Faleminderit, kryesues!
Është një çështje që u shndërrua në histori, po më duket në të gjitha legjislaturat e Kuvendit të
Republikës së Kosovës, dhe është Ligji për parandalimin e konfliktit të interesit. Unë nuk e kam
problem sepse e dimë të gjithë, e tha edhe zoti ministër, dhe deputetë se ekziston baza ligjore për
tërheqjen e këtij projektligji, por për mua e besoj duhet të jetë edhe për Qeverinë dhe për të gjithë
kolegët janë afatet kohore.

Zoti ministër,
Nga raportet që kanë ardhur dhe që po vijnë çdo ditë, problematika kryesore mbetet konflikti i
interesit, ajo çka na takon neve për të luftuar dukuritë negative në vend nëpërmjet këtij
projektligji të caktuar. Me 23. 1. 2015 është miratuar në lexim të parë, e sot jemi më 6.5.2015 që
ka mbërri në lexim të dytë dhe janë pikërisht 5 muaj. Besoj se po dihet qartë që nëse tërhiqet sot
kërkohen edhe 5 muaj minimum që të hyjë në procedurë të njëjtë ligjore.

Vetëm në raportet e fundit neve kemi dublifikime të pozicioneve, qofshin ato nga institucionet e
pavarura, njerëzit, deputetët, ministra, gjyqtarë, prokurorë që kanë mbi 2 vende pune në
administratën publike dhe paguhen nëpërmjet parasë publike.


49
Në një raport të fundit, të cilin vetëm po e theksoj, nga 145 ditë pune trajnim që ka pasur Instituti
Gjyqësor, 72 gjyqtarë dhe prokurorë kanë dhënë mësim për këto trajnime. Paramendoni që 145
ditë pune kanë munguar në institucionet e drejtësisë, pa anashkaluar aty ku japin mësim nëpër
universitete private, qoftë edhe ato publike. Dhe atëherë cila është arsyeja e eliminimit të lëndëve
të grumbulluara?

Unë mendoj se këto 12 nene nuk është dashur të tërhiqen sot, dhe ato që janë plotësuar nga
Komisioni për Legjislacion me një konsensus të plotë, qoftë ajo pozitë dhe opozitë, vetëm për hir
të interesit të përgjithshëm të eliminimit të dyfishta që paguhen nga paraja publike.

Andaj, unë besoj që është dashur ta kemi një arsyetim konkret për pika të caktuara. Nëse Qeveria
ka pasur vërejtje, qoftë në amendamentet e veta, qoftë në amendamentet që janë dhënë nga
Komisioni për Legjislacion, edhe pse gjatë hartimit, gjatë punës dy mujore kanë qenë edhe
anëtarët e Qeverisë pjesë e punës së grupit punues. Dhe kjo, pa dashur ta radikalizoj gjuhën si dy
koleget e mia, sepse u takon, u takon, por mendoj se kjo është një çështje që është shndërruar në
një histori të keqe, e cila po e përcjell Kuvendin e Republikës së Kosovës.

Andaj ju kisha lutur që këtu të jeni pak më konkretë dhe koncizë që të insistoni që sa më shpejt
ky projektligj të vijë në Kuvend dhe të miratohet me procedurë të rregullt.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech