Zoti Osmani e ka fjalën. Jo, jo! Kur ta kryen krejt, ti mundesh të shkruash dhe ua
kthe përgjigjen, se po lind debat pas debati kështu. Zoti Osmani e ka fjalën. A Vjosa Osmani, por
edhe Naseri është paraqitur.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech