Faleminderit, kryetar!
Të nderuar deputetë,
Grupi Parlamentar “Nisma” mbështet parafolësit e opozitës, sikur Visarin, ashtu edhe
Donikën, gjë që e kemi shprehur edhe në ditën e mbledhjes - mospajtimet me renditjen,
ose me ndarjen e komisioneve.

Po ashtu, edhe sot po e shprehim një shqetësim, sepse ku kryetarët e komisioneve
funksionale janë të pozitës, atë ditë kemi kërkuar që nënkryetarët të jenë të opozitës, gjë
që nuk na është aprovuar, duke e ditur që edhe si numër jemi pak, mirëpo kërkesa jonë
nuk është marrë parasysh.

Por, edhe sot, pasi është seancë e rregullt, është dashur që rendi i ditës, ose të jetë si pikë
e rendit të ditës edhe deklarimi i deputetëve për vazhdimësinë e seancës. Mirëpo, kjo
ishte vetëm një pikë e rendit të ditës. Kështu që edhe “Nisma” e përkrah propozimin e
Donikës, po ashtu edhe të Visarit, mirëpo emrat të cilët i kemi dërguar të “Nismës”
qëndrojnë. Faleminderit!

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech