Faleminderit!
Unë nuk do t’ ju marr shumë kohë, mirëpo do të ndalem te sektori i bujqësisë. Një ndër
sektorët më të rëndësishëm të ekonomisë tek ne në Kosovë, padyshim është ai i bujqësisë
me të gjitha fushat e saj. Këtë e mundësojnë parakushtet me të cilat disponon vendi ynë,
duke pasur resurse humane, resurse tokësore, kushte klimatike si dhe traditën po ashtu.

Mirëpo, për fat të keq, edhe sot e kësaj dite kjo degë e ekonomisë është mjaft ekstensive
ngase deri më tani fare pak ose aspak nuk është bërë që kjo lëmi të intensifikohet ngase
nga ana qeveritare nuk është bërë asgjë dhe ajo as që është bërë edhe pa ekspertizë
profesionale.

44
Toka bujqësore me hapa gjigantë tek ne në Kosovë po humbet. Në veçanti nga tjetërsimi i
saj,andaj është e domosdoshme që ajo të ruhet e sidomos të rritet prodhimtaria e saj për
njësi prodhimi qumështi e mishi, për kokë lope, deleje apo dhie, si dhe prodhimi për
hektar duke përfshirë drithëra, pemë, perime e rrush.

E kjo për t’u realizuar lypset dije në veçanti mjete financiare ku Qeveria jonë as që i
përmend.

Për t’u arritur objektivat e lartpërmendura, fermerët tanë duhet të pajisen me dije dhe
informata që këto duhet t’i marrin nga shërbimet e ekstensionit nëpër komunat e tyre si
dhe nga Qendra e transferimit të teknologjive të reja, që kjo qendër duhet të ngritët nga
Qeveria.

Ngritjes së produktivitetit dhe intensifikimit të bujqësisë në masë mjaft të madhe mund t’i
ndihmojë, përveç granteve qeveritare, subvencioneve, edhe ndihma e fermerëve në
derivate, plehra e repromaterial duke përfshirë farë, preparate mbrojtëse e tjerë, si dhe
aftësimin në tërësi të sistemit të ujitjes ku në këtë mënyrë do të ishte shmangur bujqësia e
tipit lotari.

Edhe një herë, tani për tani, e para gati dhe e vetmja degë e ekonomisë për të nxjerrë
vendin nga kriza ekonomike është bujqësia, në radhë të parë për ta siguruar ushqimin për
popullin tanë, për të eksportuar dhe gjeneruar vende pune mjaft shpejt dhe me pak mjete
financiare.

Andaj edhe Buxheti i Kosovës i paraparë duhet ngritur minimum 5% nga tërësia e
Buxhetit dhe duhet shpërndarë në ekspertizë tejet profesionale që për fat të keq Qeveria
jonë këtë nuk e di dhe nuk e ka. Faleminderit!

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech