E kemi në emër të grupit fjalën, kështu që i kemi në dispozicion minutat
që na takojnë.

Zoti kryeministër,
Kërkojmë nga ju dhe nga ekipi i ashtuquajtur negociator që të jeni transparentë për të gjitha
vendimet, të cilat i merrni në këto bisedime, sepse e keni obligim që t’u tregoni qytetarëve se
çfarë vendimesh po merrni pa miratimin e tyre.

I nderuar koleg,
I kemi minutat në dispozicion dhe i shfrytëzojmë. Faleminderit!

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech