Faleminderit, kryesues!
I nderuar kryeministër,
Të nderuar ministra,
Të nderuar kolegë deputetë,
Është mirë kur e merr fjalën në fund, sepse ke mundësi të reflektosh edhe për opinionet e
kolegëve.

Ne gjithmonë kur kemi diskutuar për disa çështje, kemi pasur një unitet dhe unë e shoh që së
paku në sferën e barazisë gjinore, me përjashtim që sot i kemi vetëm dy kolegë deputetë të cilët e
morën guximin të flasin për ligjin. Në një shoqëri kur flitet për barazi gjinore dhe i shkon mendja
menjëherë te e drejta e gruas, shihet sa kemi një kulturë, më shumë se sa të drejta të gruas.

E vërtetë është që ky ligj nuk është një ligj që ka avancuar nga ligji i mëparshëm, me përjashtim
që e ka plotësuar pakon për liberalizim të vizave. Unë mendoj, që ka pasur ndoshta nevojë të
ketë më shumë dëgjim publik dhe më shumë gjithëpërfshirje të institucioneve.

Këtu po provokohem edhe prej fjalës së kolegut Topalli, kur e filloi se kjo Qeveri i ka veç dy
ministre dhe, sigurisht edhe unë personalisht dhe koleget e mia hiç mirë s’jemi ndie kur e kemi
parë që në Kabinet i kemi veç dy gra. Mirëpo, kur e përmendi zoti Topalli, që janë vetëm dy
pjesëtare nga gjinia e kundërt, unë desha ta pyes a e mendoi kush është gjinia bazë? Pra,
automatikisht edhe ky ra në nivelin e krejt burrave, që mendojnë që gjinia bazë është gjinia
mashkullore. Pra, ne kemi nevojë para se të bëjmë ligje të mira, thjeshtë njëherë të kultivojmë
një kulturë të emancipimit e pastaj të diskutojmë për të drejtat dhe për barazinë gjinore.

Ky ligj, është shumë e vërtetë, siç e tha kolegia ime Tërmkolli, që më shumë i shkon përshtati
Ligjit kundër diskriminimit, se sa që e rrit avancimin në të drejtat e barazisë gjinore.

Pra, ne po ndërtojmë ligje të mira, mirëpo ne po e kemi një problem që mekanizmat nuk po i
përcjellim, se si të implementohen pastaj këto ligje. Kështu që, po e shfrytëzoj rastin, i kemi disa
ministra që kanë autoritet dhe fushë në këto kompetenca, mirëpo po na mungon ministri i Punëve
të Brendshme. Po e shfrytëzoj rastin, pasi që e kemi kryeministrin këtu, ne kemi nevojë që të
avancojmë në aspektin e ngritjes së kapaciteteve kryesisht, për shembull, në zyrat e policisë.

Çka kemi ankesa? Këtu fillon e drejta e barazisë gjinore. Kur ne kemi police, të cilat nuk janë
ndoshta të trajnuara mirë t’i mirëpresin gratë që marrin guxim e të shkojnë të paraqesin rastin në
polici. Pra, të koncentrohemi fillimisht kur ndërtohen mekanizmat, të ngremë kapacitetet për
institucionet të cilat mirëpresin në fushën e parë, kur trajtohen gratë dhe ndeshen me
keqtrajtimin. Pastaj, fushat e tjera, ne e dimë që kemi ligje shumë të mira, mirëpo, implementimi
po ngec.


129
Mekanizmat - unë mendoj se pas këtij miratimi ne kemi nevojë të diskutojmë, se sa ne po i
përgatisim institucionet për ligjet e reja. Këtu do të marr një shembull. Finlanda dhe Suedia në
fushën e pakos së ligjeve për të drejtat e njeriut nuk arrijë t’i bëjë ligjet për katër vjet dhe pesë
vjet, sepse bëjnë dëgjime publike në fushën e marrjes së opinioneve të përgjithshme.

Ne po i bëjmë ligjet shumë shpejt, pastaj po hasim në probleme gjatë implementimit. Unë hezitoj
të votoj, sepse mendoj që ka pasur mundësi të bëhet një ligj shumë më i mirë. Faleminderit! Kaq
kisha.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech