E para, mendoj që zëvendëskryeministri duke thënë që ne kemi të drejtë
t’i heqim këto ligje nga rendi i ditës dhe të mos na jap informacionet e duhura dhe të nevojshme
për arsyet e vërteta të tërheqjes së këtyre ligjeve dhe duke i shpërfillur deputetët në këtë mënyrë,
unë mendoj se nuk është trajtim i dinjitetshëm i deputetit së pari prej anës së Qeverisë.

Ne kërkojmë arsyet e vërteta. Unë po flas për një ligj i cili është tërhequr dhe aty kam qenë vetë
si dëshmitarë i cili mund të dëshmojë se kush e ka kërkuar tërheqjen e atij ligji. Po flas për Ligjin
për trashëgimi. Nëse flasim për Ligjin për trashëgimi, kam qenë në mbledhjen e Kryesisë së
Kuvendit të Republikës së Kosovës, kur Lista Serbe e ka kërkuar heqjen e Ligjit për trashëgimi
kulturore.

Tash nuk është fer, zëvendëskryeministër për të thënë - UNESCO i ka disa probleme me këtë
ligj, por me këtë ligj i ka problemet Lista Serbe. Aty kam qenë në mbledhje kur e kanë kërkuar

46
heqjen e këtij ligji. Ju duhet të tregoni drejt, këtë ia keni borxh Kuvendit të Republikës së
Kosovës.

E tash, shtrohet pyetja pse e ka kërkuar Lista Serbe heqjen e këtij ligji? Po të them mendimin
tim, pse e ka kërkuar. Mendoj se e ka kërkuar sepse këtu në ligj nuk ia keni bërë një status të
veçantë Kishës ortodokse serbe, i cili është instrument i Beogradit. Dhe, tash ata i kanë
pakënaqësitë e veta dhe problemi është që ju me Listën Serbe keni hyrë në marrëdhënie
kushtëzuese në këtë Qeveri dhe ata tash e qesin kusht për t’u hequr Ligji për trashëgimi kulturore
dhe ju ua keni plotësuar atyre dëshirat.

Kjo është e vërteta. Këtë duhet t’ua thoni qytetarëve të Kosovës. Lëre ti UNESCO-n!

(Drejtimin e mbledhjes e merr nënkryetari i Kuvendit, z. Xhavit Haliti.)

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech