• Republika e Kosovës
  Republika Kosovo - Republic of Kosovo
  Kuvendi - Skupština - Assembly


  T R A N S K R I P T

  I MBLEDHJES PLENARE TË KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË
  KOSOVËS, E MBAJTUR MË 5 SHKURT 2015


  SA PLENARNE SEDNICE SKUPŠTINE REPUBLIKE KOSOVA,
  ODRŽANE 5. FEBRUARA 2015. GODINE


  SHKURT - FEBRUAR
  2015

  Rendi i ditës

  1. Koha për deklarime jashtë rendit të ditës,
  2. Koha për pyetje parlamentare,
  3. Miratimi i procesverbaleve nga seancat e mëparshme,
  4. Interpelanca e kryeministrit Isa Mustafa, sipas kërkesës së Grupit Parlamentar të AAK-
  së për përgjegjësinë e ministrit Aleksandër Jablanoviq për deklaratat e tij publike,
  5. Projekt-rezoluta për pengimin e migrimit ilegal të qytetarëve të Kosovës,
  6. Propozimi për formimin e Komisionit ad hoc për përzgjedhjen e anëtarëve të
  Komisionit të Pavarur për Media,
  7. Propozimi i Grupit Parlamentar të Lëvizjes “Vetëvendosje” për emërimin e anëtarit në
  komisionin parlamentar,
  8. Propozimi i Grupit Parlamentar të Listës serbe për zëvendësimin e anëtarit në
  komisionin parlamentar.  Dnevni red

  1. Vreme za deklarisanja izvan dnevnog reda,
  2 .Vreme za parlamentarna pitanja,
  3. Usvajanje zapisnika sa prethodnih sednica,
  4. Interpelacija premijera Isa Mustafa prema zahtevu Parlamentarne grupe AAK, o
  odgovornosti ministra Aleksandar Jablanović za njegove javne zjave,
  5. Predlog-rezolucija o sprečavanju ilegalne migracije građana Kosova,
  6. Predlog za formiranje ad hok komisije za izbor članova Nezavisne komisije za medije,
  7. Predlog Parlamentarne grupe Pokreta “Samoopredeljene” za imenovanje člana u
  parlamentarnoj komisiji,
  8. Predlog Parlamentarne grupe Srpska lista za zamenjivanje člana u parlamentarnoj
  komisiji.

  2
  Mbledhjen e drejtoi kryetari i Kuvendit, z. Kadri Veseli.

 • Të nderuar deputetë,
  I nderuar Kabinet qeveritar,
  I hap punimet e seancës plenare të Kuvendit të Republikës së Kosovës sipas rendit të
  ditës, të përgatitur nga Kryesia e Kuvendit, në marrëveshje me kryetarët e grupeve
  parlamentare.

  Atëherë fillojmë me pikat e rendit të ditës:

  1. Koha për deklarime jashtë rendit të ditës

  Koha për deklarime jashtë rendit të ditës është e kufizuar deri në 30 minuta, diskutimi në
  emër të grupit parlamentar zgjat deri në pesë minuta, ndërsa diskutimi i deputetit deri në
  3 minuta.

  Deputetët e paraqitur për diskutim duhet të deklarohen se në çfarë cilësie e kërkojnë
  fjalën.

  Në emër të Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, fjalën e ka kërkuar
  Rrustem Mustafa.

 • Faleminderit, i nderuar kryetar i Parlamentit të Kosovës,
  Kabinet qeveritar,
  Të nderuar deputetë,
  Unë sot e marr fjalën në emër të Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës
  dhe do të diskutoj për situatën që po jetojmë tani dhe zgjidhjet përtej interesave partiake.

  Është interes kombëtar dhe shtetëror që të jemi unikë, të mos u qasemi problemeve me
  politika ditore dhe me probleme të grupacioneve, por të merremi seriozisht me probleme
  thelbësore që e rëndojnë shoqërinë tonë dita-ditës.

  Prandaj, duhet të bëhemi bashkë pozitë e opozitë dhe për ideal ta kemi shtetndërtimin,
  duke i luftuar dukuritë negative që nuk i duhen vendit tonë.

  Të krijojmë ambient të sigurt duke e zbatuar ligjin në të gjitha instancat nëpërmjet
  mekanizmave raportues ligjorë.

  Gjendja e krijuar pas zgjedhjeve të lira e demokratike të 8 qershorit 2014 e krijoi një
  stagnim politik për 6 muaj. Ky stagnim nxori si rezultat mosbesimin brenda politikës
  kosovare.

  Së bashku mund dhe duhet të punojmë shumë për ta kthyer shpresën e qytetarëve të
  vendit tonë, të jemi komunikues ndaj qytetarëve tanë, si pozita, ashtu edhe opozita.


  3
  Gjendja e rëndë sociale ka shtyrë shumë të rinj dhe familje të tëra që të emigrojnë, e këtu
  hyjnë edhe ata që janë me përgatitje të lartë profesione të ndryshme, si juristë,
  ekonomistë, mjekë, mësimdhënës e të tjerë, pasi nuk kanë parë dhe nuk shihet
  perspektivë në vendin e tyre.

  Pasiguria sociale edhe politike është një shtysë tjetër drejt migrimit të të gjitha shtresave.
  Kur them pasiguri sociale, përveç stagnimit politik, që ishte gjashtë muaj më parë rresht,
  bazohem sidomos edhe në ngjarjet e fundit - protestat, që tronditën me vandalizmin dhe
  me sulmin ndaj forcave të rendit, kur nga një protestë e paralajmëruar paqësore përfundoi
  në një marketing politik dhe në një shkatërrim të pronës shtetërore private, me të lënduar,
  si qytetarë, ashtu edhe policë.

  Shqetësim shumë i madh për ne duhet të jetë edhe një lloj tjetër i migrimit shumë i
  dhimbshëm - shkuarja e mjekëve dhe profesioneve tjera në Perëndim, në kërkim të jetës
  atje.

  Në vend se t’i inkurajojmë kategoritë e mjekëve dhe të ekspertëve që punojnë në kushte
  jo të favorshme, ne qëndrojmë gojëmbyllur për zyrtarët e shtetit tonë që marrin dy-tri,
  apo më shumë paga.

  Unë po e marr shembull Universitetin e Prishtinës, ku është krijuar një strukturë e tërë
  profesorësh, e shumë nga ata merren me politikë, ku kanë ndërtuar piramida udhëheqjeje,
  duke ndarë poste, e për një shumicë profesorësh kanë krijuar pozita false, vetëm sa për t’i
  shpërndarë honorarët dhe mëditjet si linjë buxhetore lehtë e identifikueshme për ne. Kemi
  edhe shumë raste të tjera.

  Diku, sipas raportit të ministrit për Financa, kohë më parë, 50 milionë euro nga Buxheti i
  Kosovës shkojnë për mëditje dhe shtesa në çdo vit.

  Largimi i të rinjve, e sidomos intelektualëve dhe i ekspertëve të fushave të ndryshme
  është një çështje për të cilën duhet të mendojmë dhe të diskutojmë, pasi nuk mund t’ia
  lejojmë vetes ikjen e trurit nga Kosova, përderisa kemi nevojë urgjente që ekspertë të
  jenë këtu dhe të japin kontributin e tyre për përmirësimin e gjendjen në fushatë përkatëse.

  Kjo energji negative, e mbledhur në një kohë te qytetarët tanë, shfrytëzimi i kësaj
  energjie për qëllime të caktuara, vetëm sa e përkeqëson gjendjen edhe kështu të rënduar
  të qytetarëve. Një fjalë e urtë thotë: “Pika-pika mbushet pusi!”.

  Ne jemi ballafaquar dhe jemi përballur me situata shumë më të vështira dhe kemi arritur
  t’i tejkalojmë me sukses ato.

  Të nderuar kolegë deputetë,
  Ju ftoj që të jemi pjesë e konsultave, diskutimeve konstruktive, të cilat e preken direkt
  çështjen socio-ekonomike të vendit dhe të jemi pjesë e...

  (Ndërprerje nga regjia)

  4
 • Më vjen keq, por në qoftë se do të shkojmë me radhë për të mos humbur
  kohë, a është dikush nga Grupi Parlamentar i LDK-së? Atëherë, nga deputetët Nuredin
  Ibishi është lajmëruar i pari.

 • I nderuari zoti kryetar,
  I nderuar zëvendëskryeministër,
  Kabinet qeveritarë,
  Të nderuar kolegë deputetë,
  Të nderuar të pranishëm dhe qytetarë,
  Dua të flas lidhur me ngecjen e zhvillimeve të Malësisë së Gollakut.

  Pra, Malësia e Gollakut si një vend që shtrihet në lindje të Kosovës, në sipërfaqe prej më
  shumë se 10% të territorit të Kosovës dhe si e tillë është pjesa më e pazhvilluar e vendit
  tonë. Edhe gati pas 16 vjetëve të pasluftës ky rajon kufitar nuk e ka marrë trajtimin e
  duhur, edhe pse ka qenë e ditur kaherë se kjo pjesë karakterizohet si zona më e izoluar
  dhe më e pazhvilluar e Kosovës, ende asnjëherë nuk është bërë një ndërmarrje për
  punësimin serioz ekonomik të kësaj treve.

  Gollaku si trevë kufizohet me Llapin, Rrafshin e Kosovës, Anamoravën, si dhe me
  Karadakun, dhe e ka një shtrirje të vendbanimeve të veta nëpër këto komuna: Podujevë,
  Prishtinë, Novobërdë, Gjilan dhe Kamenicë.

  Numri i fshatrave të Gollakut është 110 sosh, prej tyre 15 në brezin kufitar me Serbinë.
  Pas vitit 1999 ka pasur një migrim të madh të popullatës dhe pothuajse në tërë fshatrat e
  Gollakut numri i banorëve ka rënë gati në 5%, krahasuar me gjendjen e para 16 vjetëve.

  Shumica e këtyre banorëve janë vendosur në pjesë urbane të qyteteve të lartpërmendura,
  pra këtyre qendrave komunale, dhe kjo përbën një shpresë dhe potencial që me zhvillimin
  e kësaj treve shumë nga këta banorë, nëse investohet në të ardhmen, mund të kthehen
  sërish në malësinë e tyre.

  Mos zhvillimi ekonomik, e sidomos mungesa e infrastrukturës, ka bërë që shumë fshatra
  të braktisen nga banorët dhe tani është krijuar një gjendje me disa vendbanime pothuajse
  të zbrazura. Një numër i madh i fshatrave ka mbetur me dy apo tri shtëpi.

  Rajoni i Malësisë së Gollakut në vazhdimësi është lënë anash, si në aspektin e zhvillimit
  ekonomik, po ashtu edhe atë infrastrukturor.

  Me theks të veçantë dua të pohoj se deri tash nuk është ndërmarrë asgjë në ngritjen e
  marrëdhënie fqinjësore dhe të bashkëpunimit ndërkufitar me bashkëkombësit tanë që
  jetojnë në Medvegjë dhe Bujanoc.

  Kjo në masë të konsiderueshme ka ndikuar që të vijë deri te shpërngulja e madhe e
  shqiptarëve në të dyja anët e kufirit dhe lidhur me këtë po ashtu nuk janë aplikuar
  marrëdhëniet e bashkëpunimit ndërkufitar, ashtu sikur janë të përcaktuara standardet dhe
  praktikat më të mira evropiane.

  5
  Ne duhet ta avancojmë bashkëpunimin ndërmjet popullatës shumicë të shqiptarëve në
  këtë anë të kufirit dhe pjesës tjetër të shqiptarëve të komunave Medvegjë, Bujanoc dhe
  Preshevë.

  Pra, deri tash nuk është ndërmarrë asgjë për rritjen e bashkëpunimit, si në investime me
  mundësi të mbështetjes së brendshme për një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik-social
  kulturor e sportiv, që do të ndikonin në relaksimin e marrëdhënieve ndërkufitare dhe
  ndëretnike. Madje, as që është kërkuar ndonjëherë asistencë dhe mbështetje për projekte
  dhe fonde të caktuara evropiane për përparimin dhe ngritjen e këtij bashkëpunimi.

  Nuk duhet harruar se edhe Pakoja e Ahtisarit ka afruar mundësi për këtë bashkëpunim.
  Ky favor në vazhdimësi është shfrytëzuar nga serbët e Kosovës, duke përfituar fonde të
  veçanta nga taksat me privilegje dhe benificione tjera.

  Shqiptarët e anës tjetër të kufirit, përpos që nuk kanë kurrfarë benificionesh, ata
  vazhdojnë të ngarkohen me shuma të larta të sigurimeve të automjeteve, ndërsa serbët
  lirohet prej tyre, duke i shfrytëzuar sistemet paralele të regjistrimeve.

  Se sa janë të avancuara dhe të lartësuara këto marrëdhënie ndërkufitare ndërmjet
  shumicës dhe pakicës që jeton në shtetin tjetër përmenden si praktika të mira. Përfitime
  që gëzon pakica gjermane në praktikën evropiane, e cila jeton në Danimarkë, dhe ajo
  daneze në Gjermani.

  Lirimi nga taksat, benifitet lidhur me mirëqenien sociale, punësimi, shkollimi, prandaj
  shumë shtetas gjermanë dëshirojnë të jenë pakicë në Danimarkë dhe anasjelltas për
  danezët.

  Edhe pse është nënshkruar marrëveshja për menaxhimin e integruar të kufirit me Serbinë,
  deri tash në këtë zonë të Gallapit është vetëm një kalim kufitar, pra edhe një pikë doganor
  në Republikën e Serbisë, dhe kjo është pika kufitare e Mutivodës. Është e domosdoshme
  që të hapen edhe dy kalime kufitare, që dikur ishin drejtime shumë frekuentuese të
  komunikimit rrugor, njëra në Bërvenik dhe tjetra te Kapia.

  Derisa në disa komuna, ku shtrihet Gollaku, dalin me suficit buxhetor nga vitet e kaluara,
  infrastruktura rrugore mbetet e papërfunduar në këto akse rrugore: Ballaban-Orllan,
  Orlan-Nishevc, Marec-Krilevë, Koliq-Viti e Marecit, Koliq-Sharban, Lisockë-Gëmicë-
  Shahiq, Firiqevë-Gjyriqevc-Gëmicë. Fshatrat në të cilët deri tash nuk është ndërtuar asnjë
  rrugë e asfaltuar janë të shumtë, sikur që është Kushevica, Nisheci, Bllaca, Metërgoci,
  Rakinica, Shahiqi, Zhuja, Gëmica e tjera. Duhet të përmend se aty ku janë ndërtuar deri
  tani rrugët dhe infrastruktura tjetër, aty edhe ka filluar kthimi i njerëzve dhe ka filluar
  gjallërimi ekonomik.

  Është pikërisht kjo pjesë e Kosovës me shumë burime minerale nëntokësore, me
  xeheroret në Surdullë, Novobërdë, Strezoc e Badoc...

  (Ndërprerje nga regjia)

  6
 • Më vjen keq! Aida Dërguti, në emër të Grupit Parlamentar “Vetëvendosje”,
  e ka fjalën.

 • Deputetë të Kuvendit,
  Qytetarë të Republikës,
  Janë dy lloj protestash që gjatë janarit e mbuluan Kosovën.

  E para, në rrugët e sheshit të qyteteve dhe kryeqytetit të Kosovës dhe e dyta është
  protestë e heshtur, e cila po vazhdon në drejtim të Hungarisë. Që të dyja protestat i kanë
  të përbashkëta pakënaqësitë e akumuluara ndër vite, por që manifestohen në mënyra të
  ndryshme. Protestuesit e shesheve, të vetëdijshëm që nuk ekziston një atdhe i dytë, kanë
  vendosur të qëndrojnë dhe të ballafaqohen me problemet e shumta të këtij vendi, duke i
  kthyer në kërkesa konkrete dhe duke i adresuar me radhë para Qeverisë.

  Ndërkaq, protestuesit e heshtur pavetëdijshëm po e rrënojnë imazhin e rrejshëm të lumtur
  të evropianëve të rinj. Ata e kanë humbur çdo shpresë, të cilët duke sharë e mallkuar, i
  bashkohen eksodit të varfërisë, për ta ndërtuar larg atdheut të tyre atë që ju ka mbetur nga
  jeta dhe t’u japin një mundësi për jetë më të mirë fëmijëve që i mbajnë në krahë në këtë
  rrugëtim të dhimbshëm e të mundimshëm. Qytetarët nuk duhet fajësuar. Të drejtën për
  jetë dhe mirëqenie nuk mund t’ua mohojë askush, aq më pak shteti, i cili nuk është në
  gjendje t’ua sigurojë as kafshatën e gojës.

  Të freskëta i kemi imazhet e qershorit të vitit 1999, kur po këta qytetarë e çuditnin botën
  duke u kthyer vullnetarisht në Kosovë nëpër tenda që i vendosnin pran themeleve të
  shtëpive të tyre, të bëra shkrumb e hir. Nuk duhet harruar se deri para disa vitesh
  qytetarët e Kosovës rangoheshin si populli më optimist në botë. Janë po këta qytetarë të
  zellshëm e të durueshëm që ndër vite dhanë shumë për këtë vend. Për 15 vjet
  politikëbërja e gabuar ua vrau shpresat. Për kolltukët e kësaj salle dhe ato të Qeverisë
  është paguar çmim jashtëzakonisht i lartë me jetën e shumë dëshmorëve dhe viktimave
  civile. Po ashtu me sakrificën e vuajtjet e secilit qytetar, që vendosi të qëndrojë në
  Kosovë, kundruall të gjitha vështirësive në kohën e regjimit të Milosheviqit, në kohën e
  luftës, e deri në ditët te sotme, kur e kanë të pamundur ta sigurojnë një burim të
  ekzistencës për familjet e tyre.

  Në këtë varfëri të thellë, përsëri janë po këta qytetarë, që njëkohësisht janë edhe
  taksapagues që e mbushin buxhetin e shtetit, mbajnë mbi supet e tyre të gjitha
  institucionet e Kosovës, të cilat, përveç shpenzimit të buxhetit, nuk marrin mundin ta
  zgjidhin as edhe njërin nga problemet e shumta të qytetarëve.

  Zhvendosja e prioriteteve nga një legjitim populist nëpër fushata zgjedhore me premtimet
  e shumta për vende pune, përfundon me zbatim të një agjende të huaj në qeverisje rreth
  një dialogu në dëm të vendit, që për pasojë ka zhbërjen e shtetit dhe katandisjen e popullit
  në mjerim. Kundruall këtyre dy protestave, shpërfaqen dy forma të dhunës shtetërore:
  dhuna brutale ndaj protestuesve të shesheve dhe dhuna e padukshme dhe sistematike ndaj
  protestuesve të heshtur, që për 15 vjet nuk ua siguroi kafshatën e bukës.


  7
  Gjatë muajit janar, Qeveria e Republikës së Kosovës u përball me dy kërkesa të
  qytetarëve protestues: shkarkimi i ministrit Jabllanoviq dhe mbrojtja e “Trepçës” me ligj
  të veçantë. Përderisa protesta ndodhnin gjithandej Kosovës, kryeministri mendonte se me
  heshtje do ta tejkalonte situatën, duke shpresuar se qytetarët do të lodheshin dhe protesta
  do të shuhej. Mirëpo, në këtë kohë të rëndë për Kosovën, kur edhe barra buxhetore për
  Ministrinë e Kthimit është e pakuptimit përballë këtij eksodi masiv të qytetarëve për
  arsye socio-ekonomike, fyerja e këmishëziut Jablanoviq ishte e patolerueshme.
  Indiferenca e Qeverisë, derisa protestohej në shumë qytete të Kosovës, u kthye në ankth
  dhe frikë të humbjes së pushtetit, kur protesta u zhvendos në Prishtinë.

  Pafuqia në marrjen e vendimit për shkarkimin e Jablanoviqit dhe paranoja e humbjes së
  pushtetit u përkthye në një dhunë brutale policore ndaj protestuesve dhe kalimtarëve të
  rastit. Mungesa e numrave identifikues të policëve, përdorimi i forcës joproporcionale
  gjatë arrestimit, sharjet dhe kërcënimet, përfshirë edhe ato me armë zjarri, rrahjet brenda
  stacionit të Policisë janë disa nga dëshmitë për tejkalim kompetencash dhe shkelje të
  rënda ligjore nga Policia.

  Kjo dhunë e shpërfaqur mund të cilësohet si tendencë për shuarjen e institucionit të
  protestës. Hetimi i tërë zinxhirit komandues është i domosdoshëm, derisa të gjendet se në
  cilën hallkë ishte urdhërdhënia për këto veprime të kundërligjshme. Llogaridhënia para
  qytetarëve është e domosdoshme. Shkarkimi i Jablanoviqit dëshmon se kërkesat ishin
  legjitime, andaj kërkojmë që vendimi për shkarkim të publikohet menjëherë...

  (Ndërprerje nga regjia)

 • Në emër të Grupit Parlamentar Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës,
  Melihate Tërmkolli e ka fjalën.

 • Të nderuar deputetë,
  Largimi i Jablanoviqit, dje a pardje, natyrisht që është një veprim i mirë. Dikush thotë
  është bërë herët, dikush thotë është vonë, por si do që të jetë mendoj që është një veprim i
  mirë edhe një veprim i domosdoshëm, të cilin Qeveria është dashur ta ndërmarrë dhe për
  të cilin ka pasur përgjegjësi. Mirëpo, me gjasë po harrojmë që ka edhe shumë veprime
  tjera të ndërhyrjes direkte të Beogradit në punën e institucioneve të Kosovës dhe në jetën
  politike në Kosovë, e të cilat sikur po kalojnë heshtazi, që fatkeqësisht janë veprime
  shumë të rënda, janë veprime të cilat po lënë gjurmë në planin politik e juridik të vendit
  tonë.

  Ndërhyrja juridike e politike ka të bëjë me emërimin e kryetarit të Komunës së Shtërpcës
  nga kryeministri i Serbisë si kryetar paralel, unë do të thosha, në fakt, jo kryetar paralel,
  por është një kryetar të cilin e ka emëruar Serbia, se nuk është paralel hiç, është ndërhyrje
  direke e Serbisë me këtë veprim dhe kurrkujt kurrgjë.

  Qeveria, fatkeqësisht, po kërkon ndihmë edhe nga Serbia, edhe nga Brukseli. Nga Serbia
  po kërkon ndihmë për ta ndalë migrimin e qytetarëve shqiptarë, sepse vetë me gjasë nuk
  po e sheh të arsyeshme që të marrë ndonjë veprim, kurse nga Brukseli kërkon që t’i ndalë

  8
  veprimet e Serbisë në Kosovë për emërimin apo për strukturat paralele, t’i quajmë ashtu
  të Serbisë, apo strukturat e Serbisë në Kosovë. Jo strukturat paralele, por strukturat e
  Serbisë në Kosovë!

  Zonja Tahiri, para do ditësh, po më vjen keq që unë duhet ta them, por dikush duhet ta
  thotë më në fund, kërkoi nga Brukseli që të kërkojë nga Vuçiqi të mos bëjë emërime të
  kryetarëve të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Zonja Tahiri, po më vjen keq, doli
  si duket , kisha pasur dëshirë të jetë këtu, ndoshta na dëgjon, por po më vjen keq që ka
  mbetur në atë terminologjinë e viteve të ‘90-ta. Në vitet e ‘90-ta ne kemi pasur arsye për
  ta thirrur Evropën e Botën që të na ndihmojnë se nuk kemi qenë shtet i pranuar.

  Sot, 8 vjet pas pavarësisë së Kosovës, të kërkohet nga Brukseli dhe nga Beogradi që të na
  i kryejnë punët tona, kjo me të vërtetë është e pa logjikshme, e paarsyeshme dhe jo veç e
  palogjikshme dhe e paarsyeshme, por është shumë e rrezikshme. Është shumë e
  rrezikshme për funksionimin e shtetit tonë. 8 vjet pas pavarësisë, zonja Tahiri kërkon nga
  Brukseli: ‘allahile, ndaleni Vuçiqin!’. Ku është veprimi i shtetit tonë? Ku është veprimi i
  institucioneve shtetërore të shtetit të pavarur të Kosovës 8 vjet pas pavarësisë? Asnjë
  veprim. Ajo flluska e borës, që thoshte, e shkreta është ngrirë. Na thoshin se do të
  shkrihet shpejt, por është ngrirë katastrofë dhe ka mbetur e ngrirë. Këto veprime duhet
  ndalur.

  A e kemi ne një shtet real, apo e kemi një shtet fiktiv? Me këto veprime, të cilat po
  shihen, apo edhe mosveprime, në fakt po del që kemi shtet fiktiv. Kjo është katastrofave,
  prandaj nuk duhet për t’u çuditur pse qytetarët tanë dhe kushdo qoftë tjetër bëjnë veprime
  të tilla në këtë vend. Edhe ndërhyrjet e të huajve e tjera e tjera. Sepse na po e japim
  imazhin i një shteti fiktiv, e jo të një shteti real. Fatkeqësisht apo fatmirësisht, nuk e di,
  shumë më shumë kemi qenë shtet në vitet e ‘90-ta dhe menjëherë pas lufte se sa që jemi
  shtet pas pavarësisë së Kosovës! Sesa po tregojmë fuqi shtetërore! Domethënë mungon
  forca politike për ta treguar fuqinë shtetërore, jo për të ushtruar dhunë, jo për të rrahur
  njerëz, por për ta treguar fuqinë institucionale të shtetit të pavarur të Kosovës.

  Kjo mendoj, edhe sot këtu po shihet, se është njëlloj sjellje sikur nuk ka ndodhur asgjë
  dhe sikur nuk po ndodh asgjë. Të gjitha ato veprime, të gjitha ato ndërhyrje, krejt kjo
  situatë brenda këtu, kurse sjellja jonë është sikur nuk po ndodh asgjë. Ju lutem shumë,
  neve na duhet shumë punë. Një rezultat e kemi mbërri, e ka mbërri Qeveria jonë. E ka
  bërë këtë shtatoren e ‘Kral Milutinit’ në Prishtinë! Nuk po i them Graçanicë, por në
  Prishtinë. Dhe, natyrisht këto janë probleme shumë serioze.

  Zoti Kadri Vesesli...

  (Ndërprerje nga regjia)

 • Kërkoj falje, nuk varet nga unë. Reagojnë të tjerët, sepse unë ju kisha lënë
  sa të doni. Hajde edhe gjysmë minute, apo një minutë, të mos krijojmë keqkuptime.


  9
 • Zoti Kadri Veseli, ende nuk po di mirë të ma thotë
  mbiemrin, por nuk ka problem. Nnuk e kam atë problem, se problemi është se në ato
  listat e SHIK-ut me gjasë ashtu ma kanë mësuar dhe ka mbetur ashtu, prandaj
  rregullojeni, përmirësojeni dhe nuk e di a ju duhet më? Ndoshta ju duhet, prandaj
  përmirësojeni!

  Kadri Veseli, Azem Syla, Adem Grabovci thanë se duhet të hiqet Jablanoviqi. Shumë në
  rregull, shumë mirë! Por, folën krejt pa lidhje, sepse thanë që po t’i kishim fyer ne serbët,
  do të kishim dhënë dorëheqje. Unë e di se ju kurrë nuk do t’i kishit fyer serbët dhe krejt e
  dimë këtë, por ka shumë arsye të tjera që nuk duhet patjetër për t’i fyer serbët për të
  dhënë dorëheqje. Prandaj, ju kisha lutur shumë - jepni dorëheqje! Jepni dorëheqje, sepse
  ka shumë arsye. Mbi të gjitha, janë vrasjet politike për të cilat ende nuk keni thënë
  kurrgjë, e duhet të thoni.

 • Faleminderit shumë! Kërkoj falje, por emrin e kam të shkruar kështu: zonja
  T-ë-r-m-k-o-ll-i, e në gjuhën shqipe lexohet Tërmkolli. E dyta, kisha dëshiruar që foltoret
  zakonisht të mos përdoren për çështjet të cilat nuk na takojnë këtu. E do nderi i deputetit
  dhe e do përgjegjësia profesionale, drejtohuni organeve kompetente për arsye që 15 vjet e
  terrorizoni opinionin e nuk shkoni në Prokurori. Ke të drejtë, por drejtohuni në Prokurori,
  e mos qesh se nuk është mirë, për arsye se njerëzit kanë pësuar. Të lutem!

  Ju lutem, në emër të Grupit Parlamentar “6+”, Duda Balje e ka fjalën.

 • Poštovani,
  Pitanje priznavanje diploma je jedno od pitanja koja i dalje nije rešeno, a koja se tiče
  velikog broja intelektualaca. Postoje dve grupe problema koji sa sobom nose različite
  specifičnost pitanje pred priznavanje diploma sa mitrovačkog Univerziteta i pitanja
  diploma stečenih u pojedinim državama u regionu. Nerešavanju problema priznavanje
  diploma stečenih na Univerzitetu u Mitrovici radilo se sa strane formiranog Vladinog
  tima, i pomoći koje je njima pružano od strane organizacije ECNI, naravno uz pomoć
  intelektualaca i nevladinog sektora.

  Rešenje do koga se došlo se naziva prelaznim, vremenski limitirano, uz mogućnosti
  produženja ukoliko za to bude bilo potrebno. Odnosi se na sledeće: diplome stečene na
  mitrovačkom Univerzitetu neće se nostrifikovati, nego će se vlasnicima tih diploma
  priznati stečeno zvanje od strane komisija koja će formirati. Momentom priznavanja
  zvanja, osobe će moći aplicirati na posao u svim javnim institucijama, i biće na istom
  rangu kao i sve ostale vladine diplome u našoj državi. Jednom rečju biće jednako
  konkurenti na tržištu rada kao i svi ostali. Uz pomoć stručnjake iz Vladinog tima,
  MONTA i stručnjaka samog Univerziteta, ova procedura će imati svoj tok i vremensko
  trajanje.

  Ovim potezom, donošenjem normativnog akta vezano za ovu problematiku, ne krši se
  nijedan zakon, ni Ustav naše države, i ovo bi trebalo trajati sve do konačnog rešavanja
  statuta Univerziteta u Mitrovici i njegovog akreditovanja od strane naše države.


  10
  Ovo do sada naizgled nerešivo pitanje je našla mogućnost svog rešavanja, nalazi se
  napisano na papiru i čeka potpis premijera, zato ga je sada sa ovog mesta molim, u svoje
  ime i u ime svih onih koji imaju ovaj problem, da se da konačni pečat ovaj inicijativi, i
  ovom prelaznom rešenju. Takođe ga molim da produži mandate angažovanjem
  stručnjacima da nastave svoj rad i pomognu nam u donošenju ovakvog sličnog rešenja za
  diplome stečene u pojedinim državama regiona.

  Postoje opcije za ovu problematiku. Ja sam lično razgovarala sa mnogim institucijama i
  kompetentnim ljudima, naravno sa ministrom obrazovanja i gospođom Editom Tahiri.
  Molim vas da razumete i uložite energiju za ovu problematiku, bilo kakvo rešenje, pa i
  ovakvo prolazna za nas je početak rešavanja ovog momenta, do ovog momenta nečega
  nerešivo. Hvala!

 • Valdete Bajrami, nga Grupi Parlamentar “Nisma”, e ka fjalën.

 • Të nderuar qytetarë,
  I nderuar kryetar i Kuvendit,
  Të nderuar deputetë,
  Sot po ju drejtohem Koalicion Qeveritar. Pse ju nënshtruat Listës serbe për një muaj
  rresht? Pse nuk e morët vendimin për shkarkimin e ministrit nga radhët e Listës serbe,
  menjëherë pas deklarimit të tij? Pse kaq gjatë nuk e morët një vendim, ashtu siç u kërkua
  nga mijëra qytetarë? Kush ishte pengesa, që juve ju desh një muaj kohë ta merrni një
  vendim, i cili do t’i ndalte protestat dhe vendim, i cili do t’i qetësonte jo vetëm nënat
  gjakovare, po të gjitha nënat në tërë Kosovën, të cilat kanë humbur më të dashurit e tyre.

  Po ta kishit marrë një vendim me kohë, nuk do të kishit aq numër të madh të lënduarve,
  por nuk do t’i kishit edhe ato dëme materiale, për të cilat u bë shumë bujë e madhe, sa që
  do t’i kushtonit kujdes gjendjes së qytetarëve tanë, të cilët po largohen nga vendi, aq sa
  jeni duke u marrë me dëmet e objektit të Qeverisë.

  Por, sido që të jetë, kjo situatë të cilën e përjetuan qytetarët duhet të jetë mësim për gjithë
  Kabinetin qeveritar, që të jenë të kujdesshëm në punën dhe veprimet e tyre, se populli do
  t’ ju ndëshkojë në rast se do të punoni në kundërshtim me vullnetin e tyre.

  Zoti kryeministër, nga prononcimet tuaja së bashku me kryeministrin Thaçi, po e them
  kryeministrin Thaçi, pasi që nuk po e kemi idenë se sa kryeministra i ka vendi ynë, në
  konferencë për shtyp ju thatë: “Këto protesta janë një tentativë për të marrë pushtetin me
  dhunë”. I keni quajtur “protesta të motivuara politikisht”, po si të mos jenë protesta të
  motivuara politikisht, kur e gjithë e ardhmja e qytetarëve po varet nga politika, të cilën
  për një kohë të gjatë e ka udhëhequr vartësi juaj, Hashim Thaçi, nga politika, siç keni
  thënë edhe vetë ju, politika e Hashim Thaçit që e ka kapur gjithë shtetin. Dy protestat ju
  kanë dhënë një leksion juve dhe partnerit tuaj për të ardhmen, që të keni kujdes se si i
  trajtoni çështjet me rëndësi nacionale.

  E gjithë kjo gjendje e krijuar nuk është e ditëve të fundit, është shumë më e hershme dhe
  për këtë mund të them lirisht, se është përgjegjës partneri juaj i koalicionit. Andaj, mos e

  11
  ndiqni shembullin e keq të tij. Ndoshta, dikujt po i konvenon, që vendi ynë të japë një
  imazh jo të mirë e kjo, mund të them, se ju shkon përshtati atyre që kanë kapur çdo cep të
  formave demokratike dhe me doemos, duhet ta përmend se ka arritur që edhe Policinë e
  Kosovës, ta kapë dhe ta kthejë në kundërshtar për popullin dhe jo mbrojtës të tyre.

  Zoti kryeministër, në deklaratën tuaj, më saktësisht më 4 qershor 2014, kur ju jeni pyetur
  se a do të bëni koalicion me PDK-në e Hashim Thaçit, po citoj deklarimin tuaj: “Ne nuk
  bëjmë koalicion me njerëz, që e kanë ngulfatur shtetin, e kanë kapur shtetin, e kanë
  lëshuar rrjetin e strukturave aq thellë nëpër tërë organizmin, në medie, në kompani
  publike, në institucione qeveritare, në agjenci, në polici, në Prokurori, në gjyqësi.”.

  Zoti kryeministër, nga kjo deklaratë e juaja po del, se ju në atë kohë nuk do të pranonit të
  ishit pjesë e keqqeverisjes dhe e kapjes së shtetit, por, ju lutem të na tregoni sot, çfarë
  është situata me Policinë e Kosovës? A është Policia e kapur tash edhe nga ju, siç ishte e
  kapur edhe nga partneri juaj i koalicionit?

  Kjo është shumë e dhembshme. Keni arritur që të krijoni në mes të popullit dhe Policisë,
  urrejtje, duke dhënë urdhra me ndikim politik, urdhra të cilët i ka marrë në ditën e
  protestën, Policia e Kosovës.

  Çfarë është situata me mediet? A po vazhdon avazi i partnerit tuaj, që edhe ju të shtroni
  presion në medie dhe të mos lejoni shprehjen e lirë të tyre, se deri më sot është shumë e
  qartë, se mediet si elektronike ashtu edhe ato të shkruara, janë të ndikuara dhe të
  censuruara. Jeni në shërbim vetëm të Hashim Thaçit dhe tash sigurt edhe në shërbim
  tuajin, pasi që keni konfirmuar edhe ju se jeni pro censurës dhe kundër shprehjes së lirë.

  Andaj, kryeministër, merre seriozisht postin që ta ka dhënë marrëveshja me partnerin tuaj
  dhe fillo të punosh në udhëheqjen e vendit, se vendi nuk udhëhiqet me postime në
  Feicbook, por duhet t’i përvishni mëngët dhe t’i realizoni ato punë, të cilat jeni zotuar. Ju
  presin veteranët, ju presin mësimdhënësit, ju presin mantelbardhët, ju presin sindikalistët,
  prandaj përvishuni punës dhe definoni njëherë e mirë, se kush është kryeministër në
  vendin tonë.

  Nisma, falënderon të gjithë qytetarët për pjesëmarrjen e tyre në protesta, veçanërisht
  aktivistët dhe simpatizantët e Nismës. Këto dy protesta, të nderuar qytetarë, sollën
  largimin e Jabllanoviqit e jo, siç deklaron ministri i Jashtëm, se ai nuk është shkarkuar
  nga trysnia e protestuesve. Faleminderit!

 • Faleminderit! Prej grupeve parlamentare më nuk ka, shkojmë pa grup
  parlamentar. Shaip Muja e ka fjalën.

 • Faleminderit, zoti kryetar!
  Të nderuar deputetë,
  Të nderuar qytetarë,
  Pas krejt këtyre ndodhive që janë duke ndodhur, Jablanoviqit, të migrimit, edhe një
  çështje që po kalohet në heshtje, që po mundohet edhe në fjalimin e kaluar e kisha, është

  12
  për çështjen e fëmijëve të veteranëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Është kjo
  kategori, e cila po kalohet në heshtje nga ne deputetët. Nëse jemi korruptuar rastësisht me
  ndonjë diplomë nga soji i rektorit, që sot e menaxhon Universitetin, nuk do të thotë që
  veteranët të keqpërdoren. Ata ishte dashur me konformizëm të pranohen dhe t’u jepet
  mundësia për edukim, por jo të ikin bashkë më këtë emigrimin ilegal sot që po bëhet.

  Rektori duhet të shihet sa minoritarë i ka regjistruar dhe sa veta ka spekuluar me atë listë.
  Ai i quan profesorët e Fakultetit të Mjekësisë, thotë: “ janë psikopatë dhe nuk bëjnë asnjë
  punë” dhe thotë dua të rri rektor. Një rektor i tillë nuk meriton, as nga Këshilli i
  Përgjithshëm i Universitetit, po as nga themeluesi, që është Kuvendi i Republikës së
  Kosovës, i Universitetit, të qëndrojë rektor. Ai mund ta turpërojë dhe sjellja e tij stimulon
  dy çështje: avancimin e universiteteve private; hapjen e rrënimin e Universitetit shtetëror
  dhe në mënyrë indirekte ndihmon edhe lëvizjen ilegale të popullatës.

  Prandaj, një rektor i tillë nuk meriton të qëndrojë. Ata që e përkrahin, disa komandantë,
  disa politikanë, që sillen te dyert e Qeverisë, ose të ministrave, do ta bartin turpin, sepse
  me votat e veteranëve shumica nga ne kemi ardhur këtu, jemi ulur.

 • Arben Gashi e ka fjalën, vetëm se jemi para përfundimit të kohës.

 • Në emër të Grupit Parlamentar. Faleminderit!
  Unë kam disa kërkesa për ju, kryetar i Kuvendit.

  Kërkesa e parë ka të bëjë me muralet e Kuvendit, që ka më shumë se 14 vjet që janë të
  mbuluara dhe kërkoj nga ju që t’i trajtoni, mundësisht t’i zbuloni.

  E dyta ka të bëjë me fotografinë mortore të presidentit Rugova, që është në hyrje të sallës
  së Kuvendit dhe mendoj që është një fotografi e padinjitetshme dhe të trajtohet me kujdes
  dhe, ndoshta njëra nga këto murale mund të jetë fotografia e presidentit Rugova, një
  punim artistik, i cili do të mund ta zëvendësonte shumë mirë muralin e mbuluar.

  Dhe, e treta ka të bëjë me gjuhën parlamentare e cila përdoret. Shumë nga ministrat e
  Qeverisë së Republikës së Kosovës, po edhe deputetë, në prononcimet publike, por mund
  ndodh edhe në sallë të Kuvendit, përdorin termin për Kosovën: “Kosova dhe Metohija”.
  Është term antikushtetues dhe në rast se ndodh brenda sallës së Kuvendit, kërkoj nga ju
  që t’ia ndërprisni të drejtën e fjalës. Faleminderit!

 • Faleminderit! Luljeta Veselaj-Gutaj e ka fjalën.

 • GUTAJ: Përshëndetje, i nderuar kryetar i Kuvendit!
  I nderuar Kabinet qeveritar,
  Të nderuar kolegë deputetë të Kuvendit të Republikës së Kosovës,
  Padyshim se rrugëtimi historik i shtetësisë së Kosovës ka kaluar nëpër etapa të rënda dhe
  sfiduese për popullin e Kosovës. Pa i paragjykuar aspak këta bashkëqytetarë, që ndoshta
  realiteti i vrazhdë i ka bërë të largohen diku gjetkë, pa e ditur se ku po shkojnë dhe me
  plotë rreziqe për ta dhe për familjet e tyre, mendoj se ky migrim ilegal nuk është zgjidhje

  13
  dhe se këta bashkëqytetarë po bien viktima të grupeve dhe rrjeteve kriminele, rajonale
  dhe ndërkombëtare, të cilat organizohen përmes premtimeve të rreme të trafikantëve,
  duke marrë kështu një rrugë drejt një destinacioni të panjohur dhe të rrezikshëm e që,
  padyshim se këto grupe trafikantësh, kontrabandimin e shtetasve kosovarë e bëjnë me
  qëllim të përfitimeve të tyre materiale.

  Këto, por dhe shumë zhvillime të tjera të fundit, kanë ndikuar dhe po ndikojnë për të
  krijuar një gjendje pasigurie dhe frike tek qytetarët e Kosovës, duke i sjell ata në një
  gjendje të pashpresë, sa që njerëzit e shohin si të pamundur ndërtimin e një jete të mirë në
  vendin e tyre.

  Padyshim, që kohëve të fundit, kontrabandimi i shtetasve kosovarë është një dukuri
  shqetësuese dhe sikur i konvenoi dikujt dhe atë, qoftë me qëllim të shpopullimit apo
  largimit të rinisë nga vendi e në të njëjtën kohë edhe për ta dëmtuar imazhin e Kosovës, si
  një vend shumë i sigurt. Secili qytetar i Kosovës ka të drejtë të kërkojë dhe të gjejë një
  jetë më të mirë kudo, por jo në formën e migrimit të parregullt.

  Ky fenomen, padyshim që do të ketë për pasojë edhe ndikimin në procesin e liberalizimit
  të vizave për qytetarët kosovarë, për të cilin proces tash e sa kohë është punuar dhe po
  punohet me shumë përkushtim. Është e çuditshme, se si në të njëjtën kohë ne po
  ballafaqohemi me dy situata krejt ndryshe, në njërën anë, si tregohet se në Kosovë po
  krijohet një stabilitet dhe perspektivë për të gjithë, institucionet e Kosovës tash e sa kohë
  kanë nënshkruar marrëveshje për kthim dhe riintegrim të qytetarëve të Kosovës, të cilëve
  u është refuzuar qëndrimi në shtetet evropiane, ndërsa në anën tjetër, sikur këto migrime
  ilegale, në të cilën shihen: gra, fëmijë, burra dhe të rinj, të cilët mbushin autobusë dhe
  marrin rrugën drejt të panjohurës, sikur tentojnë të tregojnë krejt të kundërtën.

  Andaj, këto problematika duhet që me urgjencë të adresohen dhe të trajtohen sa më parë
  nga institucionet e Kosovës, duke ndërmarrë të gjitha veprimet e duhura, por në të njëjtën
  kohë duke krijuar mundësi që migrimi jashtë vendit të bëhet përmes formave të
  ndryshme...

  (Ndërprerje nga regjia)

 • Faleminderit! I kemi dy mundësi. Kemi kaluar jashtë 60 minutave, ose në
  mbledhjen e ardhshme janë të parët, ose mund të krijojmë edhe një mundësi nga një
  minutë, shpejt. Nga një minutë ju lutem, se janë shumë, janë edhe njëmbëdhjetë veta.
  Nga një minutë. Atëherë, vazhdojmë nga një minutë. A e mbajmë rendin në bazë të
  partive, se kemi shkuar me parti. Le të vazhdojë “Vetëvendosje” Ismajl Kurteshi, pastaj
  do të shkojmë me rend, të gjithë nga një minutë.

 • Bile, kërkesa ime është të ma bësh 4 minuta, po nejse, edhe me tre
  po pajtohem.

  Më 16 janar, kryeministri, në konferencën për shtyp pati deklaruar: “Trepça” është në
  territorin e Kosovës dhe pasuritë e saj janë të Republikës së Kosovës.”. Më vonë ai pati

  14
  thënë, se për “Trepçën” nuk do të bisedohet me Serbinë në Bruksel dhe nuk ka nevojë për
  të thënë, që “Trepça” është e jona”.

  Por, tërheqja e Ligjit për bërjen e “Trepçës” ndërmarrje publike menjëherë pas kërkesës
  së 18 janarit të Kryeministrit të Serbisë, që ky ligj të tërhiqet, i demanton këto deklarata
  të kryeministrit.

  Më 19 janar, Isa Mustafa e tërhoqi ligjin që vetë e kishte sjell në Kuvend, të njëjtën ditë u
  aprovua në Kuvend, me procedurë të përshpejtuar një ligj, i cili “Trepçës” ia vazhdoi
  agoninë për sundimin e AKP-së edhe për 18 muaj. E ky ligj po i shitet opinionit si ligj, që
  e shpëtoi “Trepçën”- kurse, më 20 janar Qeveria e solli në Kuvend Projekt-...

  (Ndërprerje nga regjia)

 • Më vjen keq, deputet, ta bëjmë kështu për të gjithë. Janë edhe njëmbëdhjetë
  veta, ose e lëmë për herën tjetër. Më vjen keq, nuk mundem vetëm për ju. Me respektin
  më të madh e kisha bërë edhe dhjetë minuta në qoftë se doni, por një minutë, të lutem!

  Atëherë, kalojmë... përfundon çështja e tridhjetëminutëshit, diskutimit, dëgjo, më fal, por
  po dal jashtë gjithë Rregullores dhe pastaj po krijohet nga vetë ju, thua se nuk e njoh
  Rregulloren. Ju e dini më mirë se unë, ti ke qenë deputet në disa legjislatura, kjo është
  koha me Rregullore. Pastaj, në qoftë se dëshironi të krijoni nga mirësjellja ime ta thyej
  unë çdoherë Rregulloren, mua fare nuk më prish punë, por për publikun nuk është e mirë.

  Me Rregullore të takon, e kemi kaluar, në mbledhjen e ardhshme. Edhe një minutë të
  lutem, atëherë, vazhdoni nga dy minuta, në përgjegjësinë time.

 • Kurse, më 20 janar Qeveria e solli në Kuvend Projektligjin për
  ndryshimin e Ligjit për ndërmarrje publike. Në këtë projektligj, në nenin 11 të ligjit bazik
  është shtuar paragrafi 11. 3, ku thuhet: regjistrimi si ndërmarrje publike bëhet në
  marrëveshje me komunat në territorin, në të cilin gjenden ato ndërmarrje.

  Ky paragraf e bënë Serbinë hisedarë në pasurinë kombëtare të Kosovës, përmes
  komunave veriore, që kontrollohen kryekëput nga Beogradi.

  Nëse, ky paragraf aprovohet, atëherë për “Trepçën” nuk do të ketë nevojë të bisedohet në
  Bruksel, po do të bisedohet në Leposaviq. Edhe veriu i Kosovës është në Kosovë, por 12
  mijë shqiptarëve të dëbuar nga veriu, që nga viti 2001 nuk po u lejohet kthimi në shtëpitë
  e tyre. Edhe Shtërpca është në Kosovë, zoti kryeministër, por kryetari...

  (Ndërprerje nga regjia)

 • Kërkoj falje, po më vjen shumë keq, por të lutem nuk do të jetë seanca e
  fundit, keni shumë kohë për t’i treguar edhe shqetësimet me të drejtë, por vetëm
  respektojeni pak diçka të krijojmë bashkërisht.


  15
  Kërkoj shumë falje, po më vjen shumë keq, është hera e parë që kam ndërhyrë në këtë
  formë, kërkoj shumë falje.

  Vazhdojmë nga 2 minuta. Teuta Haxhiu e ka fjalën.

 • Faleminderit!
  Po mundohem shumë shkurt për t’u treguar kësaj keqqeverisje Mustafa-Thaçi, e cila po e
  degradon vendin dhe po luan edhe me ndjenjat e qytetarëve me gjendje të rëndë
  ekonomike.

  Vazhdimësia e keqqeverisjes gjatë viteve të fundit dhe mungesa e investimeve të huaja,
  moskrijimi i vendeve të punës ka bërë që gjendja sociale në Kosovë të jetë shumë e
  rëndë, në këtë mënyrë vendi po përballet me një krizë enorme sociale me pasoja gati të
  paparashikueshme.

  Familjet me asistencë sociale, në mungesë të ndonjë vendi të punës dhe kushteve të
  vështira me të cilat po jetojnë, vazhdojnë të përballen edhe me luftën për mbijetesë.

  Kjo keqqeverisje vetëm në muajin shtator - nëntor, vetëm në këtë periudhë ka hequr nga
  skemat, pra 3 000 familje, këto 3 000 familje jo që u pasuruan, jo që u punësua ndonjë
  anëtar i familjes së tyre, por u hiqen nga skemat për të paguar buxhetin e kësaj
  keqqeverisje për numrin e mbi 50 zëvendësministrave të Qeverisë Thaçi-Mustafa,
  zëvendësministra të cilët nuk po bëhen emrat e tyre publikë për të ikur nga vëmendja e
  qytetarëve, por çdo ditë po dalin me 2 apo 3 emra.

  Pra, edhe një herë, këto familje me asistencë sociale u hoqën nga skemat për t’i paguar
  këta zëvendësministra dhe numrin shumë të madh të ministrive pra që ka kjo Qeveri që e
  degradoi vendin.

  Pra, edhe një herë, familjarët dhe këto familje nuk kanë nevojë për lot krokodili as sot në
  Kuvend nga deputetët e PDK-së dhe LDK-së, por për shtytje për të marrë hapa konkret
  dhe për ndryshuar gjendjen në vend dhe ikjet e fundit që po ndodhin pra janë krejt pasojë
  e kësaj keqqeverisje dhe iritimit të vazhdueshëm që po i bëhet pra jo vetëm këtyre
  familjeve, por rinisë tonë të mrekullueshme të cilën ne vetë e reklamuam gjatë gjithë
  kohës, por në vend e reklamuam për të na marrë vendet e tjera...

 • Zafir Berisha e ka fjalën.

 • Faleminderit, kryetar!
  Unë do të ngre një çështje shqetësuese në mesin e shumë problemeve që ka qytetari i
  Kosovës. Fjala është për energjinë elektrike, çmimet tepër të larta që faktikisht qytetarët i
  vënë në një presion.
  Mua më vjen keq që ka pasur shumë reagime nga qytetarët, reagime të arsyeshme në këtë
  drejtim dhe askush nuk është lodhur për t’ u marrë me ato shqetësime dhe kjo krijon
  përshtypjen se në Kosovë shqetësimet e qytetarëve mund të trajtohen vetëm atëherë kur
  dikujt i rrezikohet karrigia, siç ndodhi me protestat e fundit.

  16
  Unë mendoj se krijimi i kësaj logjike për probleme të caktuara që kanë qytetarët është i
  gabuar, sepse dëmton thellë imazhin e Kosovës, por edhe dëmton thellë demokracinë.

  Në fund të fundit, institucionet, veçanërisht Qeveria është për t’u marrë me halle dhe
  problemet e qytetarëve dhe energjia elektrike është një nga shqetësimet e vazhdueshme
  në Kosovë jo vetëm për çmimin e lartë që është më i larti në Evropë, një vend më i varfër
  me çmim më të lartë të energjisë elektrike në Evropë, është një diskrepancë e mbijetesës
  dhe mirëqenies së qytetarëve në një vend.

  Në këtë drejtim ndalimi i rrymës pa kurrfarë kritere thjeshtë shpesh krijohen skena të
  jetës si në mesjetë dhe t’ ju thënë të drejtën në këtë drejtim unë mbrëmë desha të merrem
  të krijoj një koncept, mirëpo me qiri nuk u krijuaka ai koncept për këtë fenomen trishtues
  që po ndodh për vite të tëra.

  T’ju them të drejtën Kosova, siç e dini ju, është një lagje e Berlinit apo një lagje e
  Stambollit. Është më shumë se një turp qe 15 vjet të mos mund ta rregullojë çështjen e
  energjisë...

 • Fikrim Damka e ka fjalën.

 • Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli Bakanlar ve Milletvekilleri
  Bilindiği üzere Meclis kanun yapar ve ülkenin demokratikleşmesiyle birlikte Avrupa
  standartlarıyla uygun hale gelmesi için halkın tamamının haklarını koruma altına alır. Biz
  vekiller toplumumuzun tümünün çıkarlarını korumak ve bu kanunlarla ilgili garanti altına
  almakla görevliyiz. Halktan aldığımız destek bunun içindir. Meclisimizin yasa ile
  kurduğu RTK yani Kosova Radyo-Televizyonu bugün bu konuşmam sırasında bile
  görevini yine eksik olarak yerine getirmekte ve konuşmamı Arnavutçaya tercüme
  etmemektedir.

  Benim asıl dikkat çekmek istediğim husus yine RTK çalışmalarıdır. Daha doğrusu
  Meclisimizin kurduğu ve bir kamu kuruluşu olan RTK-dan Türk toplumunun yasal
  hakkının ihlal edilmesidir. Mecliste oylanan 04046 RTK Yasasının 8. maddesinde RTK-
  nın iki televizion kanalını içerdiği belirtilmekte ve bu kanalların her ikisinde de zaman
  diliminin yüzde 15-nin diğer toplulukların dillerinde yayın yapmak için ayırmasını
  zorunlu hale getirmektedir. RTK birde yasanın bu maddesine kısmen olursa da RTK
  ikide maalesef bir dakika bile Türk dilinde yayına rastlamak mümkün değildir. Bu tam
  anlamıyla bir kanun ihlalidir.

  RTK müdürü ve bordu üyeleri bu durumu bilmelerine rağmen ne yazık ki yasayı ihlal
  etmeye devam etmektedirler. RTK-nın 2015 yılı planlamasında bile yasanın bu
  maddesine uygun hareket etme niyeti yoktur.

 • Blerta Deliu-Kodra e ka fjalën.

 • KODRA: Faleminderit kryetar!

  17
  Janë raportet më të reja të Fondit për të Drejtën Humanitare, të cilat shefin e shtetit e
  Shtabit të Përgjithshëm, Lubisha Dikoviq e kanë bërë përgjegjës për krimet e kryera në
  fshatin Rezallë dhe në Çikatovë të Vjetër.

  Ndonëse ky i fundit e ka pasur për obligim që t’i parandalojë krimet e rënda kundër
  civilëve, Dikoviq bashë me njësitet është dëshmuar si përgjegjës për këto krime dhe për
  fshehjen e trupave për 15 vjet në varrezën masive në Rudnicë.

  Njësitet e tij kanë qenë në Izbicë ku kanë vra mbi 100 persona e po ashtu edhe në fshatin
  Çirez, po këto njësi kanë kryer krimet më brutale ndaj 25 djemve të moshës jomadhore,
  trupat e të cilëve nuk janë gjetur ende.

  Dhe, përkundër gjuhës së argumenteve dhe fakteve të ofruara nga Fondi për të Drejtën
  Humanitare, Qeveria e Serbisë ende po heziton t’i dënojë përgjegjësit dhe të kërkojë falje
  për krimet. Gjuha e përdorur nga Beogradi po dëshmon se një hap drejt së vërtetës është
  shumë i vështirë për t’u arritur edhe atëherë kur argumentet thonë se civilët në Skenderaj
  dhe Drenas u vranë dhe u zhdukën në prani të Brigadës 37 dhe se ushtarët e kësaj brigade
  janë përgjegjës për vrasjen e mbi 400 civilëve.

  Zbardhja e krimeve të kryera në Kosovë, por edhe pranimi i asaj që ka ndodhur, është
  ndër çështjet më të rëndësishme për të ardhmen e vendit, por edhe për normalizimin e
  raporteve ndërmjet dy shteteve.

  Është mënyrë e vetme për të pajtuar shoqërinë, prandaj si deputete e këtij Parlamenti, por
  edhe si bashkëfamiljare e atyre që ende presin kthimin e trupave në Rezallë, kërkoj nga
  institucionet e Kosovës që t’i nisin hetimet lidhur me rastin Dikoviq dhe apeloj që të
  shfrytëzohen të gjitha rrugët ligjore që përgjegjësit që kanë kryer krime në Kosovë të
  dalin para drejtësisë dhe në asnjë mënyrë të mos shpërblehen me poste të rëndësishme
  shtetërore. Faleminderit!

 • Vjosa Osmani e ka fjalën.

 • Faleminderit!
  Dje janë mbushur 15 vjet nga masakra ndaj shqiptarëve që jetonin në pjesën veriore të
  qytetit të Mitrovicës, më saktësisht në natën mes 3 dhe 4 shkurt të vitit 2000, në veriun e
  Mitrovicës u ekzekutuan 10 qytetarë shqiptarë, kryesisht fëmijë, gra dhe pleq të familjeve
  Ajeti, Xhaka, Canhasi, Berisha, Voca, Rrukeci, Sejdiu, Abrashi dhe Sokoli.

  Në të njëjtën natë u plagosën rëndë dhe u keqtrajtuan fizikisht edhe dhjetëra të tjerë dhe
  është një prej netëve më të rënda të spastrimit etnik të veriut të Kosovës nga qytetarët
  shqiptarë.

  Vetëm atë natë u dëbuan rreth 100 familje, kryesisht po e përsëris, fëmijë, gra dhe pleq
  dhe gjatë muajit shkurt të vitit 2000 janë dëbuar afërsisht 2000 familje që bëjnë rreth 12
  000 shqiptarë të dëbuar nga kjo pjesë.


  18
  Dëbimi, natyrisht, ka vazhduar vite me radhë dhe fatkeqësisht edhe sot e kemi një situatë
  ku qytetarët shqiptarë lëre që nuk mund të kthehen në shtëpitë e tyre, por edhe ata të
  paktë që e marrin guximin ta mbrojnë pronën e tyre dhe t’i rindërtojnë shtëpitë në Kroin e
  Vitakut, nuk po lejohen ta bëjnë një gjë të tillë.

  Fatkeqësisht, drejtësia për këto familje është vonuar më shumë se 15 vjet dhe tani e kemi
  një person zyrtar që ka qenë edhe pjesë e institucioneve të Kosovës që po akuzohet dhe
  po gjykohet për këto krime të kryera në vitin 2000.

  Në një situatë të tillë, përveç problemeve ekonomike dhe të varfërisë, përveç mungesës së
  mirëqenies sociale, është natyrisht edhe mungesa e drejtësisë dhe mungesa e barazisë
  para ligjit e cila po i shtynë qytetarët e Kosovës të marrin rrugën e tmerrshme dhe të
  rrezikshme të migrimit ilegal për të cilën u fol aq shumë.

  Fatkeqësisht, po këta qytetarë që u dëbuan nga veriu i Mitrovicës, tashmë po kthehen në
  veri, mirëpo për të hyrë nëpër autobusët e veriut të Mitrovicës dhe për t’u larguar
  nëpërmjet Serbisë, për t’u larguar nga vendi i tyre, siç e thashë sepse nuk e kanë parë jo
  vetëm perspektivën...

 • Alma Lama e ka fjalën.

 • Faleminderit, zoti kryetar!
  Unë do flas shumë shkurt. Dua ta adresoj një çështje për të cilën më janë drejtuar disa nga
  qytetarët e disa fshatrave të Mitrovicës që është në fakt shumë e rëndësishme dhe jetësore
  për ta, lidhet me prodhimin e patates, që në fakt u kanë mbetur pa u shitur për shkak të
  bllokadave të ndryshme ekonomike me të cilat ato përballen.

  Unë në fakt dua t’i drejtohem ministres së Tregtisë, sepse shqetësimi i tyre është pse
  është e pamundur që për derisa ekziston tregu në Turqi, nuk respektohet ajo marrëveshje
  për tregti të lirë me këtë shtet, ku janë problemet në lidhje me këtë marrëveshje, a duhet
  që Turqia... kjo marrëveshje të zbatohet vetëm në mënyrë të njëanshme, domethënë
  prodhimet turke të vijnë në Kosovë, ndërsa ne nuk do të mund t’i dërgojmë ato prodhime
  atje.

  Kërkoj një përgjigje nga Ministria dhe ndoshta është mirë që të bashkëpunojmë me këto
  grupe të cilat në fakt do të kanë ndërmend të trokasin në derën e Ministrisë së Tregtisë
  për të parë se si mund të zgjidhet ky problem. Në fakt këta njerëz janë jashtëzakonisht të
  shqetësuar, sepse i gjithë prodhimi i tyre i cili u ka kushtuar atyre, por i ka kushtuar edhe
  shtetit me subvencione, do t’iu shkojë poshtë, patatet do të kalben dhe do t’u mbeten pa u
  shitur , sepse për momentin janë tërësisht nën koston e prodhimit, çmimi i tregut.

  Ky është shqetësimi që desha ta adresoj. Faleminderit!

 • Faleminderit! Zonja deputete, jo për të mësuar, por do të ishte mirë të ishte
  pyetje parlamentare dhe të vazhdojë si shqetësim për Ministrinë e Tregtisë.
  Atëherë, Bekim Haxhiu e ka fjalën.

  19
 • Faleminderit, i nderuar kryetar!
  Kabinet qeveritar,
  Të nderuar kolegë,
  Dje, më 4 shkurt është shënuar Dita botërore e luftës kundër kancerit, apo dita kundër
  kancerit. Në këtë ditë Organizata Botërore e Shëndetësisë publikon rekomandime mbi
  mënyrën se si mund të parandalohet dhe luftohet kjo patologji.

  Dita Botërore Kundër Kancerit, Ministrinë e Shëndetësisë e ka gjetur citostatikë, ilaçe të
  nevojshme e të domosdoshme për të luftuar sëmundjen e kancerit.

  Mungesa e citostatikëve dhe barnave nga lista esenciale është evidente qe disa muaj,
  dukuri që është bartur nga viti në vit, por muajve të fundit institucionet shëndetësore
  publike janë futur në një krizë të thellë në aspektin e furnizimeve me barna nga lista
  esenciale në veçanti të furnizimit me cistostatikë, e që për qytetarët e vendit e ka krijuar
  një problem dhe shqetësim të madh.

  Viteve paraprake ky furnizim ishte i pjesshëm, asnjëherë 100%, ndërsa tani kur kemi bërë
  alamet reforma, kemi hyrë në muajin e dytë të vitit 2015, kemi mungesë totale të
  furnizimit me cistostatikë dhe barna tjera nga lista esenciale.

  Kjo gjendje ka shkaktuar pakënaqësi te pacientët e sëmurë me kancer, që i nënshtrohen
  kimioterapisë, disa nga ata që kanë mundësi barnat po i blejnë vetë, ndërsa të tjerët janë
  detyruar të prishin në rendin e protokollit dhe trajtimet me cistostatikë si pasojë e
  pamundësisë financiare për të siguruar këtë terapi të shtrenjtë.

  Problemi i krijuar i mosfurnizimit me cistostatikë nuk është i buxhetit për shëndetësi,
  sepse ai nga viti në vit është rritur, por kjo gjendje është shkaktuar si pasojë e reformave
  që kanë ndodhur në Ministrinë e Shëndetësisë, të ashtuquajturave reforma, kjo ka bërë që
  procedurat me furnizim me barna nga lista esenciale dhe cistostatikë të vonohet nga
  Ministria e Shëndetësisë, e cila e ka përfunduar një planifikim të tillë në vitin 2013, por
  që nuk është zbatuar e as respektuar nga vetë ata që e kanë miratuar këtë planifikim.

  Organizata Botërore e Shëndetësisë ka rekomanduar për shtete të cilat nuk kanë mundësi
  buxhetore që t’i përmbushin nevojat për shëndetësi, të aplikojnë masat restriktive, por me
  bazë shkencore duke caktuar prioritetet e furnizimit në bazë të analizës ‘ven’, apo
  analizës esenciale...

  (Ndërprerje nga regjia)

 • Haxhi Shala e ka fjalën.

 • Faleminderit, kryetar!
  Të nderuar kolegë deputetë,
  Të nderuar qytetarë,
  Fjalimin tim do ta përqendroj te protestat e fundit. Pa dyshim se ne si “Nismë” jemi
  kundër protestave të dhunshme dhe njëkohësisht jemi edhe kundër ndërhyrjes së

  20
  dhunshme të Policisë së Kosovës kundër qytetarëve tanë. Që ta trajtoj këtë temë më së
  shumti më shqetësoi qëndrimi i raportit të ministrit të Brendshëm dhe drejtorit të Policisë
  së Kosovës, pasi sipas përgjigjeve të tyre në pyetjet e deputetëve lidhur me atë se kush
  dha urdhër për ndërhyrje kundër protestuesve, kjo pyetje e deputetëve nuk mori asnjë
  përgjigje nga këta dy, të cilët janë përgjegjës për rendin dhe sigurinë e vendit dhe na japin
  llogari për dhunën, e cila ushtrohet nga të dyja palët.

  Ju jeni ministër për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës dhe jeni përgjegjës për
  mbajtjen e rendit dhe sigurinë e vendit. Ju nuk jeni vetëm ministër që ta komandoni
  Policinë, por jeni përgjegjës për ruajtjen e rendit dhe sigurisë, duke përfshirë edhe
  qytetarët e Kosovës.

  Me këtë dua të ju themi se Qeveria e Republikës së Kosovës është përgjegjëse për të
  gjitha dëmet e shkaktuara nga protestat e fundit.

  Zoti ministër, në raportin tuaj keni theksuar se ju nuk keni dhënë urdhër për ndërhyrje.
  Është e vërtetë që nuk ju takon juve të urdhëroni, por ju jeni ministër i Rendit dhe ju ka
  takuar që t’ia jepni një urdhër drejtorit të Policisë që të mos ushtrohet dhunë ndaj
  protestuesve, apo ndjekja e tyre nga Policia nëpër rrugët e kryeqytetit, pamje ato që
  ngjajnë me kohën e sundimit të Milosheviqit, ose më mirë të themi si Ukraina e ditëve të
  sotme.

  Zoti ministër,
  Kërkoj nga ju që t’i hapni hetimet për disa policë apo komandues të Policisë, të cilët kanë
  ushtuar dhunë jashtë kompetencave të Policisë ndaj qytetarëve të Kosovës.

  Kjo thirrje imja është dhe shkon në shërbim të ruajtjes së imazhit të Policisë së Kosovës,
  kur atë ditë në protesta e dyta disa policë i kanë shkelur rregullat e Policisë së Kosovës.

  Qytetarët e Kosovës duhet ta kuptojnë se askush nuk është mbi ligjin...

  (Ndërprerje nga regjia)

 • Ganimete Musliu e ka fjalën.

 • Faleminderit, zoti kryetar,
  Të nderuar anëtarë të Kabinetit qeveritar,
  Të nderuara kolege dhe ju kolegë deputetë,
  Edhe pse nga ne të gjithë tashmë është theksuar dhe përsëritur disa herë se protesta është
  mjet demokratik për shfaqjen e pakënaqësisë qytetare, se protesta është e drejtë themelore
  e njeriut në një sistem demokratik dhe një element thelbësor i një sistemi të tillë shtetëror,
  megjithatë duhet po ashtu të theksohet se protestat e fundit në Prishtinë mund t’i quajmë
  me vetëm një emër: tentim për rrëzimin e Qeverisë dhe marrjen e pushtetit nëpërmjet
  metodave të dhunshme.


  21
  Një ministër serb, i cili me injorancën e tij e bëri një deklaratë jashtëzakonisht fyese,
  duke e shoqëruar me një tentim arrogant për ndryshimin e fakteve historike, që për çdo
  mendje të shëndoshë ishte po ashtu një ofendim shtesë, ishte pretekst, por jo qëllim i
  protestave, të cilat i tronditën qytetarët e këtij vendi.

  Edhe çështja e tretë që s’u mor si pretekst, por kjo çështje më së paku mund të zgjidhet
  duke gjuajtur gurë mbi ndërtesën e Qeverisë, duke i shkatërruar sheshet, duke i
  shkatërruar pronat private, duke lënduar qytetarë dhe duke zbrazur mllefin mbi çdo gjë që
  u del përpara, e asnjëherë duke mos e thënë të vërtetën dhe realitetin për “Trepçën”.

  Pra, organizatorët e kësaj proteste, duke ndezur mllefin me një vokabular jashtëzakonisht
  propagandues, as edhe një minutë të vetme nuk u trembën se në ato protesta mund të
  vinte deri te humbja e jetës, e cila për fat të mirë nuk ndodhi, por në çdo moment edhe
  mund të ndodhte.

  Duke e pasur të qartë qëllimin e tyre, organizatorët e këtyre protestave në asnjë moment
  nuk u treguan të gatshëm ta marrin përgjegjësinë që u takon. Përkundrazi, ata vazhdojnë
  me fjalorin e tyre fashist, duke u distancuar nga vetë votuesit e tyre, të cilët u shfrytëzuan
  për të ushtruar dhunë, e deri në vjelljen e mllefit, duke e drejtuar gishtin kundër forcave të
  Rendit të Republikës së Kosovës.

  Policia e Republikës së Kosovës e ka menaxhuar situatën në mënyrën më të mirë të
  mundshme. Ne të gjithë jemi dëshmitarë për ultimatumin dhe kërcënimet që iu bënë
  Policisë së vendit tonë dhe po ashtu jemi dëshmitarë që në këto protesta kishim më
  shumë policë të lënduar se sa demonstrues. Ky është një tregues që Policia e Kosovës...

  (Ndërprerje nga regjia)

 • Atëherë, pasi është profesor Universiteti, Shpejtim Bulliqi edhe një herë
  dhe ta përfundojmë.

 • Faleminderit, kryetar!
  Të respektuar deputetë,
  Ju përshëndes të gjithëve,
  Unë u nxita ta marr këtë fjalë nga fakti që para disa netëve në mjetet e informimit publik
  doli një informacion lidhur me tenderimin e kompanisë, e cila planifikohet ta bëjë
  ndërtimin e Termoelektranës së Re të Kosovës.

  Qytetarët e Kosovës janë dëshmitarë të faktit që për më tepër se 10 vjet ka filluar puna
  rreth ndërtimit të kësaj termoelektrane, varësisht nga qeveritë e ndryshme të cilat janë
  ndërruar për këtë periudhë kohore, dikush me Termoelektranën e Kosovës C, e dikush me
  Termoelektranat e Kosovës të Re, e tash së fundi nga të gjitha kompanitë, të cilat
  faktikisht kanë tenderuar në këtë tender. po flitet që ka mbetur vetëm një kompani, për të
  cilën po i them disa informacione që dolën nga disa OJQ, meqë me manipulime të
  ndryshme rreth këtij tenderi janë përfshirë edhe disa emra të ish-ministrave të
  mëhershëm.

  22
  Dhe, po më intereson që ndoshta në një moment të caktuar dikush nga Qeveria, nga
  ministrat përkatës, të na japë një informacion lidhur me ecurinë e tenderimit të ndërtimit
  të Termoelektranës së Re dhe ne të kemi pak a shumë si parlamentarë informacione rreth
  procedurave të ecurisë se deri në çfarë mase deri në çfarë shkalle ka shkuar kjo ecuri.
  Faleminderit!

 • Faleminderit! Atëherë, konstatoj se me insistimin tuaj dhe me dëshirën time
  e kemi thyer Rregulloren, e përgjegjësia është imja.

  Të nderuar deputetë,
  Ju njoftoj që me kërkesë të kryetarit të Kuvendit, e me vendim të Presidentes së
  Republikës së Kosovës, është bërë zëvendësimi i deputetit zotit Jakup Krasniqi, pas
  dorëheqjes së tij, me deputetin zotin Enver Hoti, nga subjekti politik “Nisma për
  Kosovën”.

  Deputetit të ri i dëshirojmë mirëseardhje dhe punë të mbarë në Kuvend. E kisha lutë
  deputetin Enver Hoti, pasi e ka tekstin e deklaratës së betimit para vetes, ta nënshkruaj
  personalisht betimin dhe të na e sjellë në Administratë, pasi ai edhe kështu është i betuar.
  Faleminderit!

  2. Koha për pyetje parlamentare

  I kemi 18 pyetje parlamentare. Pyetja në maksimum zgjat dy minuta, ndërsa përgjigjja
  deri në tre minuta.

  Pyetja e parë, i nderuar deputet Ismajl Kurteshi, ministrin nuk e kemi aktualisht,
  dëshironi ta bëni pyetjen?

 • Do ta lexoj pyetjen për zëvendëskryeministrin, meqë ai si duket i
  ka dy vende të punës, të parën e ka në Beograd te Vuçiqi, e këtu kur po i del kohë
  nganjëherë po vjen. Pyetjen e kam shkruar më 15 dhjetor dhe ka qenë kjo:

  Ju zëvendëskryeministër i Qeverisë së Republikës së Kosovës, që nga 9 dhjetori i vitit
  2014, dëshiroj të më njoftoni a e njihni pavarësinë e Republikës së Kosovës? Mirëpo, ky
  zëvendëskryeministër me veprimet e tij ma ka dhënë përgjigjen, kështu që përgjigje tjetër
  prej tij nuk pres, por pres reagim të Qeverisë ndaj atyre të cilët po i shfrytëzojnë nga dy
  vende të punës dhe kryeministër të vërtetë e kanë Vuçiqin, e jo Isa Mustafën, i cili po
  tregohet jashtëzakonisht shumë tolerant ndaj këtyre ministrave dhe ndaj veprimeve të tij.

  I njëjti njeri, para disa ditësh në Graçanicë, kur e ka zbuluar përmendoren e Kral
  Milutinit, ka thënë se kjo është përmendorja e parë e tij në Serbi, që do të thotë se për të
  Kosova është Serbi. Faleminderit!

 • Faleminderit!
  Duke pasur parasysh se është hera e dytë - pyetje për zëvendëskryeministrin, e nuk ka
  marrë përgjigje, ta dini se të gjitha këto do të publikohen në revistën e Kuvendit që nuk

  23
  marrin përgjigje. Kjo është ajo. Domethënë, e përfunduat me dy pyetje, edhe pyetjen e
  parë për ministrin Jablanoviq, edhe për zëvendëskryeministrin. Ok-ej.

 • Me Jablanoviqin s’e kam mendjen, me Jablanoviqin unë më nuk
  do të merrem, janë marrë qytetarët e Kosovës, ia kanë treguar ku e ka vendin, edhe krejt
  është në rregull, është mirë t’u tregohet vendi edhe tjerëve, të cilët e meritojnë këtë.

 • Deputeti Daut Haradinaj, pyetje për ministrin Haki Demolli.

 • Meqenëse ministri nuk është këtu, atëherë unë mendoj që edhe
  pyetjen ta tërheq. Gjithsesi e shpjegoj që pyetja ka qenë kur do të vijë pakoja ligjore për
  transformimin e FSK-së në Forca të Armatosura?

  Por, po ashtu, kryetar, më lejo shumë shkurt, për 10 sekonda, nga një koleg deputet që më
  parë liderët e opozitës u quajtën fashistë. Do të thotë që jeni të detyruar t’i ndërpritni
  fjalën, sepse kjo është fyerje.

 • Mirë, do të ishte të ruheni për njëri-tjetrin, por secili e bart përgjegjësinë
  morale para opinionit për atë çfarë flet këtu.

  Deputeti Daut Haradinaj, po ashtu pyetje për ministrin Skender Hyseni.

 • Ka qenë pyetje në seancën e kaluar rreth gjendjes së zjarrfikësve.
  Gjithsesi, ministri edhe në komision është deklaruar që do ta japë përgjigjen me shkrim,
  kështu që unë e konsideroj që ka përfunduar kjo temë.

 • Faleminderit! Deputeti Bekim Haxhiu, pyetje për ministrin Imet Rrahmani.

 • Faleminderit!
  I nderuar ministër,
  Pasi në seancën e fundit nuk ishte i informuar, i mungonin shënime statistikore, të cilat
  do t’i kishte siguruar në bazë të sistemit të informimit shëndetësor sipas Ligjit të
  shëndetësisë, në Qendrën Klinike Universitare nga viti 2007 deri në vitin 2011 janë kryer
  200 koronografi dhe katër stendime, ndërsa prej se Kardiologjia invazive është udhëhequr
  nga doktor Sami Gjoka, prej vitit 2011 deri në vitin 2014 janë kryer 2681 koronografi dhe
  351 stendime.

  Kjo punë është kryer me shumë vështirësi dhe pengesa nga Ministria e Shëndetësisë, e
  cila nuk ka bërë furnizime të duhura, prandaj, i nderuar ministër, para disa ditësh, me
  inicimin e drejtorit të Kardiologjisë, SHSKUK ka ndëshkuar me masë disiplinore para
  përjashtim doktor Sami Gjokën, për shkak se ky folur në media për punën e cila është
  bërë në Kardiologjinë invazive dhe pengesat që ka pasur në furnizimin me material
  përkatës për t’i kryer ndërhyrjet e duhura, mbi 3000 sosh brenda katër vjetëve, që është
  me mijëra herë në raport me katër vjetët paraprake.


  24
  Pyetja është: A është kjo politikë e Ministrisë së Shëndetësisë, apo e SHSKUK-së që të
  ndëshkohen doktorët punëtorë të ndërgjegjshëm në sektorin publik, të cilët nuk i ndalin
  allishverishet me sektorin privat për referime të pacientëve, ndërsa favorizohen doktorët,
  të cilët për një kujdestari kanë referuar deri në 13 pacientë në sektorin privat. Pyes: Cili
  është qëllimi i kësaj censure? Prej kur doktorëve u ndalohet të flasin për profesionin e
  tyre? Sa mjete janë investuar në Kardiologji dhe në Kardiokirurgji prej hapjes së saj dhe
  sa pacientë janë trajtuar me mjetet e buxhetit të Ministrisë së Shëndetësisë në sektorin
  privat? Sa pejsmekerë janë vendosur në Klinikën e Kardiologjisë dhe pse në vazhdimësi
  po bllokohet furnizimi i tyre në sektorin publik, ndërsa pacientët po referohen në sektorin
  privat? Faleminderit!

 • Faleminderit! I nderuar ministër, urdhëro!

 • Faleminderit, kryetar!
  Të nderuar kolegë ministra,
  I nderuar deputet Haxhiu,
  Në seancën e kaluar ju thashë se nuk i kam shënimet komplete të kërkesave tuaja lidhur
  me statistikat në shërbimet e Kardiologjisë dhe Kardiokirurgjisë.

  Ju them që edhe Kardiologjia invazive, edhe Kardiokirurgjia janë nga prioritetet e
  Kabinetit qeveritar, që janë një vazhdimësi edhe e prioriteteve të mëhershme dhe se nuk
  është intenca as e ministrisë, por as e menaxhmentit të shërbimit spitalor, që të
  ndëshkohet askush, por është tendenca dhe qëllimi që të vendoset rregulli dhe rendi dhe
  aty të merren shërbime cilësore për qytetarët e Kosovës.

  Unë ju them që në Kardiokirurgji janë bërë rreth 60 operacione, diku 84 operacione janë
  bërë jashtë institucioneve publike me një kosto rreth 500 mijë euro, dhe se jemi në fazën
  e konsolidimit, respektivisht të funksionalizimit të Kardiokirurgjisë me partnerët tanë nga
  Shqipëria, Italia dhe të tjerë, dhe shumë shpejt do të dalim me rezultate konkrete.

  Klinika e Kardiologjisë që në vitin 2011 ka bërë 635 koronografi, por për shkak të kohës
  ju them që në vitin 2014 ka mbërri në 962. Në vitin 2011 janë bërë 25 stendime, kurse në
  vitin 2014, 249.

  Ndërsa, deri në tetor të vitit të kaluar nuk është bërë asnjë pejsmeker, në tetor janë bërë 8,
  kurse në fund të dhjetorit 34. Këto janë shënimet të cilat besoj që e japin përgjigjen për
  gjendjen në Kardiokirurgji dhe Kardiologji, pa hyrë në komentimet rreth veprimeve
  eventuale që janë bërë kundër individëve. Atje janë organet kompetente, të cilat do të
  raportojnë dhe sigurisht që ne do të marrim masa. Faleminderit!

 • Faleminderit, ministër! I nderuar deputet Bekim Haxhiu, ke pyetje shtesë?

 • Faleminderit, i nderuar ministër!
  Unë nuk ju fajësoj për gjendjen, për arsye që po sa e keni marrë detyrën dhe uroj që
  vërtet Kabineti juaj qeveritar dhe Ministria e Shëndetësisë të jenë të përgjegjshme dhe të
  kujdesshme që lista e pritjes të mos jetë e gjatë në Kardiologji dhe në Kardiologjinë

  25
  invazive, për arsye se ajo ishte shkurtuar në një javë pritje për pacientë, e tani ka kaluar
  mbi një muaj e gjysmë lista e gjatë e pritjes dhe uroj që me insistimin tuaj furnizimet të
  cilat i ka Ministria e Shëndetësisë, kontratat t’i respektoj dhe t’i zbatojë dhe pacientët të
  mos referohen në sektorin privat për kontratat të cilat i posedon Ministria e Shëndetësisë,
  sepse edhe është shkelje ligjore, edhe është dëm të pacientëve tanë.

 • Faleminderit! Deputeti Haxhi Shala, pyetje për kryeministrin Isa Mustafa.

 • Faleminderit kryetar!
  Edhe pse kryeministri nuk është këtu, por unë po e bëj pyetjen, besoj që në seancën
  tjetër...

 • Kërkoj falje, kryeministri ia ka deleguar ministrit Hyseni të drejtën për t’u
  përgjigjur juve. Vazhdoni me pyetjen.

 • Jo kryetar, faleminderit! Kjo pyetje për kryeministrin, nuk është
  kompetencë e tij. E bëjmë në seancën tjetër, kur do të jetë kryeministri i pranishëm.

 • Faleminderit! Atëherë, e lëmë për seancën e radhës. Prapë deputeti Bekim
  Haxhiu, pyetje për ministrin Imet Rrahmani.

 • I nderuar ministër!
  Sipas Ligjit të shëndetësisë, neni 15, pika 1, kujdesi shëndetësor organizohet dhe zbatohet
  në tri nivele. Qytetarët e komunave Prishtinë, Podujevë, Obiliq, Fushë-Kosovë, Lipjan
  dhe Drenas nuk kanë se ku ta marrin kujdesin dytësor. Pacientët e këtyre komunave nga
  kujdesi primar referohen drejtpërdrejt në kujdesin terciar. Tani pas themelimit të
  SHSKUK-së, as këtë shërbim nuk e marrin në institucionet e lexuara, sepse QKUK-ja
  tani e disa muaj është shuar së ekzistuari me dokumente.

  Shërbimi spitalor dhe klinik universitar i Kosovës, rregullohet me Ligj të shëndetësisë
  nga neni 62 deri në nenin 69. Sipas Ligjit të shëndetësisë, i miratuar me 13 dhjetor 2012,
  ekzistimi dhe funksionimi i QKUK është i siguruar me nenet 17, pika 4.1; neni 21 dhe
  neni 64, pika 3.1. Bazuar në shkresat zyrtar të SHSKUKU, tani disa muaj praktikisht dhe
  juridikisht është shuar QKUK-ja.

  Pyetja është, i nderuar: Në cilin institucion të licencuar nga Ministria e Shëndetësisë
  qytetarët mund t’i marrin shërbimet e kujdesit tretësor shëndetësor, pasi që institucioni i
  licencuar QKUK është shuar, ndërsa SHSKUK-ja është organ menaxhues që përbëhet
  nga sektori dytësor dhe tretësor. Nuk është klinikë, prandaj as nuk ka aplikuar, as që ka
  licencë për operim si klinikë terciare. Ku mbeti QKUK-ja? Nëse ekziston, atëherë kush
  është menaxhmenti i saj? Nëse nuk ekziston, kush e ka shuar dhe në bazë të cilit ligj dhe
  kur pritet që qytetarët e komunave Prishtinë, Podujevë, Obiliq, Fushë-Kosovë, Lipjan dhe
  Drenas të kenë të organizuar shërbimin e kujdesit dytësor? Faleminderit!

 • Ministër, e keni fjalën!


  26
 • Faleminderit, kryetar!
  Të nderuar ministra,
  Të nderuar deputetë,
  Faleminderit i nderuari zoti Haxhiu,
  Ashtu siç i cituat edhe ju, nenet dhe ligjet, ju them që me Ligjin e shëndetësisë, neni 62 -
  Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës, paragrafi 2 dhe 3, neni 63, paragrafi
  2, akti themelor i Shërbimit Spitalor Klinik Universitar të Kosovës është statuti, të cilin e
  ka miratuar Qeveria e Kosovës me propozim të ministrit të Shëndetësisë më 11 nëntor
  2013, dhe me aprovimin e këtij statuti është themeluar Shërbimi Spitalor Klinik
  Universitar i Kosovës, me të cilin akt konform Ligjit bazë të shëndetësisë është bërë
  integrimi i plotë i të gjitha institucioneve të kujdesit shëndetësor, dytësor dhe tretësor, në
  një organizatë që tash njihet si Shërbim Spitalor Klinik Universitar.

  Shërbimi Spitalor Klinik Universitar drejtohet nga Bordi Drejtues, siç është paraparë me
  Ligjin për shëndetësi, neni 44, paragrafi 3, dhe me statusin e shërbimit spitalor. Për
  informatën tuaj, shërbime shëndetësore të nivelit tretësor ofrohen në të njëjtat klinika në
  të cilat janë ofruar edhe më herët, por tash në kuadër të Shërbimit Spitalor Klinik
  Universitar, dhe, natyrisht, për të gjithë banorët e Kosovës, përfshirë edhe banorët e
  komunave që ju i cekët.

  Nëse shqetësimi juaj ka të bëjë më tepër me problemin e referimit të pacientëve nga
  kujdesi parësor në atë tretësor, atëherë më lejoni t’ju njoftoj se referimi nga kujdesi
  parësor bëhet në të njëjtën rrugë si më parë, vetëm se tani pacientët referohen
  drejtpërdrejt për shërbimet përkatëses në klinikat përkatëse, rastet emergjente në
  emergjencë. Është fjala për komunat, të cilat nuk e kanë shërbimin dytësor të organizuar.

  Ndërsa, sa i përket shërbimit të kujdesit shëndetësor dytësor për komunat e cekura dhe
  për Prishtinën, ju njoftoj se Ministria e Shëndetësisë ka planifikuar ndërtimin e një spitali,
  por që për shkaqe buxhetore ndërtimi dhe funksionalizmi i tij është shtyrë për disa vite.
  Ne shpresojmë që me angazhimet tona të përbashkëta do të gjejmë zgjidhje që kjo të
  bëhet edhe më herët.

  I nderuar zoti Haxhiu, integrimi i institucioneve shëndetësore është në kujdesin spitalor
  klinik universitar dhe në të gjitha nivelet është i paraparë edhe në strategjinë sektoriale të
  viteve 2015-2020.

 • Deputeti, Haxhiu pyetje shtesë?

 • Faleminderit, ministër!
  Kjo është një letër-qarkore që e ka dërguar drejtori i përgjithshëm i QKUK-së, me të cilën
  e ndalon përdorimin e logos të QKUK-së dhe favorizon apo sugjeron që të përdoret
  logoja e SHSKUK-së. Me Ligjin e shëndetësisë funksionimi i QKUK-së është i garantuar
  me nenin 17 pika 4, prandaj cila është e drejta ligjore të shuhet një institucion i tillë
  terciar?

 • Ministër, të lutem!

  27
 • Faleminderit!
  T’ju them që Ministria e Shëndetësisë është e interesuar që t’i respektojë ligjet në fuqi
  dhe të veprojë konform asaj që e mundësojnë ligjet, të cilat ju i keni votuar dhe i ka
  aprovuar ky Parlament i nderuar. Ne jemi në fazën e reformimit të sistemit shëndetësor
  dhe në rrugëtim e sipër aty ku do të vërejmë që kemi të bëjmë me probleme të mëdha, të
  cilat duan edhe ndryshime të ligjit, ne jemi të gatshëm që në bashkëpunim me ju ta
  amendamentojmë Ligjin për shëndetësi dhe ligjet tjera që e rregullojnë sferën e
  reformimit të sistemit shëndetësor dhe do të ecim së bashku. Natyrisht që reforma është e
  dhimbshme dhe ka sfida, por besoj që jemi në rrugë të drejtë, duke iu falënderuar edhe
  ndihmës së madhe që marrim nga konsulentët dhe partnerët tanë, edhe ndërkombëtarë,
  edhe vendorë. Faleminderit!

 • Faleminderit, zoti ministër! Deputetja Xhevahire Izmaku, pyetje për
  ministrin Arban Abrashi.

 • Faleminderit kryetar!
  Të nderuar ministra,
  Të nderuar kolegë deputetë,
  I nderuar ministër Abrashi,
  Fillimisht më lejo ta uroj një punë të mbarë, duke e ditur faktin që do ta kesh një punë
  goxha të vështirë, me gjithë këtë gjendje sociale, që me të vërtetë është e rëndë,
  posaçërisht ditëve të fundit, duke i parë të rinjtë tanë që po e marrin rrugën e kurbetit.

  Unë e kam një pyetje lidhur me familjet të cilat i kemi me asistencë sociale, mirëpo
  konkretisht pyetja ime shkon në këtë drejtim: Familjet të cilat janë në asistencë sociale,
  ndihma u ndalet në momentin kur fëmija i tyre i bënë 5 vjet. Pra, është një kriter i cili e
  vështirëson këtë gjendje, duke e ditur se nëse një fëmijë mbush 5 vjet, ne e dimë faktin që
  ai nuk do të arrijë të punojë ose t’i sigurohet një e mirë materiale asaj familjeje. Pra,
  kriteri është në ligj, mirëpo pyetja për ju është: A e dini sa është numri i këtyre familjeve
  që po mbeten pa këtë ndihmë sociale me këtë kriter, të cilin sigurisht që në momentin kur
  do të mund ta amendamentojmë, unë do të propozoj që ta largojmë si kriter.
  Faleminderit!

 • Faleminderit! Zoti ministër, urdhëro!

 • I nderuar kryetar!
  Ministra,
  Deputetë,
  Faleminderit për pyetjen, ngase është një prej shqetësimeve të mia që gjithashtu e kam
  pranuar me emërimin në detyrë. Shkurtimisht do t’i jap disa të dhëna që kanë të bëjnë me
  këtë kriter. Kriteri ka të bëjë me kategorinë e dytë, ku familja me një anëtar të familjes të
  aftë për punë, me të paktën me një fëmijë nën moshën 5 vjeç, apo që e kanë përkujdesje
  të përhershme një jetim nën moshën 15 vjeçe, anëtari i aftë për punë duhet regjistruar si
  konkurrues në Zyrën e Punësimit. Domethënë, ky është neni i cili e specifikon këtë kriter.


  28
  Sa për informatë, kriteri i fëmijës nën moshën 5 vjeçe për kategorinë e dytë për ndihmë
  sociale është vetëm njëri nga kriteret e shumta për ndihmë sociale, por jo edhe i vetmi.
  Ky kriter më tepër ka karakter të një kushtëzimi buxhetor limitues për ndihmën për
  skemën e ndihmës sociale. Kërkesa dhe shqetësime të tilla janë shtuar edhe më herët dhe
  ka pasur kërkesa që kjo edhe të tërhiqet tërësisht, përkatësisht është hetuar që në
  rishikimin dhe ndryshimin e plotësimit të Ligjit të skemës për ndihma sociale në vitin
  2012 nga grupet e eksperteve, si dhe në Grupin Parlamentar për Shëndetësi dhe
  Mirëqenie Sociale, mirëpo nuk kanë kaluar përkatësisht për shkak të implikimeve të
  mëdha buxhetore.

  Sa i përket numrit, numri i familjeve të shfrytëzuesve të ndihmës sociale çdo muaj është i
  ndryshueshëm, nuk është konstant, që do të thotë çdo muaj hyjnë dhe dalin nga skema,
  për shkak të ndryshimit të kushteve dhe të kritereve që i përcakton ligji.

  Gjatë vitit 2014, në nivel vendi, në kategorinë e dytë të ndihmave sociale janë ndërprerë
  gjithsej 2 355 familje, prej tyre 365 familje janë gjetur nga ATK si tatimpagues me të
  hyra financiare, 531 familje për dy muaj radhazi nuk i kanë tërhequr ndihmat sociale dhe
  1 459 familje janë ndërprerë për shkak të kritereve të kategorisë së dytë, sikur edhe
  përmirësimi i gjendjes socio-ekonomike, punësimi, emigrimi dhe fëmija mbi moshën 5-
  vjeçare.

  Sipas të dhënave të Ministrisë, aktualisht në dhjetor të vitit 2014, në regjistrin e
  shfrytëzuesve të ndihmave sociale kanë qenë gjithsej 27 389 familje me 113 842 anëtarë,
  përkatësisht individë, me kosto prej 2 milion e 84 mijë e 983 euro, ndërsa buxheti për
  skemën sociale është 27,2 milionë euro. Si informatë e përgjithshme rreth kësaj dhe pas
  informatave, edhe unë mendoj që kjo do të tentohet të ndryshohet. Personalisht mendoj se
  është diskriminues. Ashtu-kështu është paraparë edhe më herët në komision, është
  diskutuar edhe me grupet e ekspertëve dhe me atë të të drejtave të njeriut, por për shkak
  të buxhetit dhe implikimeve buxhetore kjo nuk ka hyrë në fuqi. Unë besoj që...

  (Ndërprerje nga regjia)

 • Ministër, më fal, vazhdojeni nëse dëshironi!

 • ...realisht, është një kriter diskriminues mendoj edhe unë
  personalisht, por duhet të shikojmë me Departamentin e Buxhetit, me Ministrinë e
  Buxhetit dhe me ju si të ndikojmë që ky kriter së paku të rritet mosha, në qoftë se nuk
  mund ta largojmë krejt, të tërin për shkak të implikimeve të mëdha, atëherë të shikojmë ta
  rritim moshën e fëmijëve. Faleminderit!

 • Faleminderit, zoti ministër! Deputetja Xhevahire Izmaku, keni pyetje
  shtesë, apo pyetje tjetër?

 • Faleminderit, kryetar! Faleminderit ministër për përgjigjen!
  Unë do të vazhdoj me pyetjen tjetër, e cila po ashtu lidhet me çështjet sociale, me
  projektet e punësimeve sezonale.

  29
  I nderuar ministër, vitin e kaluar ne i patëm disa iniciativa dhe nuk ditëm, së paku unë
  nuk e kam një informacion se sa persona kanë arritur që gjatë vitit 2014 të angazhohen në
  ndonjë projekt të tillë diku në shtetet e BE-së, duke i ditur po ashtu edhe vështirësitë e
  natyrës politike dhe pengesat që i kemi në këtë drejtim. Pyetja ime është kjo: Çka presim
  në këtë vit nga Ministria e Punës sa u përket punësimeve sezonale dhe a keni ndonjë
  strategji për realizimin e këtyre projekteve?

  Në këtë drejtim, po ashtu më intereson ta di si bëhet selektimi i komunave pjesëmarrëse,
  sepse e kam një përshtypje që bëhet një koncentrim në qendrat më të mëdha dhe
  regjionale, pra mbeten komunat që janë më periferike, ku përfshihet edhe komuna e
  Vushtrrisë, duke e ditur faktin se më së pakti 1 520 familje janë në asistencë sociale.
  Faleminderit nëse e marr një përgjigje!

 • Faleminderit, zonja deputete! Zoti ministër, urdhëroni!

 • Faleminderit, kryesues!
  Ministra e deputetë,
  Po e jap një pasqyrë të shkurtër të punës që ka ndodhur në vitin e kaluar, përkatësisht të
  departamentit përkatës të punës, mandej edhe një vizion ose ide, ose hapat konkretë që i
  kemi filluar gjatë këtij viti.

  Në vitin 2014, duke marrë parasysh edhe ngërçin politik, nuk ka pasur edhe aq shumë
  suksese, por sidoqoftë dy projekte janë iniciuar dhe është filluar të punohet në ta. Projekti
  i parë ka të bëjë me punën sezonale të studentëve në Zvicër, i realizuar ndërmjet
  Ministrisë së Punës dhe Organizatës “Agro-Impuls” në Zvicër, në kohëzgjatje prej 4
  muaj, ku janë punësuar vetëm 2 veta. Projekti i dytë, që është pak më i madh dhe më i
  gjerë, ka të bëjë me punët praktike në infermieri në Cyrih të Zvicrës, i realizuar po ashtu
  ndërmjet Ministrisë të Punës dhe të Mirëqenies, Ministrisë të Punëve të Jashtme të
  Kosovës, Konsullatës në Cyrih, në kohëzgjatje njëvjeçare me gjithsej 81 aplikime, ku 10
  prej tyre i kanë plotësuar kriteret.

  Duhet theksuar, se në këtë projekt, në procesin e selektimit dhe rekrutimit të
  praktikantëve, kanë marrë pjesë edhe përfaqësues nga punëdhënësi, domethënë Shtëpia e
  Pleqve në Cyrih, në këtë rast. Gjatë testimit njohuritë e kandidatëve dhe përzgjedhjen, që
  i kanë plotësuar kriteret e kërkuara me konkurs, njohja e gjuhës gjermane, niveli B-2,
  shkolla e mesme apo fakulteti, kanë qenë disa nga kriteret dhe përzgjedhja e tyre është
  bërë në koordinim me Ministrinë e Punës dhe me punëdhënësit.

  Këto mundësi aplikimi në këto projekte, por dhe projekte të ndërmjetësimit në Botën e
  jashtme, që janë implementuar vitet e kaluara nga Departamenti i Punës dhe i Punësimit,
  përkatësisht Qendra për Shërbim të Emigrantëve dhe kanë pasur të drejtë të gjithë
  qytetarët e Kosovës. Shpallja ka qenë publike, e vendosur në tabelën e shpalljeve të
  zyrave të punësimit dhe rrjedhimisht mundësi aplikimi kanë pasur dhe do të kenë të gjithë
  qytetarët nga komunat e ndryshme. Në këtë rast ka qenë komuna e Vushtrrisë, si
  përzgjedhje.


  30
  Ndërsa, në procesin e përzgjedhjes dhe rekrutimit të kandidatëve nuk ka pasur, në rastet
  tjera nuk ka pasur ndonjë kuotë regjionale ose komunale. Pra, nuk ka shpërndarje
  regjionale apo komunale, por procesi i rekrutimit dhe selektimit të aplikuesve bëhet në
  bazën e kritereve profesionale të kërkuara në konkurs.

  Në këtë vit, ndoshta është mirë të theksoj, unë kam filluar kontaktet me disa shtete,
  gjithashtu edhe me shtetin e Zvicrës dhe me fokus të veçantë në shtetet skandinave, sepse
  besojmë që ka mundësi që të arrihen punë sezonale, qoftë përmes punës dhe kthimit,
  qoftë edhe përmes ngritjes së shkathtësive dhe trajnimeve në disa sektorë të ndryshëm, në
  disa lëmenj të ndryshëm, që janë të nevojshme në tregun e punës së Kosovës.

  Kemi filluar me shtetet skandinave dhe me shtetin e Zvicrës. Gjithashtu presim që edhe
  shtetet regjionale të hasin në mirëkuptim, pasi...

  (Ndërprerje nga regjia)

 • Regjia, ia vazhdo, të lutem!

 • Përfundimisht, kemi filluar kontaktet me shtetet
  skandinave dhe me shtetet e regjionit. Kontaktet, indikacionet e para janë pozitive. Duhet
  të kuptojmë, se kjo nuk është politikë e qëndrueshme dhe afatgjate, por sadopak do të
  ndikojë në mirëqenien e qytetarëve tanë, si në mirëqenien materiale, gjithashtu edhe në
  ngritjen e aftësive, për ata sektorë në të cilët do të punojnë në këtë vende. Faleminderit!

 • Faleminderit, zoti ministër! A ka pyetje shtesë? Atëherë, kalojmë në
  pyetjen e radhës. Deputetja Alma Lama, pyetje për ministrin Ferid Agani.

 • Faleminderit, zoti kryetar!
  Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor është menaxhuese dhe ekzekutuese e
  Memorialit “Heroinat”, që i kushtohet kontributit të grave të dhënë gjatë luftës së fundit
  në Kosovë.

  Në fakt, ka kaluar shumë kohë, që kur do të duhej të ishte përfunduar dhe vendosur ky
  memorial në vendin e caktuar, që i është ndarë, por për arsye tërësisht burokratike kjo
  nuk ka ndodhur.

  Si iniciuese e këtij projekti dëshiroj të informohem unë dhe publiku i gjerë, se çfarë po
  ndodh me këtë projekt, ku kanë arritur punimet dhe kur saktësisht pritet të përfundojë dhe
  të vendoset në lokacionin e caktuar?

 • Zoti ministër, e ke fjalën.

 • Faleminderit!
  I nderuar zoti kryetar,
  Të nderuar deputetë,
  E nderuara zonja Lama,

  31
  Bazuar në iniciativën dhe kërkesën e grave deputete të Kuvendit të Kosovës, për
  ndërtimin e Memorialit “Heroinat” në Prishtinë, në shenjë nderimi të kontributit të gruas
  gjatë periudhës së luftës 1998-1999, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor ka
  zhvilluar procedurat për vlerësimin e ofertave për zgjidhje ideore dhe urbanistike për këtë
  qëllim, përmes konkursit publik, që rezultoi me përzgjedhjen e kompanisë “Molos-
  Group” (Prishtinë), për hartimin e projektit.

  Në vijim, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor më datën 20 nëntor 2013 i është
  drejtuar komunës së Prishtinës me kërkesë për caktimin e lokacionit për këtë memorial.

  Kuvendi i Komunës së Prishtinës me vendim të datës 7 maj të vitit 2014 e ka caktuar
  lokacionin për ndërtimin e memorialit dhe më datën 24 nëntor 2014 e ka lëshuar lejen për
  ndërtimin e tij, në pjesën e parcelës kadastrale nr. 6204, zyra kadastrale Prishtinë, në
  sipërfaqe prej 60 m², në qendrën e qytetit, në rrugën “Luan Haradinaj”, në hapësirën
  publike ndërmjet Bankës Qendrore dhe Hotelit “Grand”. Kompania fituese është duke e
  finalizuar monumentin sipas kontratës, ndërkaq paralelisht ministria është duke zhvilluar
  procedurat për vendosjen e bazamentit, për të cilin me buxhetin e vitit 2015 janë siguruar
  mjetet e nevojshme financiare.

  Vendosja e monumentit pritet të realizohet në periudhën prej mesit të marsit deri në fillim
  të prillit të këtij viti. Faleminderit!

 • Faleminderit, zoti ministër! A ke pyetje shtesë, deputete?

 • Faleminderit!
  Zoti ministër,
  Faleminderit për informatat! Unë e kam ndjekur në mënyrë të vazhdueshme, përveç kësaj
  periudhës kur nuk kemi qenë duke funksionuar si Parlament, se çfarë po ndodh dhe i kam
  ato informata, përveç kësaj të fundit që pritet që nga mesi i marsit e tutje. Në fakt, dua t’
  ju bëj një kërkesë.

  Projekti është jashtëzakonisht i vonuar, që ta dini ju. Do të duhej të kishte përfunduar në
  2013-ën, maksimumi në 2014-ën. Duhet që patjetër të përfundojë para datës 8 mars, në
  mënyrë që ne të planifikojmë që në këtë datë të vendoset, kështu që nuk besoj se është
  ndonjë ngushtim i madh dhe për Ministrinë, që kjo punë të kryhet, sepse më sa di unë,
  çështja ka ngelur tek vendosja e bazamentit, apo jo? Dhe, ju lutem na thoni se çfarë mund
  të bëni për këtë, që kjo punë të realizohet pak më shpejt, se me të vërtet u bë
  jashtëzakonisht shumë kjo punë.

 • Faleminderit, zonja deputete! Ministri, përsëri e ka fjalën.

 • Prej kohës kur e kam marrë mandatin e ministrit kemi qenë
  të kufizuar mjaft me mjetet në dispozicion nga buxheti i Kosovës. E dini që prej pas 15
  janarit kam qenë në dispozicion dhe tash do të mundohemi, me siguri, që të provojmë
  këtë kërkesë, kjo është një kërkesë e natyrshme, e logjikshme. Do të provojmë ta
  akomodojmë brenda procedurave ligjore të prokurimit, të ndërmarrjeve, të cilat duhet ta

  32
  ndërtojnë atë bazament dhe do të bëjmë çmos që është e mundur, që ta realizojmë këtë
  kërkesë.

 • Faleminderit, zoti ministër! Zonja deputete Alma Lama, ministri Kuçi nuk
  është këtu, a do ta parashtroni pyetjen e paraparë?

 • Faleminderit! Zakonisht, i parashtroj pyetjet, por po e falë këtë herë
  ministrin Kuçi.

 • Faleminderit! Zonja Haxhiu, po ashtu, pyetje për ministrin Kuçi.

 • Faleminderit! Atëherë, unë i kam parashtruar tri pyetje për
  ministrin Kuçi. Me Rregulloren e punës së Kuvendit kam të drejtë, që t’i parashtroj dy.
  Dhe, edhe përkundër faktit që i njëjti nuk është në këtë seancë, unë po e parashtroj
  pyetjen dhe të dyja.

  Para disa ditëve, respektivisht më 20 janar të këtij viti, është mbajtur takimi i parë i grupit
  teknik për harmonizimin e legjislacionit për funksionalizimin e Gjykatës Speciale.
  Takimi i fundit i këtij grupi, u informuam nga mediet, që u mbajt diku në Prevallë dhe atë
  në mënyrën më të fshehtë, pra më tinëzare të mundshme.

  Pyetja për zotin Kuçi është, se cila është arsyeja që ky takim të mbahet në këtë mënyrë,
  kur kihet parasysh se edhe draftet e dokumenteve përkitazi me Gjykatën Speciale janë
  duke qarkulluar nëpër zyrtarë të caktuar, pra përfaqësues të institucioneve të drejtësisë, e
  që kjo realisht cenon kompetencat e ndara në mes të gjyqësorit dhe pushtetit ekzekutiv.

  Deputetët e Kuvendit dhe qytetarët e Republikës, duhet ta dinë se çka po bisedohet në
  këto takime të fshehta e aq më shumë kur bëhet fjalë për një çështje të ndjeshme, siç
  është ajo për Gjykatën Speciale. Pra, Kuvendi dhe qytetarët duhet ta dinë se çka janë
  duke përmbajtur ato dokumente, cila do të jetë pakoja ligjore duke ditur që Gjykata
  Speciale e njollos luftën e drejtë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

  Institucionet e Kosovës është dashur, që nëpërmjet legjislacionit ta mbrojnë luftën e
  Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, mirëpo ajo fatkeqësisht, nuk përmendet as në
  Kushtetutën e Republikës së Kosovës, as në ligjet e aplikueshme, përveç në Ligjin për
  veteranët.

  Unë pres përgjigje nga zoti Kuçi dhe gjithashtu ai do të jetë në dëgjim publik para
  Komisionit për Legjislacion, në lidhje me këtë. Faleminderit!

 • Faleminderit, zonja deputete! Dy pyetjet këto ishin, edhe një tjetër, të
  lutem, zonja Haxhiu.

 • Raporti i rregullt vjetor i Auditorit të Përgjithshëm ka
  evidentuar se Administrata Publike në përgjithësi shumicën e lëndëve gjyqësore i ka të

  33
  humbura në procedura gjyqësore, ku si palë të paditura janë paraqitur institucionet
  publike të Administratës Publike në Republikën e Kosovës.

  Pyetja për zotin Kuçi, meqë ky divizion për përfaqësim bie në kuadër të Ministrisë së
  Drejtësisë, pyetja është se cilat janë hapat, që i ka ndërmarrë kjo ministri për të
  funksionalizuar siç duhet Avokatin e Përgjithshëm Shtetëror, në mënyrë që të ketë një
  përfaqësim sa më të denjë në gjykata për t’i mbrojtur institucionet publike, si dhe sa
  humbje apo dëmtim të buxhetit është shkaktuar, si rezultat i humbjes së kontesteve
  gjyqësore nga institucionet publike, për faktin se në raportin e Auditorit të Përgjithshëm
  përmenden humbja e miliona eurove në këto raste. Faleminderit!

 • Faleminderit, zonja deputete! Ministri nuk është këtu. Vazhdojmë pyetjen e
  radhës. Vjosa Osmani ka pyetje për zëvendëskryeministrin Hashim Thaçi, i cili po ashtu,
  nuk është këtu. A doni ta parashtroni?

 • Meqenëse, është çështje me interes të publikut, që ta dëgjojë
  përgjigjen nga ministri i Jashtëm, sepse ka të bëjë me numrin e saktë të njohjeve të
  Republikës së Kosovës, unë do të pres që ai të kthehet në Kosovë dhe të përgjigjet.
  Faleminderit!

 • Faleminderit, zonja deputete! Prapë zonja Osmani, ka pyetje për ministrin
  Imet Rrahmani.

 • Faleminderit!
  Meqenëse, Asambleja Botërore e Shëndetësisë si organi më i lartë i Organizatës Botërore
  të Shëndetësisë, do të mbajë takimin e rregullt të 68-vjetor, në maj të vitit 2015 dhe duke
  u nisur nga fakti se ky është organi suprem vendimmarrës, që vendos me shumicë votash,
  në këtë rast së paku 98, për anëtarësimin e një shteti të ri në këtë organizatë, pritet nga
  Ministria e Shëndetësisë dhe ajo e Jashtme të bëjnë koordinimin dhe lobimin e duhur për
  anëtarësimin e Kosovës në këtë organizatë.

  Koordinimi është veçanërisht pra, i rëndësishëm me MPJ-në, me Presidenten dhe
  Kabinetin e kryeministrit dhe është e nevojshme, që të bëhen kontakte edhe me shtete
  njohëse dhe ato jo njohëse, për të kërkuar votën e këtyre shteteve për anëtarësim në
  OBSH.

  Mungesa e një koordinimi të tillë dëmton mundësinë që Kosova të aplikojë për
  anëtarësim në muajin prill, sepse siç e dini, sipas Statutit të kësaj organizate për t’u futur
  kërkesa në rend dite duhet të parashtrohet, së paku 30 ditë para mbajtjes së Asamblesë
  Botërore të Shëndetësisë, që do të jetë nga data 18 deri më 26 maj të këtij viti.

  Pra, pyetja është, a ka bërë Ministria e Shëndetësisë koordinimin e nevojshëm për
  anëtarësim në OBSH dhe a është kjo kohë e mjaftueshme për ta përgatitur tërë këtë
  proces? A është ngritur ndonjë Komision ndërministror, ose ndërinstitucional, i cili do të
  merrej specifikisht me anëtarësimin në OBSH dhe, nëse po, cilat institucione janë të
  përfshira aty?

  34
 • Faleminderit! Zoti ministër, të lutem!

 • Faleminderit, zoti kryetar!
  Të nderuar kolegë ministra,
  Të nderuar deputetë,
  Faleminderit, zonja deputete, për shqetësimin e ngritur për një çështje mjaft të
  rëndësishme për Kosovën, siç është anëtarësimi në Organizatën Botërore të Shëndetësisë!

  Mund t’ju them se kjo çështje është ngritur dhe më parë dhe njëherësh paraqet një nga
  interesimet tona aktuale. Duke pasur parasysh rëndësinë e madhe, që ka anëtarësimi në
  këtë organizatë për Kosovën dhe shëndetësinë, si dhe nevojën e intensifikimit të
  bashkëpunimit dhe të integrimit në të gjitha organizmat botërore.

  Natyrisht, se jemi konsultuar me Zyrën e OBSH-së në Prishtinë dhe me Ministrinë e
  Punëve të Jashtme. Kanë bërë që këto konsultime të rezultojnë, që ne të jemi të
  kujdesshëm në koordinim të gjitha aktiviteteve tona, me aktorët e përfshirë këtu, duke
  marrë parasysh edhe Zyrën e kryeministrit, Presidencën dhe gjithsesi, duke pasur
  parasysh në veçanti partnerët dhe miqtë tanë strategjik.

  Komisione të posaçme deri më tash nuk janë ngritur për këtë çështje, sepse kemi
  konsideruar se më tepër do të jetë vendim politik i koordinuar me partnerët tanë
  ndërkombëtar, se sa çështje e vullnetit tonë të brendshëm. Natyrisht, ne e mirëpresim dhe
  jemi të gatshëm për çdo bashkëpunim dhe iniciativë, që lehtëson anëtarësimin në këtë
  organizatë. Do të jemi të angazhuar që në asamblenë botërore të shëndetësisë, që siç e tha
  do të mbahet në maj, Kosova të jetë e pranishme. Dhe, ju informoj se për këtë vit ne nuk
  do të jemi në gjendje të bëjmë aplikim, por e kemi të planifikuar që pas konsultimeve dhe
  harmonizimit të qëndrimeve, të aplikojmë në vitin e ardhshëm, domethënë në vitin 2016.
  Faleminderit!

 • Faleminderit! A ka pyetje shtesë? Po! Të lutem!

 • Faleminderit!
  Unë këtë pyetjen e njëjtë ia kam bërë ish ministrit të Shëndetësisë, saktësisht para 2
  viteve dhe para 2 viteve ish ministri i Shëndetësisë ka thënë që është shumë afër që të
  përgatitet aplikacioni dhe nevojiten vetëm edhe disa muaj.

  Mendoj që është shumë shqetësuese jo vetëm për Parlamentin e Kosovës, por duhet të
  jetë shqetësuese për Qeverinë që kjo çështje po zvarritet pa arsye vetëm shkaku i
  mungesës së punës dhe shkaku i mungesës së koordinimit, sepse nuk ka arsye që të mos
  paraqitet aplikimi për anëtarësim i cili siç e thashë duhet të bëhet në prill në mënyrë që
  kjo çështje të vihet në rend të ditës në maj.

  Prandaj, ju inkurajoj që të bëhen përgatitje intensive dhe edhe një herë ta rishqyrtoni këtë
  pozicion që sa po e thatë që Kosova sivjet nuk do të aplikojë, sepse nëse nuk bëhet duhet
  të presim deri në vitin e ardhshëm, pra nga mesi i vitit të ardhshëm kur do të bëhet
  Asambleja e ardhshme e Shëndetësisë të kësaj Organizate.

  35
 • Faleminderit shumë zonja deputete! Vazhdojmë Lahi Brahimaj, pyetje për
  ministrin Memli Krasniqi.

 • Faleminderit, kryetar!
  Meqenëse ministri nuk është këtu po e lë për seancën e radhës.

 • Faleminderit shumë zoti deputet! Deputetja Aida Dërguti, pyetje për
  kryeministrin Isa Mustafa.

 • Mosprania e kryeministrit dhe zëvendëskryeministrave sot, si dhe
  delegimi në nivel të ministrit shpërfaq ose frikë nga ballafaqimi me Kuvendin ose
  arrogancë. Sidoqoftë, kjo do t’i kushtojë shumë kësaj Qeverie.

  Në një intervistë për Radio-Evropën e lirë, lideri i Listës Serbe Aleksandër Jablanoviq ka
  thënë se asociacioni i komunave serbe do të jetë me kompetenca ekzekutive dhe se për
  këtë janë në dijeni koalicioni qeverisës PDK-LDK dhe për të njëjtën çështje është dhënë
  premtim dhe është nënshkruar në marrëveshjen që PDK-LDK e ka bërë me Listën serbe.

  Pyetja ime është: A mund të na tregoni se a ka marrëveshje të fshehtë për këtë çështje dhe
  me çfarë baze ligjore keni dhënë garanci për këtë çështje?

 • Faleminderit, zonja deputete! Kërkon falje, ndërkohë ministri Abrashi e ka
  kompetencën të përgjigjet për kryeministrin.

 • Faleminderit, kryesues!
  Ministra,
  Deputetë,
  Me autorizimin e kryeministrit po jap përgjigjen e tij për deputeten Aida Dërguti nga
  Grupi Parlamentar Lëvizja “Vetëvendosje”.

  Me marrëveshjen mbi parimet bazë për koalicionin për Qeverinë e Kosovës në mes PDK-
  LDK dhe Listës serbe është paraparë të punohet në themelimin e asociacionit të
  komunave serbe. Me këtë marrëveshje nuk është marrë asnjë obligim se ky asociacion do
  të ketë kompetenca ekzekutive. Kompetenca të tilla nuk kanë qenë pjesë e asnjë
  marrëveshje me Listën Serbe, pa marrë parasysh deklaratat e individëve nga kjo listë.

  Asociacioni i komunave do të jetë pjesë e dialogut ndërmjet Qeverisë së Republikës së
  Kosovës dhe asaj të Serbisë, në Bruksel.

  Kushtetuta e Republikës së Kosovës dhe Ligji mbi qeverisjen lokale nuk parasheh
  kompetenca ekzekutive të asociacioneve të komunave, prandaj as ky asociacion nuk
  mund të ketë përgjegjësi të cilat nuk i mundëson Kushtetuta dhe ligji në fuqi.
  Faleminderit!

 • Faleminderit! Zonja deputete, ke pyetje shtesë?


  36
 • Po. Pse, çështja e asociacionit dhe kompetencave të tij është çështje e
  negociatave me Serbinë, për sa kohë kjo është çështje e brendshme e rregullimit të
  brendshëm të Kosovës?

 • A ka mundësi edhe një herë ta përsëritni pyetjen për ministrin?

 • Çështja e asociacionit do të duhej të ishte çështje e brendshme e
  Kosovës dhe kush ju ka autorizuar që të bisedoni me Serbinë për kompetencat e këtij
  asociacioni?

 • Zoti ministër, në qoftë se dëshironi, s’je i obliguar.

  (Drejtimin e mbledhjes e merr nënkryetari i Kuvendit, z. Xhavit Haliti.)

 • Zoti Demiri, vendin e keni këtu, jo atje! S’jeni më deputet. Ju lutem, dilni
  në vendin tuaj.

 • Faleminderit! Ashtu siç e ceka edhe më herët, edhe në
  përgjigje, kompetencat i rregullon Kushtetuta dhe ligji aktual për qeverisje lokale i cili
  është në fuqi. Faleminderit!

  (Drejtimin e mbledhjes e merr nënkryetari i Kuvendit, z. Kadri Veseli.)

 • Faleminderit! Atëherë, zonja deputete Dërguti, keni pyetje për ministrin
  Skender Hyseni.

 • Zoti ministër, më 27 janar u organizua një protestë paqësore në
  sheshin “Nëna Terezë”. Siç e dini edhe ju, kërkesat kryesore ishin që të shkarkohet
  ministri në Qeverinë e Republikës së Kosovës, Aleksandar Jabllanoviq për shkak të
  fyerjes që ia bëri shqiptarëve të Kosovës dhe për kthimin e projektligjit për ndërmarrjet
  publike që kombinatin “Trepça” e kthen në ndërmarrje publike.

  Pyetja ime është: Në po këtë protestë u përdor gaz lotsjellës dhe plumba gome. Kjo edhe
  është e dokumentuar. Në një video, por edhe nga dëshmitarët e protestës është parë që një
  polic ka shtirë me armë zjarri në ajër, veprim i cili nuk ka qenë i nevojshëm.

  Zoti ministër, a mund të na tregoni se çka keni ndërmarrë në lidhje me këtë çështje dhe a
  keni nisur hetimet për një veprim të paligjshëm?

 • Faleminderit zonja deputete! Zoti ministër e ke fjalën.

 • Faleminderit, zoti kryetar!
  Të nderuar deputetë,
  E nderuara deputete, zonja Aida Dërguti.


  37
  Faleminderit për pyetjen tuaj. Ndonëse pyetja e juaj bie në një fah ultraprofesional, do të
  përpiqem të jap përgjigje dhe në rast se ju prapë nuk do të jeni e kënaqur do të gjejmë
  përgjigje adekuate të cilën mund t’ua jap edhe me shkrim.

  Policia e Kosovës në përballje me turmat, në përballje me protestë, në përballje me
  çfarëdo tubimi publik, me kohë dhe në pajtim me kompetencat e saja, bën veprime të
  duhura, përgatitjet e duhura dhe planet e duhura operativo-taktike për të siguruar
  protestën.

  Policia e Kosovës në protestën e fundit ka përdorë fillimisht sprejin OC dhe më pastaj ka
  përdorur edhe gaz lotsjellës, gjithnjë në pajtim me vlerësimin e vet policisë, vlerësimin
  profesional për nevojën e përdorimit të këtyre mjeteve për t’i parandaluar më tej
  shqetësimet dhe çrregullimet që kishin filluar.

  Ky është vlerësim i Policisë së Kosovës, nuk është vlerësim i ministrit të Brendshëm.

  Po kështu...po pritni se do të vi edhe të plumbat e gomës. Po kështu, Policia e Kosovës në
  një moment të caktuar ka vlerësuar se, dhe po e nënvizoj është vlerësim i Policisë së
  Kosovës, vlerësim profesional se duhej përdorur siç e quan Policia e Kosovës, municion
  kinetik e jo plumba gome. Dhe kjo është përgjigja je Policisë së Kosovës.

  Kjo ka ndodhur pasi që koktej molotov dhe substancat tjera të zjarrta janë gjuajtur në
  drejtim të automjeteve të Policisë dhe me ç’rast ka filluar edhe djegia e topit të ujit.

  Pra, bëhet fjalë...

  (Ndërprerje nga regjia)

 • I lutem regjisë është çështje sensitive, ka nevojë opinioni ta dijë.

 • Pra, sipas raportit që e kam marrë nga Policia e
  Kosovës, bëhet fjalë për municion kinetik me sfera të gomës përbrenda, zonja Dërguti.
  Bëhet fjalë për municion kinetik me sfera të gomës përbrenda që ka një gamë të kufizuar
  veprimi pasi që nuk hedhen nga arma e zjarrit por nga lancuesi i gazit lotsjellës dhe nuk
  kanë efekte vdekjeprurës. Pra, nuk bëhet fjalë për plumba gome me përbërje metalike në
  brendësi të tyre.

  Kjo është përgjigja të cilën ma kanë dorëzuar ekspertët e Policisë së Kosovës dhe unë si
  ministër i Brendshëm nuk kam asnjë arsye të dyshoj në këtë raport profesional të Policisë
  së Kosovës. Pra, në këtë rast nuk kemi të bëjmë me përdorim të plumbave klasikë të
  gomës me përbërjen metalike në brendësi, por kemi të bëjmë me municion kinetik sfera
  të gomës përbrenda. Faleminderit!

 • Faleminderit, zoti ministër! Zonja deputete ka pyetje shtesë, sa po shoh.


  38
 • Po! Plumbat e gomës janë përdorur para molotovit, për sqarimin tuaj
  zoti ministër. Nuk e di çfarë raporti keni përpara dhe sqarimi tjetër është se plumbat
  natyrisht që janë kinetik se nuk munden me qenë statikë. Prej këtyre plumbave është një
  protestues i cili është duke e humbur syrin në spital, këtu në QKUK, Uran Çarolli.

  Pyetja ime shtesë është kjo: A merrni përgjegjësi si ministër i Punëve të Brendshme, për
  të gjitha veprimet që ka ndërmarrë policia në protestën e 27 janarit?

 • Faleminderit, zonja deputete! Zoti ministër, e ke fjalën.

 • Zonja deputete, ju siguroj që askush nuk mund t’i ikë
  përgjegjësisë për çdo gjë që ka ndodhur në protestat e ditëve të fundit, askush nuk
  amnistohet dhe nuk guxon të amnistohet nga përgjegjësia. Unë ju siguroj që të gjithë
  zyrtarët policorë të cilët kanë përdorur forcë sipas procedurave të brendshme të Policisë
  së Kosovës, janë të obliguar të raportojnë përdorimin e forcës.

  Komisioni për analizimin e përdorimit të forcës është duke i shqyrtuar rastet e përdorimit
  të forcës nga policët që kanë qenë pjesë e operacionit. Pas analizimit të këtyre rasteve dhe
  për çdo shkelje që ky komision mund të konstatojë dhe hetimet janë në vijim, unë ju
  siguroj që konform ligjit do të iniciohen procedura të mëtejme dhe hetimet e brendshme
  do të fillojnë edhe nga Inspektorati Policor i Kosovës.

  Unë ju ftoj dhe e ftoj çdokënd që mund të ketë prova që çojnë në një drejtim ose në një
  tjetër, e unë kujtoj që i vetmi drejtim duhet të jetë zbardhja e të vërtetës, konstatimi i
  fakteve e jo krijim percepcionesh, krijim mjegulle se ka ndodhur kjo ose ajo.

  (Ndërprerje nga regjia)

 • Vazhdojani fjalën ministrit, ju lutem!

 • T’i ofrojë Inspektoratit Policor dhe çdo institucioni
  tjetër të brendshëm në Ministrinë e Brendshme, që mbikëqyrë agjencitë dhe
  departamentet e ndryshme të policisë.

  Unë ju siguroj që asgjë, po e theksoj, asgjë nuk do të fshihet ose anashkalohet dhe nuk
  jam këtu sot që të bëj analiza më të gjithanshme, më multidimensionale të asaj çfarë ka
  ndodhur, sepse qytetarët e Kosovës kanë pasur rastin dhe mundësinë që ta shohin live në
  televizion çfarë ka ndodhur.

 • Faleminderit, zoti ministër! Faleminderit për pyetjet! Pyetjet e deputetëve
  që nuk kanë marrë përgjigje në dy seanca plenare do të publikohen në revistën e
  Kuvendit, pra në bazë të nenit 45, paragrafi 11 i Rregullores së Kuvendit.

  39
  3. Miratimi i procesverbaleve nga seancat e mëparshme

  Të nderuar deputetë,
  Pyes, nëse keni vërejtje në procesverbalet e seancave plenare, të mbajtura më 19 janar
  2015, në orën 10:00, 19 janar 2015, në orën 17:00, 19 janar 2015, në orën 20:00 dhe 23
  janar 2015 e vazhduar më 26 janar 2015.

  Kush ka vërejtje le të urdhërojë? Po, zonja Haxhiu është lajmëruar.
 • Faleminderit!
  Unë kam një vërejtje sa i përket procesverbalit të datës 19 janar 2015, ora 17:00. Nëse e
  lexojmë procesverbalin shohim siç është shkruar këtu, kur është kërkuar shmangia nga
  Rregullorja e Punës, ne kemi pasur dy votime siç edhe e dini.

  Votimi i parë ka evidentuar që shmangia nga Rregullorja nuk ka kaluar, kjo nuk është
  shkruar në procesverbal. Dhe më pas keni kontrabanduar një votim tjetër të paligjshëm.
  Pra, unë kërkoj që kjo të evidentohet dhe të shkruhet që ka pasur dy lloj votime, e para në
  mënyrë elektronike, që ka rezultuar që nuk ka kaluar shmangia për Projektligjin për
  riorganizimin e ndërmarrjeve të caktuara e gjithashtu në këtë procesverbal duhet të
  evidentohet edhe lëshimi i sallës nga opozita, sepse siç e dimë pas kontrabandimit të
  shmangies së Rregullores së punës- votimit, opozita e ka lëshuar sallën për këtë arsye,
  kështu që kërkojmë në këtë procesverbal të jetë e evidentuar. Ju faleminderit!

 • Faleminderit! Nuk ka vërejtje tjera. E ftoj administratën që t’i marrë
  parasysh vërejtjet e deputetes Haxhiu, për seancën e radhës.

  Konstatoj se Kuvendi i miratoi procesverbalet e seancave plenare të mbajtura më 19 janar
  2015, në orën 10:00, më19 janar 2015, në orën 20:00 dhe më 23 janar 2015, e vazhduar
  më 26 janar 2015. Domethënë, atë të datës 19 janar 2015, në orën 17:00, Administrata e
  sjell për seancën e radhës për verifikim. Faleminderit!

  4. Interpelanca e kryeministrit Isa Mustafa, sipas kërkesës së Grupit Parlamentar të
  Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, për përgjegjësinë e ministrit Aleksandër
  Jablanoviq për deklaratat e tij publike

  Zonja Donika Kadaj-Bujupi e ka fjalën.

 • BUJUPI: Faleminderit, i nderuar kryetar!
  Të nderuar kolegë deputetë,
  Pikë e rendit të ditës është interpelanca për kryeministrin, por kryeministri as sot nuk ka
  ardhur ashtu siç nuk ka ardhur as ditën e marte që të përgjigjet para deputetëve, sepse të
  martën interpelanca ka plotësuar të gjitha kushtet ligjore. Dhe në vend se të vijë dhe të
  institutanalizoj vendimin e tij ai ka preferuar të ikë nga interpelanca dhe të dal në një
  konferencë për shtypë pas dite.

  Prandaj, sot më lejoni që para se të ndërmarrim veprime të mëtutjeshme të japë një
  kronologji të ngjarjeve.

  40
  Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, e përkrahur nga partitë, pika është interpelanca, unë
  po e shfrytëzoj të drejtën time, ju mund ta shfrytëzoni të drejtën e juaj.

  Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, e përkrahur nga partitë e tjera opozitare, më 19 janar
  2015, dorëzoi kërkesën për interpelancë, me një pikë të vetme, që ishte rekomandim i
  nënave të Gjakovës dhe qytetarëve të tjerë të vendit tonë, të cilët u ndien të fyer nga një
  cilësim shovinist të cilin e dëgjuam shumë herë nga një regjim i errët, i gjatë, i cili me
  dekada na cilësoi si egërsira.

  Këtë herë, ky cilësim erdhi nga vartësi i Mustafës, nga një ministër i tij, i cili vazhdoi me
  arrogancë dhe ofendime për një muaj të tërë deri pardje.

  Në interpelancën tonë ishte një rekomandim i vetëm, shkarkimi i ministrit Jablanoviq.

  Kjo kërkesë u përkrah dhe u konfirmua nga mijëra qytetarë të vendit tonë përmes
  protestave masive, të cilat prodhuan dhunë, lëndime, vuajtje fizike dhe shpirtërore.

  Pra, sa i kushtoi Jablanoviqi Kosovës?

  Them që i kushtoi shumë, i kushtoi gjak i cili u derdh në shesh, i kushtoi dëmtim të
  pronës, kushtoi me humbje edhe më të madhe të besimit, që do të thotë na kushtoi shumë,
  diçka që ka mundur të evitohet po të vepronte Qeveria dhe kryeministri dy orë pas kësaj
  deklarate.

  Andaj, ky vendim edhe pse i duhur është jashtëzakonisht shumë i vonuar.

  Dhe, vetëm pas një muaji pas shumë thirrjeve, pas shumë presioneve, pas protestave në
  rrugë, pas dhunës e cila na traumatizoi pamë që kryeministri më në fund, me një gjysmë
  fjale, në një konferencë për shtyp në të cilën nuk lejoi të ketë pyetje tha: filan-fisteku nuk
  është më ministër i Qeverisë.

  Prandaj, si deputete dhe në emër të Grupit Parlamentar të Aleancës dhe deputetëve të
  tjerë të opozitës, dua t’i shtroj disa pyetje këtu.

  E para- Pse kryeministri Mustafa, sot nuk është këtu ? A është më e rëndësishme për te të
  jetë diku në Bruksel duke biseduar me Vuqiçin, duke i kërkuar falje për shkarkimin e
  Jablanoviqit apo duhet të vijë këtu dhe t’u tregojë deputetëve, të përgjigjet në disa pyetje
  të cilat kemi mbetur pa i marrë, si shoqëri, si Kuvend dhe si qytetarë të këtij vendi.

  E para, dhe para se ta tërheqim këtë interpelancë, më lejoni të pyes: Pse nuk e kemi
  tekstin e arsyetimit? Kryeministri Mustafa duhet të vijë sot dhe ta prezantojë në Kuvend,
  tekstin dhe arsyetimin për çka e ka shkarkuar Jablanoviqin, për çka ai e ka shkarkuar,
  sepse ne e dimë për çka kemi kërkuar shkarkim.

  E dyta, në cilën mbledhje të Qeverisë e keni marrë këtë vendim?


  41
  Dhe e treta, ju thërras, pasi që veç zëdhënësi i Qeverisë është këtu, të na e sjellin
  vendimin e nënshkruar dhe të protokolluar, që të sigurohemi se për çka bëhet fjalë, do të
  thotë, ka shumë pikëpyetje të cilave kryeministri Mustafa nuk u ka dhënë përgjigje në një
  konferencë e cila ka zgjatë 30 sekonda.

  Dhe krejt për fund ja kujtoj kryeministrit Mustafa, po edhe gjithë Qeverisë se e ka
  përfunduar vetëm gjysmën e punës, sepse ka mbetur edhe “Trepça” dhe ne e thërrasim që
  të mos i detyrojë qytetarët që të dalin edhe një herë në protesta në mbrojtje të Kushtetutës
  dhe të ligjeve në fuqi, por ta sjell Ligjin për “Trepçën” në Kuvend, ta rikthej sepse ai
  është i gatshëm dhe është tërhequr nën presionin e Beogradit, në mënyrë që në formë
  institucionale të procedohet kjo kërkesë. Do të thotë kanë qenë dy kërkesa, gjysma e
  rrugës ka përfunduar, ka mbetur kërkesa e dytë, që është jo më pak e rëndësishme, e ajo
  është “Trepça”.

  Dhe krejt për fund, po besoj që shkarkimi i këtij ministrit ka qenë një mësim për ministra
  të tjerë, por duhet të jetë mësim edhe për krejt Qeverinë dhe me theks të veçantë për
  kryeministrin,i cili nëse vazhdon t’i injorojë deputetët, Kuvendin dhe popullin, sigurisht
  që në protestat e radhës do të ketë thirrje për shkarkime të tjera. Ju faleminderit!

 • Faleminderit, zonja deputete! Fjalën e ka Ismet Beqiri, kryetar i Grupit
  Parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës.

 • Zoti kryetar,
  Edhe pse nuk u tha unë besoj se e tërheqin kërkesën për interpelancë, sepse nuk ka objekt
  për të diskutuar. Dhe, ne si shefa të grupeve unë mendoj që duhet të flasim në emër të
  grupeve dhe këtu nuk duhet të ketë debat, sepse kjo pikë tash ka mbetur pa objekt bisede.

  E para, zonja Kadaj në fjalën e juaj e kuptoj jeni deputete, e përfaqësoni një parti politike
  dhe nuk e mohoj të drejtën të bëni politikë, të bëni marketing dhe të thoni edhe gjëra që ...
  unë po flas në emër të Grupit...

 • Të lutem, zonja Donikë, le të vazhdojë zoti Ismet Beqiri.

 • Zonja Bujupi, s’ju kam ndërprerë, më lejoni të them mendim tim dhe të
  grupit dhe nuk ke nevojë për t’i dhënë zjarr kësaj pune se kot e ke, me një fjalor të tillë
  vetëm sa për të thënë diçka e keni gabim shumë, por është çështja e juaj, nuk po ju
  përzihem në atë, ju lus të them mendimin edhe qëndrimin e Grupit.

  Ne, normalisht e përkrahim vendimin e kryeministrit për të shkarkuar zotin Jablanoviq,
  dhe vendimi është ushtruar ose detyra e kryeministrit e tij kushtetuese me përgjegjësinë
  më të lartë dhe e ka marrë një vendim të tillë.

  Unë nuk hy të analizoj, sepse çdo gjë në protesta është parë, çdo gjë është e dukshme dhe
  askush nuk mund t’i ikë përgjegjësisë, kushdo çoftë ai, askush nuk mund t’i ikë
  përgjegjësisë. E kam thënë edhe po e them edhe sot kemi 1001 arsye për të protestuar në
  Kosovë, po ama asnjë të vetmen arsye nuk kem për t’ia thyer kokën askujt me gurë, me

  42
  gurë e as me dhunë, as me plumba të gomës. Dhe, kushdo që tenton të arsyetojë diçka të
  tillë, janë organet që duhet të konstatojnë këtë.

  Nuk ka qenë gjysmë fjalë ajo që e dhënë kryeministri në konferencë. Unë nuk do të
  interpretoj këtë që e ka thënë, sepse është shumë e qartë. Nëse thuhet ai më nuk është
  ministër në Qeveri ose në Kabinetin e Qeverisë, Mustafa, Jablanoviq çka duhet tjetër të
  thonë. Pse nuk është sot zoti Mustafa, s’ka arsye që të jetë, sepse kjo pikë nuk është në
  rend të ditës ose s’duhet të jetë në rend të ditës, sepse ajo çka ka qenë kërkesë është
  realizuar dhe sa i përket tekstit ju duhet ta dini edhe besoj e dini, kryeministri i vendit në
  çdo kohë shkarkon edhe emëron ministra, zëvendësministra dhe asnjëherë nuk e ka
  obligim për ta sjell ty me shkrim, s’ka ndodhur kurrë as sigurisht nuk mund të ndodhë se
  s’ka arsye, ai nuk është më ministër i Qeverisë së Republikës së Kosovës.

  Dhe, diçka po e them në seancë. Ju lus, mos manipuloni me Ligjin për “Trepçën”. Ligji
  për “Trepçën” asnjëherë nuk ka qenë në seancë, sepse nuk është i përgatitur. Ju e dini, të
  nderuar deputetë që Grupi Parlamentar i LDK-së ka kërkuar debat dhe mbështetur nga të
  gjitha grupet tjera parlamentar, kemi nxjerr një rezolutë, ku është kërkuar të rregullohet
  me ligj të veçantë statusi i “Trepçës”, kjo është e vërteta. Prandaj, kjo çështje duhet dhe
  mund të rregullohet vetëm në Kuvendin e Republikës së Kosovës, në asnjë mënyrë tjetër.

  Dhe, unë jam i bindur që Ligji për “Trepçën” pas përfundimit të Ligjit që do të jetë për
  ndërmarrjet publike, do të procedohet dhe statusi i “Trepçës”, statusi juridik do të
  definohet qartë dhe për atë që ka dilemë eventuale, unë nuk kam dhe asnjë deputet e
  besoj i Parlamentit të Kosovës nuk ka dilemë, përpos atyre normalisht që nganjëherë
  mendojnë pak më ndryshe që “Trepça” është pasuri e jona, jo veç në territorin e Kosovës,
  është shumë e qartë që është në territorin e Kosovës dhe si të tillë ne me votën tonë, me
  ligjin që do ta miratojmë, nuk do të lejojmë të tjetërsohet dhe të bëhet e askujt tjetër.

  Prandaj, unë ju lus që debatin, zoti kryetar me qenë se është fjala për tërheqjen e kësaj
  pike të rendit të ditës, ne si Grup Parlamentar normalisht e mbështesim, sepse nuk ka më
  objekt diskutimi për çështjen që është ngrit më herët. Faleminderit!

  (Drejtimin e mbledhjes e merr nënkryetari i Kuvendit, z. Xhavit Haliti.)

 • Faleminderit! Për replikë është lajmëruar zonja Donika Kadaj- Bujupi.

 • BUJUPI: E para, të gjitha vendimet e Qeverisë duhet të bëhen
  publike, këtu në Kosovë, jo në Beograd të shkohet për t’i treguar kryeministrit të Serbisë,
  po këtu në Kosovë, qytetarëve.

  E dyta, ministrat votohen në Kuvend dhe po ashtu për shkarkimin e tyre në pyetjet e
  deputetëve duhet të përgjigjet kryeministri, është obligative.

  Dhe, e treta, Ligji për “Trepçën” është tërhequr ditën e diel, në orët e vona të mbrëmjes,
  pasi që dy orë më herët është paralajmëruar kjo tërheqje nga Vuçiqi në Beograd.


  43
  Prandaj, mos u thirrni në atë që e keni shpëtuar “Trepçën” në fakt ju i keni shtyrë 18 muaj
  për të blerë kohë, sepse nuk keni pasur guxim të ballafaqoheni me një kërkesë të
  minatorëve, të grevistëve, të qytetarëve të Republikës sonë që “Trepça” të kthehet me
  pronësi të Qeverisë dhe Kuvendit, sepse është e jona. Ne e dimë dhe nuk do të lejojmë që
  ta tjetërsoni, mirëpo dallaveret të cilat po i bëni mos u mundoni t’i mbuloni me ligj. Pika
  11.3 të cilën e keni sjell në projektligjin e dytë e dëshmon më së mirë që e keni lejuar me
  dorën e juaj që Leposaviqit t’i jepet e drejta të vendosë për “Trepçën”. Sigurisht që
  qytetarët nuk do ta lejojnë këtë dhe kjo do t’ ju thuhet përmes protestave të radhës pasi që
  në Kuvend nuk jeni të gatshëm, s’mundeni dhe nuk keni guxim për t’u ballafaquar me
  deputetët. Ju faleminderit!

 • Faleminderit! Kundër-replikë, zoti Beqiri!

 • Faleminderit, kryesues!
  Unë po e shfrytëzoj të drejtë dhe më nuk do të dal, sepse është shumë e qartë që
  vazhdohet të bëhet politikë e rrejshme, në seanca asnjëherë s’ka qenë Ligji për “Trepçën”
  mos manipuloni.

  (Reagime nga salla)

  Ju lus, Ligji për ndërmarrjet publike do të vijë në seancë dhe aty do ta debatojmë këtë që
  ju e thoni. Dhe, unë nuk dua të hyjë në kualifikime, sepse ju vetë po e thoni- do të
  vazhdojmë, kjo Qeveri kështu, kjo Qeveri ashtu. Po doni edhe një herë të tregoni se nuk
  është ose s’kanë qenë veç këto dy qëllime të juaja. Mos se Kuvendi është për t’ i debatuar
  këto punë edhe këto ligje dhe unë nuk mendoj që është rruga dhe këtu do ta themi fjalën
  pra se kush po bënë dallavere kur të vjen ligji, ligji nuk ka ardhur, mos manipuloni Ligji
  për “Trepçën”.

  Ligji për ndërmarrjet është në Komision, gjegjësisht ka kaluar në Komision, ju e dini
  këtë, është mirë për t’ ju treguar, Projektligji për ndërmarrjet publike ka qenë në
  Komision dhe vihet në seancë në rend të ditës, e bisedojmë dhe e shohim kush po e
  mbron e kush nuk po e mbron të qenit “Trepça” e Kosovës, ashtu siç është. Dhe, mos u
  merrni me Vuçiqin, sepse ju ka bërë opsesion gjithkund, flitni për Vuçiqin, ky Kuvend
  vendos për “Trepçën”, po ju lus, ky Kuvend vendos për “Trepçën”.

  (Reagime nga salla)

 • Regjia, shiheni minutat! Për fjalë, në emër të Grupit Parlamentar të PDK-
  së, është paraqitur zoti Elmi Reçica.

 • Faleminderit, zoti nënkryetar!
  Përshëndetje për ministrat që janë aktualisht këtu,
  Të nderuar kolegë deputetë,
  Dihet botërisht që të hënën është vendosur si pikë e katërt e rendit të ditës të jetë
  interpelanca me kryeministrin e Qeverisë së Republikës së Kosovës, zotin Isa Mustafa,
  për të debatuar në bazë të kërkesës së Grupit Parlamentar të AAK-së. Ndërkohë,

  44
  fatmirësisht edhe unë besoj që ne duhet ta vlerësojmë që pikërisht fatmirësisht ka
  ndodhur ajo çfarë ka qenë kërkesë dhe është shkarkuar ai ministër dhe nuk po e shoh të
  arsyeshme që ne tash t’i kthehemi përsëri asaj çështje. Nëse kemi çështje tjera për
  trajtuar, nëse realisht mendojmë që përmes një çështje që themi çështje tjera, do të kemi
  kohë dhe sigurisht do të kem secili mundësinë edhe individualisht por edhe si grup
  parlamentar t’i parashtrojmë. Mirëpo, nuk jam për atë që të bëhet debat për një çështje e
  cila është mbyllur.

  Kështu që unë në emër të Grupit e mbështes tërheqjen e kësaj kërkese dhe besoj që atë që
  u tha edhe më herët, por që do të thuhet edhe në të ardhmen që ministrat e Qeverisë së
  Republikës së Kosovës, vërtet të jenë koshientë të zbatojnë Kushtetutën, ligjet e këtij
  shteti dhe mos ta bien as këtë Parlament, por as qytetarët e Kosovës në pozita të tilla.
  Faleminderit!

 • Faleminderit! E ka fjalën zoti Konjufca, në emër të Grupit Parlamentar
  “Vetëvendosje”.

 • Zonja dhe zotërinj,
  Qytetarë të nderuar të Republikës së Kosovës,
  Deputetë të Kuvendit,
  Qeveria Mustafa e futi Serbinë edhe brenda Qeverisë së Kosovës, edhe brenda shtetit,
  kurse qytetarët e Kosovës po ikin jashtë.

  Tash Isa Mustafa do të shkojë në Bruksel për t’u takuar me Vuçiqin. Ne e kundërshtojmë
  fuqishëm këtë takim të kryeministrit me Vuçiqin, pa u konsultuar me Kuvendin e
  Republikës së Kosovës. Po të ishte ai këtu, do ta kishte një rast të mirë për të na e sqaruar
  këtë gjë.
  Ne nuk e dimë si deputetë të Kuvendit se çka do t’i thotë kryeministri Mustafa Vuçiqit.
  Ne nuk e dimë se çfarë do të paraqesë atje në Bruksel kryeministri Mustafa.

  Çfarë pretendime do të paraqesë Serbia e çfarë plani ka Qeveria Mustafa për këtë takim?
  Pse të mos hapet këtu diskutimi, pikërisht këtu ku diskutohet në Kuvendin e Republikës
  së Kosovës?

  Isa Mustafa në një pikë të veçantë të kësaj seance, të cilën po e mbajmë, do të duhej të na
  kishte informuar hollësisht për temat të cilat do të ngritën, për çështjet përreth të cilave do
  të përballen pozicionet politike. Kështu siç po ndodh, që kryeministri shkon në Bruksel,
  takohet me Vuçiqin, bën kompromise dhe kompromiset që bëhen deputetët i kuptojnë në
  televizor, kjo definitivisht është një qasje jo vetëm joserioze, por para së gjithash
  antidemokratike.

  Kur fliste Isa Mustafa se pse dëshironte të bëhej kryeministër, thoshte se këtë po e bënte
  që ta ndërronte qeverisjen dhe qasjen e Hashim Thaçit. Por, njëjtë si ky i fundit,
  kryeministri i tanishëm nuk i bisedon me deputetët e Kuvendit të vet, temat, sfidat,
  çështjet dhe problemet, të cilat do të trajtohen në dialog me Serbinë.


  45
 • ... E kemi një temë tjetër... të mos e prishim seancën...

 • Zoti Haliti, po a është e vërtetë që zoti Beqiri foli për “Trepçën”?

 • Po, po edhe ai e pati gabim!

 • Edhe ai e pati gabim, se ai foli për “Trepçën”- më fal, nëse ai foli
  për “Trepçën”, me lejoni t’i kundërpërgjigjem një sekondë.

 • Mirë, mirë por nuk e kemi temë, ne jemi kolegë.

 • E tash kjo do të thotë që Isa Mustafa nuk ka të drejtë të shkojë
  atje dhe të marrë vendime për drejtësinë në Kosovë, se si do të organizohet për shembull
  drejtësia e krejt shtetit të Kosovës në territorin e Kosovës dhe ne ta marrim vesh
  rezultatin e këtij kompromisi nga mediet.

  Ajo për çka kemi nevojë, zonja dhe zotërinj, është që në Kuvend të vendosen vijat e kuqe
  në këtë Kuvend të asaj se çka nuk mund të negociohet fare. Si është e mundur, deputetë
  të nderuar që Kryeministri të vendosë se çka do të ndodhë me drejtësinë në Kosovë? Si
  mund të vendosë kryeministri Mustafa se cila gjykatë të hapet në veri e cila gjykatë të
  mos hapet në veri? Kjo, më falni nuk është kompetencë e tij dhe krejt këto vendime t’i
  merr krejtësisht duke e anashkaluar Kuvendin dhe deputetët e këtij Kuvendi të
  Republikës së Kosovës.

  Shiheni, kjo gjë nuk reduktohet vetëm në relacionet Kosovë-Serbi, kjo çështje e prek
  thelbin e karakterit të shtetit tonë republikan. A po shkojmë kah Republika parlamentare
  a po shkojmë ka republikat qeveritare dhe me këtë sjellje të Isa Mustafës, ne e kemi
  përgjigjen e qartë. Ai po dëshiron këtë Kuvend ta kthejë në teatër të kukullave. U
  përmend edhe “Trepça” prej zotit Beqiri, Qeveria po thotë “Trepça” është në Kosovë, por
  shikojeni - edhe KEK-u është në Kosovë. A është KEK-u në Kosovë?

  A e bëri Qeveria Thaçi e kaluar temë të negociatave dhe u vendos atje kush t’i mbledhë
  paratë e qytetarëve të Kosovës nga Elektro-Distribucioni i Serbisë? A është
  Telekomunikacioni në Kosovë, Telekomunikacioni në Kosovë është, por u bë temë e
  negociatave të Serbisë. Mitrovica, a është në Kosovë? Mitrovica në Kosovë është, askund
  nuk ka shkuar Mitrovica, por Mitrovica u nda. Edhe “Trepça” është në Kosovë, nuk për
  të shkuar askund “Trepça”, në Kosovë është, por shqetësimi me plot të drejtë i qytetarëve
  të Kosovës është që kjo Qeveri po përgatit një plan shumë të papranueshëm për
  “Trepçën”...

 • Glauk, një çështje tjetër, sa herë të doni ata duhet të vijnë.

 • Pse nuk është Kryeministri Mustafa këtu, për t’i diskutuar me
  ne në mënyrë shumë demokratike të gjitha këto që po i ngrisim ne këtu. Dëgjoni, ne nuk
  kemi nevojë këtu për tellall, ne nuk kemi këtu për tellall të Qeverisë, ne kemi këtu për
  kryeministrin, i cili vjen këtu dhe thotë që, të betohet këtu para këtij Kuvendi:

  46
  “nëse”Trepça” vendoset në negociate me Serbinë, unë si kryeministër i Qeverisë së
  Kosovës jap dorëheqje”. Për këtë kemi ne nevojë ne si deputetë, për këtë kemi nevojë si
  Parlament i Republikës së Kosovës. Hajde, Isa Mustafa këtu dhe thuaj: “nëse “Trepça”
  ngrihet në negociata me Serbinë, unë jap dorëheqje”. Kjo është përgjegjësi, kjo është
  llogaridhënie.

 • Faleminderit!
  Unë vërtet ju kisha lutur, e kemi një çështje në diskutim është pika e rendit të ditës e
  interpelancës me kryeministrin lidhur me shkarkimin e ministrit Jablanoviq ose
  pretendimin për ta shkarkuar. Kërkesa është në emër të Grupit Parlamentar të AAK-së.
  Publikisht e kemi dëgjuar të gjithë që shumica e partive kanë thënë kërkuesit që nuk është
  temë më ajo në Parlament. Dhe, unë besoj që nuk është mirë që të shfrytëzohet foltorja
  për tema tjera. Ju e hapët një herë temën, por mendoj që deklarimi i kryetarëve të grupeve
  parlamentare ishte obligativ për ta mbështetur kërkesën ose vendimin që të tërhiqet
  kërkesa për interpelancë meqenëse nuk përbënë çështje. Sido qoftë, unë kam për detyrë
  procedurale që t’ua jap fjalën përfaqësuesve të grupeve parlamentare. Në emër të
  “Nismës”, është paraqitur zoti Zafir Berisha.

 • Faleminderit, kryetar!
  Sigurisht se çështja tashmë është konsumuar dhe vetë iniciuesi i këtij debati është
  tërhequr, por nuk mundem pa thënë në emër të “Nismës” se vendimi i Isa Mustafës nuk
  është i tij, por është vendim i qytetarëve dhe për një muaj rresht, Isa Mustafa si
  kryeministër ka qëndruar brenda shkeljes kushtetuese dhe nenit 94 të Kushtetutës, ku
  flitet për kompetencat e kryeministrit. Prandaj, edhe një herë po e përsëris se tërheqja në
  formën qysh e ka tërhequr nga Kabineti, zotin Jablanoviq, domethënë nuk ka qenë shumë
  e qartë dhe gjithsesi duhet ta përsëris se ajo ka ardhur si rezultat i qëndrimit shumë
  këmbëngulës të qytetarëve.

  Në fakt, Isa Mustafa dhe komplet Qeveria nuk është dashur që këtë situatë ta lënë të
  acarohet deri në atë shkallë sa që të hidhen kubikë gurë në Sheshin “Nënë Tereza” dhe të
  krijohet një pasqyrë jo e mirë për Kosovën karshi faktorit ndërkombëtar. Kjo tregon se
  një kryeministër i pavendosur në vendime, domethënë sjell edhe anarki në shtetin tonë,
  në demokracinë që jemi duke e ndërtuar. Faleminderit!

 • Faleminderit!
  Për korrektësi, po ta jap edhe një herë fjalën, zonja Kadaj-Bujupi, por në qoftë se bën të
  jesh më decidive. A e keni tërhequr kërkesën për interpelancë, sepse unë nuk kam të
  drejtë ta tërheq e as ta hedh në votim e as ta ndali debatin. Unë nuk kam asnjë shkresë që
  ju e keni tërhequr përveç deklaratave publike...

 • BUJUPI: I nderuar kryesues!
  Ashtu siç e thashë edhe në hapjen e fjalës sime, po të ishte kryeministri këtu, po të vinte
  në interpelancë, po të zbatonte Kushtetutën dhe ligjet në fuqi duke u dhënë llogari
  Kuvendit dhe qytetarëve, po të jepte përgjigje në pyetjet të cilat ne i ngritëm, sigurisht që
  pas marrjes së përgjigjeve do ta tërhiqnim kërkesën për interpelancë, mirëpo injorimi të
  cilin kryeministri Mustafa po ja bën në rend të parë qytetarëve, atyre mijëra protestuesve

  47
  të cilët sot po presin ndoshta nga spitalet që të shohin se cila është përgjigja për kërkesën
  e tyre, dhe ai nuk vjen, na bën që ne të vazhdojmë dhe nuk do ta tërheqim kërkesën për
  interpelancë derisa Isa Mustafa të vijë në Kuvend dhe të japë përgjigje për pyetjet e
  ngritura nga deputetët.

 • Atëherë, konsideroj se nuk është tërhequr kërkesa për interpelancë . Ju
  kisha lutur që t’i përmbaheni kërkesës që e keni bërë që të mos kemi përplasje për shumë
  çështje dhe pastaj të mos vendosim asgjë, ose të mos luajmë të paktën me opinionin. Ne e
  dimë që opozita e ka për detyrë të thotë që është meritë e saj dhe e popullit që ka
  protestuar. Qeveria ka marrë vendimin, vendimi është publik, dhe edhe ata kanë për t’u
  përpjekur për ta menaxhuar situatën sipas asaj që mendojnë . Edhe unë jam dakord ta
  shoh vendimin e shkruar, se me siguri është diskutuar me mikrofona të hapur. Atëherë e
  vazhdojmë debatin,diskutimet për interpelancë...

  (Reagime nga salla)

  ...Unë e filloj seancën, pikën e rendit të ditës nr. 4 që është interpelanca e kryeministrit
  Isa Mustafa, sipas kërkesës të Grupit Parlamentar të AAK-së për përgjegjësinë e ministrit
  Aleksandar Jablanoviq dhe deklaratat e tij. Grupi Parlamentar i AAK-së, në bazë të nenit
  44 të Rregullores së Kuvendit, ka parashtruar kërkesë për ta ftuar në interpelancë
  kryeministrin e Kosovës, Isa Mustafa.

  Ju njoftoj se në bazë të Rregullores së Kuvendit, interpelanca mund të zgjasë deri në 3
  orë. Përfaqësuesi i interpelancës mban të drejtën e fillimit të debatit në kohëzgjatje deri
  10 minuta dhe në përmbyllje të debatit deri në 5 minuta, neni 44, pika 7 e Rregullores së
  Kuvendit. Në bazë të nenit 44, pika 8 të Rregullores së Kuvendit, kryeministri Isa
  Mustafa, paraqet dhe arsyeton qëndrimin e Qeverisë së Kosovës për çështjen e shtruar në
  interpelancë në kohëzgjatje prej 15 minutash. Koha e ndarë për diskutim sipas grupeve
  parlamentare dhe deputetëve pa grup parlamentar, është si vijon:

  - Grupi Parlamentar i Partisë Demokratike, 35 deputetë, 52 minuta e gjysmë,
  - Grupi Parlamentar i Lidhjes Demokratike të Kosovës, 32 minuta,
  - Grupi Parlamentar “Vetëvendosje”, 16 deputetë, 24 minuta
  - Grupi Parlamentar i AAK-së, 11 deputetë , 16 minuta e gjysmë,
  - Grupi Parlamentar Lista serbe, 10 deputetë, 15 minuta,
  - Grupi Parlamentar “Nisma”, 6 deputetë, 9 minuta,
  - Grupi parlament “6 +”, 6 deputetë, 9 minuta,
  - Pa grup parlamentar, 4 deputetë, 6 minuta.

  Këtu, nuk e llogarita zbritjen e minutazhit që është bërë nga Partia Demokratike, 6 minuta
  e gjysmë i janë dhënë shtesë kryeministrit dhe 5 minuta e gjysmë nga Grupi Parlamentar i
  Lidhjes Demokratike.

  (Reagime nga salla)


  48
  Nuk kam çka të bëj, nuk jam unë komandant këtu, veç në votim mund ta hedh nëse
  kërkoni, Ismet!

  (Reagime nga salla)

  ...Po, por rendi është i tjetërkujt - për procedurë, vazhdo!

 • Zoti kryesues!
  Se vërtet nuk ka qenë qëllimi ose nuk është qëllimi ai që po proklamohet, po dëshmohet
  edhe tash. Jablanoviq është shkarkuar, dhe çka është ky maskemball, çka është kjo lojë
  politike, me kë do të bësh debat, por ligjërisht nuk plotësohen kushtet nëse nuk është
  kryeministri dhe nuk ekziston objekti për çka duhet diskutuar. Po merreni dhe lexojeni
  Rregulloren. Nuk është mirë të na vini në lojë edhe të mahiteni me qytetarët edhe me ne.

  Unë po flas në emër të Grupit Parlamentar, ju bëni debat, interpelancë njëri me tjetrin, ne
  nuk e kemi ndërmend t’u dëgjojmë, sepse kryeministri i vendit e ka shkarkuar zotin
  Jablanoviq. Ju mund ta vazhdoni, mbani interpelancë pa ne, ia bëni veti qefin qysh po i
  bëni dhe ne nuk kemi asnjë arsye t’ju dëgjojmë ju për një objekt që nuk është objekt
  diskutimi, sepse kanë pushuar arsyet për çka është thirr. Thirreni kryeministrin dhe kënd
  të doni në interpelancë për çështje tjera, për zotin Jablanoviq, për ish-ministrin, pasi nuk e
  paskeni marrë vesh se nuk është më ministër, nuk keni nevojë të bëni debat edhe ne të
  pranojmë të jemi pjesë e debatit të tillë. Faleminderit!

 • Unë nuk mund ta ndaloj interpelancën, sepse me Rregullore janë plotësuar
  kushtet. Në Kryesi, me kryetarët e grupeve parlamentare është marrë vendimi dhe nuk
  kam asnjë shkresë përmes të cilës është njoftuar Kryesia e Kuvendit që është tërhequr
  kërkesa për interpelancë. Sidoqoftë, unë kërkoj mirëkuptim meqenëse është edhe koha e
  drekës që ta marrim një pauzë prej një ore e gjysmë dhe , në qoftë se kryeministri është i
  gatshëm që të vijë, seanca fillon në orën 14:30. Faleminderit!


  * * *

  Vazhdimi i mbledhjes pas pauzës
  Mbledhjen e drejton kryetari i Kuvendit, z. Kadri Veseli.

 • Atëherë, në qoftë se jeni të pajtimit, do të kishim filluar. E ftoj
  përfaqësuesin e Grupit Parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, në cilësinë e
  propozuesit të interpelancës, deputetin Daut Haradinaj, ta marrë fjalën.

 • Faleminderit, kryetar!
  Të nderuar kolegë deputetë,
  Siç edhe jemi dëshmitarë, pas një situate të krijuar në mes grupeve parlamentare, kur
  edhe kryeministri nuk gjeti kohë të bashkohet në Kuvend, ku edhe populli po ikë prej
  Kosove, kur edhe populli po fyhet dhe po zihet përgjegjës për protesta, në cilësinë e

  49
  ftuesit të kësaj interpelance, ne si grup parlamentar dhe si mbështetës po ashtu, e
  tërheqim këtë interpelancë. Shpresoj, që zoti Beqiri, je i kënaqur.

 • Faleminderit, për mirëkuptimin! Atëherë, po vazhdojmë pasi më nuk ka
  arsye të vazhdojmë me këtë pikë të rendit të ditës.

  5. Projektrezoluta për pengimin e migrimit ilegal të qytetarëve të Kosovës

  Diskutimet lidhur me debatin për pengimin e migrimit ilegal të qytetarëve të Kosovës
  kanë përfunduar në seancën plenare, të mbajtur më 26 janar 2015.

  Në ndërkohë, deputetja Donika Kadaj-Bujupi, në emër të Grupit Parlamentar të Aleancës
  për Ardhmërinë e Kosovës e ka proceduar tekstin e harmonizuar të Projektrezolutës me
  Grupin Parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Grupin Parlamentar të Lidhjes
  Demokratike të Kosovës, të “Vetëvendosjes” dhe Nismës.

  Projektrezoluta u është shpërndarë deputetëve. Atëherë, ftoj kryetaren e Grupit
  Parlamentar të AAK-së, zonjën Donika Kadaj-Bujupi.

 • BUJUPI: Faleminderit!
  Siç e thamë edhe më herët, edhe në ditën kur e kemi mbajtur këtë debat, do të ishte
  shumë e udhës që Qeveria të jetë këtu edhe kryeministri, sepse ky dokument po
  prodhohet për t’u zbatuar nga Qeveria dhe nga kryeministri.

  Situata është emergjente dhe shpërngulja po vazhdon edhe në këto momente, kur ne po
  flasim, prandaj konsiderojmë që të mos mbetet veç një rezolutë e shkruar, por në fakt të
  fillojë zbatimi i saj, sa më parë që të jetë e mundur.

  Nëse më lejohet, unë para jush do t’i lexoj pikat një nga një:

  Rezolutë
  Për pengimin e migrimit ilegal të qytetarëve të Kosovës

  1. Angazhim më i madh i Qeverisë së Republikës së Kosovës në zhvillimin ekonomik,
  me theks të veçantë në shtimin e vendeve të reja të punës për qytetarët e Kosovës.

  2. Krijimi i Fondit për pengimin e migrimit ilegal.

  3. Ndryshimi i politikave fiskale në përputhshmëri të plotë me kërkesat e kamotshme të
  bizneseve dhe lirimi i lëndës së parë nga taksa doganore dhe pagesa e brendshme e
  TVSH-së e jo në kufi, ende pa filluar përpunimi i mallit, ashtu që të rritet konkurrenca e
  prodhimeve vendore kundrejt atyre të importuara, me ç’rast do të shtohen vendet e punës.

  4. Krijimi i menjëhershëm i lehtësirave doganore në përputhshmëri me rekomandimet e
  Komisionit Evropian të datës 22 tetor 2014, nga raporti final në përkrahje për Bordin e
  Pavarur të Kosovës për shqyrtime në fushën e doganave dhe akcizave.

  50
  Gjithashtu, duhet të anulohet menjëherë Udhëzimi Administrativ për përcaktimin e
  kostos së shpenzimeve të transportit të mallrave të importuara, i cili udhëzim është në
  kundërshtim të plotë me ekonominë e tregut.

  5. Krijimi i menjëhershëm i lehtësirave doganore, tatimore dhe administrative për të
  gjithë ata, të cilët hapin më tepër se 10 vende të reja të punës.

  6. Lirimi nga taksa dhe TVSH-ja e të gjitha makinerive apo pajisjeve dhe pjesëve rezervë,
  të cilat janë të dedikuara për prodhim ose përpunim të ndryshëm në Kosovë.

  7. Lirimi nga taksa doganore i kompjuterëve, terminaleve, “Point of sale”, pajisjeve dhe
  arkave fiskale, ashtu që shkollat dhe bizneset të mund të pajisen me këto pajisje, që të
  ngritët efektshmëria në studim dhe në punë.

  8. Subvencione reale dhe jo vetëm fjalë elektorale, për të gjithë prodhuesit vendorë, ose
  të interesuarit për të hapur biznese të reja në agrikulturë.

  9. Angazhimi i Qeverisë nëpërmjet Ministrisë për Punë dhe Mirëqenie Sociale, për
  arritjen e marrëveshjeve me shtetet e Evropës për punësim sezonal të qytetarëve tanë.

  10. Raportim në çdo tre muaj në komisionet parlamentare nga ministrat përkatës.

  11. Ministria e Punëve të Brendshme dhe Policia të obligohen të jenë aktiv dhe të
  veprojnë në ndalimin e rrjeteve kriminele të trafikimit.

  12. Gjyqësori t’i zgjidhë rastet e trafikimeve në procedurë të përshpejtuar.

  13. Ministria e Integrimeve ta intensifikojë fushatën vetëdijesuese rreth informimit të
  qytetarëve lidhur me migrimin ilegal, kërkimin e azilit dhe mundësitë e marrjes së vizave.

  14. Qeveria të punojë në plotësimin e kushteve për liberalizimin e vizave, si mjet për
  pamundësimin e funksionimit të rrjetit të trafikantëve.

  15. Qeveria të angazhohet për krijimin e kushteve dhe lehtësirave për biznese, si dhe për
  hapjen e vendeve të reja të punës në Kosovë dhe marrëveshjen ndërshtetërore për
  punësim nëpërmjet migrimit të kontrolluar legal të fuqisë së kualifikuar punëtore.

  16. Të vazhdojë procesin e riatdhesimit të koordinuar me shtetet, në të cilat kanë
  emigruar qytetarët e Kosovës.

  Kjo është pika e fundit. Unë ju falënderoj të gjithëve për debatin, të cilin e patëm javën e
  kaluar dhe ju thërras, që sa më parë ta kalojmë, ta procedojmë dhe ta votojmë këtë
  rezolutë dhe po ashtu, thërras ekzekutivin, që sa më parë të fillojë zbatimin e pikave nga
  kjo rezolutë. Faleminderit!


  51
 • Faleminderit! Ndërkohë, ndoshta edhe unë jam një nga ju, por realisht është
  një situatë... e di që edhe askush prej Kabinetit qeveritar nuk është në këtë sallë.

  Si do që të jetë, ne po e vazhdojmë, po procedojmë, por do të ishte mirë që dikush prej
  Kabinetit Qeveritar të jetë këtu.

  Nga Grupi Parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës e ka fjalën Elmi Reçica.

 • Faleminderit, kryetar!
  Përshëndetje për kolegët deputetë!
  Grupi Parlamentar ka marrë pjesë aktive në debat, ka marrë pjesë aktive edhe në
  Rezolutë, ka rekomanduar disa nga çështjet tjera, kështu që janë përbrenda kësaj rezolute.
  Mendojmë që është çështja më shqetësuese, aktualisht që e preokupon Kosovën dhe që
  do të duhej të merren shumë urgjentisht të gjitha institucionet, edhe Parlamenti, edhe
  Qeveria, edhe të gjitha institucionet tjera, është kjo çështje, kështu që e mbështet
  fuqishëm dhe do të jetë pjesë aktive edhe në mbështetjen e mëvonshme, nëse paraqitet
  nevoja, si grup parlamentar dhe si Kuvend. Faleminderit!

 • Faleminderit, Elmi! Grupi Parlamentar i Lidhjes Demokratike të Kosovës,
  zoti Ismet Beqiri.

 • Faleminderit!
  Edhe ne si grup parlamentar, siç edhe u tha nga zonja Kadaj-Bujupi që i keni
  harmonizuar edhe rekomandimet e edhe sot, sigurisht shprehim shqetësimin tonë për atë
  që po ndodh dhe besoj e uroj dhe të gjithë duhet të punojmë, që vërtet të realizohet, në
  mos e tëra ajo që thuhet aty dhe në Programin qeverisës, shumica e tyre, që ky trend
  negativ dhe kjo dhimbje që na ka kapluar si qytetarë të vendit, të ndalet.

  Prandaj, ne si grup parlamentar i mbështesim këto rekomandime.

 • Faleminderit! Grupi Parlamentar “Vetëvendosje”, zonja Haxhiu.

 • Edhe Grupi Parlamentar i Lëvizjes “Vetëvendosje” do ta
  përkrahë Rezolutën për pengimin e migrimit ilegal të qytetarëve të Republikës së
  Kosovës. Meqë, situata është tejet shqetësuese, pra çdo natë po i shohim qytetarët tanë
  duke shkuar në vende të Evropës, është çështja urgjente, ku Qeveria, pra Ekzekutivi t’i
  zbatojë këto rekomandime menjëherë dhe urgjentisht. Faleminderit!

 • Faleminderit! Grupi Parlamentar “Nisma”. Hajde, urime Enver!

 • Faleminderit, kryetar!
  Edhe pse u tha që do të bëhet e shterë për këtë Rezolutë, në emër të Nismës, ne
  mbështesim këtë Rezolutë, por me disa shqetësime të cilat po vazhdojnë vazhdimisht të
  ndodhin për qytetarët e vendit. Nuk po më pëlqen fare, që po quhet migrim ilegal, sepse
  kjo është duke ndodhur një shpërngulje masive e cila është duke ndodhur në vendin tonë.


  52
  Ne ende nuk kemi asnjë informacion nga Qeveria, se sa është numri i të shpërngulurve,
  kështu do ta quajmë, sepse kështu është duke ndodhur. Është migrim ilegal për
  ndërkombëtarët, por jo për ne, të cilët në mënyrë më të dhembshme dhe më trishtuese
  përcillen me dhjetëra autobusë për çdo natë, para syve të shtetit, para syve të
  institucioneve të shtetit.

  Prandaj, ne e mbështesim këtë Rezolutë dhe kërkojmë që Qeveria në afatin sa më të
  shkurtër të hartojë një plan veprimi, duke u mbështetur në këto pika dhe ai plan veprimi
  të përmbajë masa konkrete dhe të detajizuara për ndalimin dhe parandalimin e kësaj
  shpërnguljeje masive. Faleminderit!

 • Faleminderit! Nga Grupi “6+” Qerim Bajrami e ka fjalën.

 • Poštovani predsedavajući,
  Parlamentarna Grupa “6+” se slaže sa svim ovim zaključcima koje bismo trebali sada da
  usvojimo, s tim što na osnovu naših diskusija, kada smo dakle govorili o ovoj Rezoluciji,
  kao što svi dobro znate, mi smo imali i zahtjev da Vlada Kosova poradi i na nekim
  specifičnim problemima, koji se tiču direktno nevećinskih zajednica bošnjaka, turaka,
  roma aškalija i egipčana. I zbog toga, mi tražimo dakle da ovaj tekst koji ste dobili i u
  proceduri, se uvrsti u ove zaključke, dakle ove Rezolucije da bi smo mogli da glasamo za
  zajednički tekst Rezolucije. Hvala Vam!

 • Faleminderit! Atëherë, Lista Serbe nuk ishte askush, me sa po shoh, për atë
  arsye e kemi kaluar. Tani pa grup parlamentar, Donikë, po e shoh emrin tuaj këtu.
  Urdhëro, Donikë! Pastaj vazhdojmë pa grupe.

 • BUJUPI: Desha vetëm të sqaroj për kolegun parafolës, që në
  Rezolutë, pas diskutimit edhe me kolegët tjerë, në fakt është theksuar si problem kyç ikja
  e qytetarëve kosovarë dhe kjo nënkupton, do të thotë, të gjitha etnive. Prandaj, nuk kemi
  nevojë të bëjmë dallime, sepse qytetarët e Kosovës janë të gjithë të barabartë dhe ikja e të
  gjithëve është shqetësim për ne dhe, kjo është arsyeja që në fakt është në të përgjithshmen
  dhe vlen për të gjithë ata që po ikin dhe po shpërngulen dhe po ikin rrugëve do të thotë
  ilegale.

  Nuk ka nevojë të theksohet e një etnie, ose një tjetre, ose një tjetre, sepse ky problem në
  fakt është preokupim për të gjithë, njëjtë si për shumicën, si për pakicën.

 • Faleminderit, zonja deputete! Atëherë, pasi që nuk është replikë, Danush ta
  jap fjalën të vazhdojmë me deputetët pa grupe. Shaip Muja, të përgatitet Emilija Rexhepi,
  pastaj Danushi. Emilija Rexhepi vazhdon, pastaj Shaipi Atëherë, derisa të ulet e të marr
  pozicion.

  EMILIJA REDŽEPI: Zahvaljujem predsedniče!
  Poštovani kolege poslanici,
  Poštovani građani Republike Kosova,

  53
  I te kako je važno da podržimo Rezoluciju o sprečavanju ilegalne emigracije građana
  Kosova i u potpunosti se slažem sa poslanicom Donikom Kadaj, ali i manjinske zajednice
  imaju svoje specifičnosti, imaju svoje probleme, koje ih svakodnevno muče i što se
  direktno reflektuje i na iseljavanju odnosno na veliku migraciju našeg stanovništva.

  Da ne govorim koji su ti problemi. Jako je važno da uvrstimo, imati i u napismenoj formi,
  dostavili smo sekretarijatu, da Vlada poradi na te specifične faktore i probleme koji nas
  muče. Ono što je i te kako bitno jeste da mi nećemo glasati za ovu Rezoluciju ukoliko se
  naš zahtev ne uvrsti. Zahvaljujem se!

 • Faleminderit! Shaip Muja, të bëhet gati Danush Ademi.

 • Faleminderit, zoti kryetar!
  Pa dashur, dua t’ ju njoftoj se unë i kam minutat për sekretarinë nga deputetët tjerë të
  pavarur, do të thotë për 4-minutshin, që të mos jem i kufizuar, që i kanë deklaruar, mund
  edhe t’i deklarojnë.

 • S’jemi në interpelancë, Shaip!

 • Zoti kryetar,
  Pa dashur të...

 • Vazhdo, mos i humb minutat. Vazhdo të lutem, se janë duke pritur...

 • ...unë mendoj që kjo rezolutë në disa pika është e qëlluar dhe është e
  miratuar edhe në legjislacionin e kaluar, por çështja Jablanoviq është një pasojë e
  shkaktuar, i cili është manifestuar ndoshta edhe nga ngërçi politik, që janë pjesëmarrës të
  gjitha partitë politike, pa dashur që të avokoj për Partinë Demokratike, të gjitha partitë
  tjera e kanë prodhuar produktin Jablanoviq dhe kanë prodhuar produktin anti neve të një
  pjese të pakicave, të cilat kanë qenë të integruara në institucionet e Republikës së
  Kosovës dhe Jablanoviqi nuk është përfaqësues i tërë komunitetit serb.

  Prandaj, ne duhet të shohim, ky komuniteti i cili i ka pranuar institucionet duhet të shihen
  si përfaqësuesit e pjesës reale të integrimeve në Republikën e Kosovës. Dhe, për çështje
  tjera për të cilat sot ne duhet të bisedojmë, Jablanoviqi është përkrahur edhe nga
  “Vetëvendosja”, edhe nga Isa Mustafa, edhe nga Aleanca dhe në këtë mënyrë është
  krijuar si një faktor i cili nuk është faktor, por faktorët janë diku tjetër, duke filluar edhe
  nga Vuçiqi, i cili ruan pakënaqësinë e vet sociale në Serbi, për ta transmetuar në Kosovë,
  ndërsa ne duhet të jemi vigjilentë për ato çka po veprojmë dhe çka po kërkojmë.

  Prandaj të gjitha partitë e kanë humbur në një formë moralin dhe autoritetin edhe para
  popullatës dhe çdo moralizim që janë duke u munduar ta bëjnë, janë për poentim politik
  dhe për çështjen e një anëtarësie e cila veç i ka kuptuar mos e bëjnë një politikë pa moral
  të gjitha partitë politike, pa dallim. Faleminderit!


  54
 • Faleminderit, Shaip! Duhet bërë 6 deputetë, të kërkosh në emër të grupit. 5
  je, ende pak. Danush Ademi e ka fjalën.

 • Faleminderit, i nderuar kryetar!
  Ne po e shohim këtu se të gjitha grupet parlamentare janë të përfshirë në idetë e veta për
  këtë projektrezolutë dhe po shohim Grupin Parlamentar të PDK-së, të LDK-së,
  Vetëvendosjes, “Nismës”, me përjashtim nuk di për çfarë arsye nuk janë marrë
  rekomandimet e Grupit “6+2.

  Pra, i kemi pasur edhe ne 3 pika t’i shtojmë në këtë rezolutë, nuk e di për çfarë arsye, unë
  e di se është shqetësim për të gjithë qytetarët dhe ndoshta janë përfshirë shumë pika, por
  ne kemi, ndoshta 3 pika dhe ndoshta pak janë më specifike, të cilët kanë të bëjnë me
  migrimin ilegal dhe mu për atë po e shohim pak veten sikur të diskriminuar, por ndoshta
  se ishte një kërkesë nga Grupi Parlamentar i Listës serbe, që është këtu, ndoshta ishte
  marrë pak ma shumë parasysh dhe kishin diskutuar, ne po e shohim të arsyeshme, për
  çfarë arsye nuk po merret kërkesa e Grupit tonë parlamentar “6+” së paku të diskutohet
  që janë 3 pika, që i kemi kërkuar.

  Dhe, ndër këto 3 pika janë, njëra prej pikave që më së shumti është duke i prekur
  qytetarët, është të diskutohet rreth ligjit, të merret parasysh ndryshimi sa më shpejt i
  Ligjit 4/L-096 pika 4.5 së paku rreth ndryshimit sa më shpejt të Ligjit për skemën sociale
  dhe një pikë më së shumti ndoshta na prek të gjithëve, që ne nuk po e shohim fare që
  ndoshta është e prekur në rezolutë, duhet të ndahet fondi i veçantë për familje që kthehen
  nga vendet evropiane, sidomos për këto të riatdhesimit.

  Për çfarë arsye jam duke e thënë këtë? Jam duke e thënë, sepse ne kemi pasur një takim,
  me ministrin e Kthimit, javën e kaluar dhe ministri i Kthimit tha: nuk kemi asnjë fond të
  veçantë për këto familje, që kthehen dhunshëm apo vullnetarisht, që kthehen prej
  vendeve të treta, mu për atë ne edhe kemi dalë me një rekomandim që së paku për të
  gjithë ata që kthehen tash në mënyrë të dhunshme apo në mënyrë vullnetare ndahet një
  fond specifik për këto familje.

  Kjo është kërkesa që ka qenë dhe nuk ka qënë ndoshta një kërkesë shumë specifike apo
  që është në kundërshtim me ligjin, por nuk e di për çfarë arsye nuk janë marrë parasysh
  kërkesat tona.

 • Faleminderit! Duda Balje e ka fjalën.

 • Ja mogu da razumem gospođu Doniku i sve one ljude sa kojima se ona
  konsultovala i ja se slažem sa tim da smo i mi stanovnici Kosova isto kao i svi ostali ali
  pitam gospođu Doniku i sve ostale sa kojima se konsultovala da li ona zna da polovina i
  naših roditelja iz Bošnjačke zajednice su napustili Kosovo zbog toga zato što im deca u
  srednjim školama nemaju nijedan udžbenik na bosanskom jeziku, a sa time se naravno ne
  susreće niko na Kosovo osim nas, i da li ona zna da su naši intelektualci napustili Kosovo
  možda u broju od 60 intelektualaca zbog toga zato što nisu imali ni priliku da apliciraju
  za posao a svi drugi imaju priliku.

  55
  Ovo su neki specifični problemi i ja razumem da smo mi kosovari i razumem da delimo
  sudbinu svih ljudi na Kosovu ali i vi trebate da razumete gde mi imamo neke specifične
  probleme na kojima treba specifično da se radi jer se tiču isključivo i samo nas. I zbog
  toga smo želeli da se ova tačka uvrsti u rezoluciju i istrajaćemo na tome i naravno da je
  ova rezolucija je dobra i sam za tu rezoluciju ali vas molim da dobro razmislite da ova
  tačka nikoga neće oštetiti ukoliko se nalazi u rezoluciji a nama će mnogo pomoći jer će u
  odnosu na tu rezoluciju Vlada biti u neku ruku primorana da razmisli o našim
  problemima. Hvala!

 • Faleminderit! Nuk ka tjerë të lajmëruar për diskutim. Përfaqësuesi i
  Qeverisë nuk është. Atëherë, futemi në pjesën të vazhdojmë me votimin e
  Projektrezolutës.

  Lus regjinë dhe deputetët të përgatiten për votimin e Projektrezolutës dhe votojmë tash.

  Konstatoj se në votim morën pjesë 73 deputetë, nga të cilët 69 vota janë për, 2 kundër
  dhe 2 abstenime dhe miratohet Rezoluta për pengimin e migrimit ilegal të qytetarëve të
  Republikës së Kosovës. Faleminderit!

  6. Propozimin për formimin e Komisionit ad hoc për përzgjedhjen e anëtarëve të
  Komisionit të Pavarur për Media

  Në bazë të nenit 11 të Ligjit për Komisionin e Pavarur për Media, Kuvendi formon
  Komisionin ad hoc për përzgjedhjen e anëtarëve të Komisionit të Pavarur për Media.

  Ftoj kryetarët apo përfaqësuesit e grupeve parlamentare që t’i propozojnë deputetët për
  kryetar, zëvendëskryetar dhe anëtarë të Komisionit ad hoc.

  Komisioni ad hoc përbëhet prej 9 anëtarëve. Grupi Parlamentar i Partisë Demokratike të
  Kosovës, i ka propozuar 2 emra.

  Atëherë ftoj Grupin Parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës që të propozojë një
  deputet për kryetar të Komisionit dhe një deputet për anëtar të Komisionit, për arsye se
  kanë ardhur edhe emra, sikur që thashë.

  E ka fjalën Elmi Reçica, nga Grupi Parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës.

 • Faleminderit, kryetar!
  Grupi Parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës, në bazë të nenit 71 dhe 63 të
  Rregullores së Kuvendit të Republikës së Kosovës, ka marrë vendim që në Komisionin
  ad-hoc për përzgjedhjen e anëtarëve të Komisionit të Pavarur për Media të propozojë:

  - Për kryetare dhe njëkohësisht anëtare, Xhevahire Izmakun, deputete, dhe
  - Anëtare të dytë, deputeten Blerta Deliu.


  56
  E kemi bërë një ndryshim për shkak se Zenun Pajaziti, është jashtë vendit, për atë arsye.
  Faleminderit !

 • Faleminderit shumë! Atëherë, Ismet Beqiri, Grupi Parlamentar i Lidhjes
  Demokratike të Kosovës, 2 deputetë për anëtar të Komisionit, zëvendësin. Nuk po
  specifikohet këtu, por ju kur i propozoni i propozoni specifikisht... Urdhëro! Zëvendësin
  e paska “Vetëvendosje” kështu po shkruan. Kërkoj falje në procedurë.

 • Faleminderit! Ne për anëtar të këtij komisioni e propozojmë deputetin
  Sadri Ferati dhe deputeten Alma Lama.

 • Faleminderit! Ftoj kryetarin apo përfaqësuesin e Grupit Parlamentar
  “Vetëvendosje” që të propozojë një deputet për zëvendëskryetar të parë të Komisionit.
  Zonja Haxhiu e ka fjalën.

 • Faleminderit!
  Grupi Parlamentar i Lëvizjes “Vetëvendosje” propozon deputeten zonjën Shqipe Pantina
  në Komisionin ad hoc për përzgjedhjen e anëtarëve të Komisionit të Pavarur për Media.
  Faleminderit!

 • Faleminderit! Grupi Parlamentar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës e
  propozon 1 deputet për anëtar të Komisionit.

 • Faleminderit, kryetar!
  Grupi Parlamentar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës e propozon deputetin Pal Lekaj.

 • Faleminderit! Grupi Parlamentar “6+” le ta propozojë një anëtar, një
  deputet për zëvendëskryetar të dytë të Komisionit, pasi Lista serbe nuk është.

 • Te shekyr ederrim. “6+” parlamentar grubu bu komisiona miletve ve
  kili Kujtim Paçaku domer mektedir. Teshykyr ederim!

 • Faleminderit! Ftoj Grupin Parlamentar Nisma, që të propozojë 1 deputet
  për anëtar të Komisionit.

 • Faleminderit, kryetar!
  Nisma, propozon deputetin Enver Hoti.

 • Faleminderit ! Vazhdojmë me votim.

  (Ndërhyrje)

  Urdhëro, zonja Haxhiu.


  57
 • Unë kam një pyetje. Ju thatë që Grupi Parlamentar i PDK-së
  propozon kryetaren dhe zëvendësin. Më pas neve na ra që të propozojmë zëvendësin e
  parë.
  Tash a mund ta di se në bazë të cilës formulë po ia jepni të drejtën e kryesimit Grupit të
  PDK-së?

  (Ndërhyrje)

  Veç anëtarë, sepse ju thatë, kryetar. Kështu që ne këtu do të duhet të votojmë vetëm për
  anëtarët të këtij komisioni, jo edhe për kryetar.

 • Vetëm pak të kemi parasysh. Mund të kam gabuar edhe unë, ka keqkuptim
  ose edhe një herë ta përsëris.

  Grupi Parlamentar i PDK-së ka propozuar 1 deputet për kryetar dhe 1 deputet për anëtar
  të komisionit.

  (Ndërhyrje)

  Për arsye se qenka grupi më i madh parlamentar. Po nuk e kam vendosur unë. Për hir të
  publikut nuk është vendim i kryetarit. Kjo është një pjesë e cila ka ardhur nga
  Administrata kështu. Aktivizoje të lutem folësen! Regjia, mikrofonin!

 • Disa herë kemi diskutuar për këtë çështje në mandatin e kaluar
  dhe jo domosdoshmërish të gjitha komisionet ad hoc i takojnë grupit më të madh
  parlamentar.

  Unë po propozoj që ky Kuvend të votojë për anëtarë të këtij Komisioni ad hoc, ndërsa
  komisioni si komision, me konsensus ose me vota le të dakordohen se kush do ta kryesojë
  këtë komision ad hoc.

 • Megjithatë, të mos futemi në konfuzion, jemi para situatës së votimit. Nuk
  ka qenë diçka që unë e kam zgjedhur, dhe këtë ta keni parasysh. Ky është një proces të
  cilin e kam ndjek në mënyrën se si më është servuar nga Administrata dhe në bazë të
  Rregullores.

  Po vazhdojmë dhe ju kisha lutur regjisë e deputetëve të përgatiten për votim.

  (Ndërhyrje)

  Arbeni e njeh shumë mirë Rregulloren dhe përvojat. Arben, e ke fjalën.

 • Faleminderit, kryetar!
  Unë nuk jam shumë i lumtur që PDK-ja po e udhëheq këtë farë komisioni, por
  Rregullorja e punës thotë që komisionet e Kuvendit reflektojnë përbërjen politike të
  Kuvendit.

  58
  Kjo nënkupton që forca politike në Kuvend në komision duhet të jetë sipas forcës politike
  në Kuvend, që nënkupton pozita e udhëheq komisionin, e opozita përveç kur bëhet fjalë
  për komisione hetimore ose komisione tjera. Komisionet ad hoc reflektojnë përbërjen e
  Kuvendit, prandaj kjo është zgjidha e cila është ofruar. Faleminderit!

 • Faleminderit ! Atëherë, lus regjinë dhe deputetët të përgatiten për votimin e
  Komisionit ad hoc dhe votojmë tash.

  Konstatoj se në votim morën pjesë 76 deputetë, nga të cilët 74 kanë votuar për, 2 kanë
  abstenuar dhe nuk ka vota kundër.

  Formohet Komisioni ad hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për anëtarë të Komisionit të
  Pavarur për Media.

  7. Propozimi i Grupit Parlamentar të Lëvizjes “Vetëvendosje” për emërimin e
  anëtarit në komisionin parlamentar


  Grupi Parlamentar i Lëvizjes “Vetëvendosje” e ka propozuar deputetin Rexhep Selimi,
  anëtar në Komisionin për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së
  Sigurisë së Kosovës.

  Procedojmë me votim. Lus regjinë dhe deputetët të përgatiten për votim dhe votojmë
  tash.

  Ju lutem, të votojmë tash. Është formalisht, por qenka e obliguar, po u deshka të votohet.

  (Ndërhyrje)

  Ju lutem, votoni tash. Është çështje formale, sido që të jetë. Kaloi.

  Mundësisht, kur jeni pa kartela, paraprakisht, sot nuk është kontestuese por kur po ka
  kontestuese pastaj nuk po pranohet ajo votë, përpara, veç në fillim. Faleminderit shumë!

  Atëherë, me 62 vota për, 2 kundër miratohet propozimi i Grupit Parlamentar të Lëvizjes
  “Vetëvendosje” për emërimin e zotit Rexhep Selimi, anëtar në Komisionin për Punë të
  Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës.

  8. Propozimi i Grupit Parlamentar të Listës serbe për zëvendësimin e anëtarit në
  komisionin parlamentar

  Grupi Parlamentar Lista Serbe ka propozuar deputetin Slavko Simiq, zëvendës kryesues
  të dytë në Komisionin për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, për Personat e Pagjetur
  dhe Peticione, në vend të deputetes Jasmina Zhivkoviq.

  Edhe kjo është një çështje formale, duhet ta votojmë. Lus regjinë dhe deputetët të
  përgatiten për votim, votojmë tash.

  59
  Faleminderit. 50 veta kanë votuar. 48 janë për, 2 abstenime, nuk ka kuorum për
  vendimmarrje.

  Me këtë deklaroj përfundimin e seancës së sotme. Mirupafshim në seancën e radhës!  E përgatiti:
  Njësia për Transkriptim dhe Lekturë

  60