Faleminderit! Zonja Rexhepi e ka fjalën.

EMILIJA REDŽEPI: Zahvaljujem se predsedavajući!

127
Poštovani predstavnici Vlade,
Kolege poslanici,
Nacrt zakona o polnoj ravnopravnosti i Nacrt zakona o polnoj diskriminaciji, koji dolazi u
paketu, su dva različita zakona. Pa zato molim predstavnika Vlade, nadležnog za ovu oblast da to
razlikuje, kako ne bismo ponovo dobili primedbe od strane Evropskog parlamenta o izmeni
Zakona o polnoj diskriminaciji na bazi ekonomskog rasta naše zemlje i učešće žena u njemu, kao
i Zakon o zajedničkoj imovini.

Kada govorimo o Zakonu o polnoj diskriminaciji, gde se zakonski reguliše polna zastupljenost
žena po bordovima i agencijama, pa molim vas kolege poslanici, mi smo juče imali odabir
članova za Bord minerala i imali smo od 8 kandidat 8 pripadnika muškog pola.

Ja prosto ne mogu da verujem kako je mogla komisija koja je vršila odabir tih kandidata
napraviti tu grešku.

Zakon o polnoj ravnopravnosti, odnosno njegovu implementaciju ne poštuje ni centralna ni
lokalna vlast. Svi dobro znamo koliko žena imamo u novoj Vladi i koliko žena imamo na
rukovodećim mestima u lokalnoj samoupravi. Koliko ih imamo kao lidera političkih partija u
našoj zemlji? Da li ćemo i dalje razbijati stereotipno patrijarhalno vaspitanje u našoj državi da
samo muškarci mogu zauzimati vodeća rukovodeća mesta ili ćemo zakonski regulisati Zakon o
polnoj ravnopravnosti i pružiti mogućnost osobama ženskog pola da u samom startu ne budu
diskriminisane zato što su žene.

Poštovani kolege poslanici,
Jako je bitno i jako je važan zakon da se danas podrži sa svim izmenama i sa svim preporukama,
koje smo danas izneli u ovoj sali. Zahvaljujem se!

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech