I nderuar kryesues,
Ministra,
Deputetë,
Zonja dhe zotërinj,
Më lejoni të paraqes para jush Projektligjin për mbrojtjen nga diskriminimi.
Projektligji për mbrojtjen nga diskriminimi është miratuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës
me vendimin 03/19 të datës 18 mars 2015.

Nevoja për nxjerrjen e këtij projektligji konsiston në përcaktimin e një kornize të përgjithshme
për parandalimin dhe luftimin e diskriminimin në bazë të kombësisë apo lidhjes me ndonjë
komunitet, origjinës sociale apo kombëtare, racës, etnisë, ngjyrës, lindjes, origjinës, seksit,
gjinisë, identitetit gjinor, orientimit seksual, gjuhës, shtetësisë, besimit fetar, përkatësisë politike,
mendimit politik apo mendimeve të tjera, gjendjes sociale ose personale, moshës, gjendjes
familjare ose martesore, shtatzënisë, lehonisë, gjendjes pasurore, gjendjes shëndetësore, aftësisë
së kufizuar, trashëgimisë gjenetike ose ndonjë baze tjetër të përcaktuar me ligj apo marrëveshje
dhe instrumente ndërkombëtare në fuqi me qëllim të zbatimit të parimit të trajtimit të barabartë.

Në Projektligjin për mbrojtjen nga diskrinimi përcaktohen masat afirmative për mbrojtjen nga
diskriminimi si dhe përcaktohen institucionet përgjegjëse dhe kompetencat e tyre për hartimin
dhe zbatimin e akteve normative si dhe politikave që e mbështesin zhvillimin dhe nxitjen e
barazisë gjinore në shoqëri, detyrimet e punëdhënësit në marrëdhëniet e punës, ndalimin e
diskriminimit gjinor në skemat e sigurimit shoqëror në punë, ndalimin e diskriminimit gjinor në
qasje, me mallra dhe shërbime, si dhe përfshirja e mbrojtjes ligjore dhe sanksionet.

Është e nevojshme të theksohet se Projektligji për mbrojtjen nga diskriminimi zbatohet për të
gjitha veprimet apo mosveprimet e të gjitha institucioneve shtetërore dhe lokale, të personave
fizikë e juridikë, të sektorit publik e privat, të cilët shkelin, kanë shkelur ose mund të shkelin të
drejtat e çdo personi apo personave fizikë dhe juridik në të gjitha fushat e jetës.

Projektligji për mbrojtjen nga diskriminimi është pjesë e pakos së projektligjeve për të drejtat e
njeriut dhe del si kërkesë nga Raporti i Komisionit Evropian për përmbushjen e kritereve lidhur
me liberalizimin e vizave.

Për më tepër, është e rëndësishme të potencohet se ky projektligj është në përputhje me
direktivën e Këshillit 200/43, të datës 29 qershor të vitit 2000 për zbatimin e parimit të trajtimit
të barabartë ndërmjet personave pavarësisht prejardhjes, prejardhjes racore apo etnike të Këshillit
të Bashkimit Evropian, me Direktivën e Këshillit 2000/78 të datës 27 nëntor 2000 që krijon një
kuadër të përgjithshëm për trajtimin e barabartë në punësim dhe profesion të Këshillit të
Bashkimit Evropian, me Direktivën e Këshillit 2004/113-KE të datës 13 dhjetor 2004 që ka të
bëjë me zbatimin e parimit të trajtimit të barabartë ndërmjet burrave e grave në qasjen dhe
furnizimin e mallrave dhe shërbimeve të Këshillit të Bashkimit Evropian, si dhe Direktivën
2006/54 të Parlamentit Evropian dhe Këshillit të datës 5 korrik 2006 mbi zbatimin e parimit të

135
mundësive të barabarta dhe trajtimit të barabartë të burrave dhe grave në fushën e punësimit dhe
të profesionit të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit të Bashkimit Evropian.

Projektligji për mbrojtjen nga diskriminimi është përgatitur nga Zyra e Kryeministrit dhe gjatë
hartimit të këtij projektligji janë realizuar një sërë konsultimesh me pjesëmarrje të gjerë të
aktorëve kyç dhe palëve tjera të interesit.

Të nderuar deputetë,
Pas prezantimit në pika të shkurtra për përmbajtjen e këtij projektligji, ju propozoj që të njëjtin ta
miratoni në mënyrë që çështjet me të cilat rregullohet në këtë projektligj të vijnë në suaza të
kornizës ligjore adekuate. Faleminderit!

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech