Faleminderit! Në emër të Grupit Parlamentar të PDK-së, zonja Mustafa.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech