Faleminderit ! Atëherë, po kalojmë në pikën e katërt. Atëherë, së pari Arbeni le ta
marrë fjalën e pastaj këta që janë lajmëruar, krejt le ta marrin veten. Janë 6 veta.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech