediave apo të tjera dhe

  15
  përkundër këtij fakti Komisioni dhe kryesisht koalicioni LDK-PDK, natyrisht me ndihmën edhe
  të minoriteteve, i ka rekomanduar këtij Kuvendi njerëz të cilët nuk i plotësonin as kriteret bazë,
  por vetëm se ishin militantë të devotshëm të partive politike, përfshirë këtu edhe kandidatë për
  deputetë.

  Ne kemi diskutuar gjatë në këtë Kuvend për Radiotelevizionin e Kosovës, për problemet që i ka
  ky institucion dhe për më tepër jemi zotuar duke i miratuar rekomandimet unanimisht se ne
  marrim përgjegjësinë që këtij institucioni t’ia kthejmë kredibilitetin dhe imazhin, por ajo çka
  bërë komisioni, në fakt e bëri të kundërtën.

  Nëse ne vazhdojmë me këtë trend, ky institucion do të shkatërrohet dhe kësaj here përgjegjësia jo
  vetëm që i bie këtij Kuvendi në tërësi, por në veçanti LDK-së e cila u deklarua se dëshiron t’ia
  kthejë imazhin dhe dëshiron t’ia kthejë kredibilitetin këtij institucioni, por në fakt ajo çka ka bërë
  është që ka rekomanduar militantët e vet të cilët nuk u zgjodhën për deputetë nga qytetarët dhe
  këta vendosën që tani t’i rehatojnë nëpër borde ashtu sikur që duket se jeni marrë vesh brenda
  koalicionit.

  Unë bëj thirrje që ky proces të anulohet dhe edhe një herë të shqyrtohet lista e kandidatëve dhe të
  rekomandohen njerëz që e meritojnë të jenë në këtë institucion. Faleminderit!

 • Faleminderit! Ka përfunduar koha për deklarime jashtë rendit të ditës. Xhevahire,
  më vjen keq, por do të jemi në seancë për këtë çështje dhe tani i kemi deklaratat e ministrave.
  Ministri i Arsimit e ka kërkuar fjalën. Ju lutem, të keni parasysh, deputetët kanë mundësi ta
  komentojnë deklaratën e ministrit. Faleminderit!

 • Faleminderit, i nderuar kryetar!
  I nderuari kryeministër,
  Të nderuar deputetë,
  Dëshiroj t’i jap disa sqarime lidhur me shqetësimet e deputetit profesor Bulliqit të ngritura në
  fillim të kësaj seance.

  Deputeti i ngriti disa shqetësime sa i përket normativit për mësimdhënës dhe më lejoni t’i jap
  përgjigjet dhe sqarimet e nevojshme.

  Fillimisht dëshiroj të theksoj se brenda përpjekjeve për ngritjen e cilësisë në arsim, për ngritjen e
  standardeve të cilësisë kemi identifikuar se ngritja e cilësisë mund të bëhet vetëm duke krijuar
  mësimdhënës të përgatitur. Nëse domi sukses në arsim, në shkolla investimin duhet ta bëjmë më
  të madhin tek arsimtarët, sepse vlerësoj se nxënësit janë më të hapur ndaj teknologjive të reja,
  ndaj njohurive të reja, kurse mësimdhënësit akoma janë pak konservatorë.

  Për këtë arsye, në gjithë Bashkimin Evropian, por edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës,
  politikat shtetërore ndaj mësimdhënësve janë politika të mbrojtura. Secili shtet serioz ka
  parasysh se kush mund të jetë mësimdhënës në atë shtet, sepse ai e edukon rininë dhe ai bëhet
  një partner me shtetin.


  16
  Duke u nisur nga kjo, prioritetin që e kanë mësimdhënësit e mirë, mësimdhënësit e përgatitur, të
  trajnuar, mësimdhënësit profesionalë po edhe pedagogjikë, ne jemi duke bërë një reformë të
  thellë me ndihmën e Bashkimit Evropian, me ndihmën e shteteve donatore që të krijojmë politika
  shtetërore për mësimdhënës. Kjo kërkon që brenda Fakultetit të Edukimit, i cili i ka 5 vite që
  sponzorohet tërësisht nga Bashkimi Evropian, nga Kanada dhe shtetet tjera, të krijojmë programe
  të mira të masterit që përgatisin mësimdhënës të mirë.

  Profesor i nderuar,
  Dëshiroj t’i heq shqetësimet, sepse ti vjen nga Fakulteti i Shkencave Matematiko Natyrore, po
  më duket nga Katedra e Biologjisë apo e Gjeografisë, nuk e di saktësisht.

  Absolutisht asnjë fakultet, përfshirë Fakultetin e Shkencave dhe Filologjik, nuk do të pengohen
  që të ofrojnë studime të masterit në fushat lëndore, por, të gjithë studentët e shkencave
  matematiko-natyrore dhe filologjike që mendojnë të jenë mësimdhënës, kur të vijnë në master
  duhet të zgjedhin ose një master shkencor aplikativ ose një master pedagogjik. Nëse vendosin të
  investojnë në profesionin e mësimdhënësit, ata masterin duhet ta marrin te Fakulteti i Edukimit i
  cili është i specializuar për mësimdhënës dhe për të krijuar mësimdhënës.

  Pra këto janë reforma evropiane për të cilat ne nuk do të zmbrapsemi. Na e dimë se secila
  reformë shkakton pakënaqësi, shkakton edhe prishje të monopoleve në disa fakultete, por ne jemi
  të vendosur për të krijuar një arsim cilësor dhe për të krijuar arsim cilësor duhet të krijojmë
  mësimdhënës të përgatitur dhe askush nuk mund ta ndalë këtë proces sepse ia kemi borxh këtij
  vendi. Pas pavarësisë s’ka prioritet më të madh se për të krijuar një edukim të avancuar, një
  shëndetësi të mirë. Nuk mundemi ne gjithmonë të ushqejmë popullin me gjëra të mëdha të
  politikave.

  Tani populli duhet të shijojë shërbime publike të mira në arsim, në shëndetësi dhe në fusha tjera
  dhe për këtë arsye kemi një plan strategjik për të cilin kemi siguruar mbi 30 milionë donacione
  dhe të cilat janë akorduar nga Banka Botërore, nga Bashkimi Evropian, që të forcojmë politikat e
  përgatitjes së mësimdhënësve.

  Asnjë student që e ka kryer masterin në shkenca natyrore dhe në filologjik nuk do të dëmtohet
  sepse të diplomuarit e parë në master pedagogjik në edukim do t’i kemi në vitin 2017.

  Prandaj, i nderuari profesor, ju lutem mos krijoni shqetësime tek mësimdhënësit. Asnjë
  mësimdhënës nuk do të largohet nga puna, por nga viti 2017 do të kemi mësimdhënës të
  specializuar, sepse kur dikush kryen biologjinë ai mund të punojë në laboratorë, mund të jetë
  hulumtues, por në qoftë se ai do të jetë mësimdhënës i mirë nuk i garanton dikujt që e ka kryer,
  dhe ai mund të jetë edhe doktor i biologjisë, por kurrë nuk mund të jetë mësues i mirë. Për të
  qenë mësues i mirë ai duhet të shkojë me një program edukativ i specializuar që ofron edukimi
  për mësues, sepse ai ato njohuri shkencore duhet t’i pajisë tani me njohuri pedagogjike.

  Ne kemi me dhjetëra doktorë të shkencës, që nuk janë të aftë të jenë mësimdhënës. Po domi të
  krijojmë një sistem shtetëror të koordinuar që mësimdhënësit të krijohen me kritere dhe me
  standarde kombëtare.


  17
  Ky është një proces i pandalshëm dhe ju lutem bashkohuni në këtë proces sepse përfitues të këtij
  procesi do të jenë fëmijët tanë, që nesër do të marrin një edukim të mirë, një edukim cilësor që
  do t’i bëjë ata të aftë nesër që të kontribuojnë në jetë, kështu që ne kemi marrë disa shqetësime
  dhe unë e pashë letrën që e lexova, ajo letër ka ardhur nga një grup i studentëve dhe po më duket
  ju e keni marrë detyrë sot ta përfaqësoni atë komunitet. I kam takuar, i kam sqaruar dhe ata kanë
  mirëkuptuar. Nuk kemi të drejtë ne profesorët të krijojmë huti. Ne duhet t’u tregojmë se jemi të
  interesuar për të krijuar cilësi në arsim dhe duhet ta ndërpresim anarkinë në arsim.

  Në qoftë se përditë jemi të pakënaqur, në qoftë se përditë diskutojmë në Parlament, dhe mua më
  vjen mirë që të diskutojmë, mua më vjen mirë që pyetjet më të shumta parlamentare po i bëhen
  ministrit të Arsimit. Ju kam thënë herën e kaluar, mos më bëni pyetje për shkolla e për çerdhe,
  por më bëni pyetje për cilësi. Ejani të debatojmë për cilësi, jo për çerdhe dhe për shkolla, dhe
  atëherë ju kisha lutur mos të krijojmë konfuzione, të punojmë bashkë, të krijojmë një sistem
  shtetëror të përgatitjes së mësimdhënësve, sepse edhe një herë po e përsëris, këta 8 muaj një gjë e
  kam mësuar si ministër, nëse domi progres në arsim, nëse domi përparësi prej çerdheve e deri te
  Universiteti, çelësi i suksesit janë mësimdhënësit e përgatitur. Ku kemi mësimdhënës të mirë, në
  cilëndo shkollë apo fakultet, aty kemi cilësi.

  Po dua t’ju përkujtoj, në konkursin që posa e mbyllim, sot i kemi shpallur rezultatet dhe ka qenë
  sezoni më i mirë ndonjëherë i pranimit të studentëve dhe fakulteti më i kërkuar është Fakulteti i
  Edukimit.

  I kemi 12 studentë për një vend. Pse, për shkak se ai fakultet po ofron standarde të mira për
  mësimdhënës, standarde të pranuara ndërkombëtarisht. Vetëm Qeveria e Kanadës i ka dhënë mbi
  10 milionë në ndërtimin e këtij fakulteti, kështu që mos të shohim për interesa të vogla e të
  rrënojmë diçka që shteti i ka ndërtuar me vite të tëra.

 • Faleminderit! Ka komente! Nait Hasani! Edhe ti je Shpejtim, por prit pak. Unë
  shkova edhe në bazë të partive, Naiti i PDK-së, Shpejtimi i LDK-së e më tej Xhevahirja.
  Urdhëro! Aha, po do i pari! Urdhëro, nëse të lejon Naiti! Po, atëherë urdhëro Shpejtim. S’prish
  punë! Desha të gjithëve t’ua jap fjalën!

 • Faleminderit, zoti kryetar!
  I respektuari ministër i Arsimit,
  Këto të cilat ju i thoni, sigurisht se i di shumë mirë, sepse edhe unë jam në rrjedha dhe ndoshta
  në shumë aspekte më tepër se sa ju, në lidhje me Fakultetin e Edukimit.

  Po ju bëj me dije, zoti ministër, Udhëzimi administrativ që është nxjerrë nga ana e Ministrisë së
  Arsimit, të Shkencës dhe Teknologjisë, numrin e të cilit nuk po mund ta mbaj përmendësh, nga
  zoti Buja, nga ministri Buja, decidivisht është thënë që dy vitet e studimeve master në Fakultetin
  e Edukimit do të jenë ekskluzivisht me lëndë pedagogjike.

  Urdhëroni shkoni, zoti ministër dhe këqyrni çfarë lëndë janë në nivelin master në Fakultetin e
  Edukimit në programet lëndore, të cilat i nxjerrë Fakulteti i Shkencave.


  18
  Është shumë lehtë të flitet, por shkoni e këqyrni realitetin çfarë e ke. Unë vetëm po ju bëj me
  dije, zoti ministër, në qoftë se nuk e dini, drejtimi i gjeografisë në Fakultetin e Edukimit e ka një
  asistent gjeograf. Krejt Fakulteti i Edukimit e ka një asistent gjeograf. Ne nuk jemi kundër
  Fakultetit të Edukimit, mos të keqkuptohemi. Fakulteti i Edukimit duhet të nxjerrë profilet para
  fillore dhe profilet fillore për mësues. I tillë është i dedikuar.

  Shikoni, i keni dhënë përparësi me Udhëzimin administrativ drejtimit matematikë – informatikë
  para drejtimit matematikë në nivelin e arsimit të mesëm të lartë. Mendoni që është në rregull kjo
  punë? Ata nuk mësojnë informatikë, por kanë për të mësuar matematikë në arsimin e mesëm të
  lartë.

  Ju e dini shumë mirë korrikulat çfarë parashihen dhe kush mund ta mbajë mësimin në arsimin e
  mesëm të lartë.

  Edhe një digresion po ju jap, zoti ministër, në qoftë se s’e keni parë. Shikoni pikën e arsimit të
  mesëm të lartë, shkalla e mesme e lartë 1.3 Fakulteti Filologjik, në fakt Filozofik, dega Gjuhë
  dhe Letërsi Shqipe dhe Gjuhë e Letërsi Shqipe. I jepet, do të thotë, përparësi në arsimin e mesëm
  të lartë drejtimit gjuhë dhe letërsi shqipe në Fakultetin Filologjik.

  E njëjta gjë nuk ndodhë për Fakultetin e Shkencave. Merreni këqyreni! Prapë, në Fakultet të
  Shkencave ju keni thënë përparësi, Fakultetit të Edukimit - matematikë informatikë që s’është në
  rregull, është gabim total i juaji ose i atyre që e kanë përgatitur këtë udhëzim. I keni dhënë
  përparësi Fakultetit të Edukimit- drejtimi gjeografi që nuk ka drejtim të tillë. Ende nuk është
  akredituar programi i gjeografisë, në qoftë se nuk e dini, në nivelin master nuk ka ende të
  akredituar në Fakultet të Edukimit.

  I keni dhënë programit gjeografi, ose gjeografi edukatë qytetare, që prapë nuk ka program të
  akredituar të tillë në Fakultetin e Edukimit.

  E njëjta gjë ka ndodhur me fizikën, e njëjta gjë ka ndodhur me biologjinë, me gjeografinë dhe
  lëndë tjera të Fakultetit të Shkencave të Natyrës.

  E njëjta gjë, që është digresion prapë, e ke gjuhën dhe letërsinë angleze. I keni dhënë përparësi
  në arsimin e mesëm të lartë Fakultetit Filologjik që pajtohem plotësisht dhe ashtu duhet të jetë.

  Gjuhës shqipe dhe gjuhës angleze u keni dhënë përparësi, ndërsa Fakultetit të Shkencave
  komplet lëndët ekzakte i keni tërhequr dhe i keni dhënë përparësi Fakultetit të Edukimit, të cilat
  drejtime ende nuk ekzistojnë në Fakultet të Edukimit, sepse nuk janë akredituar.

  Prandaj është mirë që të shikohet ky udhëzim, sepse ne nuk kemi interes as nevojë të krijojmë
  panik, sepse shkresat që ju kanë ardhur ju kanë ardhur prej mësimdhënësve, jo prej meje dhe ky
  është paniku që e keni krijuar ju me këtë udhëzim administrativ, prandaj është mirë që të ulet
  edhe një herë, të rishikohet, të tërhiqet ky udhëzim administrativ, të analizohet më mirë gjendja
  faktike çfarë është në arsim, për arsye se ju e dini që ka jashtëzakonisht anomali të madhe në
  këtë udhëzim administrativ. Faleminderit!


  19
 • Nait, e keni fjalën! Ministër, në fund, nëse dëshironi, i përmblidhni pastaj
  komentet.

 • Faleminderit, kryetar!
  Përshëndetje për Kabinetin qeveritar,
  Edhe unë desha të lidhem me komentet e ministrit. Ne e kemi pritur ministrin në komision dhe
  ka deklaruar se do të jetë një nga ministrat që do të ngritë standardet e cilësisë, ndërsa me
  udhëzimin administrativ, për shkak të një ndërtese që e kemi të bukur të Fakultetit të Edukimit,
  nuk do të thotë se ajo duhet të jetë edhe strumbullar i të gjithë fakulteteve.

  Kjo është një nga ato që duhet t’i kemi për një kuptim më të përafërt. Fakulteti i Edukimit, dhe
  studentët që kanë shkuar në Fakultet të Edukimit, 12:1 në raport me regjistrimit është çështja e
  punësimit, por është një çështje e fakultetit që ata e duan, për mungesë të punësimit në fusha të
  tjera dhe ata janë drejtuar drejt Fakultetit të Edukimit, sepse ka mundësi punësimi nëpër shkolla
  diku tjetër.

  Çështja profesionale dhe fakultetet profesionale që janë, cila është arsyeja që ata me udhëzim
  administrativ që e ka nxjerrë Ramë Buja, ministër në vitin e kaluar, në gusht dhe ata të shkojnë ta
  bëjnë vazhdimin e studimeve në Fakultet të Edukimit. A e ka kryer gjuhën dhe letërsinë, a e ka
  kryer anglishten, a e ka kryer biologjinë, a e ka kryer, por nëse e ka kryer Fakultetin e Mjekësisë,
  ai tash duhet të shkojë të bëhet mësues, duhet ta kryejë edhe një kurs, një trajnim të Fakultetit të
  Edukimit për t’u bërë mësues i mirë i mjekësisë, shumë gjera janë absurde, të cilët janë me
  udhëzim administrativ. Prandaj, është kërkesë edhe e studentëve edhe atyre protestuesve. Ne
  kemi kërkuar që të mërkurën e ardhshme të vini në debat në komision, na sqaroni më tutje sepse
  nuk e kemi llogaritur që sot ta kemi një formë të tillë. Por megjithatë po kërkoj që udhëzimi
  administrativ që është nxjerr më 10 korrik ta shqyrtoni edhe një herë formën e tij sepse do të jetë
  një mundësi e mirë për mbrojtjen e cilësisë në arsim atë qysh e keni deklaruar.

  (Drejtimin e mbledhjes e merr nënkryetari i Kuvendit, z. Xhavit Haliti.)

 • Faleminderit! A është paraqitur dikush lidhur me këtë? Zoti Haxhiu, urdhëro!

 • Faleminderit, i nderuar kryesues!
  I nderuar ministër,
  Të nderuar kolegë deputetë,
  I nderuar ministër,
  Po shfrytëzoj rastin që në këtë kohën e deklarimeve të tuaj në veçanti për cilësinë në arsim të
  ngre edhe një shqetësim të cilën e kam ngritur edhe para dy vitesh, kam përsëritur edhe disa herë.
  Jemi në fund të sesionit pranveror të kësaj legjislature dhe shoh një neglizhencë të Ministrisë së
  arsimit që përveç ajo që po shihet qartazi iniciativën tuaj për ngritjen e cilësisë në arsim, një
  problem është duke u neglizhuar është problemi i çantave të stërngarkuara shkollore,
  deformimeve të shtyllës kryesore te fëmijët.

  Në bazë të hulumtimeve të bëra në shumë shkolla ka rezultuar që mbi 40% e fëmijëve vuajnë
  nga postura e shtyllës kurrizore dhe nga skolioza, kjo për shkak të stërngarkesës së çantave
  shkollore.

  20

  Para dy vjetësh në fund të sesionit kam ngrehur shqetësim me qëllim që Ministria e Arsimit të
  reflektoj dhe të merr hapat edhe në uljen e peshave të çantave shkollore qoftë në ndarjen e
  librave në dy forma ashtu siç e organizuar sistemi arsimor edhe periudhat shkollore nëse një libër
  e matematikës e mbanë fëmija në çantë prej fillimit të shkollimit deri në fund, atëherë nëse
  ndahet vetëm në 50% ajo mund të ndahet në dy pjesë, në pjesën e parë dhe të dytë, e kemi një
  zvogëlim të peshave të çantave dhe pastaj kujdesin më të madh në veçanti në përgatitjen e
  rafteve shkollore për libra në shkolla do të ndihmonte në zvogëlimin e peshave. Ne jemi që të
  kemi cilësinë në arsim dhe të kemi fëmijë të ngritura të edukuar, por gjithsesi duhet të kemi
  fëmijët e shëndetshëm dhe kjo është primare.

  Mendoj që Ministria dhe kërkoj përgjegjësi që të merrni ndaj atyre të cilët me vite po e
  anashkalojnë këtë.

  Sipas Organizatës Botërore të Shëndetit pesha e çantave nuk guxon të kaloj 10% e peshës
  trupore të fëmijëve, ky i bie që një fëmijë 35-kilogramësh në shkollën fillore nuk mund ta ketë
  një çantë mbi 3,5 gjysmë, çanta e shkollave sot, të fëmijëve tanë është mbi 12 kilogram dhe kjo
  është e papranueshme.

  Prandaj, kërkoj që përveç këtij problemi të cilin sot e ngritët të merreni seriozisht edhe me
  përgjegjësitë e arsimit të ulët të cilët e kanë përgatit kurrikulat për këtë nivel të arsimit e cila
  është në disproporcion me shëndetin e fëmijëve. Faleminderit!

 • Zonja Izmaku e ka fjalën.

 • Faleminderit, kryesues!
  Për mundësinë që të reagoj ndaj akuzës së koleges sime Shqipe Pantina lidhur me procesin e
  votimit në komisin ad hoc për anëtarët e Bordit të Radiotelevizionit të Kosovës.

  Shqipe Pantina është njëra...

 • Jo, jo, s’ke ti punë me diskutime tjera, veç në qoftë se e ke me ministrin e Arsimit,
  është kryer ajo.

  Të kuptohemi, ne s’kemi të drejtë të replikojmë në pjesën e debatit. Kështu që nuk është mirë që
  të futemi në këtë mënyrë të debatimit, sepse pastaj duhet me ia dhënë të drejtën edhe asaj kundër
  replikë dhe s’e kryejmë deri nesër. Besoj që më kupton drejt. Faleminderit!

  Zonja Halimi e ka fjalën.

 • Faleminderit, nënkryetar!
  Me qenë se në kohën kur filloj procesi i reformimit në Fakultetin e Edukimit isha në Ministrinë e
  Arsimit, ndjejë për obligim që të shpjegoj në pika të shkurtra kronologjinë.

  Që nga vitit 2008, është menduar dhe është munduar Ministria e Arsimit që t’i fillojë reformat në
  Fakultetin e Edukimit me një kërkesë shumë rigoroze edhe nga Komisioni Evropian. Për faktin

  21
  se ishin dy institucione, dy fakultete që prodhonin kuadro për edukimin parauniversitar, apo për
  arsimin parauniversitar.

  Dhe, në mandatin e kaluar, ministri Buja nxori vendimin për fillimin e reformave në Fakultetin e
  Edukimit dhe ekskluzivisht Fakultetit të Edukimit i mbeti që të përgatisë kuadro për edukimin
  para fillor dhe fillor. Më pastaj programet lëndore vijohen në fakultetet përkatëse dhe për të
  vazhduar me programe lëndore për të qenë mësues ose profesor të gjithë ata të interesuar duhet të
  vijojnë studimin në master plus një vit apo dy varësisht nga programi i cili do të akreditohet dhe
  të mund të përgatiten në rrafshin pedagogjik për mësimdhënie. Kurse për shkollat profesionale
  është çështje tjetër, ata nuk kanë nevojë që ta ndjekin masterin për njohuri pedagogjike të tjera.

  Kështu që unë mendoj që kjo mund të korrigjohet, edhe udhëzimi, edhe të kërkohet nga Agjencia
  e Akreditimit që të përshpejton procedurat e akreditimit të programeve, të krijohen kuadro të
  profileve për mësimdhënie në fakultet të edukimit dhe kjo është ecuria që besoj ministri e
  shpjegoi shumë mirë që është duke u përgatitur dhe duke u punuar për ngritjen e cilësisë edhe në
  rrafshin e mësimdhënësve.

  Mirëpo, si kronologji është për meritë dhe është për të lavdëruar puna që është bërë në marrjen e
  vendimit për fillimin e reformave në procesin e reformimit të përgatitjes së stafit të
  mësimdhënësve në shkollimin para universitar si fillor ashtu edhe para fillor. Faleminderit!

 • Faleminderit! Zori ministër, e keni fjalën në qoftë se dëshironi. Nuk ka pas fjalës
  së ministrit replika.

 • Në përgatitjen e këtij udhëzimi kanë marrë pjesë ekspertët më të
  mirë të Kosovës, duke përfshirë edhe profesorët e fakultetit të shkencave dhe profesorët e
  Fakultetit të Filologjisë.

  Ata kanë qenë pjesë të grupit që e kanë përgatitur këtë normativ dhe i vetmi qëllim është për të
  ngritur standardet e mësimdhënies, cilësisë së mësimdhënies sepse ne të gjithë në Kuvend po
  pajtohem që niveli i mësimdhënies është i dobët. Pse? Është i shkapërderdhur përgatitja e
  mësuesve është shkapërderdhur, shikoni edhe dikush e ka krye fakultetin Juridik, ai është jurist
  nëse mund të bëhet mësues, po ai nuk do të jetë mësues i mirë, ai mund ta njehë një lëndë por për
  me qenë mësues i mirë duhet të jesh pedagog i përgatit me shumë disiplina.

  Për këtë arsye reformimi i Fakultetit të Edukimit që është një projekt ndërkombëtar, kërkesë e
  Komisionit Evropian, e Bashkimit Evropian, kemi siguruar tash 11 milionë dollarë për t’i forcuar
  politikat e mësimdhënies nga shtatori do të marrim kredinë e bankës për t’i trajnuar krejt
  mësimdhënësit. Ka vetëm një qëllim, që të përgatit mësimdhënës lëndor të pajisur me njohuri
  pedagogjike.

  Unë e di profesor Bulliqi që ju mund të nxjerri gjeograf apo biolog shumë të mirë, që mund të
  punojnë në laborator, mund të jenë doktorë të shkencës, mund të bëjnë edhe zbulime por duhet ta
  pranojmë se ata nuk mund të jenë mësues të mirë, pse. Për të qenë mësues i mirë ata duhet të
  kenë një prej lëndëve pedagogjike dhe ne kemi vlerësua se duhet ta krijojmë vetëm një
  institucion i cili i plotëson standardet kombëtare për mësimdhënës edhe kjo do të startoj në vitin

  22
  2017, asnjë mësimdhënës nuk do të mësoj tash i fakultetit të shkencave deri në 2017 kur del
  gjenerata e parë e masterit, sivjet janë akreditua 6 programe në master në Fakultetin e Edukimit
  dhe tek në 2017 ne do të kemi mësimdhënës plotësisht të përgatitur me standardet e Bashkimit
  Evropian për mësimdhënie.

  Dëshiroj ta theksoj edhe një çështje. Siç e dini Ministria e Arsimit bënë licencimin e
  mësimdhënësve. Ne japim licencë dhe nga viti i ardhshëm me Ligjin për profesionet e rregullua
  secili mësimdhënës për me qenë mësimdhënës duhet ta japë edhe provimin shtetërorë të
  mësimdhënies. Të gjitha këto janë politika kombëtare që në shkollat tona duhet me përgatit
  arsimtar të mirë, dhe të gjithë jemi pajtuar që ne duhet të investojmë në ngritjen e cilësisë siç e
  thashë çelësi për suksesin është investimi te mësimdhënësit e përgatitur dhe t’i trajnuar nga
  kopshtet deri te universiteti.

 • Faleminderit! Si pikë e rendit të ditës është shteruar.

  Kalojmë në pikën e dytë të rendit të ditës:

  2. Koha për pyetje parlamentare

  Rregullat i dini, pyetja e parë është për kryeministrin Isa Mustafa, nga deputeti Bekim Haxhiu.

 • Faleminderit, kryesues!
  I nderuar kryeministër,
  Pyetja ka të bëjë me Kombinatin “Trepça” në veçanti me një keqmenaxhim në kombinatin tani
  kohëve të fundit.

  Dhe në fillim të legjislaturës ne u përballëm me një falimentim juridik të “Trepçës” i cili tani po
  vazhdon me falimentim financiar dhe operacional. Derisa menaxhmenti i “Trepçës” në veri ka
  arritur të shes 24 milionë euro koncentratin për një viti, menaxhmentin në jug e ka futur
  “Trepçën” në borxhe dhe e ka vënë në kolaps financiar.

  Prandaj, muajve të fundit është duke zhvatur edhe fondet e veçanta të AKP-së që kanë qenë të
  parapara për projekte zhvillimore të “Trepçës”. Mjetet financiare nga xhirollogaria e veçantë e
  AKP-së, pa vendim të bordit janë duke u shfrytëzuar për paga dhe mëditje dhe benifite të tjera të
  menaxhmentit të “Trepçës”, shkeljet ligjore të ligjeve të aplikueshme në Kosovë dhe ligjet e
  AKP-së.

  Më 28 dhe 29 shkurt 2011, Bordi i AKP-së kishte vendosur të shesë disa nga mbeturinat
  industriale të Trepçës” dhe mjetet nga shitja e këtyre mbeturinave industriale të deponohen në
  një llogari të veçantë, ku saktësohet e shfrytëzimi i këtyre fondeve ekskluzivisht mund të
  përdoren vetëm me vendim të Bordit të AKP-së për projekte, për investime kapitale me qëllim të
  rritjes së vlerës së ndërmarrjeve sipas Ligjit të AKP-së.

  Gjithashtu në mbledhjen e datës 29 mars 2012, Bordi i AKP-së merr vendim pika 7 e tij, paratë e
  fituara nga shitja e këtyre mbeturinave duhet të kalojë në një llogari të veçantë dhe çdo propozim
  për përdorim të mjeteve fillimisht duhet të aprovohet nga Bordi i AKP-së.

  23
  Me këto vendime kanë qenë të njoftuar edhe menaxhmenti i Trepçës dhe ai i AKP-së. prandaj,
  shfrytëzimi i këtyre mjeteve pa vendim të Bordit përbën shkelje ligjore.

  Derisa ne kemi pritur që Qeveria bashkë me AKP-në dhe Trepçën të na sjellin për shqyrtim
  strategjinë dhe Ligjin për “Trepçën”, menaxhmenti i saj ka shfrytëzuar mungesën e bordit të
  AKP-së për të zhvatur fondet e parapara për projekte zhvillimore të “Trepçës”.

  Andaj, kërkoj urgjentisht që të sjellin për miratim strategjinë dhe Ligjin për “Trepçës” dhe të
  hetohet shfrytëzimi i kundërligjshëm i mjeteve nga fondet e veçanta pa vendim të bordit.

  Pyetja i nderuar kryeministër është. A e dini me cilin vendim u ridestinuan mjetet nga
  xhirollogaria e veçantë dhe sa para nga kjo xhirollogari...

  (Ndërprerje nga regjia)

 • Faleminderit! Mirë, vazhdoja le ta përfundojë.

 • Faleminderit, i nderuar!
  Me të cilin vendim u ridestinuan mjetet nga llogaria e veçantë, sa para nga kjo llogari janë
  shfrytëzuar dhe abuzuar kundërligjshëm nga menaxheri i “Trepçës” dhe ushtruesi i detyrës të
  zëvendësdrejtorit të AKP-së. Bordi i AK-së nuk është funksional nga data 1 shtator 2014, atëherë
  me vendim të kujt është duke u shfrytëzuar “Trepça”, këta tre muajt e fundit në fondet e AKP-së
  nga llogaria e veçantë. Bazuar në Ligjin e AKP-së vendimet e bordit të AKP-së janë në fuqi dhe
  ato mund të shfuqizohen vetëm nga organi që ka vendos për to. Prandaj, pyes a janë në fuqi
  vendimet e Bordit të AKP-së, nëse janë shfuqizuar këto vende, kush dhe kur i ka shfrytëzuar
  sepse bord të AKP-së nuk ka. Sa para janë marrë nga fondi i ngrirë, llogari e veçantë e AKP-së
  për paga dhe mëditje dhe benifite të menaxherit dhe menaxhmentit “Trepçës” në skuadrën e
  shpëtimit. Faleminderit!

 • Zoti kryeministër, e keni fjalën.

 • I nderuar kryesues,
  Të nderuar deputetë,
  Unë e kam lexuar pyetjen që është shtruar, mund të them se me gjithë respektin për pyetjen dhe
  parashtruesin e pyetjes. Do të theksoj se Agjencia Kosovare e Privatizimit është agjenci e
  pavarur, e cila i përgjigjet Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe si i tillë mendoj se ai dua të
  vijë dhe të raportojë në Kuvendin e republikës së Kosovës edhe për këto çështje edhe për çështjet
  e tjera. jo që unë dëshiroj të devijoj nga vullneti im që të japë përgjigje por konsideroj se nuk
  mundem unë të prezantoj atë çfarë është bërë atje sepse është një agjenci e pavarur i cili
  përgjigjet Kuvendit dhe duhet të referoj në Kuvendit e Republikës së Kosovës.

  Sa i përket Qeverisë unë e pranoj se ne si Qeveri jemi vonuar me propozimin e Bordit të
  Agjencisë, do ta bëjmë shpejtë, do ta kompletojmë bordin e agjencisë, i cili do të votohet këtu në
  Kuvendin e Republikës së Kosovës dhe pastaj edhe ai bord edhe menaxhmenti ekzistues duhet t’i
  referojnë Kuvendit për të gjitha veprimet të cilat janë bërë, në qoftë se janë bërë veprime
  joligjore atëherë çdo njeri duhet t’i merr përgjegjësitë për këto veprime.

  24
  Mund të them po ashtu se ne nuk e kemi lënë anash as detyrimin tonë që e kemi marrë këtu
  lidhur me strategjinë e Trepçës dhe lidhur me Ligjin për “Trepçën”, po punohet edhe në njërën
  edhe të tjetrën. Ne jemi orientuar që konceptojmë fillimisht strategjitë për “Trepçën”, në mënyrë
  që pastaj Ligji për “Trepçën” të përshtatet me strategjinë për “Trepçën”.

  Kemi zhvilluar konsultime të caktuara edhe me organizata ndërkombëtare në mënyrë që të kemi
  përvojat edhe të jashtme sa i përket strategjisë dhe do të mundohemi që ne t’i marrim përvojat
  më të mira në mënyrë që strategjia t’u përgjigjet nevojave tona konkrete, jo ta bëjmë strategjinë
  tonë mbi kopjimin e përvojave nga vendet e tjera sepse duhet të respektojmë përvojat tona dhe
  ambientin tonë. Faleminderit!

 • Faleminderit! Zoti Bekim Haxhiu, pyetje shtesë për kryeministrin Mustafa.

 • Faleminderit, i nderuar kryeministër!
  Qëllimi i adresimit pyetjes në drejtimin e juaj ka qenë me ju bë dije një keqpërdorim i cili po
  ndodh dhe si kryeministër i vendit të jeni në dijeni për shpërdorimin e fondeve publike dhe kjo
  ka ngritë te unë edhe një dyshim tjetër që ushtruesi i detyrës zëvendësdrejtori të AKP-së ka pasur
  guximin të prek edhe fonde të tjera të AKP-së pasi këto fonde nga llogaria e veçantë veç ka pasur
  guximin t’i prek dhe ju të jeni në dijeni për këtë dhe gjithsesi insistimi edhe i im besoj që është
  edhe politike e juaja edhe e Qeverisë strategjisë dhe Ligji për Trepçën. Prandaj, kjo do ta
  ndihmonte edhe në zhvillimin e Trepçës, por do të ndalonte edhe keqpërdorimet e mundshme
  atje.

  Keni pa këtë javë, ka pas dhe një protestë të minatorëve të cilët janë të pakënaqur me gjendjen në
  Trepçë edhe në veçanti me menaxhmentin e saj. Prandaj kam kërkuar që një insistim të juaj që
  vërtetë kjo çështje të vihet në binarë dhe të merr rrugën zhvillimore të Trepçës. Faleminderit!

 • Faleminderit! Zonja Haxhiu, pyetje për kryeministrin Isa Mustafa.

 • Faleminderit!
  Ndonëse e kam përmendur shumë këtë çështje, megjithatë unë kam parashtruar pyetjen
  parlamentaren edhe për kryeministrin Mustafa, sepse nuk kam marrë përgjigje zyrtare të paktën
  nga Zyra e Kryeministrit.

  Më 14 prill 2015, me anë të një shkresë kam kërkuar nga Agjencia Kundër Korrupsionit që të
  filloj hetime për parandalimin e konfliktit të interesit në rastin e zotit Besnik Berisha, këshilltarit
  të kryeministrit Mustafa për çështje të drejtësisë.

  Një muaj pas saktësisht më 18 maj, Agjencia Kundër Korrupsionit me anë të një vendimi pati
  mbyllur rastin për parandalimin e konfliktit të interesit ndaj zotit Berisha, për faktin se siç thuhet
  në vendimin e Agjencisë Kundër Korrupsionit, po citoj: “I njëjti ka dhënë dorëheqje nga
  këshilltari për çështje të drejtësisë”. Edhe përkundër këtij vendimi zoti Berisha prononcohet
  publikisht si këshilltar i kryeministrit Mustafa.

  Pyetja parlamentare për zoti Mustafa është se cili është roli juaj, zoti kryeministër, në mbrojtje të
  ligjshmërisë sipas nenit 99, paragrafi 1 të pikës 3 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës lidhur

  25
  me përgjegjësitë për zbatimin e ligjeve për rastin konkret. A nuk e konsideroni që konflikti i
  interesit është rrethanë faktike dhe jo e supozuar. Faleminderit!

 • Faleminderit! Zoti kryeministër, e keni fjalën.

 • Faleminderit, deputete Haxhiu!
  Është e vërtetë se kam marrë kërkesën e këshilltarit tim Besnik Berisha, që ai të tërhiqet nga
  pozita e këshilltarit politikë, për arsye se ka qenë vërejtja e agjencisë se ajo paraqet një konflikt
  interesi si i tillë, ai është tërheqë e kam shkrua vendimin për shkarkimin e tij nga këshilltari
  politikë dhe ai pastaj është angazhuar në cilësinë e ekspertit këshilltarë për zhvillimin e
  kapaciteteve në institucionet e Republikës së Kosovës në bazë të mbështetjes nga organizatat e
  jashtme jo INDP-së dhe KFOS-it, do të thotë nuk është në cilësinë e këshilltarit i cili me ligj
  trajtohet si konflikti interesi por është ekspert i angazhuar. Dhe unë mund të ju them jo vetëm atë
  por do të angazhoj edhe ekspertë të tjerë sepse unë s’mund të kem njerëz që më këshillojnë ose
  më japin sugjerime edhe të cilët profesionalisht janë të pangritur dhe që nuk i plotësoj këto
  kushte.

  Ne e kemi njoftuar agjencinë lidhur me këtë dhe ne nuk kemi pasur asnjë vërejtje të mëtutjeshme
  të agjencisë lidhur me angazhimin e jashtëm të tij si ekspertë këshilltarë dhe ai vazhdon ta kryej
  këtë punë. Por, ajo çfarë mund të konsideroni ju si konflikt interesit është çështje e vlerësimeve
  individuale. Ne duhet të konsultohemi me ekspertë, ne duhet vetë t’i marrim vendimet dhe ne
  vetë e mbartim përgjegjësinë për marrjen e vendimeve. Prandaj, qoftë si këshilltar, qoftë si
  ekspertë ne duhet gjithsesi të bashkëpunojmë me njerëz, mirëpo ne jemi ata të cilët e marrim
  përgjegjësinë vetë lidhur me vendimet të cilat ne i marrim. Ai mund të mos jetë as këshilltar as
  ekspertë por edhe privatisht unë mund të ulem edhe ta këshilloj. Atëherë dikush do të thoshte po
  ushtron ndikim, ne s’kemi qare pa i konsultuar ekspertët, por jemi në atë situatë që ne do të
  marrim vendime vetë.

 • Faleminderit! Pyetje shtesë, zonja Haxhiu?

 • Faleminderit!
  Atëherë, natyrisht që ju duhet të keni këshilltar askush nuk po e konteston këtë. Ndonëse po ju
  këshillojnë keq sepse ne e njohim zotin Berisha se cili ka qenë pretendimi i tij në vazhdimësi për
  riprocedimin e amendamentit për Gjykatën Speciale.

  Së pari, sipas Ligjit për parandalimin e konfliktit të interesit, zyrtari i lartë publik pra kur hyjnë
  edhe këshilltarët nuk mund të jenë avokat, ndonëse ju po thoni që tash quhet ekspertë, këshilltarë
  kjo është sikur fiskullturë që tha Ismajl Kurteshi dhe nuk keni bë asgjë në fakt.

  Së dyti, sipas Ligjit për avokatin neni 39, në momentin kur një avokat krijon marrëdhënie punës
  dhe tani paguhet NDP dhe do të thoja pra është, ka krijua marrëdhënie të punës e humb të drejtën
  ose licencën e të qenit avokat.

  Së treti, sipas po këtij ligji, avokati është profesion i pavarur dhe...

  (Ndërprerje nga regjia)

  26
 • Po, po, përfundoje pyetjen!

 • Faleminderit!
  Dhe të qenit këshilltar politik nënkupton që ata janë të obliguar të demonstrojnë lojalitet personal
  dhe përkushtim politik për eprorin e tyre, në këtë rast për juve.

  Dhe, gjithashtu zoti Berisha është anëtar edhe i Këshillit Drejtues të LDK-së, çfarë organi është
  Këshilli Drejtues zoti Mustafa, sepse ai po thotë jam në cilësinë e ekspertit, a është Këshilli
  Drejtues i LDK-së organ ekspertësh apo është organ politik, sepse unë e di që Këshilli juaj
  Drejtues është organ ekzekutiv dhe vendimmarrës. Pra, nëse keni mundësi të më përgjigjeni edhe
  për këtë çështje. Natyrisht që problemi kryesor nuk është zoti Berisha, problemi kryesor këtu jeni
  ju vetë pra koalicion PDK-LDK dhe Lista Serbe të cilët po ofroni politika të mbrapshta dhe
  thellim të degradimit të vendit. Faleminderit!

 • Faleminderit! Zoti kryeministër, e keni fjalën.

 • Ajo që është për juve është problem për mua nuk është
  problem, për mua është kënaqësi që qeverisim vendin, për ju është problem. Mirëpo të kthehemi
  tek tema.

  Ai nuk është këshilltar politik, ne i kemi 99 anëtarë të Këshillit të Përgjithshëm të LDK-së, dhe
  të 99-it nuk janë këshilltar të mi, por të 99-it i këshilloj në pikëpamje të politikave të cilat ne i
  ndërtojmë po jo në cilësinë e këshilltarëve politikë që vijnë në kundërshtim me ligjin ose në
  kundërshtim me dispozitat ligjore. Çështje tjera që kanë të bëjnë me ligjet, rregulloret të cilat
  rregullojnë pozitën, fushëveprimin, përgjegjësi të avokatëve janë çështje të avokatëve nuk janë
  çështje të mija. Çështjet a ju pëlqen apo s’ju pëlqen juve qëndrimi i zotit Berisha lidhur me
  Gjykatën Speciale, prapë janë tjera çështje politike për të cilat ju pastaj s’mundeni me e vu këtë
  në kontestin e konfliktit të interesit. Prandaj, ajo që për mua është me rëndësi është se ai nuk
  paguhet me para publike në Qeveri dhe se ai nuk e ka cilësinë e këshilltarit politikë por e ka
  cilësinë e ekspertit.

 • Faleminderit! Zonja Haxhiu, pyetje për ministrin Hajredin Kuçi, ministri nuk
  është këtu. Dëshironi ta bëni pyetjen. Jo! në rregull!

  Deputeti Rexhep Selimi, pyetje për kryeministrin Isa Mustafa.

 • Më në fund, është hera e gjashtë që bëj pyetje për kryeministrin, është hera e
  parë që kryeministri është i pranishëm për pyetjen.

  Por, si do qoftë nuk do të ndalem vetëm te pyetjet e mia drejtuar kryeministrit por do t’i ndaj me
  ju disa statistika që kanë të bëjnë po ashtu me pyetje që do t’ia adresoj kryeministrit.

  Deputetët e Parlamentit të Kosovës që nga janari i këtij viti deri më tani kanë parashtruar
  gjithsejtë ose përafërsisht 180 pyetje parlamentare.


  27
  Zoti kryeministër, Kabineti juaj u është përgjigjur vetëm 78 pyetjeve parlamentare duke mos
  përfshirë përgjigjet e sotme eventuale që i bie që më shumë se 100 pyetje kanë mbetur pa
  përgjigje parlamentare.

  Prej 178 pyetjeve ose 180 pyetjeve, 29 pyetje duke mos përfshirë seancën e sotme dhe të
  kaluarës për shkak se kjo pyetje është bërë për seancën e kaluar. Ju zoti kryeministër jeni
  përgjigjur vetëm në 12, duke mos përfshirë përgjigjet e sotme.

  Me Rregulloren e Kuvendit që është akti me të cilin Kuvendi organizohet dhe funksionon është
  rregulluar edhe çështje e pyetjeve parlamentare dhe pyetja ime parlamentare është: Zoti
  kryeministër pse në përgjithësi nuk po i përgjigjeni pyetjeve parlamentare. Prapë e theksoj duke
  e përjashtuar ditën e sotme duke marrë prezencën tuaj si një përjashtim i gjithë kësaj. Pra, pyetja
  ime është, pse në përgjithësi në vazhdimësi nuk po u përgjigjeni pyetjeve parlamentare.

 • Zoti kryeministër, urdhëroni!

 • Tash se di sa mund të konsideroj këtë pyetje por për shkak të
  respektit ndaj deputeti dhe deputetëve. Ne do të bëjmë përpjekje maksimale që t’u përgjigjemi
  pyetjeve me Rregullore është përcaktuar se cila është forma e përgjigjes së pyetjeve dhe cila
  është forma pastaj në qoftë se nuk i përgjigjet pyetjeve që të prezantohet publikisht edhe mos
  përgjigja e pyetjeve. Unë nuk do të kisha dëshirë që të vonohem në përgjigjen e pyetjeve, pastaj
  pas dy seancave ajo të shpallet se nuk është përgjigj. Do të bëjmë përpjekje që t’u përgjigjem,
  nuk e kam ndonjë arsye të veçantë që të them të evitoj përgjigjen e pyetjeve sepse asnjë pyetje
  deri më tani shtruar nga deputetët qoftë të opozitës që janë më shumë pyetje, qoftë të pozitës nuk
  kanë qenë pyetje në të cilat nuk kemi mund me dhënë përgjigje, na pëlqejnë përgjigjet apo janë
  çështje tjera. por unë do të bëjë përpjekje maksimale që për sa kam kohë dhe mundësit të japë
  përgjigje. Një gjë që do të dëshiroja është që pyetjen na arrin pak më herët sepse unë pyetjet për
  sot i kam marrë dje në mëngjes përpos këto që datojnë prej një javë më parë ose ka edhe pyetje
  tjera që cilave nuk ju kam përgjigj. Faleminderit!

 • Faleminderit! Zoti Selimi, pyetje shtesë?

 • Faleminderit zoti kryesues!
  Normalisht që kur e bëra pyetjen mendoj që është pyetje me vend, pyetja pse nuk i përgjigjesh
  pyetjes. Po mendoj që e ka esencën e vetë brenda kësaj pyetjes, nuk është pyetje pa vend.

  Duke e ditur që ju radhë herë keni munguar por shpeshherë keni qenë këtu dhe nuk keni qenë
  brenda sallës për t’iu përgjigjur pyetjeve, po mendoj që keni mund të gjeni kohë më shumë për të
  përgjigjur pyetjeve, por si do qoftë prapë se prapë në bazë të Rregullores e cila ju obligon edhe ju
  të ju përgjigjeni pyetjeve parlamentare në kohën kur nuk keni kohë ta them prej agjentes tuaj të
  ngjeshur të ju përgjigjeni pyetjes parlamentare atëherë pse nuk na u keni përgjigjur me shkrim
  për shkak se Rregullorja parasheh së paku kur në mungesën tuaj fizikisht të na përgjigjeni me
  shkrim.


  28
  Në fund dua të ju drejtohem kryeministër, që përgjigja në pyetjet parlamentare është një obligim
  qeveritar ndaj parlamentit për shkak se Qeveria do të duhej t’i përgjigjet Parlamentit edhe ne
  këtu nuk kemi thjesht pyetje personale, ne pyetjet tona i parashtrojmë në interes të qytetarëve,...

  (Ndërprerje nga regjia)

  KRESUESI: Faleminderit! Zonja Time Kadrijaj, pyetje për ministrin Arsim Bajrami.

 • Faleminderit, kryesues!
  Zoti ministër,
  Shkolla fillore dhe e mesme “Edmond Hoxha” në Junik numëron rreth 850 nxënës dhe rreth 40
  mësimdhënës të cilët vijojnë mësimin në një objekt të vjetër të dëmtuar dhe përkundër
  ndërhyrjeve të kohëpaskohshme me riparimet e vetës komunës ky objekt është mjaft i
  amortizuar.

  Objekti i Shkollës “Edmond Haxha” është ndërtuar në vitin 1946 dhe nuk i plotëson kushtet që
  edhe më tej t’i zhvillohet proces normal edukativo arsimor.

  Duke qenë se komuna me një buxhet aq të vogël nuk ka mundësi të ndërtojë një objekt të ri, ata
  kanë bërë kërkesë tri vite radhazi që të finalizohet ndërtimi i një objekti të ri nga Ministria e
  Arsimit, por kjo edhe sot e kësaj dite nuk po ndodhë.

  Qytetarët e komunës së Junikut, prindërit e nxënësve nuk po donë që edhe më tutje të jenë të
  rrezikuar jetët e fëmijëve të tyre duke qëndruar nën kulmin e asaj shkolle.

  Prandaj, me të drejtë presin që Qeveria qendrore buxhetin e së cilës e mbushin edhe tatimet e
  tyre të filloj sa më parë ndërtimin e asaj shkolle.

  Ministër, kur do të filloni dhe a do ta përkrahni një projekt të tillë të komunës së Junikut.

 • Zoti ministër Bajrami, e keni fjalën.

 • Faleminderit, e nderura deputete Kadrijaj!
  Para se të japë një përgjigje decidive më lejoni të ju njoftoj se ndoshta edhe e dini nga ky vit
  Ministria e Arsimit nuk merret më me ndërtimin e shkollave, kjo kompetencë me vendimin tim
  është bartë tani te komunat.

  Sa i përket shkollës konkrete, më lejoni të ju informoj që një nga vizitat e para që kam bërë në
  shkollat e Republikës së Kosovës ka qenë shkolla “Edmond Hoxha” dhe bashkë me kryetarin e
  komunës ne jemi pritur nga stafi mësimdhënësve dhe nga nxënësit e kësaj shkolle. Kemi vizituar
  dhe kemi vlerësuar që është një shkollë mjaftë cilësore, një shkollë që ka një traditë po një
  shkollë që donë kujdes më të madh të komunës për të bërë një renovim.

  Të ju njoftoj se në vitin 2014, Qeveria e Kosovës ka ndarë 120 mijë euro me të cilën është
  rinovua kjo shkollë dhe kemi një investim bukur të madh të Qeverisë që janë rregulluar

  29
  ambientet dhe Qeveria po ashtu në vitin 2008 ka ndarë 600 mijë euro me të cilën është ndërtuar
  shkolla e mesme në Junik.

  Ne do të punojmë bashkë me komunën, me kryetarin e komunës, me drejtorin komunal të arsimit
  të komunës së Junikut që brenda grandit specifik i cili ndahet komunave për nevojat e financimit
  të shqyrtojmë, të gjejmë mjete shtesë për renovimin e kësaj shkolle apo ndërtimin e një shkolle të
  re. Të keni parasysh se në Republikën e Kosovës kemi qindra shkolla në gjendje shumë më të
  keqe se shkolla e Junikut. Por ne do të punojmë që të gjejmë mjete që edhe kjo shkollë edhe për
  shkak se e mbanë emrin e heroit kombëtarë edhe për shkak të komunitetit edhe për faktin që
  është komunë e re të jetë një prioritet dhe bashkë me komunën do të koordinohemi në gjetjen e
  fondeve për ndërtimin dhe renovimin e kësaj shkolle.

 • Faleminderit! Zonja Kadrijaj, pyetje shtesë?

 • Faleminderit, kryesues!
  Ministër, bashkë për atë se Juniku është një komunë e re, është dashur me pas një përkrahje më
  të madhe institucionale prej Qeverisë së Kosovës, dhe nëse ka me mijëra shkolla është dashtë me
  ju dhënë prioritet se siç e thash edhe më parë kjo shkollë është ndërtuar në vitin 1946 që po dihet
  sa është e vjetër kjo shkollë.

  Dhe është edhe një arsye shtesë qysh e cekët, sepse kjo shkollë mban emrin e dëshmorit të
  kombit “Edmond Hoxha” që është edhe një arsye shtesë që Qeveria ish dashtë mu mobilizua që
  me e ndihmua komunën. Komuna me mjete buxhetore që i ndahet komunës së Junikut nuk ka
  mundësi me e ndërtua një shkollë.

  Prandaj, me të drejtë qytetarët e Junikut presin përkrahjen e institucioneve qendrore për
  ndërtimin e një shkolle. Këtu është edhe kryeministri edhe është dashtë për herë të qytetarëve të
  Junikut të marrim një zotim se ndoshta shpejtë edhe junikasit do ta kenë një shkollë të re sepse e
  meritojnë.

 • Faleminderit! Zoti ministër, urdhëroni!

 • Deputete Kadrijaj,
  Unë e thashë se ndër shkollat e para që kam vizituar, edhe për shkak të emrit, edhe për shkak të
  faktin që e mbanë emrin e studentit tim të shkëlqyeshëm ka qenë kjo shkollë dhe nuk është e
  vërtetë se Qeveria e Kosovës nuk ka investua, unë e përmenda shifra konkrete afro 720 mijë euro
  janë investuar nga Qeveria e kaluar, është ndërtuar shkolla e mesme komplet dhe janë ndarë 120
  mijë euro është rinovuar kjo shkollë. Por unë nuk do të pushoj së angazhuari që bashkë me
  komunën e Junikut që bashkë të lobojmë që të risim grandin specifik dhe të ndërtojmë një
  shkollë të re krejtësisht sepse kemi edhe 73 shkolla të tilla në Kosovë të vitit 1946, kemi edhe
  shkolla që pritet edhe të rrënohen, por nuk ka shteti mjete për t’i ndërtuar të gjitha, por do të jetë
  një prioritet i veçantë komuna e Junikut.

 • Faleminderit, zoti ministër! Zonja Kadrijaj, prapë pyetje për ministrin Lutfi
  Zharku.


  30
 • Ministër, rruga Junik-Gjeravicë është një çështje jetike për zhvillimin e
  turizmit në këtë trevë edhe të ekonomisë në komunën e Junikut. Prandaj, nuk ishte dashur që ky
  projekt kaq i gjatë dhe të mos përfundojmë punimet. Qeveria të merr seriozisht dhe të përfundojë
  edhe 7 km që kanë mbet pa u përfshirë në projekt. Kur do të vazhdohet me projektin, sepse sipas
  një projekti që është ndërtuar nga Ministria e Infrastrukturës është përkrahur ky projekt,
  domethënë rruga Junik-Gjeravicë kanë përfunduar gjithsej 14 km të asfaltimit të asaj rruge,
  ndërsa në projekt kanë mbet edhe 8 km.

  Ministër, kur do të vazhdohet me realizimin e këtij projekti?

 • Zoti ministër, e keni fjalën?

 • Zoti nënkryetar, kryeministër,
  Zëvendëskryeministra, ministra,
  Të nderuar deputetë,
  E nderuar deputete Kadriaj,
  Ministria e Infrastrukturës në nëntor të vitit 2013 e ka nënshkruar kontratën për projektin e
  ndërtimit të rrugës Junik-Gjeravicë në gjatësi prej 9,5 km në vlerë prej 477 519 euro, kurse
  punimet janë zhvilluar siç e dini në vitin 2014. Prapë, në tetor të vitit 2014 kanë nënshkruar
  kontratën për vazhdimin e projektit të njëjtë në gjatësi prej 3,82 km vlera e kontratës ka qenë 185
  mijë e 641 euro. Kurse, punimet natyrisht po zhvillohen gjatë këtij viti.

  Mosrealizimin me kohë kanë ndikuar disa faktorë duke filluar nga pozita e terrenit i cili është
  malor ku reshjet e shiut kanë qenë më të shpeshta dhe në sasi më të mëdha. Po ashtu, meqenëse
  kjo zonë është pak nacional për hapjen e trasesë, gjegjësisht për prerjen e drunjve është dashur të
  sigurohet edhe pëlqimi nga Ministria e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor. Në anën tjetër me
  rastin e përpilimit të këtij projekti nga ana e projektuesit nuk është paraparë kategoria e terrenit 5
  dhe 6 që ka pasur për pasojë kontraktimin e punëve shtesë.

  Siç e ceka më lartë realizimi i këtij projekti është në vazhdim e sipër dhe presim të përfundojë
  brenda një muaji për shkak të punëve shtesë. Për shkak të buxhetit të limituar që ka Ministria e
  Infrastrukturës për këtë vit nuk ka qenë e mundur të vazhdohet në fazën e tretë këtij projekti
  gjatë këtij viti. Megjithatë, Ministria e Infrastrukturës ashtu siç e kam njoftuar edhe kryetarin
  Kuçi do të shikojmë mundësinë që pjesën e mbetur të kësaj rruge ta përfshijë në buxhetin e vitit
  të ardhshëm. Faleminderit!

 • Faleminderit! Zonja Kadrijaj, dëshironi pyetje shtesë?

 • Po, e keqja e kësaj Qeverie, e cila është trashëgimi, dhe asaj të kaluar, është
  se thuajse asnjë projekt në zonën e Dukagjinit nuk e ka dërguar deri në fund.

  Në çdo sektor janë lënë projekte të përgjysmuara dhe kjo nuk është e drejtë, sepse edhe ajo është
  pjesë që participon në buxhetin e përgjithshëm të Kosovës. Andaj, ministër ne po bazohemi në
  zotimin tuaj që ajo rrugë siç e thash është një rrugë jetike, është një rrugë që e mundëson
  zhvillimin ekonomik të një komune të re, e cila kërkon përkrahje dhe po bazohemi në premtimin

  31
  e juaj që ju me gjithë ato pengesa që paskeni do e realizoni këtë projekt, i cili është nënshkruar
  në ministrinë e juaj. Faleminderit!

 • Faleminderit! Zoti ministër, e keni fjalën për t’u përgjigjur.

 • Zonja deputete, veç mos me marrë si premtim kam për t’u
  munduar, por jo premtim.

 • Deputetja Salihe Mustafa, pyetje për ministrin Valon Murati.

 • Faleminderit, kryesues!
  I nderuari ministër,
  Procesi i regjistrimit të diasporës ka filluar në fund të vitit 2013 dhe akoma po vazhdon. Tashmë
  dihet që prej fillimit të këtij viti është shtuar intensiteti i punës nga ana e ministrisë suaj për këtë
  proces.

  Atë që unë dua ta di është si po e presin bashkatdhetarët procesin e regjistrimit të diasporës dhe a
  po zhvillohet sipas planifikimit ky proces?

 • Zoti ministër, e keni fjalën!

 • I nderuar kryesues!
  Deputetë,
  Kabinet qeveritar,
  E nderuara deputete Mustafa,
  Procesi i regjistrimit të diasporës i paraparë edhe me strategjinë për diasporën dhe mërgatën
  2013-2017 është një proces i rëndësishëm për vendin, sepse duke pasur një bazë të konsoliduar të
  të dhënave mbi numrin, shtrirjen, profesionin, shoqatat, bizneset e tjera të bashkatdhetarëve tanë
  ne si shtet do të mund të ndërtojmë politika më të mira dhe më efikase në raport me Diasporën
  tonë.

  Duke qenë të vetëdijshëm se ky është një proces kompleks i cili do të kishte qenë më mirë të
  realizohej së bashku me regjistrimin e popullsisë, por që për shkak të kritereve të caktuara nga
  Eurostati nuk janë arritur rezultate të kënaqshme, atëherë realizimin e këtij procesi e ka filluar
  Ministria e Diasporës. Duke qenë se ky proces në të kaluarën ka çaluar ne kemi vendos që kjo
  verë të jetë një verë e mobilizimit tonë maksimal, siç e dini me ndihmën e partnerëve tanë
  UNDP-së dhe IOM-it kemi filluar fushatën e regjistrimit të diasporës me moton “ti je pjesë e
  atdheut”. Përderisa, përqendrimi i aktiviteteve të fushatës së regjistrimit do të jetë në muajt e
  verës dhe të dimrit, atëherë kur bashkatdhetarët vijnë në Kosovë ne me procesin e regjistrimit do
  të vazhdojmë edhe në pjesën tjetër të vitit duke shfrytëzuar platformën online, por edhe
  ambasadat, konsullatat, si dhe aktivitetet e ndryshme që zhvillohen në Diasporë.

  Ne kemi vendosur diku 100 regjistrues në gjithë Kosovën, nëpër komuna, qendra të regjistrimit
  civil, si dhe në pikat kufitare të cilat i presin bashkatdhetarët dhe bëjnë regjistrimin e tyre. Në
  bashkëpunim me Postën dhe Telekomin e Kosovës regjistrimi po realizohet edhe në mbi 100
  pikat të Postës së Kosovës me që rast bashkatdhetarët tanë marrin një numër të Valës me një sasi

  32
  të caktuar të minutave, megabajtëve, e mesazheve falas, si dhe afat skadimi një vjeçar. Më duhet
  të theksoj se me vendim të Qeverisë procesi aktiv i regjistrimit do të zgjas deri në fund të vitit të
  ardhshëm dhe rezultatet e para preliminare priten të dalin në fillim të vitit 2017.

  Regjistrimi pasiv, ai online do të zgjasë edhe për 5 vjetët e ardhshme. Informatat fillestare mbi
  fushatën “ti je pjesë e atdheut” janë se kemi një përgjigje pozitive të bashkatdhetarëve në këtë
  proces të regjistrimit, sidoqoftë unë shfrytëzoj rastin që të kërkoj përkrahjen e të gjithë juve
  deputetëve të Kosovës, të Kuvendit të Kosovës që kudo që jeni këto ditë në aktivitete me
  bashkatdhetarë të shfrytëzoni rastin dhe t’i ftoni ata që të regjistrohen duke ua larguar çfarëdo
  dyshimi dhe hezitimi mbi arsyeshmërinë dhe besueshmërinë e regjistrimit të diasporës.

  Gjithashtu, dua të falënderoj të gjithë bashkatdhetarët që iu kanë përgjigjur deri tash këtij procesi
  dhe u bëj thirrje të gjithë të tjerëve që nuk e kanë bërë deri më sot ta bëjnë në ditët në vijim.
  Faleminderit!

 • Faleminderit! Pyetje shtesë?

 • Ministër, faleminderit për përgjigjen dhe për aktivitetet dhe punën që po bëni
  për regjistrimin e diasporës, a mendoni se duhet ndonjë aktivitet shtesë për sensibilizim të
  regjistrimit të diasporës përveç këtyre punëve që po i bëni,sepse unë këto ditë kam has në
  bashkatdhetarë që pyesin dhe nuk kanë mjaftë qartësi për regjistrimin e tyre.

  Mendoj, a keni në plan ndonjë aktivitet shtesë?

 • Zoti ministër, urdhëro!

 • Realisht ne i kemi të përqendruar ju thash nga një fushatë e cila
  është edhe nëpër media, është edhe nëpër e kemi shtri nëpër të gjitha komunat e Kosovës dhe në
  qendrat e regjistrimit civil. Duke qenë se ne kemi shumë bashkatdhetarë po mendoj që ne me
  kapacitetet tona si ministri jemi duke e bërë atë që është optimale, por sigurisht që çdoherë
  mundet më shumë, por jemi duke e bërë optimalen që t’i njoftojmë me këtë proces.

  E shfrytëzova rastin kur e bëtë këtë pyetje që të kërkoj edhe ndihmën e juaj edhe ndihma juaj po
  mendoj që është goxha e rëndësishme në këtë drejtim. Faleminderit!

 • Faleminderit! Deputeti Daut Haradinaj, pyetje për ministrin Skënder Hyseni. Nuk
  është as Dauti as ministri. Faleminderit! Deputeti Ismajl Kurteshi pyetje për kryeministrin Isa
  Mustafa. Zoti Kurteshi e keni fjalën.

 • Faleminderit! Desha t’i them Rexhep Selimit se ka edhe më keq ,e kjo
  është hera e shtatë që po i drejtohem kryeministrit dhe më në fund ia arritëm që të jetë këtu një
  herë.

  Zoti kryeministër, nënkryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut, Goran Rakiq para disa dite ka
  deklaruar se ka qenë pjesë e delegacionit të Serbisë në bisedimet Kosovë-Serbi në Bruksel. Kur
  nënkryetarin Rakiq e kanë pyetur si është e mundur një zyrtarë i Kosovës të jetë pjesë e

  33
  delegacionit të një shteti të huaj në bisedime me shtetin e tij, ai është përgjigjur: nëse ata, pra
  fjalën e ka pasur për institucionet e Kosovës dhe ju konkretisht zoti kryeministër, konsiderojnë se
  komunat e veriut janë pjesë e Kosovës atëherë pse ata duhet të bisedojnë me Beogradin, pse nuk
  thonë kjo është jona dhe nuk kemi çfarë të bisedojmë. Pra, ju pse s’i thoni kështu Beogradit.

  Zoti kryeministër, si e komentoni faktin që një zyrtarë i Kosovës bëhet pjesë e delegacionit të
  Serbisë në Bruksel dhe si e komentoni deklaratën e tij në lidhje me komunat e veriut?

 • Faleminderit! Zoti kryeministër, e keni fjalën.

 • Tani unë e kam këtu zoti deputet evidencën e pjesëmarrjes
  në takimin e Brukselit, më datën 17 qershor këtu thuhet lidhur me barrikadat dhe në delegacion
  kanë qenë Edita Tahiri, Dren Zeka, Elona Cecelia, Besnik Osmani, Arben Çitaku, Shqipe
  Mjekiqi, Agim Bahtiri, Goran Rakiqi, Rashit Çelaj, Rron Çupeva,...

  Goran Rakiqi ka qenë pjesë e jonë, ka qenë pjesë e ekipit të Kosovës, nuk ka qenë pjesë e ekipit
  të Serbisë edhe ai nuk është nënkryetar, por është kryetar i Komunës së Mitrovicës Veriore çka
  thotë ai pasi del prej aty është pastaj çështje e tij, mirëpo do të thotë ai ka qenë pjesë e jona, ka
  marrë pjesë së bashku me kryetarin e Mitrovicës së Jugut me zotin Agim Bahtiri në trajtimin e
  çështjes së lirimit të urës së mbi Ibër e cila nënkupton pastaj kalimin e këmbësorëve, kalimin e
  automjeteve, dhe qarkullimin e lirë mbi urë.

  Objektivë themelore është që të integrojmë serbët e komunave të veriut në gjithë sistemin tonë
  kushtetues dhe sistemin ligjor, ajo është përpjekja e cila po bëhet, po bëhet në bazë të
  marrëveshjes së parë e cila është arritur në vitin 2013 dhe e cila është ratifikuar këtu në Kuvend,
  prandaj unë nuk mund të komentoj deklaratat e tij por mund të them që ai ka qenë pjesë e
  delegacionit tonë, nuk mund të them se nuk ka pas tentime prej njerëzve që kanë shkuar nga
  Kosova që të bashkëngjiten delegacionit të Serbisë, por ka qenë një kundërshtim i
  bashkëpunëtorëve të Mogerinit që ajo të lejohet dhe nuk është lejuar në asnjë rast që njerëzit nga
  Kosova të jenë pjesë e delegacioneve të tilla.

 • A i bie kjo që po mos kishte kundërshtuar Mogerini, sa për delegacionin e
  Kosovës ata lirshëm ishin bërë pjesë e delegacionit të Serbisë, dhe kështu kryeministër?

  Përveç këtij, zotëriut që paska qenë sipas jush në delegacionin e Kosovës edhe
  zëvendëskryeministri serb, edhe ministrat serb nga Lista serbe jo një herë, por shumë herë kanë
  deklaruar se ata mbrojnë interesat e Beogradit edhe përherë kur i keni ftuar ju dhe kur i ka ftuar
  Vuçiqi ata i janë përgjigjur ftesës së Vuçiçit.

  Çka e keni ndërmend ju të ndërmerrni kundër gjithë këtyre që paguhen në Kosovë e punojnë për
  Beogradin, nëse ndonjëherë i pengon Mogerini, atëherë është meritë e saj dhe çka do të bëni ju
  që të mos e lejoni jo vetëm të jenë pjesë e atyre delegacioneve, por që edhe të mos punojnë për
  Beogradin por të punojnë për interesa të këtij vendi.


  34
 • Faleminderit! Zoti kryeministër, e keni fjalën.

 • Tash rregullat e Brukselit nuk i përcaktojmë ne. Rregullat e
  Brukselit i përcakton Brukseli unë fola për ato rregulla, të cilat vlejnë atje, sepse delegacionet
  janë të ndara prandaj, njerëzit nga Kosova mund të jenë vetëm pjesë e delegacionit të Kosovës
  dhe jo delegacionit të Beogradit.

  Nuk është puna a mundemi apo s’mundemi, sepse ne si Kosovë ne në Bruksel nuk mund të
  përcaktojmë rregulla, ne themi që nuk ulemi të bisedojmë me ta në qoftë se delegacionet janë të
  përziera dhe nuk ka ndodhur në asnjë rast prej që kemi pasur dialog atje që të kemi njerëzit nga
  Kosova qoftë serb apo të tjerë si pjesë të delegacionit të Serbisë në të cilat kemi biseduar si dy
  delegacione.

  Çështja tjetër është se ne po bëjmë përpjekje, prandaj nuk mund t’i mbyllim sytë para faktit që t’i
  integrojmë serbët në organet e institucionet e Republikës së Kosovës. Përpara s’e kemi pasur
  asnjë serb nga veriu, tani i kemi pjesë të Kuvendit të Republikës së Kosovës edhe shumë mirë
  janë këtu, sepse po bëjnë po marrin pjesë me neve në vendimmarrje.

  Nuk është lehtë, kemi probleme të cilat themi ne nuk mund t’i fshehim, por po bëjmë përpjekje
  që ne t’i kapërcejmë këto probleme. Deputetët këtu e kanë dhënë betimin e tyre në bazë të ligjeve
  dhe Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Ministrat këtu do të thotë janë zotuar mbi bazën e
  ligjeve dhe Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe ne po bëjmë përpjekje që ato t’i
  realizojmë në jetë edhe unë mendoj që ne të gjithë bashkarish duhet të punojmë në këtë më mirë
  është që ne të bashkëpunojmë se sa që ne të krijojmë kundërshtarë, sepse kundërshtarët këtu nuk
  na nevojiten për arsye se duhet të marrim vendime shumë të rëndësishme që nënkupton se
  nganjëherë ato vendime nuk janë të lehta për arsye se duan 2/3 e gjithë deputetëve e 2/3 e
  popullatës pakicë që nuk e kemi përcaktuar ne si të themi koalicion por është përcaktuar në bazë
  të Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe në bazë të pakos së Ahtisarit, prandaj ne atë që po
  bëjmë, po e bëjmë përpjekje që ne t’i integrojmë të gjithë qytetarët tanë, jo që t’i dezintegrojmë.

  Dhe, për këtë duhet të punojmë bashkërisht. Faleminderit!

 • Faleminderit! Deputeti Kurteshi, prapë pyetje për ministrin Arsim Bajrami.

 • Faleminderit! Zoti ministër, bazuar në listën e çerdheve për fëmijë, del se
  në Kosovë ka më shumë çerdhe private se publike.

  Por, çerdheve të licencuara private ia shtojmë edhe çerdhet ilegale numri i të cilave nuk dihet
  atëherë disproporcioni në favor të çerdheve private rritet. Duke pasur parasysh se arsimi
  parauniversitar është në kompetencat e komunave por pasi që MASHT-i i licencon çerdhet
  private drejtoritë komunale të arsimit nuk i mbikëqyrin këto çerdhe, pra çerdhet private kështu
  del se çerdhet private nuk kontrollohen nga askush.

  Edhe diçka kam shtuar këtu vetë, pra çerdhet private nuk iu kontrollohet as programi, as ushqimi,
  as kushtet e punës, të qëndrimit, as kualifikimi i edukatoreve, janë jashtë kontrollit edhe pse dihet
  se ato luajnë rol të madh në ndërtimin e personalitetit të fëmijëve. Viteve të fundit ministër,

  35
  buxheti për ndërtimin e çerdheve ka rënë dhe numri i çerdheve private po rritet. Bazuar në
  informata zyrtare në çerdhet publike në Kosovë ka vend vetëm për 3% të fëmijëve.

  Zoti ministër, çka po ndërmerr MASHT-i për t’i vënë në mbikëqyrje çerdhet private dhe a ka
  planifikuar ministria që të ndajë më shumë mjete për të ndërtuar çerdhe të reja publike?

 • Zoti ministër, e keni fjalën.

 • Faleminderit, deputet Kurteshi!
  Në sferën e arsimit para fillor, Ministria e Arsimit ka tri prioritete: prioriteti i parë gjithë
  përfshirja rritja sa më e madhe e numrit të çerdheve publike dhe zhvillimin e një kulture
  familjare për dërgimin e fëmijëve në kopshte publike. Prioriteti i dytë hartimi i një kurrikule për
  fëmijët nga 0 deri në moshën 6 vjeçare specifikuar për vite, për moshën 1, 2, 3, 4, 5 dhe 6 për
  secilin vit një kurrikulë dhe e treta përgatitje e mirë e edukatorëve për edukimin e fëmijëve para
  fillorë.

  Jemi në proces të bashkëpunimit me Karitasin zviceran dhe do t’i ndërtojmë tani çerdhet model
  me mësimdhënës model. Tek sektori privat më lejoni t’ju theksoj se kemi 62 çerdhe private të
  licencuara dhe kemi 27 në proces dhe 25 janë refuzuar nga Ministria e Arsimit. Poenta e pyetjes
  suaj ishte mbikëqyrja e çerdheve, sa çerdhe po mbikëqyren dhe a mund të rriten fondet.

  Ministria e Arsimit ka standarde të licencimet për çerdhe dhe ju thash që ne nga 27 kërkesa sa
  kemi sivjet 25 kemi refuzuar, por e pranojmë se ka çerdhe ilegale në ambiente familjare dhe ne
  po punojmë që tani përmes Ligjit për inspektoratin që është në hartim e sipër të trajnojmë dhe të
  përgatisim inspektorë të specializuar për kopshte, të cilët do të marrin detyrë që t’i monitorojnë
  këto çerdhe, të zbulojnë çerdhet ilegale, të palicencuara, në bashkëpunim me Policinë e Kosovës
  t’i mbyllin këto çerdhe, kurse çerdhet e licencuara t’i monitorojnë sa janë standardet e plotësuara.
  Kështu që në vazhdimësi Ministria e Arsimit do të shtojë mbikëqyrjen përmes njësisë së
  inspektoratit.

  Fondet për çerdhe janë të vogla, fondet për çerdhe duhet të ngrihet kjo është një detyrë e
  komunave, është detyrë e drejtorive komunale që brenda grandit specifik të ndajnë sa më shumë
  në radhë të parë fonde për çerdhe publike. Ministria dhe Qeveria është e interesuar të ndërtojë sa
  më shumë çerdhe publike, ne nuk mund të ndalojmë çerdhet private, por ne mund t’i
  monitorojmë, mund t’i ndërtojmë standardet se çka quhet në Kosovë çerdhe para fillore, kështu
  që duhet të punojmë së bashku që vërtetë jo vetëm të ndajë fonde, jo vetëm të punojmë në
  kurrikulë dhe në përgatitje të mësimdhënësve, por të punojmë edhe në ndërtimin e një kulture
  familjare që fëmijët duhet të qohen në kopshte.

  Është e vërtetë se kapacitetet janë të vogla po këtu edhe komuniteti i prindërve mund të
  kontribuojë, sepse tek çerdhet private prindërit kanë një ndikim të rëndësishëm që brenda lagjes
  të ndërtojmë një çerdhe dhe ajo çerdhe të bëhet një institucion që mbikëqyret nga prindërit.
  Brenda projekteve të partneritetit privat o publik mund të shkojmë te ndërtimi i çerdheve,
  komunitete në bashkëpunim me autoritetet komunale mund të krijojnë fonde të përbashkëta,
  mund të ndërtojnë çerdhe dhe mund të monitorojnë gjithë kohën standarde dhe funksionimet e
  këtyre çerdheve.

  36
 • Faleminderit! Pyetje shtesë, zoti Kurteshi?

 • Po! Zoti ministër, kush do t’i kontrollojë çerdhet private të licencuara deri
  në momentin kur ju do të përgatitni inspektorë të veçantë për çerdhe, sepse s’keni për t’i
  përgatitur ata për një javë, as për një muaj dhe çështja tjetër është sa çerdhe ilegale i ka mbyll
  inspektorati i Ministrisë së Arsimit deri në këtë moment? Faleminderit!

 • I nderuar deputet Kurteshi!
  Edhe me kornizën aktuale ligjore kompetente për t’i monitoruar çerdhet është Ministria e
  Arsimit, përkatësisht divizioni i inspektoratit, por duhet ta pranoj unë jam i pakënaqur me këtë
  mbikëqyrje që ka ekzistuar deri më tani dhe tani jemi duke punuar në riformimin e inspektoratit
  në krijimin e inspektorëve të specializuar për segmente të caktuara të edukimit, jo një inspektor
  që dinë gjithçka dhe që nuk dinë asgjë.

  Por, dëshirojmë të kemi një inspektor të specializuar për çerdhe, për shkolla fillore, për
  universitete, për universitet, për aspekte pedagogjike dhe të jeni të sigurt se ky proces do të
  përfundojë sivjet. Ju do ta keni në sesionin e parë të shtatorit Ligjin për inspektoratin dhe do t’i
  vëreni ndryshimet. Ne kemi mbyll 25 çerdhe, 25 çerdhe i kemi mbyll dhe do të vazhdojmë t’i
  mbyllim në mënyrë të veçantë do të vazhdojmë t’i mbyllim në shtator kur krijojmë tre inspektorë
  të specializuar. Nuk duhet më shumë se tre inspektorë në Republikën e Kosovës që janë
  specialistë për t’i parë standardet e çerdheve dhe për t’i mbyll, sepse një çerdhe pa standarde
  mund të ndikojë shumë keq në familje, mund të ndikojë keq në edukimin e fëmijëve sepse ne
  kemi pa në media dhe storie të përdorimit të dhunës ndaj fëmijëve në çerdhe dhe menjëherë kemi
  reaguar dhe menjëherë i kemi mbyll ato çerdhe ju siguroj se me miratimin e Ligjit për
  inspektoratin do ta kemi një njësi të veçantë të specializuar të përbërë prej 3 inspektorë, të cilët
  do të jenë të specializuar kryesisht për monitorimin e standardeve në çerdhet publike dhe në
  çerdhet private.

 • Faleminderit! Zoti Daut Haradinaj, pyetje për ministrin Skënder Hyseni. Zoti
  Haradinaj, dëshironi ta bëni pyetjen?

 • Po, kryesues! Faleminderit!
  Edhe pse ministri nuk është këtu pyetja ka të bëjë që unë mendoj nëse edhe e sheh televizionin
  ose edhe e merr transkriptin, njëjtë do të ishte, pyetja për ministrin Skënder Hyseni ka të bëjë
  rreth Ligjit për pensionimin e Policisë së Kosovës meqenëse është edhe kryeministri këtu edhe
  kjo punë është edhe e ekzekutivit jo vetëm edhe e ministrit, është një çështje shumë urgjente
  edhe unë po i jap shumë shkurtë disa statistika pse është me rëndësi që të përfundohet ky ligj mbi
  moshën 40 vjeçare i kemi 4 mijë e 200 pjesëtarë të Policisë. Mbi moshën 46 vjeçare i kemi 2
  mijë e 901, mbi moshën 55-vjeçare i kemi 969, kjo i bie që duhet urgjentisht Ligji për
  pensionimin e parakohshëm i policisë i cili e rregullon sektorin edhe normën ndërkombëtare ku
  nuk mundet një polic ta ushtrojë detyrën në këtë moshë, domethënë mbi 55 vjet.

  Dhe, një ligj i tillë nuk ka shumë implikime buxhetore, por do ta zgjidhte këtë problem. Dje,
  fatmirësisht, domethënë edhe organizatat e huaja e vlerësuan policinë tanë ndër më të mirat në
  rajon edhe ky është lajm i mirë mendoj për krejt Kosovën ne duhet t’i përgëzojmë policinë por
  një të njëjtën kohë edhe tu japim mundësinë ligjore që të trajtohen këta. Këta nuk kanë as

  37
  sigurime pensionale, nuk kanë as sigurime shëndetësore, nuk kanë as sigurime aksidentale, do të
  thotë ky ligj i rregullon këto kritere dhe është në të mirën e Kosovës që sa më shpejt të vijë ky
  ligj.

  Kisha pas dëshirë edhe për opinion publik se dje u spekulua që qytetarët e Kosovës marrin pjesë
  në luftëra të huaja mbi 300, drejtori i policisë raportoi se ekziston një listë ku janë 100 persona,
  të cilët marrin pjesë në luftëra fetare jo 300 pjesëtar dhe Kosova pa të drejtë renditet në vendin e
  katërt si vend donator i ekstremizmit fetar.

  Edhe shefi i policisë dje nuk tha që Kosova është e eksponuar ose është e rrezikuar prej sulmeve,
  por tha nuk jemi imun në rast se hipotetikisht mund të ndodhë diçka ne i kemi marrë masat që
  qytetarët të ndihen të sigurt. Faleminderit!

 • Faleminderit! Deputeti Bali Muharremaj, pyetje për kryeministrin Isa Mustafa.

 • Faleminderit, kryesues!
  Të nderuar deputetë,
  I nderuar Kabinet qeveritar,
  Më 16 korrik është bërë rishikimi i buxhetit të Republikës së Kosovës dhe janë përafërsisht rreth
  52 milionë euro më pak në arkën e shtetit. Ndërsa, ju zoti kryeministër gjatë fushatës elektorale
  keni premtuar rritje të buxhetit deri në 500 milionë euro për çdo vjet. Pyetja: çka po ndodh me
  premtimet e juaja? A është dështim i radhës i Qeverisë tuaj, të cilën po mundoheni ta kaloni në
  heshtje?

 • Zoti kryeministër, e keni fjalën.

 • Faleminderit, zoti deputet!
  Faleminderit, kryesues!
  Natyrisht se më së pakti mundet buxheti të kalojë në heshtje për arsye se javën e kaluar ne kemi
  diskutuar mjaftë shumë për buxhetin edhe për amendamentet në buxhet, një javë më parë kemi
  diskutuar lidhur me strukturën e ndryshimeve dhe plotësimeve të buxhetit të Republikës së
  Kosovës dhe po ashtu i kemi prezantuar edhe mundësitë e buxhetit.

  Edhe unë këtu si kryeministër kam deklaruar se buxheti mund të rritet në qoftë se ne i rrisim
  taksat dhe tatimet si pjesëmarrje në buxhet. Mund të rritet përmes borxhit publik qoftë të
  brendshëm apo të jashtëm, mund të rritet po ashtu edhe përmes shitjes së aseteve qeveritare që,
  për fat të keq, ne kemi pjesëmarrje shumë pak sepse ato mjete janë në mirëbesim dhe nuk
  shkojnë drejtpërdrejtë në buxhetin e Republikës së Kosovës.

  Ne e kemi bruto produktin vendor apo GDP-në në vlerë prej 5,5 miliardë euro dhe kemi një
  pjesëmarrje rreth 30% të tatimeve apo të hyrave fiskale në bruto produktin vendor. Dhe, neve do
  të na nevojitej një GDP prej 7 miliardë eurove në mënyrë që ta rritim buxhetin për 500 milionë
  euro nga të hyrat vendore që do të thotë lypet kohë sepse buxhet i tillë mund të rritet vetëm mbi
  bazën e zhvillimit ekonomik. Ne tani kemi marrë masa me lejen e Fondit Monetar Ndërkombëtar
  që të kemi leje për ndryshimin e rregullave fiskale, të cilat na mundësojnë që ne të hyjmë në
  borxh për investime kapitale. Dhe ne i kemi disa prej këtyre programeve të identifikuara, për

  38
  shembull kemi rreth 200 milionë që mendojmë ta rritim kapacitetin buxhetor për investimet
  kapitale për rekonstruktimin e hekurudhës, por jo vetëm për një vit po për më shumë vite.

  Kemi po ashtu pëlqimin e bankës evropiane për rindërtim dhe zhvillim për ndërtimin e
  hidrosistemit për ujitje që po ashtu do të jetë rritje e buxhetit por gjitha këto do të bëhen në bazë
  të projekteve konkrete e jo që ne të hyjmë në borxh e pastaj të shohim se ku do t’i shpenzojmë
  këto mjete, do të thotë buxheti do të rritet por politikat e buxhetit janë politika të cilat ne i kemi
  prezantuar këtu me programin qeverisës. Në program qeverisës nuk kemi dhënë kuantifikime
  numerike dhe të themi që buxheti do të rritet kaq, atë program e kemi aprovuar si Qeveri i cili ka
  të bëjë me përkrahjen e politikave të tatimeve të ulëta mirëpo të zgjerimit të bazës tatimore.
  Prandaj, nuk është punë që ne po kalojmë heshtur, është punë që ne po diskutojmë të gjitha këto
  në Kuvend dh epo ashtu ka mundësi të rritjes së buxhetit por të rritjes vetëm tash për tash më
  tepër vetëm me krijimin e borxhit të brendshëm apo të borxhit të jashtëm publik për projekte
  konkrete jo për rritje të buxhetit, i cili nuk është i adresuar.

 • Faleminderit! Pyetje shtesë, zoti Muharremaj?

 • Po, zoti kryeministër nuk kemi nevojë për ligjërata, ju keni premtuar se
  për secilin vit të qeverisjes do të rritni buxhetin për 5 milionë euro ju që nuk i keni rritur të hyrat
  por i keni zvogëluar ato në parashikimet e buxhetit të mirëfilltë të këtij viti, njerëzve iu keni
  premtuar 120 mijë vende të reja të punës, keni premtuar zhvillim ekonomik, ju jo që nuk po na
  jepni shenja që do të ndodh kjo se do të realizohen premtimet se buxheti do të rritet për çdo vit
  nga gjysmë miliardi euro, por më keq buxheti i Qeverisë tuaj po minusohet për çdo vit.

  Kryeministër, a mundeni ju ose dikush nga qeverisja e koalicionit tuaj ta konfirmoni hapjen qoftë
  edhe të një vendi të ri të punësimit në Kosovë duke përjashtuar fabrikën e mallit të punësimit,
  administratën publike që keni dërguar numrin deri te 91 mijë punëtorë. Faleminderit!

 • Faleminderit! Zoti kryeministër, edhe një herë e keni fjalën.

 • natyrisht se nuk është qëllim i imi të mbajë ligjërata, mirëpo
  si duket ke nevojë për ligjërata sepse në qoftë se nuk kishim pasur nevojë atëherë nuk mundesh
  me prit që 500 milionë t’i bie dikush prej qiellit edhe ta shton buxhetin për gjysmë viti me 500
  milionë.

  Prandaj, buxheti nuk krijohet në mënyrë fiktive, buxheti krijohet mbi baza reale. Unë po flas
  bazat reale të krijimit të buxhetit dhe ato janë bazat reale të cilat unë i prezantova këtu jo si
  sistem të ligjëratave, por si sistem të informimit dhe të përgjegjësisë sime që të informoj ty si
  deputet, edhe pse je i informuar në seancën e kaluar për arsye se e ke pasur buxhetin përpara.

  Sa i përket punësimit, ajo është pyetje e re atë pyetje mund ta bësh herën tjetër unë përgjigjem
  vetëm në pyetjen e cila është shtruar.

 • Faleminderit! Mendoj që kohën e kemi shteruar. Deputeti i fundit është Mytaher
  Haskuka pyetje për kryeministrin Isa Mustafa. Nëse jeni për ta vazhduar dhe për t’i përfunduar
  pyetjet unë e vazhdoj s’e kam problem por sipas Rregullores ne e kemi përfunduar.

  39
 • Çështja implementimi i Ligjit NR. 04/ L 054 për statusin me të drejtat
  e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, pjesëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, viktimave
  civile dhe familjeve të tyre.

  Sipas këtij ligji anëtarët e ngushtë të familjes së dëshmorëve dhe të zhdukurve të UÇK-së sipas
  kushteve dhe kritereve të përcaktuara me ligj realizojnë këto të drejta dhe beneficione, si në
  nenin numër 5, të drejtën për pensione familjare, neni nr. 6 beneficionet e veçanta dhe
  beneficionet e tjera të përcaktuara me ligj. Sipas po të njëjtit ligj në fuqi neni 8, paragrafi 2 këtë
  të drejta i realizon edhe të gjitha familjet e dëshmorëve të kombit të rënë në forma të ndryshme
  për lirinë e vendit në periudha të ndryshme historike. Pyetja: pse asnjë nga dëshmorët e kombit të
  të rënëve para vitit 1998 nuk është në listën e dëshmorëve dhe familjet e tyre nuk gëzojnë të
  drejtat që iu garantohet sipas ligjit në fuqi?

 • Zoti kryeministër, e keni fjalën.

 • Tash unë e kam këtu nja një faqe e gjysmë të shkruara prej
  edhe prej këshilltarëve të mi juridik edhe prej komisionit qeveritar i cili është marrë me këto
  punë, por unë do t’i bie më shkurtë kësaj, do të thotë përgjigjja është sepse ligjet të cilat janë në
  fuqi e mundësojnë vetëm këtë si ka vepruar komisioni. Në qoftë se dëshirojmë ta zgjerojmë
  periudhën atëherë duhet t’i ndryshojmë ligjin.

  Në qoftë se ka ankesa individuale ligji e mundëson që ankesat të bëhen dhe që e drejta të fitohet
  mbi këto ankesa.

 • Faleminderit! Pyetje shtesë?

 • Zoti kryeministër, sipas ligjit unë e citova ligjin domethënë sipas ligjit
  në fuqi neni 8 paragrafi 2 po e citoj prapë ligjin, domethënë nuk është kurrgjë tjetër: këto të
  drejta, domethënë të gjitha të drejtat të cilat i kanë familjet e dëshmorëve paragrafi 2 thotë, po e
  lexoj njëjtë ligjin: këto të drejta i realizojnë të gjitha familjet e dëshmorëve të kombit të rënë në
  forma të ndryshme për lirinë e vendit në periudha të ndryshme historike, që do të thotë edhe para
  ’98-ës këtu s’ka nevojë për ndryshim të ligjit, po mendoj edhe sipas diskutimit me këto familje të
  cilat të dëshmorëve para ‘98-tës ndër to, familjet e Fadil Vatës, Afrim Zhitisë, Ylfete Humollit,
  Rexhep Malës e Nuhi Berishës, por edhe vëllezërit Gërvalla e Kadri Zeka nuk po konsiderohen
  si dëshmorë të kombit, që është një absurd. Edhe nëse shikojmë të gjithë numrin e tyre, janë diku
  rreth njëqind e kat...

  (Ndërprerje nga regjia)

 • Zoti Isë, kryeministër e keni fjalën. Sa për sqarim, dihet statusi i dëshmorit cili
  është dhe kujt i takon, ata që nuk kanë vdekur duke luftuar s’mund të jenë dëshmorë, ata që kanë
  vdekur në spital nuk mund të jenë dëshmorë. Zoti Isa Mustafa e ka fjalën.

 • Unë prapë po lidhem me ligjet. Ai që të konsideron, në të
  vërtetë ne kemi respekt të madh për familjet dhe për të gjithë ata që kanë rënë dëshmorë për

  40
  Kosovën. Mirëpo, çdonjëri prej tyre të drejtën e vet mund ta realizojë sipas ligjit. Çdonjërit që i
  takon me ligj, do ta realizojë këtë të drejtë, por jo jashtë saj. Faleminderit!

 • Faleminderit! Koha për pyetje parlamentare ka kaluar. Lexojeni Rregulloren. Pika
  e tretë e rendit të ditës është:

  3. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për të drejtat e
  autorit dhe të drejtat e përafërta

  Komisioni Funksional e ka shqyrtuar projektligjin dhe Kuvendit ia ka rekomanduar për miratim
  në parim.

  E ftoj ministrin e Kulturës, zotin Shala, që para deputetëve të Kuvendit të prezantojë dhe
  arsyetojë projektligjin.

  (Ndërprerje e incizimit)

  (Drejtimin e mbledhjes e merr kryetari i Kuvendit, zoti Kadri Veseli.)

 • Nait, paraprakisht fjalën e ke, para se ta marrë ministri.

 • Faleminderit, kryetar!
  Për rend të ditës deshëm një pikë për ta përfshirë. Komisioni për Arsim, Shkencë, Teknologji,
  Kulturë, Rini, Sport dhe Diasporë e ka pru një vendim të Komisionit për Këshillin për
  Trashëgimi Kulturore dhe ky këshill dy herë ka qenë pjesë e votimit jo të mjaftueshëm, prandaj
  ka mbetur edhe njëherë si komision kemi kërkuar që ta biem si kërkesë dhe të votohet.

  Kosova duhet të jetë pjesë e UNESKO-s dhe nëse nuk votohet ky këshill, në shtator nuk kemi
  mundësi të jemi pjesë e organizmit ndërkombëtar të mbrojtjes së trashëgimisë kulturore. Prandaj,
  po kërkoj nga ju që ta vëmë si pikë të rendit të ditës dhe të jetë pjesë e votimit të Këshillit, sepse
  Kosova mbetet jashtë kësaj për një vit tjetër, jashtë Këshillit të UNESKO-s. Faleminderit!

 • Naiti e ka bërë një propozim konkret. Ne po shkojmë në votim formal. Duhet
  shumica e thjeshtë. Shkojmë me votim elektronik apo formal? Formal. Hajde vetëm ngritëm
  duart kush është për. E konsideroj pikë të futur në rend dite, pikën e rendit të ditës të radhës.
  Administrata, ju lutem na i sillni materialet. Pas kësaj pike, pika e katërt e rendit të ditës të futet
  ajo.

  Komisioni Funksional e ka shqyrtuar projektligjin dhe Kuvendit i ka rekomanduar për miratim,
  në parim.

  E ftoj ministrin e Kulturës, zotin Kujtim Shala, që para deputetëve të Kuvendit ta prezantojë dhe
  arsyetojë projektligjin.

 • Faleminderit!
  Zoti kryetar,

  41
  Zoti kryeministër,
  Të nderuar ministra,
  Të nderuar deputetë,
  Me qëllim të rritjes së standardeve për fushën e të drejtës së autorit dhe të drejtave të përafërta,
  Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit është e përkushtuar që të krijojë dhe zhvillojë politika, të
  cilat do të jenë në funksion të përmbushjes së objektivave ligjore në këtë rrafsh. Në kontekstin e
  obligimeve ligjore, duke përcjell legjislacionin ndërkombëtar të fushës dhe në bazë të
  përcaktimit të Qeverisë për përafrimin e legjislacionit të Kosovës, me legjislacionin e Bashkimit
  Evropian, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka ndërmarrë veprime me qëllim të
  transpozimit të AQUI-së së Bashkimit Evropian për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta.

  Në këtë drejtim duhet të theksohet edhe Marrëveshja e Stabilizim-Asocimit, nga e cila do të dalin
  obligime për Republikën e Kosovës, që të ofrojë mbrojtje për të drejtat pronësore intelektuale në
  nivel të njëjtë me vendet e Bashkimit Evropian.

  Në fushën e të drejtës së autorit dhe të drejtave të përafërta ekzistojnë disa direktiva të BE-së, me
  të cilat shtetet anëtare kanë bërë harmonizimin e legjislacionit të tyre, respektivisht në
  legjislacionin për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta në kontekstin e Bashkimit Evropian
  dhe atë ndërkombëtar, në vijimësi bëhen ndryshime dhe për këtë shkak është parë e nevojshme,
  që të bëhen plotësime dhe ndryshime të Ligjit për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta.

  Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit për të drejtat e autorit dhe të drejtat e
  përafërta, përmban 33 nene, me të cilat synohet të plotësohet dhe ndryshohet Ligji bazë për të
  drejta të autorit dhe të drejta të përafërta, i cili ka 206 nene, me qëllim të normimit sa më adekuat
  të fushës së të drejtave të autorit dhe të drejtave të përafërta.

  Në këtë kontekst, Ligji për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta duhet të plotësohet dhe
  ndryshohet me qëllim harmonizimin e tij me direktivat e BE-së së kësaj fushe, në çështjet dhe
  dispozitat lidhur me mbrojtjen e programeve kompjuterike, respektivisht çështjen e objektit të
  mbrojtjes, qiradhënien dhe huadhënien e të drejtave të autorit dhe të drejtave të përafërta.
  Gjithashtu, ky ligj rregullon të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta, të cilat aplikohen në
  transmetimin satelitor dhe ritransmetimin kabllor, rregullohet edhe kohëzgjatja e të drejtave të
  autorit në rastet e veprave muzikore dhe të kompozuara me fjalë dhe zgjatet afati i mbrojtjes për
  të drejta të përafërta të interpretuesve dhe të prodhuesve të fonogrameve nga 50 në 70 vjet.

  Ligji rregullon edhe procedurën e sigurimit të provave dhe të aplikimit për masa të përkohshme
  dhe paraprake nga mbajtësit e së të drejtave, përfshirë këtu edhe mundësinë e mbrojtjes së të
  drejtave të vetë autorit lidhur me personat që mund të aplikojnë për masat e parapara juridike, si
  dhe llojet e mjeteve juridike, duke ofruar mjete bashkëkohore juridike për mbrojtjen e të drejtave
  të autorit dhe të drejtave të përafërta.

  Me ndryshimin e Ligjit për të drejtat e autorit dhe të drejtave të përafërta, Republika e Kosovës
  do të ketë një ligj adapt për fushën e të drejtës së autorit dhe do të krijohet infrastruktura ligjore e
  domosdoshme për krijimin e një sistemi funksional të mbrojtjes së të drejtave të autorit, të cilat
  do të mbrohen dhe respektohen duke ndikuar në rritjen e kreativitetit dhe krijimeve kulturore, në
  përgjithësi.

  42
  Unë dëshiroj të theksoj shkurt, direktivat të cilat janë marrë për bazë në ndryshimet të cilat
  propozohen:
   direktiva mbi kohëzgjatjen e mbrojtjes së të drejtave të autorit dhe të drejtave të përafërta;
   direktiva për përdorimin e lejueshëm të veprave pa autorësi dhe pronar të njohur;
   direktiva mbi harmonizimin e disa aspekteve të së drejtës së autorit dhe të drejtave të përafërta në
  shoqërinë e informacionit;
   direktiva për lehtësimin e transmetimit ndërkufitar të programeve audio-vizuale, përkatësisht
  transmetimit me satelit dhe ritransmetimit kabllor;
   direktiva për të drejtën e rishitjes, respektivisht për fitimin e autorit të një vepre origjinale të artit,
  e cila ka për qëllim balancimin e interesave të autorëve dhe pronarëve të veprave artistike;
   direktiva për mbrojtjen ligjore të bazës së të dhënave;
   direktiva për harmonizimin e legjislacionit në lidhje me të drejtat mbi qiradhënien dhe huazimin;
   direktiva që ka harmonizuar legjislacionin evropian në lidhje me mbrojtjen e programeve
  kompjuterike; dhe
   direktiva për zbatimin e të drejtave pronësore, intelektuale.

  Të nderuar deputetë,
  Duke pasur parasysh rëndësinë dhe nevojën e avancimit të fushës së të drejtave të autorit dhe të
  drejtave të përafërta në Republikën e Kosovës, unë ju ftoj që të votoni dhe të miratoni sot në
  parim Projektligjin për ndryshimin e Ligjit për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta.
  Faleminderit!

 • Faleminderit, ministër! Ftoj tani kryetarin e Komisionit Funksional, zotin Nait
  Hasani, pasi kemi pasur veç prezantimin e projektligjit. Urdhëro, Nait!

 • Faleminderit, kryetar!
  Komisioni ka shqyrtuar Projektligjin për mbrojtjen e të drejtave të autorit, në mbledhjen më
  15.7.2015 dhe i rekomandon seancës plenare, që të miratohet në parim Projektligji nr. 05/L-047
  për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-065 për të drejtat e autorit dhe të drejtat e
  përafërta.

  I propozojmë që në parim të kalojë ky projektligj dhe jemi të gatshëm që me amendamente t’i
  ndryshojmë, ose t’i plotësojmë pjesët për të cilat janë dhe duhet. Në komision ka pasur debate
  për këtë ligj dhe ka debate, sepse shtetet e BE-së dhe shtetet e përafërta të Ballkanit kanë forma
  të ndryshme të organizimit të mbrojtjes së të drejtës së autorit. Unë vetëm po e cek se lajmet
  ditore janë të pambrojtura dhe ato janë portalet e ndryshme, të cilat bëjnë edhe keqpërdorime po
  ashtu, të informatave të ndryshme, duke u prezantuar si autorë të vetët, pa qenë asnjëherë autorë.

  Ndërsa, Franca e ka të mbrojtur më së miri këtë formë dhe të gjitha veprat, të cilat janë të
  mbrojtura, ose veprat e autorit. Prandaj, kërkoj që në parim të kalojë, pastaj në komision do ta
  shqyrtojmë dhe plotësojmë. Faleminderit!

 • Faleminderit, Nait! Deklarohemi në emër të grupeve parlamentare. E ka fjalën
  Bekim Haxhiu, në emër të Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës.

 • Faleminderit, i nderuar kryetar!

  43
  I nderuar kryeministër,
  Kabinet qeveritar,
  Të nderuar kolegë deputetë,
  Grupi Parlamentar i Partisë Demokratike në parim i jep mbështetje plotësim-ndryshimit të Ligjit
  për të drejtat e autorit. Duke pasur legjislacionin për të drejtat e autorit dhe direktivat e
  Bashkimit Evropian për të drejtat e autorit, të cilat në vazhdimësi plotësohen, ka ardhur nevoja
  që edhe njëherë pas miratimit të këtij ligji në mandatin e kaluar, që tani të plotësohet, për shkak
  se kanë ndryshuar edhe direktivat e Bashkimit Evropian dhe Parlamentit Evropian për të Drejtat
  e Autorit, të cilat në vazhdimësi po plotësohen.

  Kemi diskutuar edhe në grupin parlamentar, mirëpo edhe në komision, që është e nevojshme që
  ky ligj të plotësohet dhe ndryshohet, mirëpo është edhe kërkesë e jona që Ministria e Arsimit, sa
  u përket direktivave të Parlamentit Evropian dhe të tjerat, të rregullojë në një formë me udhëzime
  administrative në të ardhmen, që me ligj Kosova i pranon dhe i mbështet direktivat e Bashkimit
  dhe Parlamentit Evropian, mirëpo pastaj që të mos na vijë për çdo vit, sa herë të ndryshohen dhe
  plotësohen këto direktiva dhe këto objektiva, që mos ta ndryshojmë dhe plotësojmë ligjin,
  mirëpo kjo pastaj të bëhet dhe plotësohet me udhëzime administrative përbrenda ministrisë, që të
  mos kemi në vazhdimësi nevojë, që Ligjin për të drejta të autorëve ta plotësojmë e ta ndryshojmë
  në vazhdimësi.

  Në parim, Grupi Parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës i jep mbështetje këtij plotësim-
  ndryshim të ligjit dhe i ftoj edhe të gjithë deputetët, për arsye se kemi edhe deputetë që janë edhe
  krijues, kanë edhe vepra letrare e artistike, që kontributin e tyre ta japin gjatë amendamentimit të
  ligjit. Faleminderit!

 • Faleminderit! Salih Morina, në emër të Lidhjes Demokratike të Kosovës, e ka
  fjalën.

 • Faleminderit!
  I nderuar kryeministër,
  Ministra,
  Edhe Grupi Parlamentar i Lidhjes Demokratike të Kosovës ka shqyrtuar Projektligjin për të
  drejtat e autorit dhe ne jemi pajtuar, që në parim ta mbështesim këtë projektligj. Mund të ketë
  disa modifikime në disa nene, por besoj që gjatë leximit të dytë edhe Komisioni për Arsim,
  njëkohësisht edhe Ministria e Kulturës si sponsorizues, do t’i rregullojnë disa nene. Vlen të
  theksohet neni 45, ku parasheh që organizatat transmetuese, pa lejen e autorit dhe mbajtësve të
  tjerë të drejtave dhe pa kompensim mund të bëjnë incizime.

  Por, mendoj që bashkërisht këtu edhe me ministrin, gjatë leximit të dytë mund ta rregullojmë
  edhe këtë nen edhe disa nene të vogla dhe po ashtu, në fjalën që e tha edhe kolegu deputet Nait
  Hasani, kemi sot shumë portale në Kosovë të cilave nuk u dihet autori, por besoj që me
  udhëzime administrative edhe këto çështje mund të mbulohen dhe mund të rregullohen.

  Prandaj, ftoj të gjithë deputetët e parlamentit të Kosovës, që ta votojnë në parim Projektligjin për
  të drejtat e autoriale, sepse është i një rëndësie të veçantë edhe për vetë Ministrinë, por
  njëkohësisht edhe për qytetarët e Kosovës. Faleminderit!

  44
 • Faleminderit! Ismail Kurteshi nga “Vetëvendosja” e ka fjalën.

 • Faleminderit!
  Edhe Grupi Parlamentar i Lëvizjes “Vetëvendosje” i ka shqyrtuar 33 nenet, që janë propozuar
  për plotësim dhe ndryshim të Ligjit për të drejtat e autoritetit dhe të drejtat e përafërta nga
  Ministria e Kulturës me qëllim të harmonizimit të këtyre neneve me legjislacionin në fuqi në
  Bashkimin Evropian, por edhe plotësimin e nevojave, të cilat po lindin se rezultat i zhvillimit
  dinamik në këtë lëmë.

  Grupi Parlamentar i Lëvizjes “Vetëvendosje” do t’i përkrahë në parim ndryshimet dhe plotësimet
  e këtij ligji, por në periudhën në mes të dy leximeve, do të analizojmë propozimet, do të japim
  kontributin konkret në avancimin e ndryshimit dhe plotësimit të këtyre neneve. Do të
  konsultohemi, sidomos në nenet që rregullojnë të drejtën e autorit në pronësinë intelektuale, që u
  takon krijuesve dhe në fushën e artit, shkencës dhe të letërsisë dhe të drejtën e përafërt, që u
  takojnë interpretuesve, prodhuesve të fonogrameve, producentëve të filmit dhe shërbyesve
  medialë, audio-vizualë e kështu me radhë...

  Do të shikojmë me kujdes gjerësinë dhe limitet e trashëgimisë të të drejtave, shtrirjes dhe
  kufizimit të shfrytëzimit dhe të këtyre të drejtave. Edhe definimi i menaxhimit kolektiv të të
  drejtave autoriale, që do të mundësojë edhe themelimin dhe funksionimin e shoqatave për
  administrim kolektiv është pjesë e rëndësishme e projektligjit, që duhet të rregullohet me kujdes.

  Në fund, kam një vërejtje serioze për Ministrinë, që të ketë kujdes, që kur ta sjellë versionin
  final, të jetë një përkthim shumë më cilësor, se që ka pru në dokumentet që i ka pru komisionit,
  sepse ai përkthim është për çdo kritikë dhe jo vetëm që nuk bën të jetë në dokumentin final, por
  edhe në këtë pjesën që e ka pru ndikon në kualitetin e punës së Komisionit dhe të tjerëve, sepse
  ka shumë çështje të cilat nuk kuptohen drejt, për shkak të përkthimit, që është sjell jo ashtu siç
  duhet. Faleminderit!

 • E ka fjalën Teuta Haxhiu nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës.

 • Faleminderit, kryetar i Kuvendit!
  Edhe Grupi Parlamentar i Aleancës e ka shqyrtuar Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e
  Ligjit nr. 04/L-065 për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta dhe e përkrah në parim. Do të
  punojmë në punën në grupe për të dhënë maksimumin, që ky ligj të jetë sa më funksional për
  implementim.

  E kemi përmendur edhe brenda Komisionit, se me të vërtetë ka një volum shumë të madh ky ligj
  edhe në mandatin e kaluar këtu kanë qenë pak a shumë vërejtjet tona, por do të mundohemi që ta
  bëjmë sa më të implementueshëm.

 • Faleminderit! Slavko Simiq nga Liste Serbe e ka fjalën.

  SLAVKO SIMIĆ: Hvala predsedniče!

  45
  Parlamentarna grupa Srpske liste u načelu podržava nacrt zakona o izmeni i dopuni Zakona o
  autorskim pravima i mi ćemo svoj doprinos oko izmena i dopuna ovog zakona dati kroz
  funkcionalne i stalne komisije u kojima su poslanici Srpske Liste zastupljeni. Hvala!

 • E ka fjalën Shukrije Bytyqi nga “Nisma”.

 • Faleminderit, kryetar!
  Edhe Grupi Parlamentar Nisma për Kosovën e ka shqyrtuar Projektligjin për plotësimin e
  ndryshimin e të drejtave të autorit dhe të drejtat e përafërta dhe në parim i jep mbështetje, ndërsa
  kontributin tonë do ta japim gjatë leximit të dytë dhe në punën e komisionit përkatës.
  Faleminderit!

 • Faleminderit! Fikrim Damka nga “6+”-i e ka fjalën.

 • Faleminderit, i nderuar kryetar!
  Edhe Grupi Parlamentar “6+” e ka shqyrtuar këtë Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e
  Ligjit për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta dhe Grupi Parlamentar “6+” e përkrah, në
  parim.

 • Faleminderit! Agim Aliu e ka fjalën.

 • Faleminderit, kryetar!
  I nderuar kryetar i Kuvendit,
  I nderuar kryeministër,
  Zëvendëskryeministër,
  Të nderuar kolegë deputetë,
  Pronësia intelektuale e ka një rëndësi shumë të madhe për zhvillimin dhe avancimin e kulturës,
  shkencës dhe teknologjisë së një vendi. Ne duhet të shohim pronësinë intelektuale si një mjet e
  katalizator të zhvillimit kulturor, shkencor dhe ekonomik dhe përmes avancimit dhe mbështetjes
  së krijimtarisë intelektuale, kreativitetit dhe inovacionit të nxisim zhvillimin ekonomik të vendit
  tonë.

  Duke pasur parasysh që pronësia intelektuale, përkatësisht të drejtat pronësore intelektuale kanë
  një rol shumë të rëndësishëm në kohën tonë, kur neve jemi të rrethuar me objekte të cilat janë të
  krijuara falë inovacioneve dhe ideve të materializuara, duke filluar nga telefonat e mençur, që
  çdonjëri nga ne ka në posedim, të cilët janë të mbrojtur në të drejta pronësore, industriale,
  patenta dhe marka tregtare e deri tek librat e romanet, për të cilët është investuar shumë kohë dhe
  mund për t’i krijuar e që mbrohen me të drejtën e autorit.

  Në këtë kontekst, e drejta e autorit dhe të drejtat e përafërta si degë e pronësisë intelektuale duhet
  të normohen dhe të rregullohen me ligj, përkatësisht dispozita ligjore, të cilat fillimisht u njohin
  të drejtat autorëve përkitazi me veprat e tyre dhe titullarëve të të drejtave të përafërta dhe
  përcaktojnë mjete juridike për mbrojtjen efikase të këtyre të drejtave, duke përcjell zhvillimet
  ligjore në vendet e Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku të drejtat e
  autorit dhe të drejtat e përafërta mbrohen me fanatizëm.


  46
  Përcaktimi për dispozitat ligjore, që rregullojnë fushën e të drejtës së autorit dhe të drejtat e
  përafërta duhet që gjithmonë të kenë si pikënisje dhe t’i përshtaten realitetit tonë ekonomik dhe
  shoqëror, marrë parasysh gjithherë konventat ndërkombëtare të fushës për të drejtat e autorit dhe
  të drejtat e përafërta me theks të posaçëm direktivat e Bashkimit Evropian, që e rregullojnë këtë
  fushë.

  E drejta e autorit duhet të shërbejë si bazë dhe pikënisje e krijimtarisë shkencore, letrare dhe
  artistike, ku krijuesit, shkrimtarët dhe shkencëtarët tanë duhet të kenë parasysh çdoherë, që
  krijimet e tyre të jenë origjinale dhe të jenë krijime intelektuale të mendjes dhe dijes së tyre.
  Duke respektuar të drejtën e autorit konkretisht në çdo punim dhe krijim të tyre të krijuar bazuar
  në veprat e autorëve të tjerë, të citojnë ata autorë dhe të njohin kontributin e tyre, në të kundërtën
  kemi të bëjmë me plagjiaturë, dukuri kjo që është pengesë e zhvillimit shoqëror, kulturor dhe
  ekonomik të vendit tonë.

  Pra, rol të rëndësishëm duhet dhënë aplikimit të normave juridike, pjesë e legjislacionit pozitiv të
  së drejtës së autorit, me qëllim të luftimit të shkeljeve të së drejtave të autorit dhe luftimit të
  piraterisë. Vetëm duke zbatuar ligjin për të drejtat e autorit mund të ketë një zhvillim të
  krijimtarisë artistike, shkencore dhe të kulturës në përgjithësi, përfshirë këtu zhvillimin e
  industrive kreative dhe mediave të shkruara dhe elektronike, së bashku me radio dhe televizione.

  Zbatimi i ligjit sjell kompensim të drejtë dhe të merituar për krijuesit, autorët, shkrimtarët e
  shkencëtarët dhe është imperativ i kohës dhe drejtim i duhur i së ardhmes.

  Duke pasur parasysh që Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për të drejtat e autorit dhe të
  drejtat e përafërta ka për qëllim harmonizimin e Ligjit aktual për të drejtat e autorit dhe të drejtat
  e përafërta me legjislacionin ndërkombëtar e posaçërisht evropian të fushës, mbështes në parim
  këtë projektligj. Faleminderit!

 • Faleminderit! Fjalën e ka Glauk Konjufca.

 • Deputetë të Kuvendit të Kosovës,
  Natyrisht, që ky është një ligj i cili mbron njërën nga të drejtat më të rëndësishme të njeriut, që
  është e drejta e pronësisë intelektuale dhe kjo e drejtë, le të themi, ndërtohet mbi një trekëndësh
  të caktuar, që është autori i veprës, që prodhon pronësinë intelektuale, që është blerësi i të
  drejtave mbi shitjen apo përdorimin e veprës, e cila është prodhuar nga autori dhe në fund është
  publiku, që e konsumon këtë produkt.

  Por, deri sot në Kosovë ka qenë shumë i favorizuar blerësi i të drejtës për shitjen dhe përdorimin
  e veprës, por ka qenë në përgjithësi apo fare i pambrojtur autori, që e prodhon këtë vepër.

  Në Kosovë për këtë arsye ka qenë shumë e shprehur kjo dukuria e plagjiatit, dukuria e
  plagjiaturës apo vjedhjes së pronësisë intelektuale. Duke filluar prej librave universitare deri tek
  CD-të e muzikës nëpër rrugë, autorët janë dëmtuar dhe shumë prej tyre nuk kanë mundur kurrë
  t’i mbrojnë të drejtat e tyre, sepse të drejtën e autorit nuk e mbron autori, ai është i pafuqishëm si
  individ ta mbrojë të drejtën e vetë. Të drejtën e autorit e mbron shteti, sepse shteti është i thirrur

  47
  që të veprojë përbrenda këtij trekëndëshi, që është autori, blerësi i të drejtës për shfrytëzimin e
  veprës dhe në fund publiku, që e konsumon atë vepër.

  Dhe, mund të them që deri sot në Kosovë shteti nuk ka qenë proaktiv në kapjen e shkelësve. Kjo
  e dëmton shumë prodhimtarinë intelektuale, sepse mospërmbushja e kësaj të drejte është armiku
  më i madh i krijimtarisë intelektuale, sepse krijimtaria intelektuale nuk e ka, le të themi, vetëm
  atë komponentin e përmbushjes apo të satisfaksionit shpirtëror të autorit, sepse ai nuk prodhon
  vepra vetëm që ato të kontemplohen apo të shfrytëzohen prej publikut, por mos të harrojmë një
  gjë, autori edhe jeton prej punës së vet. Ai duhet të jetojë prej veprave të tij. Shumë autorë e kanë
  të vetmin burim të jetesës krijimtarinë e tyre intelektuale, artistike, kulturore e kështu me radhë...
  dhe, nëse shteti nuk është në mbrojtje të këtyre njerëzve, të kësaj të drejte shumë të çmuar,
  atëherë, me thënë të drejtën, i vendos vetë autorët në një rrafsh të papëlqyeshëm kur ata
  detyrohen të shkëputen prej asaj që është, le të themi, përmbushje e tyre shpirtërore dhe të
  detyrohen të punojnë punë të tjera, siç në Kosovë ndodh shumë shpesh bile.

  Ndodh që sheh ti krijues artistik, krijues intelektualë në lloj-lloj punësh të ndryshme, që nuk janë
  vokacioni i tyre primar dhe origjinal edhe për çka ata janë shkolluar dhe kjo është me të vërtet e
  dhembshme në Republikën e Kosovës. Mirëpo, duhet të ketë një balancim të mirëfilltë në mes
  interesave të publikut dhe të drejtave të autorit, që është le të themi njëfarë lloji i të drejte private,
  ai e ka pronë prodhimin e tij, veprën e tij dhe kjo është njëfarë prone private e tij. Mirëpo, ajo e
  ka edhe një qasje edhe me lidhjen me publikun dhe në këtë mënyrë ajo i përket edhe publikut,
  është edhe vepër publike në të njëjtën kohë, aq sa është edhe private. Dhe, shteti, ma merr
  mendja, që duhet të gjejë drejtpeshimin më të mirë të mbrojtjes edhe të të drejtave të publikut, se
  edhe publiku i ka disa të drejta. Bile, unë mendoj që rregullimi i të drejtës të autorit në të vërtetë
  nuk është një rregullim i thjeshtë, të cilin shteti e mbron vetëm në mënyrë negative, pra nuk është
  përgjegjësia e shtetit në mbrojtjen e të drejtës së autorit, vetëm që ta mbrojë autorin, thjesht nga
  shkelja, predispozimi i tij ndaj kopjimit, ndaj vjedhjes së idesë, e kështu me radhë.

  Kjo është një e drejtë, e cila nëse tenton të rregullohet mirë, atëherë shteti i merr edhe disa
  obligime të caktuara, të cilat lindin në momentin kur shteti mbron në mënyrë strikte të drejtën e
  autorit. Unë po dua ta prek vetëm një dimension të problemeve që lindin, kur shteti mbron në
  mënyrë të rreptë, në mënyrë të ashpër të drejtën e autorit. Për shembull, i keni studentët e
  Universitetit të Prishtinës, unë po i marr vetëm studentët e mjekësisë, sepse ata janë... ata e kanë
  hallin më të madh me këtë fushë, të jesh student i mjekësisë dhe të bësh shkencë të njëmendtë, në
  kurrikulumin që ti e ke, për t’u dalë në fund studimeve janë nja 250 libra, nja 300 libra, do atllase
  shumë të shtrenjta të anatomive e të fiziologjive e të drejtimeve të ndryshme, të cilët më së paku
  për të qenë kualitativ kushtojnë nga 100 euro dhe këto 250 – 300 libra një student me kapacitetin
  e tij financiar këtu në Kosovë, nuk është e mundur t’i përballojë dhe t’i blejë të gjitha ato libra.

  Edhe e keni pa ju në Kosovë këtë fenomenin e fotokopjimit të veprave të autorëve të ndryshëm,
  që natyrisht është shkelje e të drejtave të autorit dhe nuk bën të ndodhë, mirëpo në anën tjetër,
  njerëzit e kanë këtë problem dhe nuk mund ta zgjidhin studentët tanë. Nëse shteti vetëm më thotë
  mua, nuk më intereson kjo çështje, prej sot duhet të fillojë zbatimi i ligjit dhe punë e madhe për
  ata studentë pastaj, se si të gjenden. Hajde të fillojmë, mbyllini të gjitha fotokopjet, që e kanë
  bërë këtë shkelje dhe nëse nuk merret shteti me një kosto që prodhon, për shembull, kjo
  problematikë në fushën e subvencionimit të përkthimeve, për shembull, apo të librit universitar,

  48
  Universiteti i Prishtinës është me përkthimet më të pakta prej krejt universiteteve të Evropës.
  Nëse nuk i përktheni ato atllase të anatomisë, të mjekësisë, nëse nuk e shtoni fondin nga ana e
  Qeverisë për t’ia dedikuar Universitetit në mënyrë të veçantë për përkthimin e këtyre librave, unë
  nuk e di se si do të gjenden ata studentë, nëse ky ligj fillon të implementohet në mënyrë të ashpër
  dhe ata nuk dinë pastaj kah t’ia mbajnë dhe si të gjejnë zgjidhje.

  Gjithmonë zgjidhjet kanë qenë në disa forma, le të themi, pirateske të mënyrave qysh këta njerëz
  janë furnizuar me libra, sepse gjendja financiare e studentëve tanë nuk e përballon një gjë të tillë.

  Pra, unë e përmenda vetëm një aspekt, por ka edhe shumë të tjera, me të cilat duhet të merret
  Qeveria dhe duhet t’i ketë në trajtim, kur të mendojë për zbatimin strikt dhe absolut të këtij ligji
  në Republikën e Kosovës. Faleminderit!

 • Faleminderit! Blerta Deliu-Kodra e ka fjalën.

 • KODRA: Faleminderit, kryetar!
  I nderuar kryetar i Kuvendit,
  I nderuar kryeministër i vendit,
  Të nderuar kolege dhe kolegë deputetë,
  Plotësim-ndryshimi i Projektligjit për të drejtat e autorit dhe të drejta të përafërta me 33 nenet e
  tij, mendoj se do të ndihmojë jashtëzakonisht shumë në rregullimin e kësaj fushe, por pajtohem
  me atë që u tha nga kolegët këtu, se problemet janë shumë të mëdha, prandaj, mendoj se duhet të
  insistohet në mekanizmat konkretë.

  Problemi më i madh është në fushën e mbrojtjes së të drejtës, që lidhet me shoqatat kolektive.
  Fatkeqësisht, e drejta e autorit vazhdon të jetë njëra prej të drejtave që respektohet shumë pak në
  Kosovë dhe krahasuar me shumë shtete tjera, do të thotë Kosova qëndron jashtëzakonisht keq në
  këtë drejtim, përkundër një legjislacioni të mirë, që është munduar të krijohet lidhur me
  mbrojtjen e këtyre të drejtave.

  Ka pasur shumë probleme, edhe pse ka pasur krijim të task-forcave që janë munduar të krijojnë
  dhe rregullojnë këtë fushë, po i përmend disa aksione, që janë realizuar nga Policia e Kosovës,
  nga Inspektorati i Tregut, pastaj nga Zyra për të drejtat e autorit, të cilat janë munduar të
  kontrollojnë gjithë atë plagjiaturë që është bërë në këtë fushë.

  Ajo që për mua si deputete është shqetësuese dhe që u potencua edhe nga kolegu Konjufca, është
  edhe çështja e fotokopjeve, të cilat veprojnë në Kosovë dhe të cilat bëjnë fotokopjim të teksteve
  shkollore, pa marrë paraprakisht leje prej autorëve. Diçka që mund të vlerësohet si sinjal pozitiv,
  është se ka pasur disa raste kur kanë filluar që fotokopjet të marrin autorizim nga autorët dhe
  mjetet të cilat janë fituar nga këto fotokopje janë ndarë si fitim edhe autorit.

  Pirateria digjitale, që u përmend, është shumë me probleme. Janë shumë ueb sajte, të cilat
  vendosin materialet e tyre që shkelin në mënyrë drastike të drejtat e autorit. Këto ueb sajte do të
  duhej që të bllokoheshin në tërësi. Në rast se kjo kryhet, atëherë unë mendoj se kjo do të ndikojë
  edhe në rritjen e numrit të shikueshmërisë nëpër kinematë e Kosovës. E dini që pirateria ka
  prekur në masë të madhe, do të thotë, këtë fushë. Mendoj që duhet të fokusohemi shumë më

  49
  shumë në ndërgjegjësimin e qytetarëve. Ligjet janë të mira, por ajo që mungon është ndërgjegjja
  e qytetarëve që ka një ligj, i cili mbron këto të drejta dhe këta qytetarë, këta krijues, të cilët bien
  viktima, ose janë pre e shkeljes së të drejtave të tyre, atëherë mendoj se duhet t’i adresojnë këto
  raste në instanca të cilat janë përgjegjëse, do të thotë, në rast se këto të drejta shkelen, atëherë të
  mos hezitojnë që të bëjnë denoncime, qoftë padi, qoftë kallëzime në polici dhe në gjykata, që
  rregullojnë këtë fushë.

  Unë do ta votoj në parim këtë ligj dhe pres që gjatë kohës së amendamentimit ne ta plotësojmë
  me plotësim-ndryshimet e deputetëve. Faleminderit!

 • Faleminderit! Fisnik Ismajli e ka fjalën dhe luten deputetët të futen në sallë, se
  kemi votim pastaj.

 • Të nderuar deputetë dhe të pranishëm,
  Unë sot po dua të flas për Ligjin për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta, por jo për
  ndryshimet dhe plotësimet, që po doni t’i bëni në këtë ligj, gjithmonë me arsyetimin se duhet t’i
  përcjellim standardet e Bashkësisë Evropiane, po dua të flas për krijuesin.

  Duke qenë se vetë jam krijues dhe shpesh i shoh të drejtat e mija duke i keqpërdorë, po dua të
  flas për atë autorin, për të drejtën e të cilit thoni se tërë kohën po punoni, madje duke përpiluar
  edhe një ligj, i cili nëse vërtet e lexon, jo vetëm se është goxha mirë i shkruar, por edhe ta jep
  përshtypjen se krijuesit janë ndoshta, edhe krijesat më të mbrojtura në Kosovë, sot.

  Por, realiteti është krejtësisht tjetër. Krijuesit, ata të mirëfilltit, në rastin më të mirë, mezi fitojnë
  bukë për të ngrënë, e thatë edhe ju parafolësit. Derisa prej punës së tyre përfitojnë stërshitësit dhe
  ata që merren me pirateri. Të jesh këngëtar që di të këndojë apo aktor i mirë, është pothuajse e
  kotë në Kosovë sot, sepse vepra jote vlerësohet dhe bëhet pazar për të, sikurse për një kilogram
  dardhash dhe jo këto dardhat e Isa Mustafës, që janë në shesh, se nuk po flas për shkrimtarin, a
  poetin, a piktorin, a skulptorin... madje, këtu po dua ta fus edhe programorin, sepse ky ligj prek
  edhe teknologjinë informative, e cila njëjtë sikur arti e kultura neglizhohen tej mase sot në
  Kosovë. E ku është problemi?

  Problemi është, se ky ligj, ndonëse në parim është i vlefshëm, figuron veç në letër dhe nuk
  zbatohet, ashtu qysh nuk zbatohen edhe plot ligje tjera dhe ne përfundojmë duke rrejtur vetveten,
  se kemi ligje me standarde evropiane, e realiteti është se edhe Evropa e sheh se këto ligje nuk
  jemi duke i zbatuar dhe për këtë arsye vazhdon të na mbajë në izolim.

  Sot, edhe pse ligji e definon, ndryshe krijuesi, e po e marr në shembull një këngëtar apo një
  shkrimtar, është i detyruar t’ia shet veprën një të ashtuquajturi producent apo botues, me një
  çmim fiks, zakonisht shumë të ulët, sepse nuk ka mekanizëm që e kontrollon numrin e
  transmetimeve të një kënge, për shembull, ose tirazhin e një botimi në mënyrë që të paguhet
  ashtu si në krejt botën, varësisht sa e lyp tregu.

  Në këtë mënyrë, nëse një krijues e shkruan një libër të mirë apo e kompozon një këngë të bukur
  përfiton aq sa ka futur punë në të, jo aq sa ia ka vlerësuar paraprakisht producenti e që është një
  çmim zakonisht i ulur, nga i cili ai mundohet të përfitojë veç vetë. Kjo natyrisht ndikon edhe në

  50
  cilësinë e krijimtarisë, sepse krijuesin nuk e motivon të lodhet e të punojë më shumë e për të
  krijuar një vepër më të mirë kur e di se nuk do të ketë bukë prej saj, dhe shumica përfundojnë
  duke vjedhur, duke modifikuar vepra ekzistuese, duke banalizuar skajshmërish krijimtarinë në
  Kosovë.

  E po e dëgjoj veten nganjëherë, apo po ju dëgjoj juve duke na thënë neve: po ju të
  “Vetëvendosjes” veç po kritikoni, por s’po jepni alternativa. Çka po do alternativë më të mirë se
  për t’ ju thënë: zbatoni ligjin. Shumë gjëra janë veç të definuara në këtë ligj, por në praktikë nuk
  janë kurrkah. Më shumë i mbron të drejtat e një autori të artistit kosovar You Tube, se sa
  mekanizmat e zyrat e kësaj Qeverie, e si rezultat sot nuk ka art e kulturë të mirëfilltë të
  teknologjisë informative.

  Sot ka shou-biznes të shëmtuar, i cili i ka humbur vlerat, nga i cili përfitojnë më së shumti këta
  artistët e rremë, të cilët paratë më të mëdha i fitojnë nëpër dasma e syneti, e për të cilat as tatime
  nuk paguajnë, sepse nuk ka mekanizëm që e zbaton ligjin, derisa krijuesit e mirëfilltë ata të
  vërtetë, që vërtet krijojnë vepra as nuk i kanë kushtet më themelore të krijojnë, as të promovojnë
  e në fund as të fitojnë ndershmërisht prej punës së tyre.

  Ata të njëjtit pseudo-artistë që përfitojnë më së shumti edhe prej do grandeve e financimeve të
  Qeverisë, sepse prodhojnë cilësi ekstremisht të ulët që të kenë sa më pak shpenzime dhe atë
  profitin e madh në fund ta ndajnë me dallaveraxhinjtë brenda në qeveritë që janë, në këtë
  qeverinë aktuale dhe krejt ato të kaluara. E ju vazhdoni të krenoheni se keni ligje me standarde
  evropiane, e as idenë më të vogël nuk e keni se sa e fortë është industria kreative, po e zëmë, në
  Britani të Madhe dhe po dua të marr shembull, e cila më as nuk e quan industri kreative, por e
  quan ekonomi kreative.

  Qe, po e marr një shembull, të ilustroj. Sot në Britani, ekonomia që ka të bëjë me fushat, prej
  filmit deri te dizajni i rrobave, te programi i aplikacioneve në telefon që i keni deri te lojërat
  kompjuterike, muzika, media, dizajni, reklamimi, piktura, skulptura e deri te arkitektura, njihet si
  industria më e rëndësishme që i bie të hyra sektorit kreativ dhe teknologjisë informative, pra të
  Britanisë së Madhe, me total prej 71 miliardë funtash në vit. Po, po, 70 herë buxheti i Kosovës,
  të dashur kolegë. E, Ismet Beqirit, i doket sukses kulturor e kreativ kur e pranon në zyre një reper
  veç të dështuar të Amerikës dhe i cakërron grushtat me to. Njëmend, as grushtet s’ka ditur për t’i
  cakërruar se ia pati kapur dorën.

  Kjo situatë nuk është e pazgjidhshme, përkundrazi në Kosovë ka tepër shumë burime njerëzore
  që kanë vullnet të jashtëzakonshëm të vendosin drejtësi sociale në mes krijuesve dhe arbitraritetit
  qeveritar të vazhdueshëm.

  Problemi i madh që e pengon këtë vullnet për të dhënë rezultate janë pikërisht politikat e
  mbrapshta për kulturën, artin e teknologjinë informative nga përfaqësues politikë të PDK-së e të
  LDK-së të cilët kanë averzion në fakt ndaj artit, kulturës së mirëfilltë, sepse këto vlera shkojnë
  kundër hajnisë, kundër korruptimit dhe sigurisht kundër injorancës. Faleminderit!

 • Faleminderit! Kemi mbaruar me deputetët diskutues. Përfaqësuesi i Qeverisë nëse
  e do fjalën, le të urdhërojë.

  51
  Atëherë, të nderuar deputetë, në vazhdim kërkohet deklarimi me votim për miratimin në parim të
  Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për të drejtat e autorit dhe të drejtat e
  përafërta.

  Lus regjinë dhe deputetët të bëhen gati për votim. Votojmë tash!

  Është një votë absolute të 74 deputetëve, 74 për dhe Kuvendi e miratoi në parim Projektligjin për
  ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta.

  Kërkohet nga Komisioni funksional dhe komisionet e përhershme, që në afati ne paraparë me
  Rregulloren e Kuvendit ta shqyrtojnë projektligjin dhe Kuvendit t’i paraqesin raportet me
  rekomandime.

  Jemi në pikën e rendit të ditës,

  - Emërimi i shtatë anëtarëve të Këshillit të Kosovës për Trashëgimi Kulturore

  Diskutimet për këtë pikë të rendit të ditës kanë përfunduar në seancën e mbajtur më 16 prill
  2015, ndërsa në seancën plenare të datës 7 maj 2015 nuk ka marrë pjesë në votim numër i
  nevojshëm i deputetëve, andaj, në seancën e sotme, duhet të përsëritet votimi.

  Të nderuar deputetë, në vazhdim kërkohet deklarimi me votim për zgjedhjen e anëtarëve të
  Këshillit të Kosovës për Trashëgimi kulturore, si në vijim:

  1. Shafi Gashi, shqiptar,
  2. Florim Isufi, shqiptar,
  3. Arijeta Miftari, shqiptare,
  4. Doruntinë Matoshi, shqiptare,
  5. Visar Haxhibeqiri, shqiptar,
  6. Bego Kululleri, turk,
  7. Huljko Jovanoviq, serb.

  Lus regjinë dhe deputetët, të përgatiten për votim dhe votojmë tash.

  76 deputetë kanë votuar, 66 janë për, 7 abstenime dhe 3 kundër, konstatoj se Kuvendi zgjodhi
  anëtarët e Këshillit të Kosovës për Trashëgimi Kulturore me mandat trevjeçar.

  Kalojmë në pikën e pestë:

  5. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për armë

  Komisionet parlamentare e kanë shqyrtuar Projektligjin për armë dhe Kuvendit i kanë
  rekomanduar miratimin e tij, me amendamentet e propozuara.

  E ftoj raportuesin e Komisionit Funksional, deputetin Rexhep Selimi, që para deputetëve të
  paraqesë dhe arsyetojë raportin me rekomandime.

  52
 • Faleminderit!
  Komisioni për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës,
  duke analizuar qëllimet e projektligjit, përmbajtjen dhe nevojën për këtë ligj, si dhe rëndësinë e
  tij, duke vlerësuar standardet dhe hartimet e legjislacionit, përputhshmërinë dhe praktikat
  legjislative, konstatoi se propozimi i amendamenteve në nenet e cekura, është në favor të rritjes
  së efektivitetit, të normimit dhe në favor të lehtësimit të zbatimit të këtij projektligji në praktikë.

  Propozim amendamentet janë bërë me qëllim të saktësimit dhe rregullimit të dispozitave të
  projektligjit dhe Komisioni funksional i rekomandon Kuvendit miratimin e Projektligjit numër
  05/L-22 për armë, bashkë me amendamentet e propozuara.

  Zoti kryetar,
  Në përputhje me Rregulloren unë propozoj edhe një amendament të ri që të dalë si amendament i
  kësaj seance dhe me dakordimin e përfaqësuesve të grupeve parlamentare në Komision dhe me
  kërkesën e saktë të propozuesit, respektivisht të Ministrisë së Punëve të Brendshme, për 1
  amendament të ri, më lejoni ta lexojë amendamentin me radhë numër 64, për shkak se ky
  projektligj në lexim të dytë ka 64 amendamente dhe unë propozoj amendament të ri me numër
  rendor 65, që ka të bëjë me nenin 4 të këtij ligji, pika 1 pikë 1.6.

  Për procesverbal, më lejoni ta lexoj kërkesën për ndryshim.

  Në vend të “armë zjarri me tytë poligonale A16”, propozuesi kërkon që ky definicion të
  favorizohet teknikisht më shumë se sa ndryshe “me armë zjarri me tytë poligonale e cila nuk
  mund të gjurmohet lehtësisht, në kllapa (A-16). Më lejoni ta përsëris edhe një herë ndryshimin e
  kërkuar nga sponsorizuesi.

  Është pika 1.1.16 “armë zjarri me tytë poligonale” kërkohet të amendamentohet në këtë formë,
  dhe lexoj tekstin: “armë zjarri me tytë poligonale e cila nuk mund të gjurmohet lehtësisht, në
  kllapa (A-16).

  Ky amendament, apo ky ndryshim është i nevojshëm për të lehtësuar zbatimin e këtij ligji si dhe
  për të mos paraqitur pengesa në zhvillimin e aktiviteteve që kanë të bëjnë me armët.

  Pra, edhe në emër të anëtarëve tjerë të Komisionit në konsultë, unë kërkoj që ky amendament të
  renditet si amendamenti 65, në radhën e amendamenteve të mëhershme.

  Njëkohësisht edhe në emër të Grupit Parlamentar të Lëvizjes “Vetëvendosje” i mbështetim
  amendamentet e këtij projektligji dhe kërkojmë që këto amendamente dhe ky projektligj të
  votohen. Faleminderit!

 • Faleminderit! Në fakt, në këtë projektligj janë propozuar gjithsej 65 amendamente.
  Dëgjuat edhe deputetin Rexhep Selimi, në emër të Komisionit funksional. Në bazë të Rregullores
  ne mund të shkojmë me amendamente një nga një, por e kemi një unanimitet të Komisionit
  funksional për 65 amendamentet, dhe mund të shkojmë drejtpërdrejt nga 1 deri në 65, me votim
  në tërësi, e në fillim vetëm të amendamenteve, nëse ju jeni të pajtimit, e nëse ka kundër, le të

  53
  lajmërohen. Pra, do të shkojmë në votim. Janë 65 amendamente dhe i votojmë një herë të gjitha
  amendamentet, me një aprovim formal.

  A ka kush kundër? Nëse s’ka kundër, votohen të 65-tat.

  Atëherë, aprovohen të 65-tat.

  Tash e votojmë tekstin e Projektligjit në tërësi, me amendamentet e miratuara.

  Lus regjinë dhe deputetët të përgatiten për votim! Votojmë tash!

  I kemi 73 deputetë që kanë votuar, 69 janë për dhe 4 abstenime, prandaj Kuvendi konstaton se e
  miratoi Ligjin për armë.

  Kalojmë në pikën e gjashtë të rendit të ditës:

  6. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për pajisje me
  armë, municion dhe pajisje përkatëse të sigurisë për institucionet e autorizuara shtetërore
  për siguri

  Komisionet parlamentare e kanë shqyrtuar projektligjin dhe Kuvendit i ka rekomanduar
  miratimin e tij, me amendamentet e propozuara.

  E ftoj raportuesin e Komisionit Funksional, deputetin Anton Quni, që para deputetëve të paraqet
  dhe arsyetojë raportin me rekomandime.

 • Faleminderit, kryetar!
  Të nderuar deputetë,
  Komisioni për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrje të FSK-së, e ka shqyrtuar në parim
  Projektligjin numër 05/L-017 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit 03/L-246 për pajisje me
  armë, municion dhe pajisje përkatëse të sigurisë për institucionet e autorizuara shtetërore dhe ka
  formuar Grupin e punës për shqyrtimin e tij.

  Grupi i punës e ka paraqitur raportin për diskutim në mbledhjen e Komisionit. Komisioni e ka
  shqyrtuar projektligjin duke e përfshirë edhe raportin e Grupit punues dhe përfundimisht i ka
  miratuar 4 amendamente.

  Raportin me amendamente e ka proceduar te komisionet e përhershme që ta shqyrtojnë sipas
  kompetencës.

  Vlerësimi i të gjitha komisioneve relevante është për, prandaj edhe i ftoj të gjithë deputetët që ta
  votojnë ligjin në fjalë. Faleminderit!

 • Faleminderit! Në fakt, në këtë projektligj janë propozuar gjithsej 4 amendamente.
  Raportuesi i Komisionit funksional, deputeti Anton Çuni tregoi se ka unanimitet të Komisionit.


  54
  Pra, i kemi 4 amendamente, të cilat do t’i votojmë bashkërisht, me një votim formal. Nëse ka
  kundër, urdhëroni, e nëse jemi të gjithë për, atëherë i aprovojmë.
  Pra, u votuan 4 amendamentet.

  Tash e votojmë tekstin e projektligjit në tërësi, me amendamentet e miratuara.

  E kisha lutur regjinë dhe deputetët të përgatiten për votim! Votojmë tash!

  71 deputetë kanë votuar, të gjithë janë për dhe konstatoj se Kuvendi e miratoi Ligjin për
  ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për pajisje me armë, municion dhe pajisje përkatëse të
  sigurisë për institucionet e autorizuara shtetërore për siguri.

  Jemi në pikën e fundit të rendit të ditës:

  7. Shqyrtimi i raportit vjetor të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për vitin 2014

  Komisioni funksional për Legjislacion e ka shqyrtuar raportin vjetor të Komisionit Qendror të
  Zgjedhjeve për vitin 2014 dhe Kuvendit i ka rekomanduar për miratim.

  Gjithashtu edhe Komisioni për Buxhet e Financa e ka shqyrtuar raportin dhe Kuvendit i ka
  rekomanduar për miratim.

  E ftoj nënkryetaren e Komisionit Funksional për Legjislacion, zonjën Selvije Halimi për
  arsyetimin e raportit me rekomandime.

 • Faleminderit, kryetar!
  Të nderuar deputetë,
  Komisioni për Legjislacion, Mandate e Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e
  Agjencisë Kundër Korrupsionit, në cilësinë e Komisionit funksional, duke vepruar në pajtim me
  nenin 72 paragrafi 1 dhe 2 të Rregullores së Kuvendit, në mbledhjen e mbajtur më 29 qershor
  dhe 6 korrik të vitit 2015 e shqyrtoi raportin e punës së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për
  vitin 2014 dhe vendosi që Kuvendit t’i paraqet këtë rekomandim:

  - Të miratohet raporti i punës së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për vitin 2014.

  Faleminderit!

 • Faleminderit! Nga Komisioni për Buxhet e Financa, zoti Naser Osmani nuk është
  këtu për ta arsyetuar raportin.

  A ka ndokush që do të marrë fjalën? OK!

  Nga përfaqësuesit e grupeve parlamentare e kemi Agim Ademaj, të lajmëruar në mënyrë
  elektronike, dhe s’kemi asnjë tjetër nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Urdhëro, Agim, e ke
  kërkuar fjalën.


  55
 • Faleminderit, kryetar!
  Këta po thonë për ta hedhur në votim, po e hedhim në votim, s’ka problem.

 • Atëherë, shkojmë drejt në votim. Të nderuar deputetë, vazhdojmë me votimin...
  Urdhëroni! Puhia e ka kërkuar fjalën, nga Lëvizja “Vetëvendosje”

 • Faleminderit !
  Unë desha të preku një anë të këtij raporti.
  Të nderuar qytetarë,
  Të nderuar deputetë,
  Ndonëse regjistrimi i mërgatës është ende në proces e sipër dhe ne nuk posedojmë shifra të sakta
  e kredibile, prandaj është e ditur që mërgata shqiptare përbën rreth 40% të popullsisë së
  tërësishme të Kosovës.

  Para luftës, gjatë luftës dhe tash në paqe mërgata ka luajtur një rol të rëndësishëm ekonomik dhe
  politik. Sot gati gjysma e buxhetit të Republikës së Kosovës, pra 700 milionë euro në vit, vijnë
  nga mërgata. Fatkeqësisht dhe jo për fajin e saj, roli politik i mërgatës është reduktuar në
  minimum, për të mos thënë është zhdukur fare.

  Megjithëse formalisht mundësia e pjesëmarrjes në zgjedhje iu njihet, praktikisht atyre u është
  pamundësuar pjesëmarrja. Edhe pse si proces zgjedhor është realizuar në të kaluarën, pjesëmarrja
  e mërgatës dhe e votuesve jashtë vendit ka qenë shumë e ulët. Mesatarisht përfshirja e mërgatës
  në zgjedhje nuk e ka kaluar numrin prej 1.500 votues që kanë votuar përmes postës.

  Një numër i tillë është fyes për mërgatën dhe e turpshme për institucione tona, duke e pasur
  parasysh shtrirjen dhe madhësinë e mërgatës sonë, por edhe pjesëmarrjen dhe kontributin e tyre
  në mënyra të ndryshme në Kosovë.

  Duke qenë gjithnjë falënderues ndaj mërgimtarëve që në kohë të zgjedhjeve kanë bërë shpenzim
  kohe dhe parash që të vijnë për të votuar në Kosovë, shifrat e votimit me postë nuk e shprehin as
  afërsisht vullnetin e mërgatës, por as interesimin për pjesëmarrje në zgjedhje dhe në jetën
  politike dhe shoqërore në përgjithësi.

  Pjesëmarrja e tyre e ulët është pasojë e mungesës së vullnetit politik dhe institucional, procesit të
  komplikuar të votimit, mungesës së informacioneve të mjaftueshme dhe të nevojshme dhe
  afateve të shkurtra për regjistrim dhe votim, si dhe i mungesës së një strategjie ndër
  institucionale për të përfshirë mërgatën në jetën shoqërore-politike dhe veçanërisht në procesin e
  zgjedhjeve.

  Kjo mospërputhje e theksuar dhe e papranueshme në mes të madhësisë së mërgatës sonë,
  kontributit politik, kombëtar dhe ekonomik dhe përfshirjes së tyre në zgjedhje, është jashtë çdo
  parametri dhe standardi ndërkombëtar mbi zgjedhjet.

  Shumë vende, me mërgatë shumë më të vogël, pa lidhje kaq të fuqishme me vendin amë dhe me
  kontribut shumë më të vogël kanë një pjesëmarrje shumë më të madhe në zgjedhje të mërgatës së
  tyre.

  56
  Prandaj, pyetja që duhet të parashtrojmë të gjithë, është se pse kemi vetëm 1.500 votues nga
  mërgata dhe si mund të qëndrojmë të qetë e indiferentë kundrejt kësaj shifre turpëruese për të
  gjitha institucionet e Republikës, e veçanërisht për KQZ-në.

  Nga të dhënat që do t’i jap më pas, dëshmohet se KQZ-ja ishte e zënë që kundërligjshëm të
  mundësojë votat e orkestruara dhe të falsifikuara nga Serbia që kishin për qëllim zbarkimin e
  Serbisë në Kuvendin e Kosovës përmes Listës Serbe.
  Dhe duke e dërguar në kundërshtim me ligjin mbi zgjedhjet, ekipet e zyrtarëve që fizikisht të
  pranonin dhjetëra mijëra aplikacione dhe fletëvotime në Nish, gjersa votuesit nga mërgata nuk
  arrijnë as të informoheshin për kohën, për mënyrën dhe periudhën e votimit.

  Në funksion të njëjtë dhe po ashtu në kundërshtim me Ligjin për zgjedhjet, KQZ-ja e detyruar
  politikisht nga Qeveria e Kosovës ka përfshirë në operacionin e votimit përmes postës dhjetëra
  mijëra aplikacione dhe më pas edhe mijëra fletëvotime nga Serbia, vetëm për të përmbushur
  synimet e Serbisë.

  Kujtojmë këtu se në bazë të Ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, nenit 97 pika 1, thuhet qartazi:

  Votuesi me të drejtë vote mund të aplikojë për të marrë një fletëvotim për votim jashtë Kosovës,
  duke e dorëzuar të plotësuar aplikimin për votim jashtë Kosovës apo formularin e regjistrimit të
  votuesit aplikim nëpërmjet postës, në formën në dispozicion nga faqja elektronike e KQZ-së, nën
  a) përmes postës nga një nga kutitë me zonë postale të KQZ-së ose nën b) përmes faksit në KQZ
  në numrin e shënuar në aplikimin për votim jashtë Kosovës, ndërkaq në bazë të rregullës së
  KQZ-së aplikimi mund të bëhet edhe përmes e-mail-it.

  Siç e shihni, dërgimi i ekipeve fizike për të pranuar aplikacione nuk figuron në Ligin në fjalë.
  Rrjedhimisht, 25.263 aplikacione që u sollën nga Serbia ishin të kundërligjshme, të falsifikuara,
  të manipuluara dhe të fabrikuara nga Qeveria e Serbisë, me dijen dhe lejen e Qeverisë së
  Republikës së Kosovës.

  Sipas raportit të KQZ-së, faqe 40, bëhet e ditur se përmjet këtyre mënyrave kanë aplikuar si në
  vijim: 25 përmes postës, 500 përmes faksit dhe 3.411 përmes e-mailit, ndërsa 25.263 aplikacione
  janë marrë direkt në Nish të Serbisë nga ekipet e KQZ-së.

  Siç shihet nga po ky raport numri i përgjithshëm i aplikacioneve nga Serbia është 25.433, nga
  29.745 që kanë qenë gjithsej, prandaj ky operacion më saktë mund të quhet operacioni i votimit
  të Serbisë se sa operacion i votimit nëpërmjet postës për zgjedhjet në Kosovë.

  Vetëm në dy palë zgjedhjet e fundit kur ndërhyrja politike i kishte karakterizuar zgjedhjet. I kemi
  këtu të dhënat të regjistrimit si votues jashtë vendit.

  Për zgjedhjet e vitit 2013 nga gjithsej 21 168 aplikacione, prej tyre 38 228 janë nga Serbia,
  ndërsa vetëm 2 940 nga mërgata, apo shprehur në përqindje 92,85% janë nga Serbia, e të tjerat
  janë nga mërgata.


  57
  Në vitin 2014 në zgjedhje, nga gjithsej 29.745 aplikacione, prej tyre 25 433 janë nga Serbia apo
  85% e totalit të aplikacionit për votim jashtë vendit, e të tjerat nga mërgata.

  Këto janë shifra skandaloze. Nëse Serbia paska më shumë interesim për të marrë pjesë në
  zgjedhjet në Kosovë se sa që ka interesim mërgata jonë, po shihet qartë se cilës palë Qeveria e
  Kosovës po ia bën hyzmetin e cilës palë po ia cenon të drejtat kushtetuese.

  Ne konsiderojmë se pjesëmarrja e mërgatës në zgjedhje duhet të stimulohet, posaçërisht duke e
  thjeshtuar procesin e regjistrimit dhe atë të votimit. Përgjithësisht regjistrimi i votuesve nga
  mërgata duhet të jetë më fleksibil në kuptimin e mënyrave të aplikimit. Përveç aplikimit përmes
  postës, e-mailit dhe faksit, atyre duhet t’u mundësohet regjistrimi on-line duke plotësuar një
  aplikacion dhe dërguar përmes internetit.

  Të nderuar kolegë deputetë,
  Të nderuar përfaqësues të Qeverisë,
  Nuk mjafton që mërgatën ta presim me billborde, me bakllava apo me organizimet që i quajmë
  “ditët e mërgatës” e as duke i hapur vetëm formalisht dyert e këtij Kuvendi për vizitën për ta, por
  duke iu afruar dhe garantuar të drejtën për të zgjedhur dhe për t’u zgjedhur. Faleminderit !

 • Faleminderit! Time Kadrijaj e ka fjalën.

 • Faleminderit, kryetar i Kuvendit!
  Ne vërejtjet tona i kemi dhënë edhe në Komisionin parlamentar gjatë shqyrtimit të këtij raporti
  në Komisionin për Legjislacion dhe po e përsëris prapë se vërejtjet tona janë mospastrimi i
  listave ose pastrimi i pjesshëm i listave, sepse këto gjëra në fakt po përsëriten prej vitit në viti.

  Nuk kemi numër të saktë të votuesve, ndërsa mos përfshirja e diasporës dhe moskrijimi i
  kushteve për të votuar në diasporë, është një gjë e papranueshme sepse është e pakuptimshme,
  duke llogaritur numrin e njerëzve tanë që jetojnë në diasporë dhe me numrin e votuesve 1 500 që
  është shumë e papranueshme dhe kërkojmë që në zgjedhjet e ardhshme t’u krijohen kushte dhe
  mundësi që edhe diaspora jonë të votojë dhe të mos jetë një numër i tillë në disproporcion me
  numrin e njerëzve që jetojnë në diasporë dhe me numrin e njerëzve që kanë votuar, andaj edhe
  diasporën duhet ta trajtojmë ashtu siç e meriton.

  Për këtë arsye dhe për arsye të tjera, ne nuk do ta votojmë këtë raport.

 • Faleminderit! E ka fjalën Albulena Haxhiu.

 • Faleminderit!
  Organizimi i zgjedhjeve të përgjithshme por edhe i zgjedhjeve lokale të vitit 2013 është dashur
  që të kenë piksynim përmbushjen e zgjedhjeve të lira dhe me integritet, sanimin apo eliminimin e
  defekteve të identifikuara nga zgjedhjet e kaluara dhe pjesëmarrjen sa më masive të qytetarëve
  që jetojnë në Kosovë dhe të mërgatës për të cilën foli deputetja Puhije Demaku.

  Edhe përkundër vjedhjeve industriale të vitit 2010, debateve politike e shoqërore, për nevojën e
  ndryshimit të praktikës dhe mënyrës së administrimit të zgjedhjeve, edhe zgjedhjet e 3 nëntorit,

  58
  pra ato lokale dhe ato të 8 qershorit u zhvilluan brenda të njëjtës kornizë organizative dhe më
  tepër ishin një kamuflim i sofistikuar i implementimit të marrëveshjes së prillit, pra të 19 prillit
  me Serbinë, themelimit të “Zajednicës” dhe akomodimin e zërit të Serbisë në Kuvendin e
  Kosovës përmes Listës Serbe, se sa përpjekje për përkthim të vullnetit të qytetarëve në mënyrë të
  drejtë dhe të painstrumentalizuar.

  Për më tepër, një gjë e tillë u bë në të shumtën e rasteve përmes shkeljes së Kushtetutës së
  Republikës së Kosovës dhe ligjeve të aplikueshme.

  Sikurse në vitin 2013, po ashtu edhe në vitin 2014 raportin e të cilit vit po e shqyrtojmë, KQZ-ja
  toleroi aranzhmane të veçanta dhe paralele për kërkesat e Serbisë që nga përfshirja e mbi 10 mijë
  personave pa qenë fare shtetas të Republikës së Kosovës në listën e votuesve, megjithëse me
  Kushtetutën dhe Ligin për zgjedhjet në Republikën e Kosovës të drejtë vote në Kosovë kanë të
  gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës, të regjistruar në regjistrin qendror civil, sipas Ligjit mbi
  shtetësinë, si që edhe 25.263 aplikacione janë marrë direkt në Nish të Serbisë nga ekipet e KQZ-
  së.

  E tërë kjo kishte ndodhur përveç vendimeve politike dhe dakordimeve gjatë dialogut politik me
  Serbinë dhe në shërbim të synimeve dhe të interesave të Serbisë për të rritur artificialisht numrin
  e votuesve dhe për të kompensuar mungesën e vendeve të rezervuara, si dhe të përzgjidhte direkt
  se kush do të ishin deputetët e pakicës serbe në Kuvend.

  Integriteti i zgjedhjeve nuk nënkupton vetëm largimin e duarve të manipuluesve nga kutitë e
  votimit, por edhe krijimin e kushteve për zgjedhje të lira dhe të barabarta edhe jashtë
  vendvotimeve.
  Në këtë drejtim, këto zgjedhje, duke e përfshirë edhe periudhën para se të shpalleshin ato, janë të
  karakterizuar më shumë se asnjëherë më parë me shfrytëzimin e resurseve publike e
  institucionale nga partia në pushtet aso kohe, në funksion të blerjes së votës në mënyrë indirekte,
  duke devijuar kështu vullnetin e votuesve përmes abuzimit me resurset shtetërore.

  Përdorimi i shërbyesve civilë në kampanja, shfrytëzimi i pasurisë shtetërore, punësimet pa
  konkurse në administratë e keqpërdorimi i verifikimit të veteranëve dhe kategorive të dala nga
  lufta, ishin vetëm disa nga veprimet e partisë shtet, e cila vetëm disa javë para ditës së zgjedhjeve
  i kishte ndërmarrë nga zyrat e Qeverisë.

  Edhe në këto zgjedhje, numri i fletëvotimeve të pavlefshme ka qenë mjaft i madh dhe sigurisht
  që kjo mbetet shqetësuese. Nga të dhënat zyrtare, diku rreth 40 mijë fletëvotime janë shpallur si
  të pavlefshme. Rrjedhimisht, mbi 5% të votuesve, u është mohuar vullneti qytetar. Natyrisht që
  informimi i pamjaftueshëm i votuesve dhe trajnimi jo adekuat i komisionarëve, kanë ndikuar
  sërish në rritjen e numrit të fletëvotimeve të pavlefshme.

  Po ashtu, KQZ-ja në kundërshtim me Kushtetutën dhe jashtë përgjegjësive të saj, kishte kërkuar
  nga OSBE-ja që të marrë rolin e organizimit të zgjedhjeve në katër komunat veriore. Një rol të
  tillë OSBE-ja e kishte edhe në zgjedhjet e kaluara lokale, por për zgjedhjet e përgjithshme ka
  degraduar deri në marrjen e këtyre përgjegjësive operacionale dhe ekzekutive, pa kurrfarë baze
  ligjore apo pa kurrfarë marrëveshjeje të veçantë.

  59
  Çështja nuk është se KQZ-ja nuk ishte në gjendje që t’i organizojë zgjedhjet në pjesën veriore,
  porse serbët refuzonin të marrin pjesë në zgjedhjet të cilat organizoheshin nga KQZ-ja dhe
  institucionet e Republikës së Kosovës. Serbia kërkonte që zgjedhjet në hapësirën e veprimit të
  “Zajednices” të mos organizohen nga institucionet e Republikës së Kosovës dhe kështu së paku
  të sigurohej neutraliteti i pjesës veriore.

  Të nderuar deputetë,
  Grupi Parlamentar i Lëvizjes “Vetëvendosje” nuk mund ta votojë këtë raport, sepse çështjet që i
  karakterizuan zgjedhjet e fundit ishin: zbatimi i marrëveshjes së dëmshme me Serbinë,
  akomodimi i kërkesave të Serbisë, legjitimimi i strukturave paralele, votimi me dokumente të
  Serbisë dhe vetëm mbi bazën e shtetësisë së Serbisë, sjelljen e dhjetëra mijëra aplikacioneve të
  organizuara dhe të plotësuara nga makineria shtetërore e Serbisë, vendosja e bazave për
  konstituivin e “Zajednices”, heqja dorë nga organizimi shtetëror i zgjedhjeve në veri, e deri te
  legjitimimi i transformimit të strukturave paralele në një subjekt politik, siç është Lista Serbe, e
  cila, pa verifikimin minimal ligjor dhe politik për kandidatët dhe programin e saj nga ana e KQZ-
  së, përmes një procesi po aq paralel e të paligjshëm të sjelljes së votimeve të falsifikuara nga
  Serbia, arriti që të vijë deri këtu, duke i kaluar një sërë fazash, të gjitha këto sipas kushteve dhe
  kërkesave të tyre, gjersa institucionet vendore symbyllazi toleruan ngritjen e saj dhe po e
  legjitimojnë përditë si një Serbi në miniaturë përbrenda institucioneve dhe Republikës në
  përgjithësi. Faleminderit!

 • Faleminderit! E ka fjalën Haxhi Shala.

 • Faleminderit, kryetar!
  Të nderuar deputetë,
  Qytetarë,
  Raporti i KQZ-së si dhe raporti i Qeverisë dhe të disa mekanizmave ndërkombëtarë i kanë
  shpallur zgjedhjet e 2014 si zgjedhje të mira dhe të rregullta të Republikës së Kosovës, por në
  brendësi nënkuptohen se ka shumë gjëra që duhet të ndryshohen nga Komisioni Zgjedhor.

  Komisioni Zgjedhor nuk është azhur në pastrimin e listave të votuesve, i cili bëhet në
  bashkëpunim me ARC-në, për të hequr prej listave të votuesve emrat e njerëzve që nuk jetojnë
  më. Kjo realisht ndodh që vetëm të shtohen votuesit e rinj, e asnjëherë të hiqen emrat e njerëzve
  që nuk jetojnë, e kjo normal që ndodh për t’u keqpërdorur nga organizatori i zgjedhjeve, që në
  këtë rast është Qeveria.

  Nga raportet tjera të mekanizmave të BE-së thuhet se është një numër shumë i madh i
  fletëvotimeve të pavlefshme, a është çështja e mosinformimit të votuesve për procedurat e
  votimit apo është fjala për dëmtimin e fletëvotimeve në proceset zgjedhore, apo Qeveria e cila
  është përgjegjëse për propozimin e zgjedhjeve krijon kësi lloj mundësie për të manipuluar. Kjo
  çështje i bie Komisionit Qendror Zgjedhor që të merren me këto parregullsi dhe të jetë i drejtë e
  të mos ketë shkelje gjatë proceseve zgjedhore.

  Nga të gjitha të gjeturat e këtij raporti, kërkohet nga KQZ-ja që të evidentojë këto gabime dhe të
  bëjë organizime të drejta të zgjedhjeve në tërë territorin e Kosovës, përfshirë edhe veriun e
  Kosovës, e jo t’i organizon zgjedhjet OSBE-a atje, po ajo të jetë në rolin e mbikëqyrjes së

  60
  zgjedhjeve dhe njëkohësisht të respektohen qytetarët e kësaj pjese të Republikës së Kosovës dhe
  të jenë me dokumente të Republikës sonë.

  Njëkohësisht kërkoj nga partitë politike që të ulen dhe të krijojnë Ligjin për zgjedhjet dhe të
  krijojnë një sistem të mirëfilltë të procesit zgjedhor të drejtë dhe të besueshëm për qytetarët tanë.

  Grupi i Nismës nuk do ta votojë këtë raport, sepse në këtë raport kemi vetëm mrekullia të
  raportuara gjatë përpilimit të këtij raporti, dhe nuk i kanë evidentuar të gjeturat të cilat në
  raportet e BE-së shihen shumë qartë rreth proceseve zgjedhore në Kosovë. Faleminderit, kryetar!

 • Faleminderit! Hajdar Beqa e ka fjalën dhe të përgatitemi për votim, nëse nuk ka
  tjerë deputetë për të diskutuar.

 • Faleminderit, kryetar!
  Të nderuar kolegë deputetë,
  Nuk e pata ndërmend të flas por ne sot jemi duke diskutuar për miratimin e raportin vjetor të
  KQZ-së për vitin 2014 dhe është e vërtetë se ka shumë shqetësime, janë shqetësim edhe
  pjesëmarrja e vogël e votuesve në diasporë, është shqetësim pastrimi i listave në shumë komuna
  dhe më i madh është numri i votuesve se sa numri i banorëve, ka edhe shqetësime tjera, por unë
  konsideroj se në këtë rast nuk është temë kjo të diskutohet nga deputetët, por ne jemi duke
  diskutuar jo për organizimin e zgjedhjeve, por për aprovimin e raportit. Deputetët duhet të flasin
  për raportin konkret dhe nëse kanë argumente t’i afrojnë edhe me shkrim.

  KQZ-ja duhet t’i ketë parasysh shqetësimet të cilat kanë qenë të qytetarëve në organizimin e
  zgjedhjeve të reja kur do të jenë ato lokale dhe qendrore dhe nëse kemi mangësi ligjore ne si
  deputetë kemi mandatin dhe duhet të bëjmë plotësim-ndryshimin e ligjeve për zgjedhje që t’ua
  lehtësojmë edhe votuesve tanë në diasporë dhe ta kenë më lehtë të votojnë dhe jo të ndalemi në
  raport.

  Unë konsideroj se jemi bërë pak konfuz kur flasim se si duhet të organizohen zgjedhjet dhe jo
  për raportin. Faleminderit!

 • Faleminderit! Puhije, për replikë? Urdhëro!

 • Desha vetëm t’ia kujtoj zotit Beqa, që raportet vjetore hartohen në bazë të
  punës që është bërë, pra në bazë të një organizimi të një procesi zgjedhor i cili ka qenë
  shqetësues dhe raporti reflekton po të njëjtat shqetësime, madje-madje na ofron fakte për t’i
  ngritur këto shqetësime dhe në Kuvend.

  Për më tepër, t’ ju kujtoj edhe një herë se zgjedhjet e vitit 2013 dhe 2014 ua ka shpallur Daçiqi, e
  jo Republika e Kosovës. Faleminderit!

 • Hajdar, kundër-replikë.

 • Faleminderit, kryetar!
  E nderuara deputete,

  61
  Unë nuk e përmenda emrin e juaj, por megjithatë konsideroj dhe prapë qëndroj prapa asaj, se
  edhe deklarimet tuaja, të akuzave dhe të tjera në foltore është mirë të jenë të argumentuara me
  shkrim.

  Unë e kam të qartë për çka po flasim. Po flasim për një raport pune dhe ju si deputete është mirë
  para organizimit të zgjedhjeve të jepni kontributin tuaj, dhe nëse ka mangësi ligjore ta jepni
  kontributin apo të kërkoni plotësim-ndryshimin e ligjit. Faleminderit!

 • Faleminderit ! Puhija edhe një herë, sepse je opozitë. Urdhëro!

 • Patjetër, dhe do t’ua jap me shkrim fjalimin që sa po e mbajta në Kuvend
  dhe e kam të shkruar, të gjitha janë me fakte nga raporti i KQZ-së.

 • Faleminderit! Të nderuar deputetë, vazhdojmë me votimin e raportit vjetor të
  punës të Komisionit Qendror Zgjedhor për vitin 2014.

  Lus regjinë dhe deputetët të përgatiten për votim. Votojmë tash!

  Kanë votuar 68 deputetë, 49 janë për, 18 kundër dhe 1 abstenim.

  Konstatoj se Kuvendi e miratoi raportin vjetor të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për vitin
  2014.

  Me këtë i mbyllim punimet e seancës plenare. Faleminderit dhe fundjavë të mirë!

  E përgatiti:
  Njësia për Transkriptim dhe Lekturë

  62